НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ для підготовки фахівців ОКР «Бакалавр» напряму підготовки «Правознавство» на базі ОКР «Молодший спеціаліст»


НазваНАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ для підготовки фахівців ОКР «Бакалавр» напряму підготовки «Правознавство» на базі ОКР «Молодший спеціаліст»
Сторінка8/21
Дата04.04.2013
Розмір1.91 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   21

План


 1. Поняття, ознаки та властивості прав і свобод людини і громадянина в Україні.

 2. Система прав і свобод людини і громадянина в Україні.

 3. Поняття механізму реалізації прав і свобод людини і громадянина в Україні.

 4. Гарантії реалізації прав і свобод людини і громадянина в Україні.

 5. Поняття та система конституційних обов‘язків людини і громадянина в Україні.


Питання для самостійного вивчення (самостійна робота).

 1. У чому полягає відмінність прав і свобод людини та прав і свободи громадянина?

 2. Письмово охарактеризуйте особисті, економічні, політичні та соціальні права і свободи людини і громадянина в Україні.

 3. Письмово проаналізуйте основні положення Міжнародного пакту про економічні, соціальні та культурні права 1966 року.Реферати

  1. Особливості правового статусу окремих категорій іноземців.

  2. Депортація та екстрадиція іноземців.

  3. Конституційне право на звернення (ст.40 Конституції України) та механізм його реалізації.


Питання для самостійного вивчення (самостійна робота).
Письмово проаналізувати:

1. Рішення КСУ від 4 березня 2004 року № 5-рп у справі про доступність і безоплатність освіти.

2. Рішення КСУ від 19 квітня 2001 року № 4-рп у справі щодо завчасного сповіщення про мирні зібрання.

3. Рішення КСУ від 12 червня 2007 року № 2-рп у справі про утворення політичних партій в Україні.

4. Рішення КСУ від 14 листопада 2001 року № 15-рп у справі щодо прописки.
Список рекомендованих джерел:

1. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 2-го скликання //ВВР. – 1996.- №30.-Ст. 141.

2. Про політичні партії в Україні: Закон України від 5 квітня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 23. – Ст. 118.

3. Про біженців: Закон України від 21 червня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 47. – Ст. 250.

4. Букач В.В., Олійник А.Ю. Конституційні політичні права та свободи людини і громадянина в Україні: Монографія. – Д.: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2006. – 172 с.

5. Конституційне право України. Погорілко В.Ф., Федоренко В.Л. К.:2011, «Ліра К»., 560 с.

6. Кравченко В.В. Конституційне право України. Навчальний посібник.-К.: Атіка, 2002.-479 с.

7. Карпачова Н.І. Стан дотримання та захисту прав і свобод людини в Україні: Перша щорічна доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. – Видання друге. – Харків: Консум, 2001. – 464 с.

8. Колодій А.М., Олійник А.Ю. Права людини і громадянина в Україні: Навч. посіб. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 336 с.

ТЕМА 6. НАРОДНЕ ВОЛЕВИЯВЛЕННЯ

/Семінарське заняття – 2 год./

Ключові слова: вибори, віковий ценз, соціальна функція виборів, виборче право, принципи виборчого права, абсентеїзм, виборча система, виборчий процес, стадії виборчого процесу, принципи виборчого процесу, референдум, функція референдуму, предмет референдуму, правові наслідки референдуму, відповідальність за порушення виборчих прав.
/Перше семінарське заняття – 2 год./

План

 1. Поняття, види та соціальна функція виборів.

 2. Виборче право та його принципи.

 3. Виборчий процес в Україні: поняття та стадії.

 4. Виборчі системи. Виборча система України.

 5. Поняття, склад, порядок формування та повноваження ЦВК, окружних та дільничних виборчих комісій.

 6. Поняття, соціальна функція та види референдуму.


Питання для самостійного вивчення (самостійна робота).


  1. У чому полягає відмінність між поняттями «об’єктивне виборче право» та «суб’єктивне виборче право».

  2. Проаналізуйте Рішення КСУ від 5 жовтня 2005 року № 6-рп у справі про здійснення влади народом.

  3. Правові наслідки абсентеїзму.

  4. Відповідальність за порушення виборчого законодавства.

  5. Проаналізуйте висновок КСУ щодо відповідності вимогам ст.ст.157, 158 Конституції України проекту Закону України “Про зміни до Конституції України за результатами Всеукраїнського референдуму 16.04.2000 р.” від 11.07.2000 р.

  6. Основна мета проведення виборів та референдуму. Соціальна функція виборів та референдуму.

  7. Визначіть та обгрунтуйте предмет, призначення та проведення всеукраїнського референдуму та місцевого референдуму.

  8. Обгрунтуйте правові наслідки всеукраїнського референдуму.Реферат


 1. Правові наслідки всеукраїнського референдуму 16 квітня 2000 року.

 2. Поняття та предмет республіканського референдуму.

 3. Адміністративно-правова та кримінально-правова відповідальність за порушення виборчих прав громадян.

 4. Принцип вільних виборів та можливість його обмеження.


Список рекомендованих джерел:

1. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 2-го скликання //ВВР. – 1996.- №30.-Ст. 141.

2. Конституційне право України. Погорілко В.Ф., Федоренко В.Л. К.:2011, «Ліра К»., 560 с.

3. Кравченко В.В. Конституційне право України. Навчальний посібник.-К.: Атіка, 2002.-479 с.

4. Афанасьєва М.В. избирательные технологи в Украине : Конституционно -правовое обеспечение : монография /Одесская национальная юридическая академия.-О.:Юридична література, 2007.-1998 с.

5. Все про вибори /О.М. Роїна (упоряд.); О.А.Кривенко (ред.).-К.: КНТ.Атіка, 2004.-376 с.

6. Кресіна І.О. парламентські вибори в Україні: правові і політичні проблеми /І.О. Кресіна, Є.В. Перегуда: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України., 2003.-366 с.

Змістовий модуль 3

ТЕМА 7. КОНСТИТУЦIЙНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
/Семінарське заняття – 2год./

/

Ключові слова: Верховна Рада України, парламент України, народний депутат України, порядок обрання народного депутата України, сесія Верховної Ради України, органи і посадові особи Верховної Ради України комітети Верховної Ради України, тимчасові комісії Верховної Ради України, депутатські групи і депутатські фракції, законодавчий процес, промульгація НПА..

/ семінарське заняття – 2 год./

План

1 Конституцiйно-правове регулювання питань органiзацiїi дiяльностi органiв державної влади.

2. Верховна Рада - парламент України. Поняття та ознаки парламенту.

3. Склад та структура Верховної Ради України.

4. Функції та повноваження Верховної Ради України.

Поняття та стадії законодавчого процесу.

5. Конституційно-правовий статус народного депутата України.

Питання для самостійного вивчення (самостійна робота)

 1. Обґрунтуйте співвідношення понять “державний апарат”, “механізм держави”, “орган державної влади” та “орган публічної влади”.

 2. У чомуполягає сутність системи стримувань та противаг державної влади?

 3. Проаналізуйте рішення КСУ у справі про офіційне тлумачення ч.3 ст.21 Кодексу законів про працю України (справа про тлумачення терміна “законодавство”) від 7.07.1998 р.

4. Письмово проаналізуйте . Рішення КСУ від 17 жовтня 2002 року №17-рп у справі повноважності Верховної Ради.

5. Письмово проаналізуйте Рішення КСУ від 1 квітня 2008 року №4-рп у справі про Регламент Верховної Ради.

6. Особливості проходження у Верховній Раді України конституційних законів.

7. Письмово проаналізуйте Рішення КСУ від 13 травня 1997 року № 1-зп у справі щодо несумісності депутатського мандата.
Реферати

 1. Ознаки Верховної Ради України як парламенту типу "перетворюючого законодавчого органу".

 2. Гарантії діяльності народного депутата України.

 3. Організація роботи народного депутата у виборчому окрузі.

 4. Конституцiйно-правовi основи взаємовiдносин Верховної Ради України з Президентом України та Кабiнетом Мiнiстрiв України.

 5. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини: функцiї та повноваження.

 6. Апарат Верховної Ради України.Список рекомендованих джерел:

1. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 2-го скликання //ВВР. – 1996.- №30.-Ст. 141.

2. Про Регламент Верховної Ради України: Закон України від 10 лютого 2010 року N 1861-VI ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 14-15, N 16-17, ст.133 )

3. Про комітети Верховної Ради України: Закон України від 4 квітня 1995 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 19. – Ст. 134.

4. Про вибори народних депутатів України: Закон України від 17 листопада 2011 р. Офіційний вісник України від 23.12.2011 — 2011 р., № 97, стор. 16, стаття 3526

5. Про статус народного депутата України: Закон України вiд 17 лист. 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 3. – Ст. 17. (із змінами та доповненнями).

6. Конституційне право України. Погорілко В.Ф., Федоренко В.Л. К.:2011, «Ліра К»., 560 с.

7. Кравченко В.В. Конституційне право України. Навчальний посібник.-К.: Атіка, 2002.-479 с.
ТЕМА 8. ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
/Семінарське заняття – 2 год./
Ключові слова: глава держави, Президент України, обрання Президента України, вступ на посаду, інаугурація, компетенція Президента України, контрасигнація, дострокове припинення повноважень Президента України, апарат Президента України, акти Президента України, президентство.
План

 1. Місце i роль Президента України в системі органів державної влади.

 2. Поняття інституту президентства та його структура.

 3. Акти Президента України

 4. Адміністрація Президента України.

Питання для самостійного вивчення

  1. Письмово проаналізуйте Рішення КСУ від 10 грудня 2003 року № 19-рп у справі щодо недоторканності та імпічменту.

  2. Взаємовідносини Президента України з законодавчою, виконавчою та судовою гілками влади.

  3. Підстави дострокового припинення повноважень Президента України?

  4. У чому полягає сутність процедури контрасигнації?


Реферати

 1. Рада національної безпеки i оборони України – координаційний орган при Президентові України.

 2. Конституцiйно-правовi основи взаємовідносин Президента України з Верховною Радою України.


Список рекомендованих джерел:

1. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 2-го скликання //ВВР. – 1996.- №30.-Ст. 141.

2. Про вибори Президента України: Закон України вiд 5 березня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – №14. – Ст. 291.

3. Про внесення змін до Закону України «Про вибори Президента України» від 18 березня 2004 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 20-21. – Ст. 291.

4. Про Положення про Адміністрацію Президента України: Указ Президента України від 2 квітня 2010 р. – 2010 -№ N 504/2010

5. Конституційне право України. Погорілко В.Ф., Федоренко В.Л. К.:2011, «Ліра К»., 560 с.

6. Кравченко В.В. Конституційне право України. Навчальний посібник.-К.: Атіка, 2002.-479 с.


Змістовий модуль 4
ТЕМА 9. КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ

/Семінарське заняття –6 год./
Ключові слова: виконавча влада, Кабінет міністрів України, міністерства, державні комітети, державні служби, інші центральні органи виконавчої влади, місцеві державні адміністрації, вотум (недовіри) довіри; акти органів виконавчої влади; делеговане законодавство, регламент Кабінету міністрів України.

/ семінарське заняття – 2 год./

План

 1. Поняття та система органів виконавчої влади в Україні. Роль та місце виконавчої влади в системі державних органів України.

 2. Конституційний статус Кабiнету Мiнiстрiв України. Склад та порядок формування Кабiнету Мiнiстрiв України.

 3. Повноваження, організація роботи Кабінету міністрів України. Акти кабінету міністрів України.

 4. Центральні органи виконавчої влади України. Склад та повноваження.

 5. Функції та повноваження місцевих державних адміністрацій.


Питання для самостійного вивчення.

1. Письмово проаналізуйте Рішення КСУ від 17 жовтня 2002 року №16-рп у справі про суміщення службової діяльності керівників органів виконавчої влади.

2. Письмово проаналізуйте Регламент Кабінету Міністрів України ( Постанова КМУ від 18 липня 2007 року №950 (із змінами).

3. Письмово проаналізуйте положення Закону України «Про центральні органи виконавчої влади» від17 березня 2011 року N 3166-VI (ОВУ №27, 2011(18.04.11).

4. Повноваження Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

5. Організація роботи виконавчих органів Автономної Республіки Крим.

6. Органи внутрішніх справ в системі органів виконавчої влади.

7. Заповніть таблицю порівняльного аналізу правового положення державних органів.


ОЗНАКИ

ВИДИ ОРГАНІВ

Обласна державна адміністрація

Постійний представник Президента України у Верховній Раді України

Міністерство фінансів

Міністерство освіти, науки

молоді та спорту

Рахункова Палата

Вид державної діяльності
Орган (спосіб), який утворює
Галузь права, що регулює діяльність
Підпорядкованість

Реферати

 1. Взаємовідносини органів виконавчої влади з законодавчою владою та Президентом України.

 2. Виконавча влада в АРК.

 3. Функції, форми і методи діяльності Кабінету Міністрів України.

 4. Порядок дострокового припинення повноважень Кабінету Міністрів України.

 5. Конституційні засади взаємовідносин місцевих органів виконавчої влади з органами місцевого самоврядування.

 6. Організація роботи місцевих державних адміністрацій.


Список рекомендованих джерел:

1. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 2-го скликання //ВВР. – 1996.- №30.-Ст. 141.

2. Про Кабінет Міністрів України : Закон України від 10 жовтня 2010року.

3. Про місцеві державні адмiнiстрацiї: Закон України від 9 квітня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 20-21. – Ст. 190.

4. Про центральні органи виконавчої влади : Закон України від 17 березня 2011 року N 3166-VI (ОВУ №27, 2011(18.04.11).

5. Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади: Указ Президента України від 9 грудня 2010 р. – 2010. – № 1085. (в редакції Указу від 28.12.2010 р. – № 1245

6. Конституційне право України. Погорілко В.Ф., Федоренко В.Л. К.:2011, «Ліра К»., 560 с.

7. Кравченко В.В. Конституційне право України. Навчальний посібник.-К.: Атіка, 2002.-479 с.

1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   21

Схожі:

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «історіЯ держави...
...
З навчальної дисципліни для контролю знань фахівців ОКР «бакалавр»...

Ярощук ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ Навчально-методичний комплекс для студентів...
Рекомендовано до друку вченою радою Інституту психолого-педагогічної освіти та мистецтв (протокол № від 2013 року)
Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Адміністративне судочинство»...
Анотація навчальної дисципліни зі структурно-логічною схемою (міждисциплінарними зв’язками)
Досьє професії Медіакомунікації
Вимоги до передньої освіти – ОКР «бакалавр», «спеціаліст» або «магістр» незалежно від напряму підготовки за базовою вищою освітою....
Міністерство аграрної політики та продовольства України
Робочий зошит для проведення навчальної практики студентам факультету обліку та аудиту денної форми навчання галузі знань 0305 «Економіка...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ НАПИСАННЯ КУРСОВИХ РОБІТ ДЛЯ СТУДЕНТІВ 2-го КУРСУ ОКР «БАКАЛАВР»
Косьмій М. М., Мельник П. В., Острогляд О. В. Кримінальне право України. Загальна частина. Методичні рекомендації для написання курсових...
НАВЧАЛЬНО–НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА ТА ПСИХОЛОГІЇ
Робоча програма з навчальної дисципліни «Міжнародне приватне право» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» на базі...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до організації самостійної роботи з курсу...
Методичні вказівки до самостійної роботи курсу “Практична діяльність юриста (Практичне право)” складена на основі робочої програми...
Методичні рекомендації до організації самостійної роботи з курсу...
Методична розробка складена на основі робочої навчальної програми курсу «Релігієзнавство» затвердженої у 2011 році
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка