РОБОЧА ПРОГРАМА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ ДЛЯ СТУДЕНТІВ МАГІСТРАТУРИ НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ «ПРАВО» ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ (кредитно-модульна система організації навчального процесу)


Скачати 379.19 Kb.
НазваРОБОЧА ПРОГРАМА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ ДЛЯ СТУДЕНТІВ МАГІСТРАТУРИ НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ «ПРАВО» ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ (кредитно-модульна система організації навчального процесу)
Сторінка1/4
Дата20.03.2013
Розмір379.19 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Банк > Документи
  1   2   3   4КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТУРИЗМУ, ЕКОНОМІКИ І ПРАВА
Юридичний факультет


Кафедра цивільного права та правового забезпечення туризму

ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВА ВЛАСНОСТІ
РОБОЧА ПРОГРАМА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ ДЛЯ СТУДЕНТІВ МАГІСТРАТУРИ НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ «ПРАВО» ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ
(кредитно-модульна система організації навчального процесу)

КИЇВ 2011

Кучеренко І.М. Теоретичні проблеми права власності: робоча програма залікового кредиту для студентів магістратури напряму підготовки «Право» денної форми навчання (кредитно-модульна система організації навчального процесу). – К.: КУТЕП, 2011. – 34 с.


Рецензент:

Федорченко Н.В., зав. кафедри цивільного права та правового забезпечення туризму, к.ю.н., доцент, професор КУТЕПРобочу програму обговорено і схвалено на засіданні кафедри цивільного права та правового забезпечення туризму від 19 січня 2011 року, протокол № 5.

Робочу програму рекомендовано до друку та допущено до використання у навчальному процесі на засіданні науково-методичної комісії юридичного факультету від 28 січня 2011 року, протокол № 3.

ОПИС ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ
Предмет: Теоретичні проблеми права власності


Курс: підготовка (бакалаврів, магістрів, підвищення кваліфікації)

Напрям, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика

навчальної дисципліни

Кількість кредитів ECTS: 2 кредити


Модулів: 1
Змістових модулів: 2
Загальна кількість годин: 90
Тижневих годин – 2:

- аудиторних - 34

- самостійних - 47

- індивідуальних – 9.

Шифр та назва спеціальності «Правознавство» 8.060101
Освітньо-кваліфікаційний рівень:

- магістр, термін навчання 1,5 роки.

Теоретичні проблеми права власності є обов‘язковою дисципліною.
Рік підготовки: перший.
Семестр: 2
Лекції (теоретична підготовка): 18 годин на потік.
Семінари: 16 годин на групу.
Самостійна робота: 47 годин.
Індивідуальна робота: 9 годин.
Вид контролю: ПМК, екзамен.МЕТА І ЗАВДАННЯ ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ,

ЇЇ МІСЦЕ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
Загальна характеристика залікового кредиту. Теоретичні проблеми права власності є однією з провідних дисциплін, що викладаються у вищих юридичних навчальних закладах України. Чільне місце в системі цивільного права посідає, без сумніву, інститут права власності. Власність є суспільним відношенням між громадянами з приводу майна. Функціонування такого відношення і поведінка його учасників вимагають необхідної правової регламентації. Першооснову усіх форм власності становлять економічні відносини привласнення матеріальних благ у процесі виробництва. Тому власність у такому значенні є її економічним розумінням. Між тим економічні відносини власності, які існують в цілому поза волею і свідомістю людей, можуть бути об‘єктом правового регулювання, одержуючи відповідне оформлення в нормах права. У такому разі проявляється юридичний зміст власності.

Відносини власності регулюються різними галузями права. Важлива роль у регулюванні відносин власності належить конституційним (державно-правовим) нормам, які встановлюють форми власності (ст.ст. 13, 41, 142, 143), закріплюють рівність усіх суб'єктів права власності (ст.13), гарантії права власності і обов'язки власників (ст.ст. 13 і 41 Конституції). Проте головне навантаження тут несуть норми цивільного права, які визначають зміст права власності, підстави його виникнення та припинення, здійснення, порядок і підстави захисту.

Метою вивчення курсу є формування у студентів юридичних спеціальностей правового бачення кола практичних і теоретичних питань, пов‘язаних з функціонуванням інституту права власності в Україні.

Перед студентами також ставиться завдання щодо вивчення навчальної літератури, що освітлює право власності та його види, а також існуючий масив законних та підзаконних нормативно-правових актів, що регулюють відносини власності в Україні.

Окрім того, вивчення курсу дає змогу дослідити форми реалізації прав власності громадян та провести ґрунтовний аналіз основних цивільно-правових засобів захисту права власності.

Вкотре за час вивчення цивільного права в цілому як навчальної дисципліни, студентам надається змога на належному рівні засвоїти попередньо опанований матеріал та закріпити його за допомогою навчального курсу «Теоретичні проблеми права власності».

Пропонований курс, зокрема, має на меті не тільки виховання правової культури та підвищення рівня правосвідомості у студентів, а й водночас вкорінення знань щодо непорушності права власності, а також щодо того, що держава створює рівні умови і юридичний захист для всіх форм власності.

Курс «Теоретичні проблеми права власності» складається з однієї частини – модуля, розділених на два змістових модуля («Загальна характеристика права власності» та «Спадкування майна як підстава виникнення права власності» курсу «Теоретичні проблеми права власності»).

Перший модуль (Загальна характеристика права власності) формує у студентів необхідні знання щодо: поняття права власності в об‘єктивному і суб‘єктивному розумінні, визначення тріади правомочностей власника, моменту набуття і припинення права власності, визначених чинним законодавством України видів (форм) власності та цивільно-правового захисту права власності тощо.

Другий модуль курсу «Теоретичні проблеми права власності» (Спадкування майна як підстава виникнення права власності) має на меті надати студентам знання щодо особливостей спадкування майна за заповітом та спадкування майна за законом.

У результаті вивчення курсу студент повинен знати: цивільні відносини регулюються однаково на всій території України (пункт 6 статті 4 Цивільного кодексу України «Акти цивільного законодавства України»), тобто зміст права власності, а саме, - обсяг прав володіння, користування та розпоряджання, - не може змінюватися залежно від місця проживання власника та місцезнаходження майна; право власності щодо окремих видів майна має підтверджуватися відповідними правовстановлювальними документами.

В результаті вивчення курсу студенти повинні вміти: характеризувати існуючі форми власності; орієнтуватися в законодавчих та підзаконних нормативно-правових актах, що регулюють відносини власності тощо.

Зв‘язок дисципліни з іншими галузями права. Курс «Теоретичні проблеми права власності» органічно поєднаний з дисциплінами, які вивчають студенти юридичних спеціальностей, зокрема «Цивільне право», «Сімейне право», «Спадкове право», «Заставне право», «Зобов‘язальне право» та ін.

Робоча програма дисципліни є єдиною для денної форми навчання і розрахована на обсяг часу, передбаченого відповідним робочим планом, включаючи аудиторні заняття (лекції, семінари), індивідуальну (під керівництвом викладача) і самостійну роботу студентів. Контроль засвоєння програми курсу «Теоретичні проблеми права власності» проводиться шляхом ПМК та екзамену.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ

«ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВА ВЛАСНОСТІ»
з/п

Назва теми

Кількість годин

Всього

Лекцій

Семінарські заняття

Індивідуальна робота

Самостійна робота

Форма контролю

Змістовий модуль №1 «Загальна характеристика права власності»

1.

Загальна характеристика права власності

2

4

2

1

6

Усне опитування, підготовка рефератів, практичні завдання, юридичний диктант, написання тестів

2.

Зміст права власності

11

2

2

2

6

3.

Право приватної власності

9

2

2

1

6

4.

Право державної та комунальної власності

9

2

2

1

6

5.

Право спільної власності

11

2

2

2

6

6.

Цивільно-правовий захист права власності

12

2

2

2

6

Модульний контроль №1

Змістовий модуль №2 «Спадкування майна як підстава виникнення права власності»

7.

Поняття та значення інституту відкриття спадщини. Правове положення спадкодавців та спадкоємців.

9

2

2

-

6

Усне опитування, підготовка рефератів, практичні завдання, написання тестів.

8.

Здійснення права на спадкування

9

2

2

-

5

Модульний контроль №2

ПМК

Екзамен
Всього:

90

18

16

9

47

-


СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ З ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ «ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВА ВЛАСНОСТІ»

з/п

Вид роботи

Оцінка

Максимальна кількість балів

1.

Виступ на семінарському занятті: усні відповіді

1-3

24

2.

Написання тестових завдань

0,25

5

3.

Вирішення ситуаційних задач

1-2

16

4.

Виконання індивідуальної роботи

1-2

5

5.

ПМК

1-15

15

6.

Екзамен

1- 35

35
Всього
100


ШКАЛА ПЕРЕВЕДЕННЯ ДАНИХ 100-БАЛЬНОЇ ШКАЛИ ОЦІНЮВАННЯ У 4-Х БАЛЬНУ ТА ШКАЛУ ECTS


За шкалою

ECTS


За 4- бальною шкалою


За шкалою навчального

закладу

А

Відмінно

90-100

В

Дуже добре

85-89

С

Добре

75-84

D

Задовільно

70-74

Е

Достатньо

60-69

FX

Незадовільно з можливістю повторного складання, необхідно виконати певну додаткову роботу для успішного складання

35-59

F

Незадовільно з обов’язковим повторним курсом, повторне вивчення дисципліни

1-34

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

ЗМІСТ КУРСУ ЛЕКЦІЙ

Зміст курсу лекцій (денна форма навчання)
Змістовий модуль №1
Тема 1. Загальна характеристика права власності

(4 години)

 1. Поняття речових прав.

 2. Правова природа речових прав та їх місце в системі цивільних прав.

 3. Власність як економічна категорія. Право власності. Право власності в об'єктивному розумінні. Право власності в суб'єктивному розумінні.

 4. Конституційне регулювання права власності.


Рекомендована література: 1, 2, 6, 7, 8, 11, 12, 15, 22, 24, 28, 31.
Тема 2. Зміст права власності (2 години)

 1. Зміст права власності.

 2. Характеристика права володіння, права користування та права розпоряджання як тріади правомочностей власника.

 3. Первинні і похідні способи набуття права власності.

 4. Юридичні гарантії здійснення права власності. Рівність усіх форм власності. Непорушність права власності.

 5. Наявність судового захисту права власності.

 6. Момент виникнення права власності.

 7. Правовстановлюючі документи власника.


Рекомендована література: 1, 2, 6, 7, 8, 11, 12, 15, 22, 24, 28, 31.
  1   2   3   4

Схожі:

РОБОЧА ПРОГРАМА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ 030401
Коросташивець Ю. Г. Міжнародне приватне право: Робоча програма залікового кредиту для студентів денної форми навчання напряму підготовки...
ПРАВОЗНАВСТВО
РОБОЧА ПРОГРАМА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ІІ КУРСУ НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ «МАРКЕТИНГ/ОБЛІК І АУДИТ» ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ
Робоча програма для спеціалістів денної форми навчання напряму підготовки...
Робоча програма для спеціалістів денної форми навчання напряму підготовки 030203 «Міжнародні економічні відносини»
«ІНСТИТУТ ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ» ПОЛОЖЕННЯ про кредитно-модульну...
Положення про кредитно-модульну систему організації навчального процесу в ПВНЗ «Інститут підприємництва та сучасних технологій» (далі...
1. Предмет, мета, та завдання курсу Основи корекційної педагогік
ПЛАНУВАННЮ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ПРИ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНИХ...
НАСКРІЗНА ПРОГРАМА ПРАКТИКИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ 030508 «ПРИКЛАДНА СТАТИСТИКА»
Наскрізна програма практики для студентів напряму підготовки 030506 «Прикладна статистика» денної форми навчання / Укл. О. В. Раєвнєва,...
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Робоча програма навчальної дисципліни «Земельне право» для студентів 3 курсу юридичного факультету ННІ Права та безпеки денної форми...
Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни...
Автор: Прохар Н. В., доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту ВНЗ Укоопспілки Полтавський університет економіки і торгівлі,...
З навчально-методичної та наукової роботи підполковник міліції О. М. Обушенко
Робоча програма навчальної дисципліни «Цивільне та сімейне право» для студентів 2 курсу юридичного факультету ННІ Права та безпеки...
КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА НАСКРІЗНОЇ ПРАКТИКИ для студентів напрямку підготовки...
Комплексна програма наскрізної практики для студентів напрямку підготовки “Комп’ютерні науки” денної форми навчання / Укл. І. О. Золотарьова,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка