НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ для підготовки фахівців ОКР «Бакалавр» напряму підготовки «Правознавство» на базі ОКР «Молодший спеціаліст»


НазваНАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ для підготовки фахівців ОКР «Бакалавр» напряму підготовки «Правознавство» на базі ОКР «Молодший спеціаліст»
Сторінка5/21
Дата04.04.2013
Розмір1.91 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

САМОСТІЙНА ТА ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ТА СЛУХАЧІВ


Вимоги до організації самостійної роботи студентів і слухачів та структура навчальних завдань визначаються робочими навчальними програмами дисципліни.

Основними завданнями самостійної та індивідуальної роботи студентів є підготовка і виконання поточних завдань, а також самостійне вивчення окремих розділів дисципліни під керівництвом викладача.

ОЦІНКА ЯКОСТІ ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Оцінка якості засвоєння навчальної дисципліни включає поточний контроль успішності, модульний контроль та складання підсумкового контролю.

Для модульного контролю засвоєння студентами навчального матеріалу, що вивчається під час аудиторних занять і самостійної роботи, передбачено проведення модульної контрольної роботи, порядок проведення та зміст якої наводяться в робочих навчальних програмах з урахуванням наявних засобів діагностики.

Для атестації студентів і слухачів на відповідність їхніх знань вимогам, викладеним в цій навчальній програмі, в робочій навчальній програмі дисципліни та у відповідних освітньо-професійних програмах за спеціальностями (спеціалізаціями) у вищих навчальних закладах створюються фонди засобів педагогічної діагностики, які включають типові завдання, модульні контрольні роботи, тести тощо. Вони повинні забезпечувати об’єктивну оцінку знань, умінь та рівнів набутих компетенцій.


НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ


Нижченаведений перелік рекомендованої літератури містить джерела переважно загального характеру. Список літератури з навчальної дисципліни наводять у відповідних робочих навчальних програмах.

Основні нормативно-правові акти

 1. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 2-го скликання //ВВР. – 1996.- №30.-Ст. 141.

 2. Про Автономну Республіку Крим: Закон України від 17 березня 1995 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 11. – Ст. 69.

 3. Про біженців: Закон України від 21 червня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 47. – Ст. 250.

 4. Про Верховну Раду Автономної Республіки Крим: Закон України від 10 лютого 1998 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1998. - № 29. – Ст. 191.

 5. Про внесення змін до Закону України "Про постійні комісії Верховної Ради України: Закон України від 14 липня 1998 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 40-41. – Ст. 250.

 6. Про комітети Верховної Ради України: Закон України від 4 квітня 1995 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 19. – Ст. 134.

 7. Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів: Закон України від 10 липня 2010 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 35-31. – Ст. 491.

 8. Про вибори народних депутатів України: Закон України від 25 березня 2004 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 27-28. – Ст. 366. (із змінами та доповненнями).

 9. Про внесення змін до Закону України «Про вибори народних депутатів України» та деяких інших законодавчих актів України (щодо порядку проведення позачергових виборів до Верховної Ради України та заміщення народних депутатів України, повноваження яких були достроково припиненні) : Закон України від 1 червня 2007 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2007. – № 28. – Ст. 383.

 10. Про вибори Президента України: Закон України вiд 5 березня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – №14. – Ст. 291.

 11. Про внесення змін до Закону України «Про вибори Президента України» від 18 березня 2004 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 20-21. – Ст. 291.

 12. Про всеукраїнський і місцеві референдуми: Закон Української РСР від 3 липня 1991 р. // Відомості Верховної Ради Української РСР. – 1991. – № 33. – Ст. 443 (із змінами і доповненнями).

 13. Про громадянство України: Закон України від 18 січня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 4. – Ст. 65.

 14. Про Кабінет Міністрів України : Закон України від 10 жовтня 2010 року.

 15. Про місцеве самоврядування в України: Закон України від 21 травня 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 25. – Ст. 20 (з змінами та доповненнями).

 16. Про місцеві державні адмiнiстрацiї: Закон України від 9 квітня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 20-21. – Ст. 190.

 17. Про об'єднання громадян: Закон України вiд 16 червня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 34. – Ст. 504; 1993. – № 46. – Ст. 427.

 18. Про політичні партії в Україні: Закон України від 5 квітня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 23. – Ст. 118.

 19. Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України: Закон України від 21.01.1994 р. // Відомості Верховної Ради України.-1994. -№ 18.-Ст. 101.

 20. Про правовий статус іноземців та осб без громадянства: Закон України від 4 лютого 1994 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 23. – Ст. 162.

 21. Про представництво Президента України в Автономній Республіці Крим: Закон України вiд 2 березня 2000 р. // Відомості Верховної Ради України.-2000.-№ 21.-Ст. 158.

 22. Про Президента України: Закон України від 5 липня 1991 р. // Відомості Верховної Ради Української РСР. – 1991. – № 33. – Ст. 446.

 23. Про прокуратуру: Закон України вiд 5 листопада 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 53. – Ст. 793 (з змінами на 20. 01. 2005).

 24. Про Раду національної безпеки і оборони України: Закон України від 5 березня 1998 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 35. – Ст. 237.

 25. Про Рахункову палату Верховної Ради України: Закон України вiд 11 липня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 43. – Ст. 212.

 26. Про Службу безпеки України: Закон України вiд 25 березня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 27. – Ст. 383.

 27. Про службу в органах місцевого самоврядування: Закон України від 7 червня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 33. – Ст. 175.

 28. Про статус народного депутата України: Закон України вiд 17 лист. 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 3. – Ст. 17. (із змінами та доповненнями).

 29. Про статус депутатiв місцевих рад: Закон України вiд 11 липня 2002 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 40. – Ст. 290.

 30. Про судоустрій статус суддів: Закон України вiд 7 липня 2010 р. №2453-VI

 31. Про Центральну виборчу комісію: Закон України вiд 30 червня 2004 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № . – Ст.

 32. Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини: Закон України від 23 грудня 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 20. – Ст. 99.

 33. Про Регламент Верховної Ради України: Закон України від 10 лютого 2010 року N 1861-VI ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 14-15, N 16-17, ст.133 )

 34. Про центральні органи виконавчої влади : Закон України від 17 березня 2011 року N 3166-VI (ОВУ №27, 2011(18.04.11).

 35. Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади: Указ Президента України від 9 грудня 2010 р. – 2010. – № 1085. (в редакції Указу від 28.12.2010 р. – № 1245.

 36. Про Положення про Адміністрацію Президента України: Указ Президента України від 2 квітня 2010 р. – 2010 -№ N 504/2010

 37. Коментар до Конституції України: Науково-практичний коментар /В.Б. Аверянов, О.В. Батанов, Ю.В. Баулын та ін.; Ред. Кол. В.Я. Тацій, Ю.П. Битяк, Ю.М. Грошевой та ін. – Харків: Видавництво «Право»; К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2003.- 808 с.

 38. Конституційний Суд України. Рішення. Висновки 1997–2001 / Відповід. редактор канд. юрид. наук П.Б.Євграфов. – К.: Юрінком Інтер, 2001. – 512 с.

 39. Конституційний Суд України. Рішення. Висновки 2001–2002 / Відповід. редактор канд. юрид. наук П.Б.Євграфов. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – 384 с.

 40. Конституція України в актах Конституційного Суду України (аналітичний огляд та коментар) / А. Стрижак. — К.: Ін Юре, 2010. — 629 с., [1] арк. іл.

 41. Рішення Конституційного Суду України від 30 вересня 2010 року №20-рп/2010. У справі за конституційним поданням 252 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України „Про внесення змін до Конституції України“ від 8 грудня 2004 року № 2222–IV (справа про додержання процедури внесення змін до Конституції України)


Основна література

 1. Конституційне право України: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. академіка АПрН України, доктора юридичних наук, професора Ю.М. Тодики, доктора юридичних і політичних наук, професора В.С. Журавського. – К.: Видавничій Дім „Ін Юре”, 2002. - 544 с.

 2. Погорілко В.Ф., Федоренко В.Л. Конституційне право України. Академічний курс: Підруч.: У 2т. – Т.1 /За ред. В.Ф. Погорілка.-К.: ТОВ «Видавництво «Юридична думка», 2006.-544с.

 3. Кравченко В.В. Конституційне право України. Навчальний посібник.-К.: Атіка, 2002.-479 с.

 4. Фрицький О.Ф. Муніципальне право України: Підручник для юридичних вищих учбових закладів. – К.: Юрінком Інтер, 2004.

 5. Конституційне право України : підручник. / В. І. Чушенко, І. Я. Заяць; за заг. ред. В. І. Чушенка; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. — Вид. 2-е, допов. і переробл. — К.: Ін Юре, 2009. — 547 с.

6. Погорілко В.Ф. Конституційне право України : підручник / В.Ф. Погорілко, В.Л. Федоренко ; МОНУ ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ ; Київський ун-т права ; за заг. ред. В.Ф. Погорілка. – 2-ге видання, перероб., та доп. – Київ : Правова єдність, 2010. – 432 с.

7. Конституційне право України. Погорілко В.Ф., Федоренко В.Л. К.:2011, «Ліра К»., 560 с.

Додаткова література

1. Баглай М.В., Туманов В.А. Малая энциклопедия конституционного права. – М.: БЕК, 1998. – 519 с.

2. Колодій А.М., Олійник А.Ю. Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні: Підручник/ 2-е вид., перероб. і доп. – К.: Юрінком Інтер, 2007. – 504 с. – Бібліогр.: с. 494-499.

3. Юридична енциклопедія: В 6 т. / Редкол.: Ю.С.Шемшученко (відп. ред.) та ін. – К.: “Укр. енцикл.”, 1998.

4. Теліпко В.Е. Конституційне та конституційно-процесуальне право України : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / В.Е. Теліпко. – Київ : Центр навчальної літератури, 2009. – 568 с. 

5. Конституційне право України : темат. слов. / М-во внутр. справ України, Харк. нац. ун-т внутр. справ, Херсон. юрид. ін-т; [упоряд.: Галунько В. В. та ін.; за ред. В. В. Галунька] — Херсон: Херсон. міська друк., 2010. — 131 с.

6. Конституція України в актах Конституційного Суду України (аналітичний огляд та коментар) / А. Стрижак. — К.: Ін Юре, 2010. — 629 с.,

7. Конституційне право України : темат. слов. / М-во внутр. справ України, Харк. нац. ун-т внутр. справ, Херсон. юрид. ін-т; [упоряд.: Галунько В. В. та ін.; за ред. В. В. Галунька] — Херсон: Херсон. міська друк., 2010. — 131 с.

8.Влада в Україні: шляхи до ефективності. : Всеукр. форум учених-правознавців. / відп. ред. О. Д. Святоцький. — К.: Ін Юре, 2010. — 686 с.

9. Муніципальна влада в Україні : проблеми теорії та практики. / О. В. Батанов; [відп. ред. М. О. Баймуратов]; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — К.: Юрид. думка, 2010. — 653 с.

10. Конституція та засади конституційного ладу України у питаннях та відповідях : навч. посіб. / Є. І. Григоренко, О. С. Передерій. — Х.: ХУПС, 2010. — 171 с.

11. Козир Олександр Володимирович. Конституційне право особи на недоторканність житла: автореф. дис… канд. юрид. наук: 12.00.02./Козир Олександр Володимирович; Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х., 2011.-19 с.

12. Олійник А.Ю. Поняття, види та зміст конституційної свободи пересування /Науковий вісник ДДУВС, 2011.-С.18-24.

Інтернет-ресурси:

 1. http://portal.rada.gov.ua - Офіційний веб-сайт Верховної Ради України.

 2. http://kmu.gov.ua - Офіційний веб-сайт Кабінету Міністрів України.

 3. http://ccu.gov.ua - Офіційний веб-сайт Конституційного Суду України.

 4. http://president.gov.ua - Офіційний веб-сайт Президента України.

 5. http://www.nau.ua   Інформаційно-пошукова правова система «Нормативні акти України (НАУ)».


4. ПЛАНИ ЛЕКЦІЙ
Тема 1. КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО – ПРОВІДНА ГАЛУЗЬ НАЦІОНАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

Вступ.

 1. Поняття, предмет і метод конституційного права України.

 2. Система галузі конституційного права України.

 3. Конституційно-правові відносини.

 4. Відповідальність у конституційному праві.

 5. Джерела конституційного права.

 6. Конституційне право України як наука і навчальна дисципліна


Тема 2. КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ ТА ЇЇ РОЗВИТОК

Вступ.

1.Поняття, сутність та функції Конституції України.

2. Властивості Конституції України.

3. Види конституцій

4. Конституція та конституціоналізм.

5. Охорона Конституції України.
Тема 3. КОНСТИТУЦІЙНИЙ ЛАД І ЙОГО ЗАКРІПЛЕННЯ В КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ

Вступ.

1. Поняття конституційного ладу та його засад.

2. Поняття державного ладу України.

3. Поняття суспільного ладу України.

4. Унітарний державний устрій.

5. Захист конституційного ладу України.

6. Характеристика України як конституційної держави.
Тема 4. ОСНОВИ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА. ГРОМАДЯНСТВО УКРАЇНИ. ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ ІНОЗЕМЦІВ ТА ОСІБ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА. ПРАВОВИЙ СТАТУС БІЖЕНЦІВ

Вступ.

1. Поняття, види та зміст інституту конституційно-правового статусу людини і громадянина.

2. Правосуб‘єктність та принципи конституційно-правового статусу людини і громадянина в Україні.

3.Громадянство як вид правового статусу людини і громадянина в Україні.

4. Правовий статус іноземців, осіб без громадянства та біженців.

Тема5. КОНСТИТУЦІЙНІ ПРАВА, СВОБОДИ ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА

Вступ.

1. Поняття та ознаки інституту прав і свобод людини і громадянина в Україні.

2. Основні властивості прав і свобод людини і громадянина в Україні.

3. Поняття та елементи системи конституційних прав і свобод людини і громадянина в Україні.

4. Поняття та система конституційних обов’язків людини і громадянина в Україні.

5. Поняття механізму реалізації прав і свобод людини і громадянина в Україні.

6. Гарантії реалізації прав і свобод людини і громадянина в Україні.

Тема 6. НАРОДНЕ ВОЛЕВИЯВЛЕННЯ

Вступ.

1. Поняття та види виборів в Україні.

2. Виборче право: поняття, принципи.

4. Виборчий процес і його стадії.

6. Поняття та види референдумів.

7.Поняття та види референдумів.

8.Референдарний процес.

Тема 7. КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС

ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Вступ.

1. Поняття Верховної Ради – парламенту України.

2. Склад і структура Верховної Ради України.

3. Функції та повноваження Верховної Ради України.

4. Основні форми роботи Верховної ради України.

5. Законодавчий процес в Україні.

6.Конституційно-правовий статус народних депутатів України.

Тема 8. ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ

Вступ.

1. Поняття та особливості інституту президентства як форми глави держави.

2. Правові основи інституту президентства в незалежній Україні.

3. Порядок виборів Президента України.

Тема 9. КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ

Вступ.

1. Поняття виконавчої влади та їх система.

2. Кабінет Міністрів України – вищий орган в системі органів виконавчої влади України.

3. Центральні органи виконавчої влади.

4. Місцеві органи виконавчої влади.

Тема 10. КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ОРГАНІВ СУДОВОЇ ВЛАДИ ТА ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ

Вступ.

 1. Конституційні засади правосуддя.

 2. Конституційний Суд України: склад, порядок формування та повноваження.

 3. Акти Конституційного Суду України.

 4. Поняття судів загальної юрисдикції та їх види.

 5. Функції та повноваження судів загальної юрисдикції

 6. Поняття,система, функції, повноваження та акти органів прокуратури України.


Тема12. КОНСТИТУЦIЙНI ЗАСАДИ МIСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Вступ.

1. Поняття місцевого самоврядування.

2. Система та функції місцевого самоврядування в Україні.

3. Організаційно-правові форми місцевого самоврядування в Україні.

4. Матеріальна і фінансова основа місцевого самоврядування.

5. Гарантії місцевого самоврядування в Україні.

5. ПЛАНИ

СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Змістовий модуль 1
ТЕМА 1. КОНСТИТУЦIЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ – ПРОВIДНА ГАЛУЗЬ НАЦIОНАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

/Семінарське заняття – 2 год./
Ключові слова: конституційне право, державне право, галузь, наука конституційного права, функції, форма конституційного права, природні та позитивіські джерела конституційного права, норма конституційного права, інститут конституційного права, конституційні правовідносини, конституційно-правова відповідальність.

План

 1. Поняття та предмет галузi конституційного права. Мiсце та роль конституцiйного права в системi нацiонального права України.

 2. Методи конституційно-правового регулювання в конституційному праві України.

 3. Поняття, предмет та методи науки конституційного права України. Конституційне право України як навчальна дисципліна.

 4. Система конституційного права України.

 5. Поняття та специфіка конституцiйно-правових вiдносин. Суб`єкти конституцiйно-правових вiдносин.

 6. Джерела конституційного права України.

 7. Відповідальність у конституційному праві України.


Питання для самостійного вивчення (самостійна робота)

 1. Письмово обґрунтуйте як співвідносяться між собою терміни “конституційне право” та “державне право”.

 2. Письмово обґрунтуйте відмінність конституційного права України за його предметом та методом від інших галузей національного права України.

 3. Користуючись Конституцією України, наведіть приклади уповноважуючих, зобов’язуючих та забороняючи конституційно-правових норм (3-4 норми) (письмово). Яка різниця між цими видами конституційно-правових відносин?

 4. Користуючись Конституцією України, наведіть приклади конституційно-правових норм, внаслідок реалізації яких виникають конкретні, загальні конституційно-правові відносини і конституційно-правові стани (письмово). Яка різниця між цими видами конституційно-правових відносин?

5. У чому полягає специфіка норма матеріального та процесуального конституційного права України?
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

Схожі:

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «історіЯ держави...
...
З навчальної дисципліни для контролю знань фахівців ОКР «бакалавр»...

Ярощук ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ Навчально-методичний комплекс для студентів...
Рекомендовано до друку вченою радою Інституту психолого-педагогічної освіти та мистецтв (протокол № від 2013 року)
Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Адміністративне судочинство»...
Анотація навчальної дисципліни зі структурно-логічною схемою (міждисциплінарними зв’язками)
Досьє професії Медіакомунікації
Вимоги до передньої освіти – ОКР «бакалавр», «спеціаліст» або «магістр» незалежно від напряму підготовки за базовою вищою освітою....
Міністерство аграрної політики та продовольства України
Робочий зошит для проведення навчальної практики студентам факультету обліку та аудиту денної форми навчання галузі знань 0305 «Економіка...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ НАПИСАННЯ КУРСОВИХ РОБІТ ДЛЯ СТУДЕНТІВ 2-го КУРСУ ОКР «БАКАЛАВР»
Косьмій М. М., Мельник П. В., Острогляд О. В. Кримінальне право України. Загальна частина. Методичні рекомендації для написання курсових...
НАВЧАЛЬНО–НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА ТА ПСИХОЛОГІЇ
Робоча програма з навчальної дисципліни «Міжнародне приватне право» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» на базі...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до організації самостійної роботи з курсу...
Методичні вказівки до самостійної роботи курсу “Практична діяльність юриста (Практичне право)” складена на основі робочої програми...
Методичні рекомендації до організації самостійної роботи з курсу...
Методична розробка складена на основі робочої навчальної програми курсу «Релігієзнавство» затвердженої у 2011 році
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка