РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА для магістрів 1-го курсу денної форми навчання Затверджено


НазваРОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА для магістрів 1-го курсу денної форми навчання Затверджено
Сторінка3/7
Дата03.04.2013
Розмір0.74 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
1   2   3   4   5   6   7
Тема лекції 7. Підготовка цивільних справ до судового розгляду як стадія цивільного процесу (2 год)


 1. Місце підготовки цивільної справи до судового розгляду в структурі цивільного процесу

 2. Визначення меж стадії підготовки цивільних справ до судового розгляду (в контексті захисту прав)

 3. Особливості процесуальної форми підготовки цивільної справи до судового розгляду

 4. Процесуальний порядок підготовки цивільних справ до судового розгляду

 5. Проблемні питання попереднього судового засідання (завдання, порядок проведення, питання, які вирішуються в попередньому судовому засіданні)

 6. Процесуальна діяльність суду і інших учасників по підготовці цивільної справи до судового розгляду

 7. Особливості підготовки справи до розгляду в провадженні по перегляду судових рішень


Тема семінарського заняття

Стадія підготовки цивільної справи до судового розгляду в структурі цивільного процесу (2 год)


 1. Підготовка цивільної справи до судового розгляду - обов’язкова і самостійна стадія цивільного процесу

 2. Мета, завдання, значення підготовки справи до судового розгляду.

 3. Критерії підготовленості справи до судового розгляду

 4. Особливості змісту процесуальних дій щодо підготовки справи до судового розгляду (по окремих категоріях цивільних справ)

 5. Актуальні питання судової практики щодо призначення справи до судового розгляду

 6. Роль попереднього судового засідання у підготовці справи до судового розгляду


Питання для самостійної роботи ( 4 год)


 1. Зміст підготовки цивільних справ до судового розгляду

 2. Процесуальні дії сторін щодо підготовки справи до судового розгляду по справах щодо поновлення на роботі, по позбавленню батьківських прав

 3. Процесуальні дії судді при підготовці справи до судового розгляду в апеляційній і касаційній інстанції

 4. Мета, зміст попереднього судового засідання

 5. Призначення справи до судового розгляду


Теми рефератів


 1. Попереднє судове засідання в стадії підготовки справи до судового розгляду. Питання теорії і практики

 2. Процесуальні права і обов’язки сторін при підготовці справи до судового розгляду

 3. Стадія підготовки цивільної справи до судового розгляду в апеляційному провадженні

 4. Стадія підготовки цивільної справи до судового розгляду в касаційному провадженні

 5. Особливості підготовки справи про позбавлення батьківських прав до судового розгляду

 6. Особливості підготовки справи по поновленню на роботі до судового розгляду


Тема лекції 8. Судові постанови в цивільному процесі України. Питання теорії і практики (4 год)


 1. Постанови суду першої інстанції та їх значення у захисті порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб, інтересів держави

 2. Проблемні питання щодо видів судових постанов в цивільному процесі

 3. Проблема сутності юридичної природи судового рішення, як найважливішого акту правосуддя, його декларативний та імперативний характер

 4. Проблемні питання щодо вимог які застосовуються до судового рішення як правозастосовчого акту і акту вирішення справи по суті

 5. Проблеми законної сили судового рішення

 6. Сутність і значення ухвал суду першої інстанції як актів спрямованих на досягнення цілей цивільного судочинстваТема семінарського заняття

Роль і значення судових постанов в цивільному процесі (2 год)

  1. Поняття, види та роль судових постанов у захисті прав і свобод людини і громадянина, прав і законних інтересів юридичних осіб, інтересів суспільства і держави

  2. Особливості процесуально-правових наслідки законної сили судового рішення (особливості змісту законної сили судового рішення)

  3. Сутність, значення і зміст судового рішення як основного акту правосуддя

  4. Проблемні питання співвідношення законності і обґрунтованості судового рішення

  5. Проблемні питання щодо вимог судового рішення

  6. Проблемні питання щодо поняття, видів, сутність ухвал суду першої інстанції


Питання для самостійної роботи (6 год)


 1. Судовий наказ як форма спрощеного судового наказного провадження

 2. Порядок оскарження і скасування судового наказу

 3. Постановлення заочного рішення як спрощений порядок судового розгляду позовних вимог

 4. Додаткове судове рішення, підстави, порядок винесення

 5. Рішення суду як процесуальний документ, проблеми теорії і практики

 6. Сутність судового рішення, його декларативний та імперативний характер


Теми рефератів


 1. Види постанов суду першої інстанції

 2. Судовий наказ, поняття, значення, ознаки

 3. Заочне рішення, поняття, значення, ознаки

 4. Ухвали суду першої інстанції, їх класифікація за формою порядку винесення і змісту

 5. Проблеми законної сили судового рішення, об’єктивні і суб’єктивні межі законної сили судового рішення

 6. Норма права і судове рішення


Тема лекції 9. Особливості апеляційного провадження в цивільному процесі (4 год)
1. Теоретичні проблеми апеляційного оскарження судових постанов

2. Розвиток норм цивільного процесуального законодавства щодо провадження в суді апеляційної інстанції.

3. Основні особливості сучасної системи апеляційного провадження.

4. Інститут апеляції в цивільному процесі

5. Принципи, поняття, види апеляцій

6. Характеристика повної і неповної апеляції

7. Передумови права на апеляційне оскарження

8. Докази в апеляційному провадженні

9. Межі розгляду справи судом апеляційної інстанції

10. Загальна характеристика підстав для скасування судових рішень

11. Сучасні проблеми, які виникають на стадії апеляційного розгляду судових рішень по цивільних справах
Тема семінарського заняття

Проблемні питання апеляційного оскарження судових рішень (2 год)


 1. Забезпечення апеляційного оскарження як реалізація права на судовий захист

 2. Сутність апеляційного провадження

 3. Право апеляційного оскарження і його реалізація

 4. Особливості підготовки розгляду справи апеляційним судом

 5. Особливості повноважень апеляційної інстанції

 6. Характеристика підстав для скасування судових рішень в апеляційному порядку

 7. Постанови суду апеляційної інстанції, їх зміст і законна сила


Питання для самостійної роботи (4 год)


 1. Вимоги щодо апеляційної скарги

 2. Характеристика повноважень апеляційної інстанції

 3. Мотивувальна частина судового рішення апеляційної інстанції

 4. Ухвали апеляційної інстанції, їх класифікація

 5. Особливості участі прокурора в апеляційній інстанції

 6. Особливості оскарження ухвал суду першої інстанціїТеми рефератів 1. Постанови суду апеляційної інстанції

 2. Особливості винесення судового рішення в апеляційній інстанції

 3. Реалізація процесуальних строків в апеляційному провадженні

 4. Особливості доказової діяльності в апеляційному провадженні

 5. Незаконність і необґрунтованість судового рішення суду першої інстанції як підстава для його скасування в апеляційній інстанції

 6. Реалізація принципів правосуддя в апеляційному провадженні


Тема лекції 10. Особливості касаційного провадження в цивільному процесі України (4 год)
1. Виникнення і розвиток інституту перегляду судових постанов, які набрали чинності.

2. Сутність інститут касації.

3. Сутність касаційного оскарження судових постанов.

4. Передумови права на касаційне оскарження.

5. Межі розгляду справи судом касаційної інстанції.

6. Особливості проведення попереднього розгляду справи і призначення справи до судового розгляду.

7. Повноваження суду касаційної інстанції.

8. Сутність і характеристика підстав щодо скасування судових постанов судом касаційної інстанції.
Тема семінарського заняття

Проблемні питання касаційного оскарження судових рішень (2 год)


 1. Забезпечення касаційного оскарження як реалізація принципу цивільного процесуального права

 2. Сутність касаційного провадження, його характерні риси

 3. Спірні питання щодо суб’єктів касаційного оскарження

 4. Об’єкти касаційного оскарження, проблеми судової практики

 5. Особливості повноважень касаційної інстанції

 6. Характеристика підстав для скасування судових рішень в касаційній інстанції

 7. Рішення і ухвали касаційної інстанції, їх зміст і законна сила


Питання для самостійної роботи (4 год)


 1. Особливості підстав порушення касаційного провадження

 2. Вимоги, які пред’являються до касаційної скарги

 3. Особливості підготовки справи до судового розгляду в касаційній інстанції

 4. Реалізація принципів правосуддя в касаційній інстанції

 5. Попередній розгляд справи в касаційній інстанції


Теми рефератів


 1. Виникнення і розвиток інституту касаційного оскарження судових постанов

 2. Постанови суду касаційної інстанції

 3. Підстави скасування судових постанов касаційної інстанції

 4. Незаконність судових постанов як підстава їх скасування касаційною інстанцією

Нормативні акти

Постанови Пленуму Верховного Суду України
Загальна декларація прав людини від 10 грудня 1948 року. – У кн.: Права людини. Міжнародні договори України, декларації, документи. – К., 1992.

Міжнародний пакт про громадянські і політичні права від 16 грудня 1966р. – У кн..: Права людини. Міжнародні договори України, декларації, документи. – К., 1992.

Європейська конвенція про захист прав людини і основних свобод від 4 листопада 1950 року. //Вісник верховного суду України. 1977, № 3.

Конституція України.//Офіційне видання Верховної Ради України. – К. 1996.

Цивільний процесуальний кодекс України. К., 2007.

Закон України “Про судоустрій України” від 7 лютого 2002 року – «Голос України» № 51 від 19 березня 2002р.

Закон України “Про статус суддів” від 15 грудня 1992 року. (з змінами та доповненнями від 21 червня 2001р.). – «Голос України» № 116 від 5 липня 2001р.

Закон України “Про Конституційний Суд України” від 16 жовтня 1996 року// Відомості Верховної Ради України. – 1996.- №4.

Закон України «Про прокуратуру» від 5 листопада 1991 року. //Відомості Верховної Ради України. 1991, № 53; 1993, № 50; 1995, № 11.

Закон України «Про адвокатуру» від 19 грудня 1992 року. //Відомості Верховної Ради України. 1993, № 9.

Постанови Пленуму Верховного суду України

(в зб. Постанови Пленуму Верховного суду України 1985-2008: Офіційне видання/ Київ, Видавничий дім «Юридична книга 2009 р.»

- від 29 грудня 1976 р. № 11 «Про судове рішення» (зі змінами, внесеними постановами від 24 квітня 1981 р. № 4, від 25 грудня 1992 р. № 13 та від 25 травня 1998р.№15)

від 1 квітня 1994 року № 3 «Про строки розгляду судами України кримінальних і цивільних справ»

від 1 листопада 1996 р. № 9 «Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя»;

Постанова Пленуму Верховного Суду України від 30 травня 1997 р. № 7 «Про посилення судового захисту прав та свобод людини і громадянина»;

Постанова Пленуму Верховного Суду України від 30 травня 1997 р. № 8 «Про судову експертизу в кримінальних і цивільних справах» (зі змінами, внесеними постановою від 25 травня 1998 р. № 15)

Постанова Пленуму Верховного Суду України від 6 липня 2001р. № 6 «Про застосування судами України про внесення змін до чинного законодавства у зв’язку із закінченням дії Перехідних положень Конституції України: Вісник Верховного суду України № 3 – 2001р. стор.5.

Постанова Пленуму Верховного Суду України від 15 травня 2006 р. № 3 «Про застосування судами окремих норм Сімейного Кодексу України при розгляді справ щодо батьківства, материнства та стягнення алементів»// Вісник Верховного Суду України № 7 2006 р.,С. 16-20.

Постанова Пленуму Верховного Суду України від 13 червня 2007 № 8 «Про незалежність судової влади» //Вісник Верховного суду України № 6, 2007, с.2-7.

Постанова Пленуму Верховного Суду України від 22 грудня 2006 року №9 “Про практику застосування судами цивільного процесуального законодавства при розгляді заяв про забезпечення позову”// Вісник Верховного Суду України, №2, 2007, С. 2-4.

Постанова Пленуму Верховного Суду України від 30 березня 2007 року №3 “ Про практику застосування судами законодавства при розгляді справ про усиновлення і про позбавлення та поновлення батьківських прав”// Вісник Верховного Суду України, №5, 2007, С. 7-11.

Постанова Пленуму Верховного Суду України від 30 травня 2008 №7 «Про судову практику у справах про спадкування» // Вісник Верховного Суду України, №6, 2008, С. 17-24.

Постанова Пленуму Верховного Суду України від 21 грудня 2007 р. №11 « Про практику застосування судами законодавства при розгляді справ про право на шлюб, розірвання шлюбу, визнання його недійсним та поділ спільного майна»// Вісник Верховного Суду України, №1, 2008, С. 5-11.

Постанова Пленуму Верховного Суду України від 24 жовтня 2008 №12 «Про судову практику розгляду цивільних справ в апеляційному порядку» // Вісник Верховного Суду України, №11, 2008, С. 15-26.

Постанова Пленуму Верховного Суду України від 27.02.2009 №1 « Про судову практику у справах про захист гідності та честі фізичної особи, а також ділової репутації фізичної та юридичної особи»// Вісник Верховного Суду України, №3, 2009, С. 7-14.

Постанова Пленуму Верховного Суду України від 12.06. 2009 №2 «Про застосування норм цивільного процесуального законодавства при розгляді справ в суді 1-ї інстанції» // Вісник Верховного Суду України, №8, 2009, С. 3-12.

Постанова Пленуму Верховного Суду України від 12.09.2009 №5« Про застосування норм цивільно-процесуального законодавства, що регулюють провадження у справі до судового розгляду» // Вісник Верховного Суду України, №7, 2009, С. 4-8.
Підручники, навчальні посібники, науково-практичні коментарі
- Гражданский процесс. Под редакцией проф. В.В. Комарова. – Х.: ООО «Одиссей», 2001.

- Гражданский процесс. Под ред. Треушникова М.К. – М.: «Новый юрист», 1999.

- Гражданский процесс. Под ред. Мусина В.А., Чечиной Н.А., Чечот Д.М. – М.: «Проспект», 1999.

- Гражданский процесс. Хрестоматия: Учебное пособие. 2-е изд., перераб. и доп. / Под ред. проф. М.К. Треушникова. М.: ОАО «Издательский Дом «Городец», 2005.

- Здрок О.Н. Гражданский процесс зарубежных стран. – М., Издательство деловой и учебной литературы, 2005.

- Елисеев Н.Г. Гражданское процессуальное право зарубежных стран. – М.: «Проспект», 2006.

- Коршунов Н.М., Мареев Ю.Л. Гражданский процесс: Учебник для вузов. – М.: Норма, 2006.

- Михеєнко М.М., Молдован В.В., Радзієвська Л.К. Порівняльне судове право. - К., 1993.

- Полянский Н.Н., Строгович М.С., Савицкий В.М., Мельников А.А. Проблемы судебного права. – М.: «Наука», 1983.

- Проблемы науки гражданского процессуального права / В.В. Комаров, В.А. Бигун, В.В. Баранкова; Под ред. Проф. В.В. Комарова. – Х.: «Право», 2002.

- Тертышников В.И. Гражданский процесс: Курс лекций.-Х.: Фірма «Консум”, 2001.

- Тертышников В.И. Гражданский процесс: Курс лекций. 2-е изд., -Х.: Фірма «Консум”, 2002.

- Цивільне процесуальне право України / В.В. Комаров, В.А. Бігун, П.І. Радченко та ін. / За ред. В.В. Комарова. – Х.: Основа, 1992.

- Цивільний процес: Навч. посібник / А.В. Андрушко, Ю.В. Білоусов, Р.О. Стефанчук та ін. – За ред. Ю.В. Білоусова. – К.: Прецедент, 2005.

- Цивільний процесуальний кодекс України: науково-практичний коментар. За ред. В.І. Тертишнікова. – Харків, „Ксилон”.- 2006;

- Цивільний процесуальний кодекс України: науково-практичний коментар: У 2 т. / За заг. ред. С.Я. Фурси. – К.: Видавець Фурса С.Я.: КНТ, 2006;

- Штефан М.Й., Дріжчана О.Г. Цивільне процесуальне право України. – К.: Либідь, 1994.

- Цивільне процесуальне право України. За редакцією В.В. Комарова. - Харків., 1999.

- Чернооченко С.І. Цивільний процес: Вид 2-ге, перероб. та доп.: Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2005.

- Штефан М.Й. Цивільний процес.Видання друге, перероблене і доповнене – К: Видавничий дім „Ін Юре”, 2006.
1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

ПРАВОЗНАВСТВО
РОБОЧА ПРОГРАМА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ІІ КУРСУ НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ «МАРКЕТИНГ/ОБЛІК І АУДИТ» ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ
РОБОЧА ПРОГРАМА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ 030401
Коросташивець Ю. Г. Міжнародне приватне право: Робоча програма залікового кредиту для студентів денної форми навчання напряму підготовки...
Робоча програма для спеціалістів денної форми навчання напряму підготовки...
Робоча програма для спеціалістів денної форми навчання напряму підготовки 030203 «Міжнародні економічні відносини»
Навчальна програма
Навчальна програма з дисципліни “Статистика” призначена для студентів 3,4 курсу денної та заочної форм навчання галузі знань 0305...
Робоча програма курсу та методичні вказівки до виконання курсової...
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний транспортний університет Кафедра «фінанси, облік і аудит»
РОБОЧА ПРОГРАМА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ ДЛЯ СТУДЕНТІВ МАГІСТРАТУРИ НАПРЯМУ...
Кучеренко І. М. Теоретичні проблеми права власності: робоча програма залікового кредиту для студентів магістратури напряму підготовки...
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” КИЇВ 2009
Робоча навчальна програма з курсу «Державна реєстрація прав на землю» розроблена для студентів юридичного факультету спеціальності...
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Робоча програма навчальної дисципліни «Земельне право» для студентів 3 курсу юридичного факультету ННІ Права та безпеки денної форми...
Екзаменаційна програма з дисципліни «Економіка праці і соціально-трудові...
«Облік і аудит», 030508 «Фінанси і кредит», спеціалізації: «Фінанси», «Банківська справа» денної форми навчання
ФІНАНСІВ ТА МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ
Робоча навчальна програма з дисципліни "Правознавство" для студентів УДУФМТ зі спеціальностей "Менеджмент ЗЕД", "Міжнародна економіка",...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка