РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА для магістрів 1-го курсу денної форми навчання Затверджено


НазваРОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА для магістрів 1-го курсу денної форми навчання Затверджено
Сторінка2/7
Дата03.04.2013
Розмір0.74 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
1   2   3   4   5   6   7ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН курсу

«Актуальні питання цивільного процесуального права»

теми


Назва теми

Кількість годин

Лекції

Практичні


(семінари)

самостійна

робота

студента

1

Теоретичні основи цивільного процесуального права України

4
6

2

Принципи цивільного процесуального права як процесуальні гарантії права на судовий захист

4

2


4

3

Цивільні процесуальні відносини в системі цивільного процесуального права

2

2


4


4

Актуальні питання інституту доказування в науці цивільного процесуального права

4

26

5

Проблемні питання застосування окремих засобів доказування в цивільному судочинстві

4

2


6

6

Актуальні проблеми позовної форми захисту права

4

2


6

7

Підготовка цивільних справ до судового розгляду як самостійна стадія цивільного процесу

2

2


4

8

Судові постанови в цивільному процесі. Питання теорії і практики

4

2


6

9

Особливості апеляційного провадження в цивільному процесі

4

2


4

10

Особливості касаційного провадження в цивільному процесі України

4

2


4

Всього годин, з них:

36

18

54


ЗМІСТ ЛЕКЦІЙ, ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ, ЗАВДАННЯ

ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ, ТЕМИ РЕФЕРАТІВ

Змістовний модуль 1

Тема лекції 1. Теоретичні основи цивільного процесуального права (4 год)

 1. Поняття і специфічні риси предмету і методу цивільного процесуального права

 2. Проблемні питання сутності і значення цивільної процесуальної форми

 3. Норми цивільного процесуального права. Поняття, межі дії, та реалізація в цивільному судочинстві

 4. Стадії і провадження як поняття, що визначають структуру цивільного процесуального права

 5. Характеристика джерел цивільного процесуального права

 6. Міжнародні договори і угоди як джерела цивільного процесуального права


Питання для самостійної роботи (6 год)


 1. Цивільно-процесуальні норми, їх види, особливості структури

 2. Спеціальні норми в цивільному процесі

 3. Співвідношення понять «стадії» і «провадження» в цивільному процесі


Теми рефератів


 1. Цивільно-процесуальне законодавство до і після судової реформи 1864р.

 2. Основна наукова проблематика права дореформеного періоду

 3. Видатні представники науки цивільного процесуального права

 4. Розвиток науки цивільного процесуального права до і після кодифікації законодавства 1961-1963р.


Тема лекції 2. Принципи цивільного процесуального права як процесуальні гарантії права на судовий захист (4 год)


 1. Поняття і значення принципів цивільного процесуального права як найважливіших гарантій здійснення правосуддя

 2. Особливості системи принципів цивільного процесуального права

 3. Підстави класифікації принципів цивільного процесуального права

 4. Взаємозв’язок принципів цивільного процесуального права

 5. Система організаційних принципів цивільного процесуального права і їх роль в здійсненні правосуддя у цивільних справах

 6. Проблемні питання реалізації функціональних принципів цивільного процесуального права в сучасному цивільному процесі


Тема семінарського заняття

Роль і значення принципів цивільного процесуального права в цивільному судочинстві (2 год)

 1. Поняття і значення принципів цивільного процесуального права як найважливіших гарантій здійснення правосуддя

 2. Концепція підходів щодо визначення поняття принципів цивільного процесуального права

 3. Значення принципів цивільного процесуального права в реалізації завдань цивільного судочинства

 4. Місце принципів цивільного процесуального права в механізмі правозастосовчої діяльності

 5. Характеристика системи принципів цивільного процесуального права

 6. Особливості класифікації принципів цивільного процесуального права


Питання для самостійної роботи (4 год)


 1. Поняття і значення принципів цивільного процесуального права як найважливіших гарантій здійснення правосуддя

 2. Реалізація принципу диспозитивності в сучасному цивільному судочинстві

 3. Принцип доступності судового захисту

 4. Принцип змагальності і процесуальної рівності в цивільному процесі

 5. Гласність і фіксування цивільного процесу

 6. Принципи змагальності і процесуальної рівності сторін в сучасному цивільному судочинстві


Теми рефератів


 1. Реалізація принципу законності в цивільному процесі

 2. Особливості змісту принципу змагальності в сучасному цивільному судочинстві

 3. Проблемні питання доступності судового захисту в цивільному судочинстві

 4. Принцип об’єктивної істини

 5. Реалізація принципу гласності в цивільному процесі

 6. Особливості реалізації принципу одноособовості і колегіальності в цивільному судочинстві

 7. Принцип об’єктивної істини в цивільному судочинстві

 8. Принцип законності в цивільному процесі як гарантія вчинення законних і обґрунтованих рішеньТема лекції 3. Цивільні процесуальні правовідносини в системі цивільного процесуального права (2 год)


 1. Цивільні процесуальні правовідносини як владні відносини в цивільному судочинстві, їх особливості

 2. Проблемні питання поняття і форми цивільних правовідносин

 3. Цивільні процесуальні відносини як відносини між двома суб’єктами

 4. Суд як обов’язковий суб’єкт процесуальних правовідносин

 5. Спірні питання щодо змісту і об’єкту цивільних процесуальних правовідносин

 6. Особливості системи цивільних процесуальних правовідносин

 7. Суб’єкти цивільних процесуальних правовідносин, їх класифікація


Тема семінарського заняття

Цивільні процесуальні правовідносини як владні відносини в цивільному судочинстві ( 2 год)

 1. Поняття і сутність цивільних процесуальних правовідносин

 2. Концепції цивільного процесу як єдиного процесуального права і як системи цивільних процесуальних правовідносин

 3. Особливості юридичних фактів, які породжують цивільні процесуальні правовідносини

 4. Передумови і підстави виникнення цивільних процесуальних правовідносин

 5. Спірні питання змісту і об’єктів цивільних процесуальних правовідносин

 6. Класифікація суб’єктів цивільних процесуальних правовідносин


Питання для самостійної роботи (4 год)


 1. Суб’єктивне цивільне процесуальне право. Суб’єктивний цивільний процесуальний обов’язок. Класифікація цивільних процесуальних обов’язків

 2. Поняття і склад осіб, які беруть участь у справі. Класифікація, характерні риси осіб, які беруть участь у справі

 3. Склад і процесуальне положення осіб, які сприяють здійсненню правосуддя

 4. Секретар судового засідання в цивільному судочинстві, його роль і процесуальне положення

 5. Уповноважений Верховної Ради України як суб’єкт цивільних процесуальних правовідносин


Теми рефератів


 1. Спеціаліст як суб’єкт цивільних процесуальних правовідносин, його права і обов’язки

 2. Експерт як суб’єкт цивільних процесуальних правовідносин

 3. Прокурор в цивільному процесі як суб’єкт цивільних процесуальних правовідносин

 4. Особливості участі в цивільному процесі перекладача

 5. Особливості участі в цивільному процесі органів опіки і піклуванняТема лекції 4. Актуальні питання інституту доказування в науці цивільного процесуального права (4 год)
1. Місце і роль судового доказування в здійсненні цілей і завдань правосуддя.

2. Проблемні питання поняття судового доказування в науці цивільного процесуального права

3. Особливості елементів структури судового доказування.

4. Правова природа обов’язків по доказуванню в сучасному цивільному процесі

5. Роль суду в процесі доказування у цивільних справах

6. Класифікація фактів, які складають предмет доказування

7. Вплив предмету доказування на обсяг судових доказів по цивільних справах

8. Особливості процесуальної форми цивільного процесуального доказування
Тема семінарського заняття

Інститут доказування в цивільному судочинстві (2 год)

 1. Мета і зміст цивільного процесуального доказування

 2. Правові аспекти поняття судового доказування

 3. Особливості структури цивільного процесуального доказування

 4. Суб’єкти цивільного процесуального доказування

 5. Правила розподілу обов’язків по доказуванню

 6. Предмет доказування як фактичний склад правовідношення

Питання для самостійної роботи (6 год)


 1. Суб’єкти доказування: поняття і функції

 2. Проблеми доказування при підготовці справи до судового розгляду

 3. Особливості доказування в суді першої інстанції

 4. Особливості доказування в суді апеляційної інстанції

 5. Особливості доказування в суді касаційної інстанції

 6. Проблеми доказування при перегляді справ за нововиявленими обставинамиТеми рефератів


 1. Процес доказування та його суб’єкти в цивільному процесі України, проблеми теорії і практики

 2. Засоби доказування в цивільному процесі України, проблеми теорії і практики

 3. Суд в процесі доказування в цивільному судочинстві України

 4. Предмет доказування як фактичний склад правовідносини

 5. Особливості доказування у справах про захист прав споживачів

 6. Особливості доказування у справах про захист авторських прав

 7. Особливості доказування у справах про поновлення на роботі

8. Особливості доказування у справах про позбавлення батьківських прав
Тема лекції 5. Проблемні питання застосування окремих засобів доказування в цивільному судочинстві (4 год)
1. Спірні питання і класифікація доказів

2. Доказовий зміст пояснень сторін і третіх осіб. Процесуальний порядок отримання та дослідження пояснень сторін і третіх осіб

3. Показання свідків як процесуальний засіб. Процесуальний порядок отримання і дослідження показань свідків. Імунітет свідків

4. Висновок експерта як засіб доказування. Предмет висновку експерта. Спірні погляди щодо висновку експерта як змішаного доказу. Процесуальний порядок дослідження і оцінки висновку експерта судом.

5. Письмові докази, поняття, ознаки, види, значення письмових доказів в цивільному судочинстві. Процесуальний порядок отримання і дослідження письмових доказів. Вирішення спору щодо фальсифікації письмового доказу

6. Речові докази, їх поняття, відмінність від письмових доказів. Процесуальний порядок отримання і дослідження. Звуко- і відеозаписи як засоби доказування. Процесуальний порядок отримання, відтворення звукозапису, демонстрації відеозапису та їх дослідження

7. Забезпечення доказів до і після пред’явлення позову

Питання для самостійної роботи (6 год)


 1. Засоби доказування, поняття і види

 2. Належність доказів і допустимість засобів доказування

 3. Класифікація доказів і засобів доказування

 4. Оцінка доказів (загальні правила)

 5. Забезпечення доказів: підстави і порядок


Теми рефератів

 1. Показання свідка як самостійний засіб доказування

 2. Висновок експерта як засіб доказування

 3. Особливості звуко- і відеозапису як засобів доказування в цивільному процесі

 4. Електронний документ як доказ в цивільному судочинстві

 5. Особливості використання речових доказів в цивільному процесі

Змістовний модуль 2

Тема лекції 6. Актуальні проблеми позовної форми захисту права (4 год)


 1. Поняття позову як процесуального засобу права в теорії науці цивільного процесуального права

 2. Спірні питання поняття і сутності позовного провадження

 3. Проблемні питання елементів позову. Тотожність позову

 4. Поняття, критерії, межі і умови зміни позову. Суб’єкти права на зміну позову

 5. Спірні питання права на пред’явлення позову, передумови виникнення цього права і умови його належного здійснення

 6. Особливості права на судовий захист відповідача і процесуальні засоби його здійснення


Тема семінарського заняття (2 год)
Позов як процесуальний засіб судового захисту права

 1. Загальна характеристика позову як засобу судового захисту суб’єктивних прав і законних інтересів

 2. Характеристика ознак позову і позовної форми процесу

 3. Спірні питання класифікації позовів

 4. Юридичні наслідки відсутності права на пред’явлення позову і права на задоволення позову

 5. Особливості процесуальних засобів захисту відповідача проти позову

 6. Відмова від позову та визнання позову як реалізація диспозитивних прав сторонами в цивільному процесі

 7. Юридична природа мирової угоди. Порядок її укладення і правові наслідки


Питання для самостійної роботи (6 год)

 1. Матеріально-правові й процесуальні наслідки порушення цивільної справи

 2. Особливості захисту прав відповідача в цивільному процесі

 3. Зустрічний позов в цивільному процесі

 4. Порядок забезпечення позову і його відміни

 5. Відмова від позову і визначення позову. Процесуальний порядок визнання позову


Теми рефератів


 1. Основні проблеми позовної форми захисту

 2. Функції позову в цивільному судочинстві

 3. Суб’єктивні та об’єктивні умови для пред’явлення позову в цивільному судочинстві

 4. Групові позови в цивільному судочинстві

 5. Види позовів в цивільному процесі

 6. Передумови права на пред’явлення позову і умови його належного здійснення


1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

ПРАВОЗНАВСТВО
РОБОЧА ПРОГРАМА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ІІ КУРСУ НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ «МАРКЕТИНГ/ОБЛІК І АУДИТ» ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ
РОБОЧА ПРОГРАМА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ 030401
Коросташивець Ю. Г. Міжнародне приватне право: Робоча програма залікового кредиту для студентів денної форми навчання напряму підготовки...
Робоча програма для спеціалістів денної форми навчання напряму підготовки...
Робоча програма для спеціалістів денної форми навчання напряму підготовки 030203 «Міжнародні економічні відносини»
Навчальна програма
Навчальна програма з дисципліни “Статистика” призначена для студентів 3,4 курсу денної та заочної форм навчання галузі знань 0305...
Робоча програма курсу та методичні вказівки до виконання курсової...
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний транспортний університет Кафедра «фінанси, облік і аудит»
РОБОЧА ПРОГРАМА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ ДЛЯ СТУДЕНТІВ МАГІСТРАТУРИ НАПРЯМУ...
Кучеренко І. М. Теоретичні проблеми права власності: робоча програма залікового кредиту для студентів магістратури напряму підготовки...
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” КИЇВ 2009
Робоча навчальна програма з курсу «Державна реєстрація прав на землю» розроблена для студентів юридичного факультету спеціальності...
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Робоча програма навчальної дисципліни «Земельне право» для студентів 3 курсу юридичного факультету ННІ Права та безпеки денної форми...
Екзаменаційна програма з дисципліни «Економіка праці і соціально-трудові...
«Облік і аудит», 030508 «Фінанси і кредит», спеціалізації: «Фінанси», «Банківська справа» денної форми навчання
ФІНАНСІВ ТА МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ
Робоча навчальна програма з дисципліни "Правознавство" для студентів УДУФМТ зі спеціальностей "Менеджмент ЗЕД", "Міжнародна економіка",...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка