НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ для підготовки фахівців ОКР «Бакалавр» напряму підготовки «Правознавство» на базі ОКР «Молодший спеціаліст»


НазваНАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ для підготовки фахівців ОКР «Бакалавр» напряму підготовки «Правознавство» на базі ОКР «Молодший спеціаліст»
Сторінка21/21
Дата04.04.2013
Розмір1.91 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21

Додаткова література
1.Барчук Г.І., Олійник А.Ю. Конституційне право людини на громадянство України // Вчені записки / Відп. ред. І.Ф. Радіонова. – К., 1997. - Вип. 6. – 2002. – С. 73-80.: іл. (Сер. Право).

2.Барчук Г.І., Олійник А.Ю. Досвід організації роботи парламентів світу / Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених: Науково-практичний збірник // Міліція України. – 2003. - №5 (17). – С. 3-8.

3.Білоус А.О. Політико-правові системи: світу i України.-Київ.: АМУПП, 1997.

4.Букач В.В., Олійник А.Ю. Конституційні політичні права та свободи людини і громадянина в Україні: Монографія. – Д.: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2006. – 172 с.

5.Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 2002. - № 10: Місцеве самоврядування в Україні. – 448 с.

6.Волинка К.Г. Механізм забезпечення прав і свобод особи: питання теорії і практики. Автореф. дис. канд. юрид. наук (12.00.01) / НАН України; Інститут держави і права ім. В.М. Корецького. - К., 2000. -16 с. [ХО, В 674].

7.Горностай К. Захист, охорона, гарантії прав і свобод людини і громадянина: співвідношення понять // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 12. - К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2001. – С. 51-55.

8. Гуренко М.М. Теоретико-правові проблеми гарантій прав і свобод людини і громадянина: Монографія. - Київ: НАВСУ, 2001. – 218 с. [Х 620, Г 951].

9.Гурне Б. Державне управління / Пер. з франц. В. Шовкуна. – Київ: Основи, 1993. – 165 с.

10.Державне будівництво: Збірник нормативно-правових актів / За ред. М.І. Панова. Книга перша. – Харків: Гриф, 2002. - 576 с.

11.Державне будівництво: Збірник нормативно-правових актів / За ред. М.І. Панова. Книга друга. – Харків: Гриф, 2002. - 416 с.

12.Державно-правова реформа в Україні. Матеріали науково-практичної конференції. – Листопад 1997 р. - К., 1997. - 420 с.

13.Журавський В. С. Теоретичні та організаційно-правові проблеми становлення і розвитку українського парламентаризму. Автореф. дис. д-ра юрид. наук (12.00.01). - О., 2001. - 36с.

14.Закоморна К.О. Інститут омбудсмана як засіб забезпечення прав і свобод людини та громадянина (порівняльно-правовий аналіз). Автореф. дис. канд. юрид. наук (12.00.02) / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. - Х., 2000. - 16 с.

15.Захист законних прав і інтересів людини (Нормативна база. Практика судів: Верховного Суду України, Конституційного Суду України, Європейського суду з прав людини) / Укладач Цицора Т.Р., під редакцією Бринцева В.Д. – Харків, 2002. – 334 с.

16.Івершенко Л.А. Конституційне право людини і громадянина на приватну власність в Україні та забезпечення його реалізації органами внутрішніх справ: Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук (спеціальність 12.00.02 – конституційне право). – К.: КНУВС, 2006. – 20 с.

17.Інститут омбудсмана як засіб забезпечення прав і свобод людини та громадянина (порівняльно-правовий аналіз): Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 [Електрон. ресурс] / К.О. Закоморна; Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. — Х., 2000. — 16 с. — укp.

18.Інститут президентства в Україні: конституційно-правовий аспект: Автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.02 [Електрон. ресурс] / Н.Г. Плахотнюк; Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого. - Х., 1999. - 20 с. - укp.

19.Карпачова Н.І. Стан дотримання та захисту прав і свобод людини в Україні: Перша щорічна доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. – Видання друге. – Харків: Консум, 2001. – 464 с.

20.Колодій А.М., Олійник А.Ю. Права людини і громадянина в Україні: Навч. посіб. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 336 с. [Х 620, К 61]

22.Колодій А.М., Олійник А.Ю. Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні: Підручник /. – К.: Юрінком Інтер, 2007. – 464 с.

23.Колодій А.М. Принципи права України: Монографія. – Київ: Юрінком Інтер, 1998. – 208 с.

24.Коментар до Конституції України. Інститут законодавства Верховної Ради України. Друге видання, виправлене й доповнене. - К., 1998. - 412 с.

25.Конституційне право України / За ред. доктора юридичних наук, професора В.Ф. Погорілка. - К.: Наукова думка, 1999. - 734 с.

26.Конституційне право зарубіжних країн: Навч. посібник / В.О. Ріяка (керівник авт. кол.) В.С.Семенов, М.В. Цвік та ін..; За заг. ред. В.О. Ріяки. – К.: Юрінком Інтер, 2002. - 512 с.

27.Конституційне право зарубіжних країн: Навч. посібник / М.С. Горшеньова, К.О. Закоморна, В.О. Ріяка та ін..; За заг. ред. В.О. Ріяки. – 2-е вид., допов. і перероб. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 544 с.

28.Конституційний договір про основні засади організації та функціонування державної влади і місцевого самоврядування в Україні на період до прийняття нової Конституції України: укладений 8 червня 1995 року між Верховною Радою України і Президентом України // ВВР. -1995. - №18. - Ст. 133.

29.Конституція України. Конституція Автономної Республіки Крим: Зб. нормат. актів. – К.: Юрінком Інтер, 1999. – 96 с.

30.Конституція України: Офіц. Текст: Коментар законодавства України про права та свободи людини і громадянина: Навч. Посібник / Авт.-упоряд. М.І. Хавронюк. - К.: Парламент. вид-во, 1999. – 544 с.

31.Конституції нових держав Європи та Азії / Упоряд. С. Головатий. – К.: Укр. Правн. Фундація. Вид-во “Право”, 1996. – 544 с.

32. Концепція адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу від 16 серпня 1999 року // Офіційний вісник України. -1999. - №33. - Ст. 1735.

33.Кравченко В.В. Конституційне право України: Навчальний посібник. - К.: Атика, 2001. - 288 с.

34.Кравченко В.В. Конституційне право України: Навчальний посібник. – Вид. 3-тє, виправл. та доповн. – К.: Атика, 2004. – 512 с.

35.Красавчикова Л.О. Личная жизнь граждан под охраной закона. – М.: Юрид. лит., 1983. – 160 с.

36.Кушніренко О.Г., Слинько Т.М. Права і свободи людини та громадянина: Навчальний посібник. – Х.: Факт, 2001. – 400 с.

37. Лисенков С.Л. Конституція України: Матеріали до вивчення. – К.: Либідь, 1997. – 160 с.

39. Лучин В.О. Конституционные институты // Современный конституционализм (по материалам советско-британского симпозиума): Сб. научн. тр. – М.: ИГПАН, 1990. – С. 28-37.

40. Марцеляка О.В. Контрольно-наглядові органи в конституційно-правовому механізмі забезпечення основних прав і свобод громадян України. Автореф. дис. канд. юрид. наук (12.00.02) / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. - Х., 1997. - 22с.

41.Международные акты о правах человека. Сборник документов. – М: Издательская группа НОРМА-ИНФРА М, 1999. – 784 с.

42.Мелащенко В.Ф. Основи конституційного права України.-К.: Венурі, 1996. -208 с.

43.Мельник О. Виникнення суб’єктивних прав на об’єкти інтелектуальної власності // Право України – 2002. - № 3. – С. 96-97.

44.Михайленко А.Р. Расследование преступлений: законность и обеспечение прав граждан. Научно-практическое издание.-К.: Юрінком Інтер, 1999. - 448 с.

45.Михайлов П.М. Личные конституционные права и свободы советских граждан: деятельность милиции в сфере их реализации. Автореферат дис. канд. юрид. наук (специальность 12.00.02) / Киевская высшая школа МВД СССР им. Ф.Э. Дзержинского. – К., 1990. – 20 с.

46.Місцеве самоврядування в Україна. – К.: Iнюре, 1997.

47.Негодченко О.В. Організаційно-правові засади діяльності органів внутрішніх справ щодо забезпечення прав і свобод людини: Монографія. – Д.: Вид-во Дніпропетр. ун-ту, 2003. - 448 с.

48.Олійник А.Ю., Бивалін О.В. Конституційне право людини на недоторканість житла // Науковий вісник НАВСУ. – 2002. - № 1. – С.151-156.

49.Олійник А.Ю. Захист конституційного права на повагу до гідності // Науковий вісник НАВСУ. – 2002. - № 4. – С.69-75.

50.Олійник А.Ю. Зміст конституційного права людини на життя // Науковий вісник НАВСУ. – 2001. – №3. – С.6-13.

51.Олійник А.Ю. Зміст конституційних економічних та соціальних свобод людини і громадянина в умовах побудови громадянського суспільства в Україні // Науковий вісник Юридичної академії Міністерства внутрішніх справ: Збірник наукових праць. – 2004. № 1 (14). – С. 183-191.

52.Олійник А.Ю. Ідея свободи та недоторканості людини у стародавні часи // Право України. – 2002. - №10. – С.126-129.

53.Олійник А.Ю. Ідеї свободи і недоторканості в Західній Європі за умов формування концепції прав людини // Правовий статус особи: стан, проблеми, перспективи. Збірник наукових статей.; За редакцією М. Головка, Н. Морзе, П. Біленчука. - Київ: АПСВ, 1998. - С.100-103.

54.Олійник А.Ю., Іларіонова Н.В. Механізм забезпечення конституційної недоторканості в Україні // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – 2002. – № 6. – С. 19-27.

55.Олійник А.Ю. Історія розвитку конституції України в механізмі забезпечення основних свобод людини і громадянина // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 24. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2004. – С. 121-126.

56.Олійник А.Ю. Механізм, форми, методи, особливості забезпечення органами внутрішніх справ реалізації прав людини і громадянина: Лекція. – Київ: Національна академія внутрішніх справ України, 1997. – 38 с. [ХО, О542].

57.Основи конституцiйного права України: Підручник. Видання друге, доповнене / За ред. В.В. Копейчикова - К.: Юрiнком Інтер, 1998. - 288 с.

58.Органы внутренних дел в механизме обеспечения личных конституционных прав и свобод граждан: Монография / К.В. Толкачев, А.Г. Хабибулин. - Уфа: Уфимская высшая школа, 1991. - 168 с.

59.Осауленко О.І. Конституційні основи формування змісту та системи правового регулювання статусу засуджених до позбавлення волі та їх втілення в законодавстві України (загальнотеоретичні питання). Автореф. дис. канд. юрид. наук (12.00.02) / Національна академія внутрішніх справ України. - К., 1997. - 24 с.

60.Пашук Т.І. Право людини на ефективний державний захист її прав та свобод. Автореф. дис... канд. юрид. наук. Спеціальність 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2006. – 16 с.

61.Пелих Н.А. Конституційні засади діяльності міліції України (спеціальність 12.00.02) / Київський національний ун-т ім.. Тараса Шевченка. – К., 2002. - 18 с.

62.Петрухин И.Л. Свобода личности и уголовно-процесуальное принуждение. Общая концепция. Неприкосновенность личности. / Отв. ред. И.Б. Михайловская. – М.: Наука, 1985. – 239 с.

63.Права людини в Україні. Інформаційно-аналітичний бюлетень Українсько-Американського Бюро захисту прав людини: Випуск 21. - Київ, 1998. - 445 с. [Х 99, П 680]

64.Права людини: Підручник для 10-11 класів загальноосвітніх шкіл, ліцеїв та гімназій. – К.: вид-во “Право”, 1997. – 227 с. [Х 91, П 680]

65.Правознавство: Підручник / А.І. Берлач, Д.О. Карпенко, В.С. Ковальський, Колодій А.М., А.Ю. Олійник, О.О. Підопригора; За ред. В.В. Копєйчикова, А.М. Колодія. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 752 с.

66. Баглай М.В., Туманов В.А. Малая энциклопедия конституционного права. – М.: БЕК, 1998. – 519 с.

67. Юридична енциклопедія: В 6 т. / Редкол.: Ю.С.Шемшученко (відп. ред.) та ін. – К.: “Укр. енцикл.”, 1998.

68. Теліпко В.Е. Конституційне та конституційно-процесуальне право України : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / В.Е. Теліпко. – Київ : Центр навчальної літератури, 2009. – 568 с. 

70. Конституційне право України : темат. слов. / М-во внутр. справ України, Харк. нац. ун-т внутр. справ, Херсон. юрид. ін-т; [упоряд.: Галунько В. В. та ін.; за ред. В. В. Галунька] — Херсон: Херсон. міська друк., 2010. — 131 с.

6. Конституція України в актах Конституційного Суду України (аналітичний огляд та коментар) / А. Стрижак. — К.: Ін Юре, 2010. — 629 с.,

71. Конституційне право України : темат. слов. / М-во внутр. справ України, Харк. нац. ун-т внутр. справ, Херсон. юрид. ін-т; [упоряд.: Галунько В. В. та ін.; за ред. В. В. Галунька] — Херсон: Херсон. міська друк., 2010. — 131 с.

72.Влада в Україні: шляхи до ефективності. : Всеукр. форум учених-правознавців. / відп. ред. О. Д. Святоцький. — К.: Ін Юре, 2010. — 686 с.

73. Муніципальна влада в Україні : проблеми теорії та практики. / О. В. Батанов; [відп. ред. М. О. Баймуратов]; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — К.: Юрид. думка, 2010. — 653 с.

74. Конституція та засади конституційного ладу України у питаннях та відповідях : навч. посіб. / Є. І. Григоренко, О. С. Передерій. — Х.: ХУПС, 2010. — 171 с.

75. Козир Олександр Володимирович. Конституційне право особи на недоторканність житла: автореф. дис… канд. юрид. наук: 12.00.02./Козир Олександр Володимирович; Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х., 2011.-19 с.

76. Олійник А.Ю. Поняття, види та зміст конституційної свободи пересування /Науковий вісник ДДУВС, 2011.-С.18-24.

Інтернет-ресурси:

  1. http://portal.rada.gov.ua - Офіційний веб-сайт Верховної Ради України.

  2. http://kmu.gov.ua - Офіційний веб-сайт Кабінету Міністрів України.

  3. http://ccu.gov.ua - Офіційний веб-сайт Конституційного Суду України.

  4. http://president.gov.ua - Офіційний веб-сайт Президента України.

  5. http://www.nau.ua   Інформаційно-пошукова правова система «Нормативні акти України (НАУ)».1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21

Схожі:

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «історіЯ держави...
...
З навчальної дисципліни для контролю знань фахівців ОКР «бакалавр»...

Ярощук ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ Навчально-методичний комплекс для студентів...
Рекомендовано до друку вченою радою Інституту психолого-педагогічної освіти та мистецтв (протокол № від 2013 року)
Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Адміністративне судочинство»...
Анотація навчальної дисципліни зі структурно-логічною схемою (міждисциплінарними зв’язками)
Досьє професії Медіакомунікації
Вимоги до передньої освіти – ОКР «бакалавр», «спеціаліст» або «магістр» незалежно від напряму підготовки за базовою вищою освітою....
Міністерство аграрної політики та продовольства України
Робочий зошит для проведення навчальної практики студентам факультету обліку та аудиту денної форми навчання галузі знань 0305 «Економіка...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ НАПИСАННЯ КУРСОВИХ РОБІТ ДЛЯ СТУДЕНТІВ 2-го КУРСУ ОКР «БАКАЛАВР»
Косьмій М. М., Мельник П. В., Острогляд О. В. Кримінальне право України. Загальна частина. Методичні рекомендації для написання курсових...
НАВЧАЛЬНО–НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА ТА ПСИХОЛОГІЇ
Робоча програма з навчальної дисципліни «Міжнародне приватне право» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» на базі...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до організації самостійної роботи з курсу...
Методичні вказівки до самостійної роботи курсу “Практична діяльність юриста (Практичне право)” складена на основі робочої програми...
Методичні рекомендації до організації самостійної роботи з курсу...
Методична розробка складена на основі робочої навчальної програми курсу «Релігієзнавство» затвердженої у 2011 році
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка