НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ для підготовки фахівців ОКР «Бакалавр» напряму підготовки «Правознавство» на базі ОКР «Молодший спеціаліст»


НазваНАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ для підготовки фахівців ОКР «Бакалавр» напряму підготовки «Правознавство» на базі ОКР «Молодший спеціаліст»
Сторінка14/21
Дата04.04.2013
Розмір1.91 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   21
Тема 1. КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО – ПРОВІДНА ГАЛУЗЬ НАЦІОНАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

1.Поняття галузі конституційного права України.

2.Предмет і метод конституційного права України.

3. Поняття та характеристика системи галузі конституційного права України.

4. Поняття та характеристика конституційно-правові відносини.

5.Відповідальність у конституційному праві.

6.Охарактеризуйте джерела конституційного права.

7.Конституційне право України як наука.

8. Конституційне право як навчальна дисципліна
Тема 2. КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ ТА ЇЇ РОЗВИТОК

1.Поняття та сутність Конституції України.

2. Функції Конституції України.

2. Охарактеризуйте юридммчні властивості Конституції України.

3.Класифікуйте конституції за видами.

4. Як співвідносяться між собою поняття конституція та конституціоналізм?

5. Охорона Конституції України.
Тема 3. КОНСТИТУЦІЙНИЙ ЛАД І ЙОГО ЗАКРІПЛЕННЯ В КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ

1. Дати визначення поняття та ознак конституційного ладу України.

2. Охарактеризуйте принципи конституційного ладу України.

3. Характеристика гарантій конституційного ладу України.

4. Державний а лад України: поняття та принципи.

5. Механізм та функції Української держави.

6. Суспільний лад України: поняття, система, принципи.

Тема 4. ОСНОВИ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА. ГРОМАДЯНСТВО УКРАЇНИ. ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ ІНОЗЕМЦІВ ТА ОСІБ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА. ПРАВОВИЙ СТАТУС БІЖЕНЦІВ

1. Охарактеризуйте конституційно-правовий статус людини і громадянина в Україні.

2. Правосуб‘єктність та принципи конституційно-правового статусу людини і громадянина в Україні.

3. Громадянство: поняття, суть, принципи.

4. Підстави набуття та припинення громадянства України.

5. Які повноваження органів, що беруть участь у вирішенні питання громадянства України?

6. Правовий статус іноземців, осіб без громадянства та біженців.

Тема5. КОНСТИТУЦІЙНІ ПРАВА, СВОБОДИ ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА

1.Поняття, ознаки та властивості прав і свобод людини і громадянина в Україні.

2. Характеристика системи прав і свобод людини і громадянина в Україні.

3. Які складові елементи механізму реалізації прав і свобод людини і громадянина в Україні?

4. Характеристика гарантій реалізації прав і свобод людини і громадянина в Україні.

5. Які ви знаєте конституційні обов‘язки людини і громадянина в Україні?

Тема 6. НАРОДНЕ ВОЛЕВИЯВЛЕННЯ

1. Яка соціальна функція виборів?

2. Характеристика принципів виборчого права.

3. Виборчий процес в Україні: поняття та стадії.

4. Виборчі системи. Виборча система України.

5. Поняття, склад, порядок формування та повноваження ЦВК,

6. окружних та дільничних виборчих комісій.

7. Вiдповiдальнiсть за порушення виборчих прав громадян.

Тема 7. КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

1. Конституцiйно-правове регулювання питань органiзацiїi дiяльностi органiв державної влади.

2. Верховна Рада - парламент України. Поняття та ознаки парламенту.

3. Склад та структура Верховної Ради України.

4. Назовати та охарактеризувати функції та повноваження Верховної Ради України.

5. Які основні форми роботи Верховної Ради України?

Тема 8. ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ

1. Яке місце i роль Президента України в системі органів державної влади?

2. Охарактеризуйте інститутт президентства.

3. Які видає акти Президента України?

4 Який склад та повноваження адміністрації Президента України?

Тема 9. КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ

1. Поняття виконавчої влади в Україні.

2. Система органів виконавчої влади в Україні.

3. Роль та місце виконавчої влади в системі державних органів України. 4.Які взаємовідносини органів виконавчої влади з державними органами України?

5. Конституційний статус Кабiнету Мiнiстрiв України.

6. Склад та порядок формування Кабiнету Мiнiстрiв України.

7. Повноваження Кабінету Міністрів України.

8. Організація роботи Кабінету Міністрів України.

9. Акти Кабінету Міністрів України.

10. Які функції та повноваження місцевих державних адміністрацій?

Тема 10. КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ОРГАНІВ СУДОВОЇ ВЛАДИ ТА ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ

1.Охарактеризуйте конституційні засади правосуддя.

2. Конституційний Суд України: склад, порядок формування та повноваження.

3. Які приймає акти Конституційний Суд України?

4. Поняття судів загальної юрисдикції та їх види.

Функції та повноваження судів загальної юрисдикції

5.Поняття,система, функції, повноваження та акти органів прокуратури України.
Тема11. ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ УКРАЇНИ

1.Поняття територіального устрою України.

2. Система адміністративно-територіального устрою України.

3. Які види автономій ви знаєте?

3. Автономна Республіка Крим - територіальна автономія у складі України.

Тема12. КОНСТИТУЦIЙНI ЗАСАДИ МIСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

1. Визначіть поняття та ознаки мiсцевого самоврядування.

2. Становлення мiсцевого самоврядування в Українi.

3. Що є територiальною, матерiальною i фiнансовою основами місцевого самоврядування?

4. Яка сфера компетенції та акти місцевого самоврядування?

5. Які ви знаєте органи i посадові особи місцевого самоврядування?

6. Порядок утворення та повноваження виконавчих органів сільських, селищних та міських рад.

7. Повноваження сільського, селищного та міського голови.

8. Особливості статусу районних та обласних рад як органів місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст.

9.Які ви знаєте органи самоорганізації населення?

10. Організація роботи депутатів місцевих рад.

Завдання для модульного контролю

Модульний контроль №1

1. Конституційне право України можна розглядати як:

А- методологічну науку для теорії держави і права;

Б - ведучу галузь соціального регулювання суспільних відносин;

в - ведучу галузь права і законодавства, юридичну науку і навчальну дисципліну.

Г.- навчальну дисципліну

?

2. Галузь конституційного права України це:

А - система правових норм, що регулюють суспільні відносини щодо організації і функціонування органів держави та місцевого самоврядування;

Б - система правових норм і нормативно-правових актів, що регулюють права і свободи людини та громадянина;

В - система конституційно-правових норм, що закріплюють, регулюють і охороняють суспільні відносини у сфері народовладдя.

Г- конституційно-правовий інститут

?

3. Предмет галузі конституційного права це:

А - суспільні відносини між державою і людиною стосовно реалізації юридичної відповідальності;

Б - правовідносини між державою, особою і суспільством;

В - правовідносини між: а) державою і суспільством; б) державою, суспільством і людиною; в) органами держави і місцевого самоврядування, їх посадовими і службовими особами, політичними партіями і громадським організаціями, людиною і громадянином з приводу реалізації публічної влади.

Г- сукупність прийомів, засобів та способів

?

4. Методи конституційного права як галузі права це:

А - засоби заборони, уповноваження чи зобов’язання які використовує законодавець для регулювання конституційних правовідносин;

Б - автономний та наказовий способи які використовує законодавець для регулювання конституційних правовідносин;

В - засоби, способи та прийоми які використовує законодавець для регулювання конституційних правовідносин.

Г - система конституційно-правових норм, що закріплюють, регулюють і охороняють суспільні відносини у сфері народовладдя.

?

5. Структуру конституційно-правових відносин складають:

А - об’єкт, суб’єкти та юридичний зміст;

Б - об’єкт, суб'єктивні права та юридичні обов’язки;

В - об’єкт та правосуб’єктність;

Г- гіпотеза, диспозиція, санкція

?

6. Система галузі конституційного права України включає:

А - конституційно-правові норми та конституційно-правові інститути

Б - конституційно-правові норми, конституційно-правові інститути та конституційно-правові відносини;

В - конституційно-правові інститути, конституційно-правові відносини та джерела;

Г – конституційно-правова відповідальність та суспільні відносини

?

7. За ступенем визначеності припису, що міститься в нормі виділяють:

А - диспозитивні та імперативні;

Б - диспозитивні, імперативні, процесуальні;

В - диспозитивні, постійні, процесуальні;

Г - конкретні, письмові, юридичні

?

8. У цілому метод конституційного права характеризується:

А - імперативним характером;

Б - установчим характером;

В - імперативним та установчим характером;

Г – конституційною відповідальністю

?

9. Конституційно-правові норми характеризуються тим , що:

А - виступають регулятором суспільних відносин;

Б - встановлють загальнобовязкові правила поведінки;

В-виступають регулятором суспільних відносин та встановлють загальнобовязкові правила поведінки.

Г – визначають особливий порядок правового регулювання

?

10. Система галузі конституційного права – це :

А - її внутрішня побудова;

Б - її зовнішня побудова;

В - сукупність окремих елементів.

Г- зовнішня та внутрішня побудова
11. Які елементи не включає система галузі конституційного права України включає:

А - конституційно-правові норми;

Б - конституційно-правові інститути;

В - правовий статус органів державної влади.

Г - конституційно-правові норми та конституційно-правові інститути

?

12. Специфічною особливістю структури конституційно-правових норм є те, що:

А - переважна більшість не містить санкції;

Б - містять обов’язково всі три елементи (гіпотезу, диспозицію та санкції);

В - не містять взагалі диспозиції.

Г - переважна більшість має гіпотезу та диспозицію.

?

13. Конституційно-правові норми характеризуються особливим колом суб’єктів:

А) + народ, держава;

Б) - народ;

В) - держава

Г) - юридичні особи

?

14. Конституційно-правові норми характеризуються особливим характером приписів:

А - визначають основи побудови економічної сфери

Б - визначають основи побудови правової системи та державного механізму;

В - визначають основи банківської системи.

Г - визначають основи політичної системи

?

15. Конституційно-правові норми характеризуються основоположним джерелом:

А - Укази Президента України;

Б - Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України;

В - Конституція України.

Г - Рішення та Висновки КСУ

?

16. Конституційно-правові норми характеризуються загальнорегулятивним характером:

А - норми принципи;

Б - норми-дефініції,

В - норми принципи та норми-дефініції.

Г - норми звичаї

?

17. За змістом розрізнять норми, що…

А - закріплюють засади конституційного ладу;

Б - закріплюють основи правового статусу людини і громадянина;

В- закріплюють засади конституційного ладу, закріплюють основи правового статусу людини і громадянина.

Г- закріплюють права і обов’язки громадян

?

18. За ступенем визначеності припису розрізняють норми:

А) - диспозитивні;

Б) - імперативні;

В) + диспозитивні та імперативні.

Г) – матеріальні

?

19. За призначенням у механізмі правового регулювання розрізняють норми:

А- процесуальні;

Б - матеріальні;

В - процесуальні та матеріальні.

Г - імперативні та диспозитивні
?

20. За характером припису, що містяться в нормі розрізняють:

А - уповажливі, зобов’язальні та уповноважливі;

Б - уповажливі та зобов’язальні;

В - заборонювальні та уповноважливі.

Г - матеріальні та процесуальні
21. За юридичною силою вирізняють норми, що містяться в:

А - Конституції та законах України, указах Президента України, постановах Кабінету Міністрів України;

Б - Указах Президента України, Конституції та законах України, постановах Кабінету Міністрів України;

В - Постановах Кабінету Міністрів України, указах Президента України, Конституції та законах України.

Г - Законах України, Конституції України, Постановах Кабінету Міністрів України, указах Президента України

?

22. За ступенем визначеності припису, що містяться в нормі визначають:

А - диспозитивні;

Б - імперативні;

В - диспозитивні та імперативні.

Г- конкретні та загальні

?

23. За призначенням у механізмі правового регулювання конституційно-правові норми поділяються на:

А - імперативні;

Б - процесуальні та матеріальні;

В - процесуальні.

Г- диспозитивні та імперативні

?

24. Розрізнять конституційно-правові інститути:

А - спеціальні;

Б - загальні, головні, початкові;

В - особливі, загальні, виняткові.

Г - конкретні, об’єктивні, упорядковані

?

25. Об’єктами конституційно-правових відносин є:

А - народний і державний суверенітет;

Б - організації та установи;

В - приписи.

Г - правосвідомість

?

26. Конституційно-правова відповідальність наступає за:

А + скоєння конституційно-правового делікту;

Б - скоєння адміністративного правопорушення;

В - скоєння кримінального злочину.

Г - порушення КЗОТУ

?

27. Конституція України приймалася шляхом:

А - прийняття рішення Верховною Радою України;

Б - референдуму;

В - прийняття спільного рішення Президентом України, Кабінетом Міністрів та Верховною Радою України;

Г- прийняття рішення КСУ

?

28. Конституція України набуває чинності з дня:

А - її прийняття;

Б - затвердження її на всеукраїнському референдумі;

В - підписання Президентом України;

?

29. Найвищу юридичну силу має ...

А - Конституція;

Б - Конституційний закон;

В - Указ Президента України

Г - Рішення та Висновки КСУ

?

30 . Акт проголошення незалежності України був прийнятий .....

А - 24 серпня 1991 року;

Б - 16 липня 1990 року;

В - 24 серпня 1990 року.

Г - 1 вересня 1991 року

?
31. Законопроект про внесення зміни до Конституції України може бути поданий не менше як ?… народних депутатів.

А - 1/3 частиною;

Б - 1/4 частиною;

В - 1/5 частиною.

Г - 2/3

?

32. Законопроект про внесення змін до Конституції України, попередньо схвалений більшістю від конституційного складу Верховної Ради України, вважається прийнятим, якщо на наступній черговій сесії Верховної Ради України за нього проголосувало не менш як? .... від конституційного складу Верховної Ради України.

А - 2/3;

Б - 1/2;

В - 1/3.

Г - 1/4

?

33. Законопроект про внесення змін до Конституції України, який вже розглядався Верховною Радою України, і не був прийнятий може бути повторно поданий до Верховної Ради України:

А - через 2 роки;

Б - через 1 рік;

В - через 6 місяців;

Г- через 5 років

?

34. Законопроект по внесення змін до Конституції України розглядається Верховною Радою України за наявності:

А - висновку Конституційного Суду України;

Б - висновків Конституційного та Верховного Суду України;

В - висновку Конституційного Суду України та рішення Всеукраїнського референдуму;

Г - Висновку Верховного Суду України

?

35 Конституціоналізм розуміється як:

А - політико-правова теорія;

Б - ідейно-політичний рух;

В - політико-правова теорія та ідейно-політичний рух,

Г - матеріальна конституція
36. За формою (структурою) конституції поділяють:

А - постійні та тимчасові;

Б - писані та неписані;

В - гнучкі жорсткі.

Г - писані та частково переписані

?

37. За способом внесення змін конституції поділяють:

А - постійні та тимчасові;

Б - писані та неписані;

В - гнучкі, жорсткі.

Г - юридична, фактична
38. Конституційний лад - це …

А - певний спосіб організації держави, якого закріплено в його конституції;

Б - система основних політико-правових, економічних, соціальних відносин, які закріплюються державно-правовими нормами;

В - оптимальні умови для функціонування громадянського суспільства;

Г - система основних політико-правових, економічних, соціальних відносин, які закріплюються державно-правовими нормами;
39. Національний суверенітет означає:

А - властивість держави самостійно і незалежно від влади інших держав здійснювати свої функції всередині держави і у відносинах з іншими державами.

Б - повновладдя народу;

В - повновладдя нації, її політичну свободу;

Г - повновладдя переважаючої етнічної групи населення у державі;
40. Незалежність і самостійність державної влади означає, те, що …

А - вона сама, без впливу інших сил, право спроможна приймати нормативні акти та забезпечувати їх виконання за допомогою засобів державного примусу;

Б - є не єдина система органів державної влади;

В - обмеженість її парламентом.

Г - повновладдя нації, її політичну свободу;

Модульний контроль №2

Варіант-1

  1. Поняття громадянства України та умови його набуття.

  2. Класифікація прав людини за порядком їх закріплення в Конституціях.

3.Правовi наслiдки всеукраїнського та місцевих референдумів.

Варіант-2

1.Статус біженців.

2.Характеристика принципів правового статусу людини і громадянина.

3.Поняття та зміст об’єктивного та суб’єктивного виборчого права.
Варіант-3

1.Характеристика принципів громадянства.

2.Класифікація прав людини за змістом (наведіть приклади).

3.Особливості мажоритарної виборчої системи в Україні.
Варіант-4

1.Розкрийте зміст принципу «права крові та «права ґрунту» (приклад).

2.Класифікація прав людини за генезисом та їх характеристика.

3.Органiзацiя i проведення всеукраїнського референдуму.
Варіант-5

1.Підстави набуття громадянства України.

2.Охарактеризуйте особисті права і свободи людини і громадянина.

3.Конституційний статус Центральної виборчої комісії.
Варіант-6

1.Підстави припинення та втрати громадянства України.

2.Охарактеризуйте політичні права і свободи людини і громадянина .

3.Роль Президента та Верховної Ради України у проведені загальнодержавних та місцевих референдумів.
Варіант-7

1.Повноваження органів та організацій, які беруть участь у вирішенні питань громадянства.

2.Поняття та елементи правового статусу людини і громадянина

3.Відповідальність за порушення виборчих прав громадян.
Варіант-8

1.Основні обов’язки людини і громадянина в Україні.

2.Гарантії прав і свобод людини і громадянина.

3.Правовий статус іноземців в Україні.
Варіант-9

1.Правове становище іноземців та осіб без громадянства. Статус біженців.

2.Охарактеризуйте набуті права(похідні).

3.Види референдумiв. Предмет референдуму.


Варіант-10

1.Охарактеризуйте основи правового статусу людини і громадянина як конституційно-правовий інститут.

2.Поняття, природа та риси конституцiйних прав, свобод та обов'язкiв людини i громадянина.

3.Призначення та порядок проведення всеукраїнського і місцевих референдумiв.
Варіант-11

1.Правове регулювання перебування iноземцiв та осiб без громадянства в Українi.

2.Класифiкацiя конституцiйних прав i свобод людини i громадянина.

3.Характеристика принципів вiльних виборів.
Варіант-12

1.Основнi принципи правового статусу людини i громадянина та їх конституцiйне закрiплення.

2.Конституцiйнi гарантiї захисту та практичного здiйснення прав та свобод людини i громадянина.

3.Поняття та соцiальна функцiя референдуму. Види референдумiв.
Варіант-13

1.Поняття та структура правового статусу людини і громадянина.

2.Вiдповiднiсть за порушення виборчих прав громадян.

3.Характеристика економiчних, соціальних i культурних прав i свобод.
Варіант-14

1.Поняття та підстави набуття громадянства України.

2.Виборчі системи. Поняття та види.

3.Конституцiйнi обов'язки людини i громадянина.
Варіант-15

1.Повноваження органiв, органiзацiй i посадових осiб по вирiшенню питань громадянства України.

2.Охарактеризуйте громадянські та полiтичнi права i свободи.

3.Стадії виборчого процесу.
Варіант-16

1.Основнi принципи правового статусу людини i громадянина та їх конституцiйне закрiплення.

2.Класифiкацiя конституцiйних прав i свобод людини i громадянина.

3.Предмет референдуму. Питання, які не можуть бути винесеними на референдум.

Варіант-16

1.Правове становище іноземців та осіб без громадянства. Статус біженців.

2.Конституцiйнi обов'язки людини i громадянина (охарактеризуйте).

3.Вiдповiднiсть за порушення виборчих прав громадян.
Варіант-17

1.Громадянство України. Поняття та підстави набуття.

2.Поняття, природа та риси конституцiйних прав, свобод та обов'язкiв людини i громадянина.

3.Поняття та стадії виборчого процесу.
Варіант-18

1.Конституцiйнi гарантiї захисту та практичного здiйснення прав та свобод людини i громадянина.

2.Поняття референдуму його види та порядок проведення.

3.Характеристика культурних та духовних прав і свобод людини і громадянина.
Варіант-19

1.Поняття громадянства підстави припинення та втрати.

2.Принципи правового статусу людини і громадянина.

3.Виборчі системи поняття та види.
Варіант-20

1.Принципи правового статусу та їх характеристика.

2.Основні права і свободи людини і громадянина. Підстави класифікації.

3.Загальне виборче право. Поняття. Виборчі цензи.
Варіант-21

1.Принципи громадянства (їх характеристика)

2.Порядок формування, компетенція ЦВК.

3.Охарактеризуйте конституційні обов’язки людини і громадянина в Україні.
Варіант-22

1.Порядок в’їзду та виїзду іноземних громадян в Україну.

2.Охарактеризуйте принцип прямого виборчого права та таємного голосування.

3.Предмет референдуму. Призначення та проведення всеукраїнського і місцевих референдумiв.
Варіант-23

1.Громадянство України. Поняття. Підстави набуття.

2.Виборчий процес в Україні. Поняття та основні стадії.

3.Референдум поняття та види.
Варіант-24

1.Правовий статус людини і громадянина. Поняття та його основні елементи.

2.Принципи виборчого права.

3.Виборчі системи України. Поняття та види.
Варіант-25

1.Повноваження органів, які приймають участь у вирішенні питань громадянства.

2.Відповідальність за порушення виборчих прав громадян.

3.Характеристика економічних та політичних прав і свобод людини і громадянина в Україні.
Варіант- 26

1.Основи правового статусу людини i громадянина як загальний конституцiйно-правовий iнститут.

2.Особистi права i свободи та їх характеристика.

3.Референдум. Поняття, види та порядок проведення
Варіант-27

1.Поняття громадянства України. Підстави припинення та втрати.

2.Похідні права і свободи. Умови їх набуття.

3.Виборчий процес в Україні. Поняття та основні стадії.
Варіант-28

1.Правове становище іноземців та осіб без громадянства. Статус біженців.

2.Виборчі системи в Україні. Поняття та види.

3.Характеристика загального виборчого права.
Модульний контроль №3

1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   21

Схожі:

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «історіЯ держави...
...
З навчальної дисципліни для контролю знань фахівців ОКР «бакалавр»...

Ярощук ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ Навчально-методичний комплекс для студентів...
Рекомендовано до друку вченою радою Інституту психолого-педагогічної освіти та мистецтв (протокол № від 2013 року)
Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Адміністративне судочинство»...
Анотація навчальної дисципліни зі структурно-логічною схемою (міждисциплінарними зв’язками)
Досьє професії Медіакомунікації
Вимоги до передньої освіти – ОКР «бакалавр», «спеціаліст» або «магістр» незалежно від напряму підготовки за базовою вищою освітою....
Міністерство аграрної політики та продовольства України
Робочий зошит для проведення навчальної практики студентам факультету обліку та аудиту денної форми навчання галузі знань 0305 «Економіка...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ НАПИСАННЯ КУРСОВИХ РОБІТ ДЛЯ СТУДЕНТІВ 2-го КУРСУ ОКР «БАКАЛАВР»
Косьмій М. М., Мельник П. В., Острогляд О. В. Кримінальне право України. Загальна частина. Методичні рекомендації для написання курсових...
НАВЧАЛЬНО–НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА ТА ПСИХОЛОГІЇ
Робоча програма з навчальної дисципліни «Міжнародне приватне право» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» на базі...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до організації самостійної роботи з курсу...
Методичні вказівки до самостійної роботи курсу “Практична діяльність юриста (Практичне право)” складена на основі робочої програми...
Методичні рекомендації до організації самостійної роботи з курсу...
Методична розробка складена на основі робочої навчальної програми курсу «Релігієзнавство» затвердженої у 2011 році
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка