РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА для магістрів 1-го курсу денної форми навчання Затверджено


НазваРОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА для магістрів 1-го курсу денної форми навчання Затверджено
Сторінка7/7
Дата03.04.2013
Розмір0.74 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
1   2   3   4   5   6   7

До теми 9-10.
Алиэскеров М.А. Проблемы кассационного производства по гражданским делам: Дис. канд. юр.наук. М., 2000.

Андрианов И.И. Понятие и сущность надзорного производства по судебным гражданским делам: Дис. канд. юр.наук. М., 1982.

Балакин К.В. Обжалование постановлений судов гражданской юрисдикции во Франции: Дис. канд. юр.наук. М., 2001.

Балашова И.Н. Проблемы пересмотра судебных постановлений в порядке надзора в гражданском судопроизводстве: Авторефер.дис. канд. юр.наук. Саратов, 2004.

Борисова Е.А. Апелляция в гражданском (арбитражном) процессе. М., 2000.

Борисова Е.А. Институт апелляции в гражданском процессе. М., 1996.

Борисова Е.А. Институт апелляции в гражданском процессе: Дис. канд. юр.наук. М., 1994.

Борисова Е.А. О видах апелляции // Новеллы гражданского процессуального права: Материалы научно-практической конференции, посвященной 80-летию М.С. Шакарян. М., 2004.

Борисова Е.А. Обжалование не вступивших в законную силу судебных решений в гражданском процессе // Российская юстиция. 2003. № 9, 10.

Борисова Е.А. Производство по проверке судебных постановлений в порядке надзора в гражданском и арбитражном процессах // Законодательство. 2003. № 9, 10.

Борисова Е.А. Формы обжалования судебных постановлений в гражданском процессе (исторический аспект) // Вестн.Моск. ун-та. Сер.11. Право. 1994. № 1.

Борисова Е.А. проверка судебных актов по гражданским делам. Городец, М., 2006.

Бородін М.М. Оскарження і розгляд цивільних справ у порядку апеляції (судова практика)//Судова апеляція .-2005.- №1.- С. 111-120.

Бородин М.М. Апелляционное и кассационное обжалование по ГПК Украины // Российская юстиция .- 2004.- №1.- С.55-57.

Бортник Ю.М. Історичний розвиток апеляційного провадження //Держава і право : Збірник наукових праць: Юридичні і політичні науки .- Вип.31.-К.:Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2006 .- С. 368-375.

Волосенко С.Принцип змагальності у апеляційному провадженні//Юриспруденція : Теорія і практика .-2005.-№3(5).- С. 37-41.

Гузь Л.Е. Методические рекомендации по практическому применению апелляционного и кассационного производства в судебной практике в свете нового законодательства.-Х.:Харьков юридический , 2001.-64с.

Грицианов А.С. Кассационное производство в советском гражданском процессе. Томск, 1980.

Гродзинский М.М., Чапурский В.П. Кассационное и надзорное производство по уголовным и гражданским делам. М., 1945.

Гусаров К.В. Повноваження суду апеляційної інстанції за правилами ЦПК України // Бюлетень Міністерства юстиції України.-2005.-№12(50).-С.27-34.

Гусаров К.В. Суб'єкти права апеляційного оскарження вцивільному процесі //Проблеми законності: Респ. Міжвідом. Наук. зб.- Х.: Нац юрид. Акад.Укр., 2004.- Вип.65.-С.94-101.

Гукасян Р.Е. Проблема интереса в советском гражданском процессуальном праве. Саратов, 1970.

Гусь Л.Е. Апелляционное и кассационное производство. Теория, проблема и практика применения судами первой апелляционной и кассационной инстанции. Изд.: Харьков юридический, 2003.

Ємельянова І Апеляційний і касаційний перегляд судових рішень в цивільному судочинстві. Теоретичний та практичний аспекти. Право України, 2004.

Жилин Г.А. Апелляция и кассация в гражданском процессе // Современная доктрина гражданского, арбитражного процесса и исполнительного производства: теория и практика: Сб. науч. статей. Краснодар; СПб., 2004.

Жилин Г.А. Апелляция: полная и неполная.// ЭЖ-Юрист. 2003. № 21. Май.

Жилин Г.А. Вопросы апелляционного и кассационного производства в гражданском процессе // Практика применения ГПК РФ: Пособие для судей. М., 2004.

Жилин Г.А. Задачи и цели суда в апелляционном производстве // Арбитражный и гражданский процесс.- 2005 .- №5.-С. 24-29.

Зайцев В.Ю., Медякова С. Основания к отмене судебных постановлений // Российская юстиция. 1996. № 5.

Зайцев В.Ю. Проблемы надзорного производства // Практика применения ГПК РФ: Пособие для судей. М., 2004.

Захаров Д.О. Сутність апеляційного провадження і проблема визначення меж судового розгляду в апеляційному суді// Проблеми законності .-Х., 2003.- Вип.64.-С.169-175.

Ємельянова І. Апеляційний і касаційний перегляд судових рішень у цивільному судочинстві : Теоретичні і практичні аспекти// Право України.- 2004 .-№2.- С.16-21.

Ємельянова І. Проблеми призначення та проведення судової експертизи та стадії апеляційного провадження у цивільному процесі// Право України.- 2005.-№8.- С.3-7.

Калмацкий В.С. Суд второй инстанции в советском гражданском процессе. Уфа, 1978.

Кац С.Ю. Возбуждение производства в порядке надзора по гражданским делам. М., 1965.

Кац С.Ю. Судебный надзор в гражданском судопроизводстве. М., 1980.

Коваль В. Ініціювання апеляційного провадження // Вісник прокуратури.- 2003 .- №12.- С.97-101.

Комаров В.В., Гусаров К.А. Провадження судів апеляційних та касаційних інстанцій. Теорія і практика судової діяльності. Науково-практичний посібник. К.: «Атіка», С.137-171.

Лесницкая Л.Ф. Основания к отмене обжалованных судебных решений. М., 1962.

Лесницкая Л.Ф. Пересмотр решений в кассационном порядке. М., 1974.

Мірошников І.Ю. Перегляд рішень суду у апеляційному порядку // проблеми законності .-Х., 2003.- Вип.61.- С.204-208.

Морозова Л.С. Пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам. М., 1959.

Москвин С.С. пересмотр судебных решений и определений по гражданским делам президиумами судов. М., 1962.

Никоноров С.Ю. производство в порядке надзора в гражданском процессе: Авторефер. дис. канд. юр.наук. м., 2004.

Новик-Качан М.Ю. Надзорное производство в гражданском процессе: Дис. канд. юр.наук. М., 2005.

Примак В. Питання апеляційного провадження у цивільних справах. // Юридичний вісник України. 2001, № 35, 36.

Пучинский В.К. Кассационное производство в советском гражданском процессе. М., 1973.

Рихтер А.К. О полной и неполной апелляции // Журнал Министерства юстиции.- Спб., 1907.-№ 3. -5-8.

Руденко М.В. Питання апеляційного і касаційного провадження за новим процесуальним законодавством України // Законодавство України: Науково-практичний коментар. - № 2.-2002.-С.120-121.

Смагина Е.С. Апелляционное производство в гражданском процессе. – М.: Издательство „Юрлитинформ”, 2007.

Степанова Е.А. Апелляция в России: историко-правовой аспект и перспективы развития: Авторефер. дис. канд. юр.наук. Екатеринбург, 1999.

Сыскова Е.Н. Проблемы совершенствования системы пересмотра судебных актов в гражданском судопроизводстве Российской Федерации: Дис. канд. юр.наук. М., 2001.

Сыскова Е.Н. Проблемы совершенствования системы пересмотра судебных актов в гражданском судопроизводстве Российской Федерации: Авторефер. дис. канд. юр.наук. М., 2001.

Трач О. Апеляція — повторний розгляд справи чи перевірка рішень, ухвала суду першої інстанції?//проблеми державотворення ізахисту прав людини в Україні.- Львів ,2003.- С. 308-309.

Фурса С.Я.., Фурса Є.І. Процесуальна діяльність адвоката у апеляційному провадженні. // Адвокат у цивільному процесі.- К.: Видавець Фурса С.Я..: КНТ, 2008.- С. 183-190.

Фурса Е.И. Свежие впечатления от Киевского апелляционного суда // Нотарыат. Адвокатура. Суд.- 2006.-№6(20).- С.4.

Трубников П.Я. Надзорное производство по гражданским делам. М., 1967.

Трубников П.Я. Пересмотр в порядке судебного надзора решений, определений и постановлений в советском гражданском процессе: Авторефер. дис. докт. юр.наук. М., 1969.

Трубников П.Я. Пересмотр решений в порядке судебного надзора. М., 1974.

Чернушенко Є.А. Апеляційне оскарження в цивільному процесі України. Авторефер.дис. канд. юр.наук. Одеса, 2003.

Шакирьянов Р. Апелляционное производство по гражданским делам в районном суде // Российская юстиция. 2002. № 10.

Шакирьянов Р. Рассмотрение гражданских дел в апелляционном и кассационном порядке по новому ГПК РФ // Право и экономика. 2003. № 7

Шевчук П.І., Кривенко В.В. Апеляційне і касаційне оскарження судових рішень. К., 2002.

Шевчук П.І. До питання створення та дії апеляційних судів у судовій системі України // Вісник Верховного Суду України.-1998.-№2.-С.6-7.

Шевчук П.І. Інститут апеляції: досвід урегулювання в процесуальному законодавстві окремих пострадянських країн // Вісник Верховного Суду України.-2000.-№1(17).-С.30-33.

Штефан М.Й. Концептуальні питання апеляційного провадження в цивільному процесі України. Вісник Академії правових наук України. 1995, № 4.

Шуваткина Ю.Н. Актуальные вопросы кассационного судопроизводства в гражданском процессе: Авторефер. дис. канд. юр.наук. М., 1998. Комаров В.В., Гусаров К.А. Провадження судів апеляційних та касаційних інстанцій. Теорія та практика судової діяльності. Науково-практичний посібник. К., Атіка, 2007. С.137-171.

Перелік питань до іспиту

 1. Поняття і специфічні риси предмету і методу цивільного процесуального права

 2. Проблемні питання сутності і значення цивільної процесуальної форми

 3. Норми цивільного процесуального права. Поняття, межі дії, та реалізація в цивільному судочинстві

 4. Стадії і провадження як поняття, що визначають структуру цивільного процесуального права

 5. Характеристика джерел цивільного процесуального права

 6. Міжнародні договори і угоди як джерела цивільного процесуального права

 7. Поняття і значення принципів цивільного процесуального права як найважливіших гарантій здійснення правосуддя

 8. Особливості системи принципів цивільного процесуального права

 9. Підстави класифікації принципів цивільного процесуального права

 10. Взаємозв’язок принципів цивільного процесуального права

 11. Система організаційних принципів цивільного процесуального права і їх роль в здійсненні правосуддя у цивільних справах

 12. Проблемні питання реалізації функціональних принципів цивільного процесуального права в сучасному цивільному процесі

 13. Цивільні процесуальні правовідносини як владні відносини в цивільному судочинстві, їх особливості

 14. Проблемні питання поняття і форми цивільних правовідносин

 15. Цивільні процесуальні відносини як відносини між двома суб’єктами

 16. Суд як обов’язковий суб’єкт процесуальних правовідносин

 17. Спірні питання щодо змісту цивільних процесуальних правовідносин

 18. Особливості системи цивільних процесуальних правовідносин

 19. Суб’єкти цивільних процесуальних правовідносин, їх класифікація

 20. Місце і роль судового доказування в здійсненні цілей і завдань правосуддя.

 21. Проблемні питання поняття судового доказування в науці цивільного процесуального права

 22. Особливості елементів структури судового доказування.

 23. Правова природа обов’язків по доказуванню в сучасному цивільному процесі

 24. Проблема активності суду в процесі доказування у цивільних справах

 25. Класифікація фактів, які складають предмет доказування

 26. Вплив предмету доказування на обсяг судових доказів по цивільних справах

 27. Особливості процесуальної форми цивільного процесуального доказування

 28. Спірні питання і класифікація доказів

 29. Доказовий зміст пояснень сторін і третіх осіб. Процесуальний порядок отримання та дослідження пояснень сторін і третіх осіб

 30. Показання свідків як процесуальний засіб. Процесуальний порядок отримання і дослідження показань свідків. Імунітет свідків

 31. Висновок експерта як засіб доказування. Предмет висновку експерта. Спірні погляди щодо висновку експерта як змішаного доказу. Процесуальний порядок дослідження і оцінки висновку експерта судом.

 32. Письмові докази, поняття, ознаки, види, значення письмових доказів в цивільному судочинстві. Процесуальний порядок отримання і дослідження письмових доказів. Вирішення спору щодо фальсифікації письмового доказу

 33. Речові докази, їх поняття, відмінність від письмових доказів. Процесуальний порядок отримання і дослідження. Звуко- і відеозаписи як засоби доказування. Процесуальний порядок отримання, відтворення звукозапису, демонстрації відеозапису та їх дослідження

 34. Забезпечення доказів до і після пред’явлення позову

 35. Поняття позову як процесуального засобу права в теорії науці цивільного процесуального права

 36. Спірні питання поняття і сутності позовного провадження

 37. Проблемні питання елементів позову. Тотожність позову

 38. Поняття, критерії, межі і умови зміни позову. Суб’єкти права на зміну позову

 39. Спірні питання права на пред’явлення позову, передумови виникнення цього права і умови його належного здійснення

 40. Особливості права на судовий захист відповідача і процесуальні засоби його здійснення

 41. Місце підготовки цивільної справи до судового розгляду в структурі цивільного процесу

 42. Визначення меж стадії підготовки цивільних справ до судового розгляду (в контексті захисту прав)

 43. Особливості процесуальної форми підготовки цивільної справи до судового розгляду

 44. Процесуальний порядок підготовки цивільних справ до судового розгляду

 45. Проблемні питання попереднього судового засідання (завдання, порядок проведення, питання, які вирішуються в попередньому судовому засіданні)

 46. Практична діяльність суду і інших учасників по підготовці цивільної справи до судового розгляду

 47. Особливості підготовки справи до розгляду в провадженні по перегляду судових рішень

 48. Постанови суду першої інстанції та їх значення у захисті порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб, інтересів держави

 49. Проблемні питання щодо видів судових постанов в цивільному процесі

 50. Проблема сутності юридичної природи судового рішення, як найважливішого акту правосуддя, його декларативний та імперативний характер

 51. Проблемні питання щодо вимог які застосовуються до судового рішення як правозастосовчого акту і акту вирішення справи по суті

 52. Проблеми законної сили судового рішення

 53. Сутність і значення ухвал суду першої інстанції як актів спрямованих на досягнення цілей цивільного судочинства

 54. Теоретичні проблеми апеляційного оскарження судових постанов

 55. Розвиток норм цивільного процесуального законодавства щодо провадження в суді апеляційної інстанції.

 56. Основні особливості сучасної системи апеляційного провадження.

 57. Інститут апеляції в цивільному процесі

 58. Принципи, поняття, види апеляцій

 59. Характеристика повної і неповної апеляції

 60. Передумови права на апеляційне оскарження

 61. Докази в апеляційному провадженні

 62. Межі розгляду справи судом апеляційної інстанції

 63. Загальна характеристика підстав для скасування судових рішень

 64. Сучасні проблеми, які виникають на стадії апеляційного розгляду судових рішень по цивільних справах

 65. Виникнення і розвиток інституту перегляду судових постанов, які набрали чинності.

 66. Сутність інститут касації.

 67. Сутність касаційного оскарження судових постанов.

 68. Передумови права на касаційне оскарження.

 69. Межі розгляду справи судом касаційної інстанції.

 70. Особливості проведення попереднього розгляду справи і призначення справи до судового розгляду.

 71. Повноваження суду касаційної інстанції.

 72. Сутність і характеристика підстав щодо скасування судових постанов судом касаційної інстанції.


1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

ПРАВОЗНАВСТВО
РОБОЧА ПРОГРАМА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ІІ КУРСУ НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ «МАРКЕТИНГ/ОБЛІК І АУДИТ» ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ
РОБОЧА ПРОГРАМА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ 030401
Коросташивець Ю. Г. Міжнародне приватне право: Робоча програма залікового кредиту для студентів денної форми навчання напряму підготовки...
Робоча програма для спеціалістів денної форми навчання напряму підготовки...
Робоча програма для спеціалістів денної форми навчання напряму підготовки 030203 «Міжнародні економічні відносини»
Навчальна програма
Навчальна програма з дисципліни “Статистика” призначена для студентів 3,4 курсу денної та заочної форм навчання галузі знань 0305...
Робоча програма курсу та методичні вказівки до виконання курсової...
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний транспортний університет Кафедра «фінанси, облік і аудит»
РОБОЧА ПРОГРАМА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ ДЛЯ СТУДЕНТІВ МАГІСТРАТУРИ НАПРЯМУ...
Кучеренко І. М. Теоретичні проблеми права власності: робоча програма залікового кредиту для студентів магістратури напряму підготовки...
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” КИЇВ 2009
Робоча навчальна програма з курсу «Державна реєстрація прав на землю» розроблена для студентів юридичного факультету спеціальності...
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Робоча програма навчальної дисципліни «Земельне право» для студентів 3 курсу юридичного факультету ННІ Права та безпеки денної форми...
Екзаменаційна програма з дисципліни «Економіка праці і соціально-трудові...
«Облік і аудит», 030508 «Фінанси і кредит», спеціалізації: «Фінанси», «Банківська справа» денної форми навчання
ФІНАНСІВ ТА МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ
Робоча навчальна програма з дисципліни "Правознавство" для студентів УДУФМТ зі спеціальностей "Менеджмент ЗЕД", "Міжнародна економіка",...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка