НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ для підготовки фахівців ОКР «Бакалавр» напряму підготовки «Правознавство» на базі ОКР «Молодший спеціаліст»


НазваНАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ для підготовки фахівців ОКР «Бакалавр» напряму підготовки «Правознавство» на базі ОКР «Молодший спеціаліст»
Сторінка9/21
Дата04.04.2013
Розмір1.91 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   21
ТЕМА 10. КОНСТИТУЦIЙНI ЗАСАДИ СУДОВОЇ ВЛАДИ ТА ПРОКУРАТУРИ В УКРАЇНІ
/Семінарське заняття –2год./
Ключові слова: правосуддя, судова влада, Конституційний Суд України, конституційний контроль, конституційне подання, конституційне звернення, тлумачення конституції, суди загальної юрисдикції, спеціалізовані суди, Верховний Суд України, вищі спеціалізовані суди, касація, апеляція, апеляційні суди, місцеві суди, Генеральна прокуратура, загальний нагляд, акти органів прокуратури.
План

 1. Конституційні засади правосуддя.

 2. Конституційний Суд України: склад, порядок формування та повноваження.

 3. Акти Конституційного Суду України.

 4. Поняття судів загальної юрисдикції та їх види.

 5. Функції та повноваження судів загальної юрисдикції

 6. Поняття,система, функції, повноваження та акти органів прокуратури України.


Питання для самостійного вивчення.

1. Письмово проаналізуйте:

- Рішення КСУ від 11 грудня 2003 року № 20-рп у справі про Касаційний суд.

- Рішення КСУ від 1 грудня 2004 року № 19-рп у справі про незалежність суддів як складову їхнього статусу.

    1. Проаналізуйте положення Закону України «Про Вищу раду юстиції» від 15 січня 1998 року (із змінами та доповненнями).


Реферати

 1. Організація роботи Конституційного Суду України та процедура розгляду ним справ.

 2. Організація роботи Вищої ради юстиції.

 3. Визначити процедуру призначення:

а) прокурора району (міста);

б) прокурора області;

в) Генерального прокурора України.

Список рекомендованих джерел:

1. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 2-го скликання //ВВР. – 1996.- №30.-Ст. 141.

2. Про прокуратуру: Закон України вiд 5 листопада 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 53. – Ст. 793 (з змінами на 20. 01. 2005).

3.Про судоустрій та статус суддів: Закон України вiд 7 липня 2010 р. №2453-VI

4. Про Конституційний Суд України від 16 жовтня 1996 року ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, N 49, ст.272 )

5. Конституційне право України. Погорілко В.Ф., Федоренко В.Л. К.:2011, «Ліра К»., 560 с.

6. Кравченко В.В. Конституційне право України. Навчальний посібник.-К.: Атіка, 2002.-479 с.

Змістовий модуль 5

ТЕМА 11. ТЕРИТОРIАЛЬНИЙ УСТРIЙ УКРАЇНИ
/Семінарське заняття – 2 год./
Ключові слова: унітарна держава, адміністративно-територіальний устрій, автономія, політично-територіальна автономія, адміністративно-територіальна автономія, Автономна Республіка Крим, органи Автономної Республіка Крим тощо.
План

1. Поняття територіального устрою України.

2. Система адміністративно-територіального устрою України.

3. Автономна Республіка Крим - територіальна автономія у складі України.

Питання для самостійного вивчення.

1. Письмово проаналізуйте рішення КСУ щодо офіційного тлумачення термінів “район” та “район у місті” від 13 липня 2001 року №11-рп у справі про адміністративно-територіальний устрій.

2. Письмово проаналізуйте Рішення КСУ від 16 січня 2003 року №1-рп у справі про Конституцію АРК.


Реферати

 1. Адмiнiстративна, нацiональна i політична автономiя.

 2. Вищий рівень системи адміністративно-територіального устрою України.

 3. Столиця України: особливості політико-правового статусу.

 4. Адміністративно-територіальний поділ України: становлення, сучасний стан та перспективи можливого реформування


Список рекомендованих джерел:

1. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 2-го скликання //ВВР. – 1996.- №30.-Ст. 141.

2. Конституція Автономної Республіки Крим

3. Про Автономну Республіку Крим: Закон України від 17 березня 1995 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 11. – Ст. 69.

4. Конституційне право України. Погорілко В.Ф., Федоренко В.Л. К.:2011, «Ліра К»., 560 с.

5. Кравченко В.В. Конституційне право України. Навчальний посібник.-К.: Атіка, 2002.-479 с.

ТЕМА 1З. КОНСТИТУЦIЙНI ЗАСАДИ МIСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
/Семінарське заняття – 4 год./

Ключові слова: територіальні громади, місцеві референдуми, органи місцевого самоврядування, сесія місцевої ради, виконавчий комітет сільської, селищної, міської ради, обласна і районна рада, постійні комісії місцевої ради тощо.

/Перше семінарське заняття – 2 год./

План

 1. Поняття та ознаки мiсцевого самоврядування. Iсторiя становлення мiсцевого самоврядування в Українi.

 2. Територiальна, матерiальна i фiнансова основи місцевого самоврядування.

 3. Сфери компетенції та акти місцевого самоврядування.

 4. Органи i посадові особи місцевого самоврядування.


Реферати

 1. Місце самоврядування в системі народовладдя.

 2. Місцевий референдум як форма безпосереднього здійснення муніципальної влади територіальною громадою.

 3. Державна підтримка місцевого самоврядування.


/Друге семінарське заняття – 2 год./
План
1. Конституційно-правовий стус сільських, селищних і міських рад.

2. Виконавчі органи сільських, селищних та міських рад.

3. Сільський, селищний, міський голова. Порядок обрання та повноваження.

4.Особливості статусу районних та обласних рад як органів місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст.

5.Органи самоорганізації населення.
Питання для самостійного вивчення.

       1. Проаналізуйте рішення КСУ щодо офіційного тлумачення положень ч.1 ст.140 Конституції України (справа про об’єднання територіальних громад) від 18 червня 2002 р.

 1. Проаналізуйте рішення КСУ щодо відповідності Конституції України положень ч.5 ст.6, ч.1 ст.11, ч.4 ст.16, п.п. 3, 5, 6, 9, 10, 16 ч.1 ст.26, ч.3, 4 ст.41, ч.6 ст.42, ст.ст. 51-54, ч.4 ст.61, ч.1 ст.62, ч.1, 6, 7 ст.63, ч.4-6 ст.78, ч.3, 5, 7 ст.79, п.2 розділу 5 “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” від 9 лютого 2000 р.

 2. Письмово проаналізуйте Рішення КСУ від 16 січня 2003 року №1-рп у справі про Конституцію АРК.

 3. Гарантії здійснення і відповідальність місцевого самоврядування.Реферати

 1. Акти органів і посадових осіб місцевого самоврядування.

 2. Органи місцевої самоорганізації населення.

 3. Місцевий референдум як форма безпосереднього здійснення муніципальної влади територіальною громадою.

    1. Відповідність та підконтрольність органів і посадових осіб місцевого самоврядування.


Список рекомендованих джерел:

1. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 2-го скликання //ВВР. – 1996.- №30.-Ст. 141.

2.Про місцеве самоврядування в України: Закон України від 21 травня 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 25. – Ст. 20 (з змінами та доповненнями).

3. Конституційне право України. Погорілко В.Ф., Федоренко В.Л. К.:2011, «Ліра К»., 560 с.

4. Кравченко В.В. Конституційне право України. Навчальний посібник.-К.: Атіка, 2002.-479 с.

5. Фрицький О.Ф. Муніципальне право України: Підручник для юридичних вищих учбових закладів. – К.: Юрінком Інтер, 2004.

6. Плани практичних занять

Тема 3. Конституційний лад i його закрiплення в Конституцiї України.

2 години
Мета: закріплелення теоретичних положень та отримання практичних навичок студентами щодо основних засад конституційного ладу в Україні шляхом розв’язання завдань
План

1. Опрацювання розділу 1 Конституції України.

2. Розвязання практичних завдань.
Питання для обговорення:

1.Характеристика державно-політичного режиму в Україні.

2.Гуманістичні і демократичні засади конституційного ладу України.
ЗАВДАННЯ ДО ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ:
1. На основі письмового аналізу «Декларації про державний суверенітет України» від 16 липня 1990 року та «Акту проголошення незалежності України» від 24 серпня 1991 року обгунтувати практичне значення щодо прийняття цих актів?

2.Проаналізуйте рішення Конституційного Суду України (КСУ) про офіційне тлумачення положень ст.10 Конституції України (справа про застосування української мови) від 14.12.1999 р.

3. Проаналізуйте правову позицію Конституційного Суду України щодо розуміння принципу верховенства права (ст. 8 Конституції України). Рішення КСУ від 2 листопада 2004 року № 15-рп про призначення судом більш м’якого покарання.

4. Проаналізуйте правову позицію КСУ щодо поняття «соціальні цінності» (Рішення КСУ від 29 грудня 1999 року № 11-рп у справі про смертну кару).
Тема 6. Народне волевиявлення

2 години
Мета: закріпити теоретичні знання у студентів шляхом вирішення практичних завдань щодо організації проведення в Україні виборів та референдумів.
План

1. Опрацювання розділу 3 Конституції України.

2. Розвязання практичних завдань.
Питання для обговорення:

1. Правові наслідки абсентеїзму.

2.Відповідальність за порушення виборчого законодавства.

3. Основна мета проведення виборів та референдуму. Соціальна функція виборів та референдуму.

ЗАВДАННЯ ДО ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ:

1.Проаналізуйте Рішення КСУ від 5 жовтня 2005 року № 6-рп у справі про здійснення влади народом.

2.Проаналізуйте висновок КСУ щодо відповідності вимогам ст.ст.157, 158 Конституції України проекту Закону України “Про зміни до Конституції України за результатами Всеукраїнського референдуму 16.04.2000 р.” від 11.07.2000 р.

Тема 7. Конституційно-правовий статус Верховної Ради України.

2 години
Мета: закріпити теоретичні знання у студентів шляхом вирішення практичних завдань щодо організації роботи Верховної Ради України та здійснення нею основних функцій.

План

1. Опрацювання розділу 4 Конституції України.

2. Розвязання практичних завдань.
Питання для обговорення:

1. Обґрунтуйте співвідношення понять “державний апарат”, “механізм держави”, “орган державної влади” та “орган публічної влади”.

2.У чомуполягає сутність системи стримувань та противаг державної влади?

3. Особливості проходження у Верховній Раді України конституційних законів.
ЗАВДАННЯ ДО ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ:
1. Проаналізуйте Рішення КСУ від 13 травня 1997 року № 1-зп у справі щодо несумісності депутатського мандата.

2. Проаналізуйте Рішення КСУ від 27 жовтня 1999 року № 9-рп у справі про депутатську недоторканність.

3. Проаналізуйте Рішення КСУ від 17 жовтня 2002 року №17-рп у справі повноважності Верховної Ради.

Тема 10. Конституційні засади судової влади та прокуратури в Україні.

2 години
Мета: закріпити теоретичні знання у студентів шляхом вирішення практичних завдань щодо організації роботи судових та правоохоронних органів України.

План

1. Характеристика системи органів судової влади в Україні.

2.Характеристика повноважень КСУ.

3.Характеристика повноважень прокуратури України.

2. Розвязання практичних завдань.
Питання для обговорення:

1. Організація роботи Конституційного Суду України та процедура розгляду ним справ.

2. Організація роботи Вищої ради юстиції.
ЗАВДАННЯ ДО ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ:

Проаналізуйте положення:

- Рішення КСУ від 11 грудня 2003 року № 20-рп у справі про Касаційний суд.

- Рішення КСУ від 1 грудня 2004 року № 19-рп у справі про незалежність суддів як складову їхнього статусу.

Тема 12. Конституційні засади місцевого самоврядування.

2 години
Мета: закріпити теоретичні знання у студентів шляхом вирішення практичних завдань щодо організації роботи органів місцевого самоврядування в Україні
План

1. Характеристика системи органів місцевого самоврядування в Україні.

2.Характеристика повноважень виконавчих комітетів сільських, селищних та міських рад.

3.Характеристика повноважень районних та обласних рад.

4. Розвязання практичних завдань.
Питання для обговорення:

1.Гарантії здійснення і відповідальність місцевого самоврядування.

2. Правова, матеріальна та фінансові основи місцевого самоврядування в Україні.
ЗАВДАННЯ ДО ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ:
1.Проаналізуйте рішення КСУ щодо офіційного тлумачення положень ч.1 ст.140 Конституції України (справа про об’єднання територіальних громад) від 18 червня 2002 р.

2.Проаналізуйте рішення КСУ щодо відповідності Конституції України положень ч.5 ст.6, ч.1 ст.11, ч.4 ст.16, п.п. 3, 5, 6, 9, 10, 16 ч.1 ст.26, ч.3, 4 ст.41, ч.6 ст.42, ст.ст. 51-54, ч.4 ст.61, ч.1 ст.62, ч.1, 6, 7 ст.63, ч.4-6 ст.78, ч.3, 5, 7 ст.79, п.2 розділу 5 “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” від 9 лютого 2000 р.

7. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ДО ТЕМ
Тема 1. Конституцiйне право України – провiдна галузь нацiонального права України. (4 години)
Питання для самостійного вивчення (самостійна робота)

 1. Письмово обґрунтуйте як співвідносяться між собою терміни “конституційне право” та “державне право”.

 2. Письмово обґрунтуйте відмінність конституційного права України за його предметом та методом від інших галузей національного права України.

 3. Користуючись Конституцією України, наведіть приклади уповноважуючих, зобов’язуючих та забороняючи конституційно-правових норм (3-4 норми) (письмово). Яка різниця між цими видами конституційно-правових відносин?

 4. Користуючись Конституцією України, наведіть приклади конституційно-правових норм, внаслідок реалізації яких виникають конкретні, загальні конституційно-правові відносини і конституційно-правові стани (письмово). Яка різниця між цими видами конституційно-правових відносин?


Питання для самоконтролю:

1. У чому полягає специфіка норм матеріального та процесуального конституційного права України?

2. Роль та місце конституційного права у системі національного права України.

Завдання для роботи із словниками:

Розкрийте зміст понять:

природні та позитивіські джерела конституційного права, норма конституційного права, інститут конституційного права, конституційні правовідносини, конституційно-правова відповідальність
Тема 2. Конституція України та її розвиток. (4 години)
Питання для самостійного вивчення (самостійна робота).

1. Що означають такі поняття: «конституція матеріальна» і «конституція формальна»; «конституція юридична» і «конституція фактична»? Яке співвідношення між цими поняттями? Чи має з’ясування їхньої сутності яке-небудь практичне (чи тільки теоретичне) значення?

2. Політико-правова характеристика сучасного етапу становлення нової констиційної системи України.

3. Охарактеризуйте суб’єктів та процедуру права прийняття конституції.

4. Письмово проаналізуйте Рішення Конституційного Суду України від 30 вересня 2010 року №20-рп/2010. У справі за конституційним поданням 252 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України „Про внесення змін до Конституції України“ від 8 грудня 2004 року № 2222–IV (справа про додержання процедури внесення змін до Конституції України)

Питання для самоконтролю:

1. За якими критеріями здійснюється класифікація конституцій?

2. Яка конституція є формальна, матеріальна, юридична та фактична?

3. Який зміст конституції України?
Завдання для роботи із словниками:

Розкрийте зміст понять:

Конституція, конституціоналізм, преамбула
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   21

Схожі:

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «історіЯ держави...
...
З навчальної дисципліни для контролю знань фахівців ОКР «бакалавр»...

Ярощук ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ Навчально-методичний комплекс для студентів...
Рекомендовано до друку вченою радою Інституту психолого-педагогічної освіти та мистецтв (протокол № від 2013 року)
Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Адміністративне судочинство»...
Анотація навчальної дисципліни зі структурно-логічною схемою (міждисциплінарними зв’язками)
Досьє професії Медіакомунікації
Вимоги до передньої освіти – ОКР «бакалавр», «спеціаліст» або «магістр» незалежно від напряму підготовки за базовою вищою освітою....
Міністерство аграрної політики та продовольства України
Робочий зошит для проведення навчальної практики студентам факультету обліку та аудиту денної форми навчання галузі знань 0305 «Економіка...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ НАПИСАННЯ КУРСОВИХ РОБІТ ДЛЯ СТУДЕНТІВ 2-го КУРСУ ОКР «БАКАЛАВР»
Косьмій М. М., Мельник П. В., Острогляд О. В. Кримінальне право України. Загальна частина. Методичні рекомендації для написання курсових...
НАВЧАЛЬНО–НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА ТА ПСИХОЛОГІЇ
Робоча програма з навчальної дисципліни «Міжнародне приватне право» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» на базі...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до організації самостійної роботи з курсу...
Методичні вказівки до самостійної роботи курсу “Практична діяльність юриста (Практичне право)” складена на основі робочої програми...
Методичні рекомендації до організації самостійної роботи з курсу...
Методична розробка складена на основі робочої навчальної програми курсу «Релігієзнавство» затвердженої у 2011 році
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка