Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ


НазваДніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Сторінка1/8
Дата19.03.2013
Розмір1.12 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
  1   2   3   4   5   6   7   8
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

Дніпропетровський державний університет
внутрішніх справННІ ПРАВА ТА БЕЗПЕКИ
Кафедра трудового та аграрного права

ЗАТВЕРДЖУЮ

Т.в.о. першого проректора

з навчально-методичної

та наукової роботи

підполковник міліції

О.М. Обушенко
_______________ 2012

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИЗЕМЕЛЬНЕ право

напрям підготовки 6.030401 - «Правознавство»

для студентів 3 курсу юридичного факультету ННІ Права та безпеки

денної форми навчання


Дніпропетровськ – 2012
Робоча програма навчальної дисципліни «Земельне право» для студентів 3 курсу юридичного факультету ННІ Права та безпеки денної форми навчання, напряму підготовки 6.030401 «Правознавство». / Дніпропетровськ: Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2012. - 62с.
Розробники:

Чабаненко М.М., завідуючий кафедрою трудового та аграрного права, к.ю.н.;

Черноп’ятов С.В., викладач кафедри трудового та аграрного права.

Розглянуто на засіданні кафедри трудового та аграрного права

14 серпня 2012 року, протокол № 1

Рекомендовано Науково-методичною радою університету

__.__.20__, протокол №__

Завідуючий кафедрою трудового та аграрного права
_______________________ (М.М. Чабаненко)

(підпис) (ініціали та прізвище)

«_____»___________________ 20___ року
ДДУВС, 2012 рік

Чабаненко М.М.,

Черноп’ятов С.В., 2012 рік


  1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

Кількість кредитів – 2

Галузь знань

0304 «Право»

Нормативна

Напрям підготовки

6.030401 «Правознавство».

Модулів – 2

Спеціальність:

_______________


Рік підготовки:

3-й

Змістових модулів – 2

Загальна кількість годин - 144

Семестр

2-й

Лекції – 36 год.

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 4

самостійної / індивідуальної роботи студента – 4

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

Семінарські/практичні заняття – 32 год.

Самостійна робота –

36 год.

Індивідуальна робота – 36 год.

Форма (-и) підсумкового контролю: залік


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить: 1/1


  1. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета дисципліни:

навчальна – приватне забезпечення всебічної підготовки фахівців-юристів ОКР «бакалавр» шляхом набуття студентами знань щодо специфіки правового регулювання суспільних відносин, що складаються у сфері раціонального використання та охорони земель, що складають предмет земельного права; а також набуття студентами практичних умінь та навичок у сфері тлумачення, реалізації, застосування норм земельного права;

розвиваюча – засвоєння студентами форм, способів, засобів, прийомів, методів наукового та практично-орієнтованого мислення, пов’язаного із професійно-юридичним опануванням теоретичного та нормативно-правового матеріалу галузі земельного права;

виховна – приватне забезпечення становлення позитивно орієнтованої особистості фахівців-юристів ОКР «бакалавр» шляхом засвоєння ними основних морально-правових ідеалів українського суспільства, підтримання і розвиток у студентів таких позитивних моральних якостей, як справедливість, чуйність, відданість принципам свободи, верховенства права та іншим, нетерпиме ставлення до будь-яких порушень законності, патріотизм, прагнення постійно підвищувати рівень свого професійного, морально-вольового, ділового, особистісного розвитку тощо.
Завдання:

опанування студентами необхідних теоретичних положень,

засвоєння сутності земельно-правових категорій; змісту земельно-правових інститутів;

навчитися розуміти зміст норм земельного права, роз’яснень вищих судових інстанцій України та рішень Конституційного Суду України, тлумачити їх та правильно застосовувати при вирішенні конкретних справ;

набути досвіду науково-дослідної роботи у галузі земельного права.

В цілому, завдання вивчення дисципліни «Земельне право» спрямовується на оволодіння знаннями уміннями та навичками, які складають зміст цієї навчальної дисципліни,
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати:

1) на понятійному рівні: теоретичні та доктринальні положення теорії земельного права

2) на фундаментальному рівні: історію становлення та розвитку земельно-правової науки та земельного законодавства; парадигму та методологію земельного права.

3) на практично-творчому рівні: методику вирішення практичних завдань з земельного права.
- вміти:

1) на репродуктивному рівні: відтворювати основні поняття та конструкції земельного права; вирішувати тести та виконувати індивідуальні завдання;

2) алгоритмічному рівні: застосовувати загальні та спеціальні алгоритми аналізу інститутів земельного права, самостійно працювати з нормативно-правовими актами;

3) на евристичному рівні: аналізувати положення та інститути земельного права; використовувати дані науки земельного права для вирішення професійних завдань, оволодіти основними навичками практичного використання норм земельного законодавства;

4) на творчому рівні: вичерпно, логічно і творчо викладати інформацію в усній і письмовій формі; ґрунтовно висловлюватися та дискувати, пов’язуючи при цьому теоретичний матеріал з земельного права.  1. Програма навчальної дисципліни


Змістовий модуль 1

Загальна характеристика земельного права. Правове регулювання використання та охорони земель
Тема 1. Предмет, принципи і система земельного права

Стислий зміст теми.

Поняття земельного права. Предмет земельного права та його особливості. Методи правового регулювання в земельному праві. Імперативний метод в земельному праві. Диспозитивний метод в земельному праві. Принципи земельного права України. Система земельного права. Співвідношення земельного права з суміжними галузями права. Місце земельного права в правовій системі України. Земельне право як наука. Земельне право як учбова дисципліна.

Роль і значення теми для діяльності майбутнього фахівця. Ця тема є вступною у навчальному курсі і передбачає вивчення основних, засадничих теоретичних положень про земельне право: його поняття, предмет, метод, принципи, систему, співвідношення з іншими галузями права. Ця тема має суттєве теоретико-методологічне значення для вивчення всіх подальших тем навчальної дисципліни. Оволодіння студентами цією темою дозволить успішно засвоїти подальший навчальний матеріал та сформувати уявлення про земельне право як науку, галузь права і законодавства.

Ключові поняття: галузь права, земельне право, предмет земельного права, землі України, земельна ділянка, методи правового регулювання земельних відносин, імперативний метод, диспозитивний метод, принципи земельного права, загальні принципи земельного права, конституційні принципи земельного права, спеціальні принципи земельного права, система земельного права, простий інститут земельного права, комплексний інститут земельного права.

Обсяг знань, вмінь студента після вивчення теми:

знати:

основні постулати земельного права,

опанувати інструментарій земельного права.

вміти:

відтворювати основні поняття та конструкції земельного права;

розкрити особливості предмета, метода та принципів земельного права.
ТЕМА 2. Земельні правовідносини

Стислий зміст теми. Поняття земельних правовідносин в Україні. Види земельних правовідносин в Україні. Особливості земельних правовідносин в Україні.

Суб’єкти земельних правовідносин. Об’єкти земельних правовідносин. Зміст земельних правовідносин. Підстави виникнення земельних правовідносин. Підстави зміни та припинення земельних правовідносин.

Роль і значення теми для діяльності майбутнього фахівця. Зазначена тема розкриває теоретичні положення про земельні правовідносини, що складають предмет земельного права. Вивчення цієї теми дозволить майбутньому фахівцю-юристу виокремлювати земельні відносини, що складають предмет земельного права, від інших правовідносин, визначати особливості та види земельних правовідносин, розкрити зміст земельних правовідносин. Оволодіння студентами цією темою дозволить успішно засвоїти подальший матеріал, передбачений у наступних темах дисципліни.

Ключові поняття: суспільні відносини, правовідносини, елементи земельних правовідносин, земельно-правові норми, учасники земельних правовідносин, об’єкти земельних правовідносин, земельна ділянка, земельний фонд, земельна частка, зміст земельних правовідносин, права суб’єктів земельних правовідносин, обов’язки земельних правовідносин.

Обсяг знань, вмінь студента після вивчення теми:

знати:

поняття земельних правовідносин,

зміст земельних правовідносин, види земельних правовідносин,

підстави виникнення земельних правовідносин,

підстави припинення земельних правовідносин.

вміти:

відтворювати основні поняття та категорії, що стосуються змісту земельних правовідносин.
ТЕМА 3. Джерела земельного права

Стислий зміст теми. Правове забезпечення земельної реформи. Загальна характеристика земельного законодавства на су­часному етапі розвитку.

Поняття та особливості джерел земельного права. Класифікація джерел земельного права. Конституція України як джерело земельного права. Закони як джерела земельного права. Підзаконні акти як джерела земельного права. міжнародно-правові акти як джерела земельного права. Заповнення прогалин у правовому регулюванні земельних відносин.

Роль і значення теми для діяльності майбутнього фахівця зумовлена тим, що земельне право є однією з найактуальніших галузей права, оскільки воно регулює відносини, що виникають при використанні, охороні та відтворенні землі. Це обумовлено як проведенням земельної реформи, удосконаленням системи українського земельного законодавства, так і важливим значенням землі для суспільства, у зв’язку з чим вона перебуває під особливою охороною держави. Вивчення цієї теми дозволить майбутньому фахівцю-юристу вільно орієнтуватися в системі діючого земельного законодавства.

Ключові поняття: земельна реформа, джерела права, джерела земельного права, земельне законодавство, закони, Земельний кодекс, підзаконні нормативно-правові акти, міжнародно-правовий акт.
Обсяг знань, вмінь студента після вивчення теми:

знати:

історію становлення і розвитку земельного законодавства,

завдання та основні етапи земельної реформи,

класифікацію джерел земельного права.

вміти:

орієнтуватися в системі джерел земельного права,

орієнтуватися в системі земельного законодавства,

самостійно працювати з нормативно-правовими актами,

володіти основними навичками практичного використання земельно-правових норм.
Тема 4. Право власності на землю

Стислий зміст теми. Конституційні засади права власності на землю в Україні. Поняття права власності на землю. Зміст права власності на землю. Особливості права володіння землею. Особливості права користування землею. Особливості права розпорядження. Земля як об’єкт права власності. Суб’єкти права власності на землю. Права та обов’язки власників земельних ділянок.

Форми права власності на землю в Україні. Право приватної власності на землю. Право державної власності на землю. Право комунальної власності на землю. Право колективної власності на землю. Особливості права спільної власності на землю. Право спільної часткової власності на землю. Право спільної сумісної власності на землю. Підстави та порядок виникнення права власності на землю. Підстави та порядок припинення права власності на землю. Обіг земельних ділянок.

Роль і значення теми для діяльності майбутнього фахівця зумовлені тим, що законодавче визнання поряд із державною приватної і комунальної власності на землю створили правове поле та умови для реформування земельних відносин. Удосконалення форм власності на землю – один з основних напрямів провадження земельної реформи в сучасних умовах. Право власності на землю набувається й реалізується громадянами, юридичними особами та державою виключно відповідно до законів, що регулюють земельні відносини. Знання з цієї теми необхідні для подальшої діяльності фахівців-юристів у сфері правового забезпечення діяльності землекористувачів та землевласників.

Ключові поняття: форми власності на землю, зміст права власності, суб’єкт права власності, об’єкт права власності, державна власність, комунальна власність, приватна власність, спільна власність, виникнення права власності, припинення права власності, цивільний обіг, ринковий обіг, обмеження права власності.

Обсяг знань, вмінь студента після вивчення теми:

знати:

теоретичні положення щодо поняття та змісту права власності на землю, суб’єктно-обєктного складу права власності на землю,

положення законодавства з приводу набуття та припинення права власності на земельні ділянки,

обмежень права власності на земельні ділянки.

вміти:

самостійно орієнтуватися в земельному та цивільному законодавстві щодо права власності на землю,

застосовувати норми земельного законодавства в конкретних життєвих ситуаціях,

самостійно працювати з нормативно-правовими актами.
Перелік процесуальних та службових документів, які складаються під час вивчення теми: Державний акт на землю, договір купівлі-продажу земельної ділянки.
Тема 5. Право землекористування та його види

Стислий зміст теми. Поняття та характерні особливості права землекористування. Класифікація правових титулів землекористування. Зміст та загальна характеристика права постійного землекористування. Суб’єкти та об’єкти права постійного землекористування. Права та обов’язки землекористувачів.

Особливості права орендного землекористування. Характеристика договору оренди землі. Суборенда землі. Використання земель на умовах концесії.

Правове регулювання загального землекористування.

Підстави виникнення та припинення права землекористування.

Роль і значення теми для діяльності майбутнього фахівця зумовлена тим, що земельна реформа поклала початок перерозподілу земель у країні. Землі, які раніше перебували виключно у державній власності, і надавалися лише у користування, тепер передаються у комунальну та приватну власність. Цей факт значно змінив та звузив сферу застосування права землекористування. Але воно не втратило свого значення і в умовах сьогодення. Право землекористування відіграє важливу роль як передбачений законом спосіб вилучення та використання корисних властивостей землі. Знання з цієї теми необхідні для подальшої діяльності фахівців-юристів у сфері правового забезпечення діяльності землекористувачів та землевласників.

Ключові поняття: зміст права користування, постійне користування, оренда земель, договір оренди, суборенда, концесія, суперфіцій, емфітевзис, виникнення права користування, припинення права користування.

Обсяг знань, вмінь студента після вивчення теми:

знати:

теоретичні положення щодо поняття та змісту права користування на землю,

суб’єктно-об’єктного складу права користування на землю,

положення законодавства з приводу набуття та припинення права користування на земельні ділянки.

вміти:

самостійно орієнтуватися в земельному та цивільному законодавстві щодо права користування на землю,

застосовувати норми земельного законодавства в конкретних життєвих ситуаціях,

самостійно працювати з нормативно-правовими актами.

Перелік процесуальних та службових документів, які складаються під час вивчення теми: Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою, договір оренди земельної ділянки, договір про встановлення емфітевзису.
  1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«Правознавство», спеціалізації цивільно-правова, державно-правова. / Дніпропетровськ: Дніпропетровський державний університет внутрішніх...
Всього
Плани практичних занять та самостійної роботи з дисципліни “Українська мова (за професійним спрямуванням)” / Укладачі: старший викладач...
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ Факультет...
Адміністративне право – професор кафедри загально правових дисциплін, кандидат юридичних наук, доцент Доненко В. В
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ...
ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ МОРАЛЬНОСТІ ЯК ОБ’ЄКТА КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ
З навчально-методичної та наукової роботи підполковник міліції О. М. Обушенко
Робоча програма навчальної дисципліни «Соціологія» для студентів 2 курсу юридичного факультету ННІ права та безпеки, напряму підготовки...
З навчально-методичної та наукової роботи підполковник міліції О. М. Обушенко
Робоча програма навчальної дисципліни «Політологія» для студентів 2 курсу юридичного факультету ННІ права та безпеки, напряму підготовки...
З навчально-методичної та наукової роботи підполковник міліції О. М. Обушенко
Робоча програма навчальної дисципліни «Цивільне та сімейне право» для студентів 2 курсу юридичного факультету ННІ Права та безпеки...
МВС України Харківській національний університет внутрішніх справ
Методичні вказівки та завдання до семінарських занять з дисципліни "Господарський процес" / Укладачі: В. А. Кройтор; Сапейко Л. В.;...
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ...
Плани обговорені і схвалені на засіданні кафедри філософії та соціальних дисциплін
Харківський національний університет внутрішніх справ
Робоча навчальна програма з навчальної дисципліни “Податкове право” Харків: Харківський національний університет внутрішніх справ,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка