Навчальна програма


Скачати 109.55 Kb.
НазваНавчальна програма
Дата06.04.2013
Розмір109.55 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Економіка > Документи
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ

КАФЕДРА ОБЛІКУ І АУДИТУ

Навчальна програма


з дисципліни «Статистика»

Галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво»

Напрям підготовки: 6.030504 «Економіка підприємства»

6.030505 «Управління персоналом та економіка праці»

6.030507 «Маркетинг»

6.030508 «Фінанси і кредит»

спеціалізація «Банківська справа»

6.030509 «Облік і аудит»

освітньо-кваліфікаційний рівень - бакалавр

форма навчання - денна та заочна


ЗАТВЕРДЖЕНА


на засіданні кафедри

обліку і аудиту.

Протокол № 8 від 05.01.2012 р.
Донецьк, 2012
Навчальна програма з дисципліни “Статистика” призначена для студентів 3,4 курсу денної та заочної форм навчання галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» всіх напрямків підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр".

Дисципліна розрахована на 144 години, з яких 54 години – аудиторні заняття..Укладачі:

к.е.н., доц.

Петрушевський Ю.Л.

к.е.н., доц.

Агафоненко О.Ю.

к.е.н., доц.

Светлична Т.В.

ст. викл.

Мехедова Т.М.


Голова ПМК з аудиту,

аналізу, статистики

к.держ.упр., доц. О.М. Шапошнікова

Зас. зав. кафедри

обліку і аудиту, к.е.н., доц. Ю.Л. Петрушевський

І. Мета і завдання дисципліни, її місце у навчальному процесі

  1. Мета вивчення дисципліни

Метою дисципліни «Статистика» є формування у студентів теоретичних знань та практичних навичок статистичної оцінки економічних явищ і процесів суспільного життя, оволодіння методами статистичного вимірювання і аналізу складних суспільних явищ.

  1. Завдання дисципліни

Головне завдання дисципліни – вивчення принципів організації статистичних спостережень, методик розрахунків показників статистичного аналізу соціально-економічних явищ і процесів.

Безпосередні завдання курсу:

 1. Ознайомити з методами кількісного вимірювання масових явищ і процесів.

 2. Сформувати вміння проводити статистичні дослідження, обчислювати узагальнюючі показники сукупності; будувати статистичні таблиці, графіки.

 3. Навчити давати кількісну і вартісну оцінку досліджуваних явищ; визначати фактори, що формують варіацію та розвиток суспільних явищ та оцінювати сили їхнього впливу; вимірювати інтенсивність динаміки явищ; виявляти закономірності та тенденції їх розвитку та на їх основі приймати кваліфіковані рішення.

  1. Місце дисципліни у навчальному процесі.

Навчальна дисципліна “Статистика” є базовою для вивчення галузевих статистик та спеціальних економічних дисциплін, що є наступними згідно навчальних планів без винятку всіх економічних спеціальностей. Дисципліна опирається на курс «Теорія ймовірності та математична статистика».

  1. Вимоги до знань і вмінь.

Після вивчення дисципліни студент повинен

знати:

 • категорії і поняття статистики;

 • процедури збирання статистичної інформації та її підготовки до аналізу і узагальнення результатів;

 • методологію розрахунків узагальнюючих статистичних показників;

 • методи виявлення тенденцій розвитку складних соціально-економічних явищ.

вміти:

 • збирати статистичну інформацію для виявлення і дослідження тенденцій розвитку соціально-економічних явищ і процесів;

 • проводити статистичну обробку даних з побудовою статистичних таблиць і графіків;

 • розраховувати основні статистичні показники;

 • формувати статистичні прогнози розвитку економічних явищ і процесів;

 • аналізувати результати і робити науково обґрунтовані висновки

IІ. Зміст навчальної дисципліни за змістовими модулями

Заліковий модуль 1. Методологічні основи статистики
Змістовий модуль 1. Предмет, метод та задачі статистики

Коротка історична довідка про виникнення статистики як науки.

Особливості статистики як самостійної суспільної науки. Джерела статистики.

Предмет статистичної науки. Основні поняття та категорії статистичної науки.

Етапи статистичного дослідження та специфічні методи статистики: статистичне спостереження, зведення і групування, аналіз даних за допомогою узагальнюючих характеристик.

Галузі статистичної науки.

Задачі статистики в умовах переходу до ринкової економіки.

Сучасна організація статистики в Україні.
Змістовий модуль 2. Статистичне спостереження

Суть, джерела та організаційні форми статистичного спостереження. Програмно-методологічне забезпечення статистичного спостереження.

Види і способи статистичного спостереження.

Організація статистичної звітності. Спеціально організоване статистичне спостереження.

Помилки статистичного спостереження та заходи щодо їх усунення.
Змістовий модуль 3. Зведення та групування статистичних даних. Ряди розподілу.

Поняття статистичного зведення та основні його елементи.
Зміст та значення методу групування в аналізі статистичних даних.
Види групувань, класифікація групувальних ознак. Основні питання методології статистичних групувань.

Ряди розподілу як основа будь-якого групування, їх елементи, види. Вибір інтервалу ряду розподілу. Принципи побудови інтервального ряду розподілу.

Вторинне групування, техніка перегрупування.
Змістовий модуль 4. Статистичні таблиці і графіки

Статистичні таблиці як метод наглядного зображення інформації. Їх види, значення в аналізі та правила складання.

Статистичні графіки і правила їх побудови.

Графіки порівняння статистичних величин.

Зображення структури явищ і структурних зрушень.

Графічне зображення динаміки статистичних показників.

Контрольно-планові графіки.

Графіки просторового розміщення явищ.
Заліковий модуль 2.
Змістовий модуль 5. Узагальнюючі статистичні показники
Суть і значення статистичних показників. Статистичні показники як кількісна характеристика суспільно-економічних явищ. Загальні принципи побудови статистичних показників.

Абсолютні статистичні величини. Їх види та одиниці вимірювання.

Відносні статистичні величини, їх класифікація, форми вираження та умови використання в соціально-економічному аналізі.
Змістовий модуль 6. Середні величини

Суть та значення середніх в соціально-економічних дослідженнях. Наукові основи обчислення середніх.

Види середніх величин та способи їх обчислення. Критерії вибору середньої.

Середня арифметична проста і зважена.

Математичні властивості середньої арифметичної і техніка її обчислення.

Середня гармонійна та умови її застосування.

Змістовий модуль 7. Аналіз рядів розподілу

Поняття про ряди розподілу. Види рядів розподілу: атрибутивні і варіаційні, дискретні та інтервальні.

Структурні середні як характеристики центру розподілу. Їх визначення в дискретних рядах розподілу.

Особливості розрахунку середньої арифметичної, моди та медіани в інтервальних варіаційних рядах.

Показники структури розподілу: квартилі, квінтелі, децилі, перцентилі.

Аналіз концентрації та диференціації. Коефіцієнт концентрації Джині. Крива розподілу Лоренца.
Змістовий модуль 8. Показники варіації та форми розподілу

Суть варіації масових явищ, причини, що її породжують та необхідність вивчення. Основні статистичні характеристики варіації: розмах варіації, середнє лінійне відхилення, дисперсія та середнє квадратичне відхилення. Їх економічна сутність та техніка обчислення. Показники варіації альтернативної ознаки. Математичні властивості дисперсії.

Теорема про суму дисперсій. Внутрішньогрупова, міжгрупова дисперсії, коефіцієнт детермінації, емпіричне кореляційне відношення.
Форми рядів розподілу. Показники асиметрії та ексцесу.
Криві розподілу та способи перевірки гіпотез. Критерій Пірсона.Заліковий модуль 3.
Змістовий модуль 9. Вибіркове спостереження

Суть вибіркового спостереження. Причини та основні умови його застосування. Переваги вибіркового методу порівняно з іншими методами статистичного спостереження.

Поняття про репрезентативність вибірки. Способи відбору, що забезпечують репрезентативність вибірки.

Різновиди вибірок. Правила утворення вибіркових сукупностей.

Обчислення помилок вибірки і визначення меж довірчих інтервалів для середньої величини і частки.

Визначення необхідного обсягу вибірки.
Змістовий модуль 10. Статистичне вивчення взаємозв’язків

Зв’язки суспільних явищ як критерії статистичного вивчення. Класифікація зв’язків. Функціональні і кореляційні зв’язки, прямі і обернені, прямолінійні і криволінійні, однофакторні і багатофакторні.

Метод аналітичного групування. Дисперсійний аналіз. Оцінка надійності кореляційних характеристик.

Кореляційно-регресійний аналіз. Вибір та обґрунтування функціонального виду регресії. Розрахунок параметрів рівняння регресії. Оцінка щільності зв’язку.
Заліковий модуль 4.
Змістовий модуль 11. Аналіз рядів динаміки

Суть і складові елементи динамічного ряду. Об’єктивні умови до побудови рядів динаміки.

Види рядів динаміки та їх особливості.

Середня хронологічна як характеристика середнього рівня ряду динаміки. Особливості розрахунку середньої в інтервальних та моментних рядах динаміки.

Суть ланцюгової та базисної систем порівняння в рядах динаміки. Абсолютні та відносні характеристики інтенсивності динаміки. Взаємозв’язок між ними. Середня абсолютна та відносна швидкість розвитку.

Порівняльний аналіз рядів динаміки. Змикання рядів динаміки. Методика розрахунку коефіцієнтів прискорення та випередження.
Змістовий модуль 12. Аналіз тенденцій розвитку та коливань

Характеристика основної тенденції розвитку. Методи збільшення інтервалів, ковзної середньої, аналітичного вирівнювання Особливості вимірювання взаємозв’язку за даними динамічних рядів. Спосіб центрування. Аналітичне згладжування.

Згладжування за прямою, гіперболою, параболою другого порядку, показниковою функцією. Метод найменших квадратів.

Використання ряду Фур’є.

Поняття інтерполяції та екстраполяції.

Довірчі інтервали прогнозу.

Аналіз коливань і сталості динамічних рядів. Сезонні коливання, індекс сезонності.
Заліковий модуль 5.
Змістовий модуль 13. Індексний метод

Суть та значення індексів в соціально-економічних дослідженнях. Індивідуальні та загальні індекси.

Агрегатна форма індексів як основна форма загальних індексів. Методологічні основи побудови агрегатних індексів. Агрегатні індекси кількісних, якісних та об’ємних показників.

Середньозважені індекси.

Системи співзалежних індексів. Розкладання загального абсолютного приросту за факторами.
Змістовий модуль 14. Використання індекс індексів в економічному аналізі

Індекси середніх величин. Взаємозв’язок між індексами змінного складу, фіксованого складу та структурних зрушень.

Використання територіальних індексів для зіставлення макроекономічних показників різних країн.

Індекс інфляції, індекс споживчих цін, індекс ринку цінних паперів.
Х. Список методичної літератури, нормативних матеріалів
Базові підручники

 1. Статистика: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. /А.М.Єріна, Р.М.Моторін, А.В.Головач та інш.; За заг. ред. А.М.Єріної, Р.М.Моторіна. - К.:КНЕУ, 2001. – 448 с.

 2. Теорія статистики: Навчальний посібник / Вашків П.Г., Пастер П.І., Сторожук В.П., Ткач Є.І.– К.: Либідь, 2001. – 320 с.

 3. Еріна А.М., Пал'ян З.О. Теорія статистики: Практикум. - К.:- Товариство «Знання», КОО, 2005. - 325 с.


Нормативно-правова база

Джерело: hppt://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi

 1. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-1У.

 2. Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 р. № 996-Х1У.

6. Про внесення змін до Закону України «Про державну статистику»: За­кон України від 13 липня 2000 р.№ 1922-НІ//Відомості Верховної Ради України. — 2000. — № 43. — Ст. 362.

7. Про Всеукраїнський перепис населення: Закон України від 19 жовтня 2000 р. № 2058-ІП // Урядовий кур'єр. Орієнтир. — 2000. — № 43.

8. Про судоустрій України: Закон України від 7 лютого 2002 р. № ЗО 18-ІІІ// Відомості Верховної Ради України. — 2002. — № 27—28. — Ст. 180.

9. Постанова Кабінету Міністрів України «Про порядок ведення спеціальної митної статистики» від 12 грудня 2002 р. № 1865 // Урядовий кур'єр. — 2002. — 19 груд.

10. Про затвердження Стратегії розвитку державної статистики на період до 2008 року: Постанова Кабінету Міністрів України від 13 липня 2004 р., № 910 // Урядовий кур’єр. — 2004. — 19 серпня, № 156.
Додаткова література

 1. Лугінін О.Є., Білоусова С.В. Статистика: Підручник. К., Центр навчальної літератури, 2005. – 580 с.

 2. Методические указания и задачи по курсу «Общая теория статистики» (для студентов всех специальностей) /Сост.Петрушевский Ю.Л., Мехедова Т.Н.-Донецк: ДонГУУ, 2005. –105 с.

 3. Общая теория статистики: Статистическая методология в изучении коммерческой деятельности: Учебник/ А.И.Харламов, О.Э.Башина, В.Т.Бабурин и др.; Под ред. А.А.Спирина, О.Э.Башиной. - М.: Финансы и статистика, 1994. - 296 с. 1. Статистика: теоретичні положення і методичні підходи до практичних і лабораторних занять. Навчальний посібник. Р.В. Фещур, Ю.М. Князик, О.Б.Свірська, К.С. Шабан, В.Р.Заяць /За наук. ред. Й.Я.Хром'яка. – Львів: НВКП ЗРЦП «Інтелект-Захід», 2008. – 152 с.


Видання, які є у бібліотеці ДонДУУ

15. Методические указания и задачи по курсу «Общая теория статистики» (для студентов всех специальностей) /Сост.Петрушевский Ю.Л., Мехедова Т.Н.-Донецк: ДонГУУ, 2005. –105 с.

16. Петрушевский Ю.Л., Мехедова Т.Н. Конспект лекцій з дисципліни «Статистика». – Ч.1.«Загальна теорія статистики».–Донецьк: ДонДУУ, 2005. – 103 с.

 1. Мармоза А.Т. Практикум з теорії статистики. - К.: Ельга, Ніка-Центр, 2003. – 344 с.

18. Статистика: теоретичні положення і методичні підходи до практичних і лабораторних занять. Навч. посібник. Р.В. Фещур, Ю.М. Князик, О.Б. Свірська, К.С. Шабан, В.Р. Заяць / За наук. ред. Й.Я. Хром’яка. – Львів НВКП ЗРЦП "Інтелект-Захід", 2008. – 152 с.

19.Статистика: Навчально-методичний посібник / Ю.Л. Петрушевський, Т.М. Мехедова. – Донецьк: ДонДУУ, 2009. – 198 с.

20. Коновалова Т.В. Прикладные аспекты статистики и ее роль в функционировании экономики Украины / Т.В. Коновалова, О.В. Дементенко, А.В. Охременко // Розвиток фін. методів держ. управління нац. економікою: зб. наук. праць / ДонДУУ. – Донецьк: ДонДУУ, 2010. – т. XI. – 350 с. – (серія "Економіка"; вип. 165).

.

Схожі:

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З предмету „ Телекомунікаційні системи...
Робоча навчальна програма складена відповідно до програми, затвердженої директором коледжу
Навчальна програма для учнів 6-9 класів загальноосвітніх навчальних...
Вступ. Навчальна програма з географії розроблена на основі положень Державного стандарту базової (основної) середньої освіти, згідно...
Робоча навчальна програма дисципліни “ Історія України” для освітньо-кваліфікаційного...
Робоча навчальна програма складена відповідно до навчальної програми «Історія України»
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА з дисципліни “Національна економіка” напрями...
Робоча навчальна програма з дисципліни "Національна економіка" / Р. М. Романінець. Донецьк: ДонДУУ, 2012. 21 с
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” КИЇВ 2009
Робоча навчальна програма з курсу «Державна реєстрація прав на землю» розроблена для студентів юридичного факультету спеціальності...
Робоча навчальна програма туристично-краєзнавчого гуртка
Бут А. А Робоча навчальна програма туристично-краєзнавчого гуртка «Сіверяни». Мена, 2012
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА з дисципліни „ Історія держави і права...
Робоча навчальна програма з дисципліни „Історія держави і права зарубіжних країн”. / Укладач: проф. Скрипникова Л. В
ТУРИЗМ
Трощенко В. О. Програма гуртка «Пішохідний туризм» (Перший рік навчання) – навчальна програма – Миколаїв, 1995
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА для магістрів 1-го курсу денної форми навчання Затверджено
Робоча навчальна програма для магістрів 1-го курсу денної форми навчання "Актуальні проблеми цивільного процесуального права"
Навчальна програма з історії України для 10-12 класів загальноосвітніх...
Навчальна програма з історії України для 10-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка