Робоча програма для спеціалістів денної форми навчання напряму підготовки 030203 «Міжнародні економічні відносини» (КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЇ СИСТЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ)


НазваРобоча програма для спеціалістів денної форми навчання напряму підготовки 030203 «Міжнародні економічні відносини» (КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЇ СИСТЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ)
Сторінка1/6
Дата14.03.2013
Розмір0.89 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Економіка > Документи
  1   2   3   4   5   6
Київський університет туризму,

економіки і права

Кафедра світового господарства і

міжнародних економічних відносин


ГЛОБАЛЬНА МАКРОЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА
Робоча програма для спеціалістів денної форми навчання напряму підготовки 7.030203 «Міжнародні економічні відносини»
(КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЇ СИСТЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ)


Київ – 2011
ГЛОБАЛЬНА МАКРОЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА: Робоча програма для спеціалістів денної форми навчання напряму підготовки 7.030203 «Міжнародні економічні відносини»// Укл. І.І.Вітер – К.: КУТЕП, 2012.- 78с.
Рецензенти: Юхименко В.В. - доктор економічних наук, професор, професор кафедри зовнішньоекономічної діяльності Київського національного торгово-економічного університету

Лісовська О.Л. - кандидат економічних наук, доцент кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин КУТЕП


Затверджено на засіданні кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин КУТЕП (протокол від 30.06.2011 р. № 10)
Відповідальний за випуск І.І.Вітер


Зміст


1.

Передмова

4

2.

Опис залікового кредиту

6

3.

Мета і завдання залікового кредиту, його місце в навчальноу процесі

7

4.

Тематичний план залікового кредиту

8

5.

Система оцінювання знань студентів з залікового кредиту «Глобальна макроекономічна політика»

10

6.

Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання у чотирибальну та шкалу ECTS

10

7.

Плани лекційних занять

11

8.

Плани семінарських занять і контрольних робіт

31
8.1 Плани семінарських занять

31
8.2 Питання до модульних контрольних робот

39

9.

Самостійна та індивідуальна робота студентів

43
9.1.Самостійна робота студентів

43
9.2. Індивідуальна робота студентів

44

10.

Система поточного та підсумкового контролю знань студентів

48
10.1. Система поточного модульного контролю (ПМК) знань студентів за дев’ятий семестр

48
10.2. Система підсумкового контролю знань студентів

(письмовий екзамен) за весь курс «Глобальної макроекономічної політики»

50

11.

Питання для складання екзамену з дисципліни «Глобальна макроекономічна політика» за весь курс

51

12.

Рекомендована література для вивчення програмних питань залікового кредиту, написання рефератів, контрольних робіт та складання екзамену

66

13.

Додаток А: Зразок оформлення титульної сторінки звіту виконання ІНДЗ

76

14.

Додаток Б: Зразок екзаменаційного білета

77


1. ПЕРЕДМОВА
Робоча програма залікового кредиту «Глобальна макроекономічна політика» кредитно-модульної системи організації навчального процесу.

Навчальна дисципліна «Глобальна макроекономічна політика» належить до нормативних дисциплін, які покликані забезпечити професійну підготовку магістрів і спеціалістів за спеціальністю «Міжнародні економічні відносини» і є продовженням дисципліни «Макроекономіка», яку студенти вивчали раніше. На відміну від дисципліни «Макроекономіка», котра дає уявлення про основи макроекономічної теорії, дисципліна «Глобальна макроекономічна політика» зорієнтована на вивчення питань, спрямованих на практичне застосування макроекономіки.

Програмою передбачається реалізація п’яти навчальних блоків: теоретичного, практичного, самостійної роботи, індивідуально-консультативної роботи з викладачем і контролю знань.

Теоретичний блок розкриває сутність, види, та форми глобальної макроекономічної політики, її основні категорії, принципи й закономірності дії основних інструментів. Матеріал блоку є опорою для розкриття практично орієнтованого курсу. Форма занять: лекції, семінари, тестові завдання та контрольні роботи з використанням активних методів навчання й контролю.

Практичний блок забезпечується проведенням навчальних занять, самостійним пошуком інформації з тих чи інших питань програми. Організаційна й змістовна різноманітність практичних занять забезпечується використанням таких методів і форм:

  • проведенням групових занять, підготовкою доповідей, рефератів, тематичних виступів, виданням індивідуальних завдань з метою більш поглибленого опрацювання питань, що вивчаються;

  • групових форм вирішення проблемних ситуацій (диспут, гра, дискусія, розв’язання спеціальних задач);

  • інтенсифікацією навчання й розвитком творчих здібностей студентів (створенням нестандартних обставин і ситуацій, виданням додаткових завдань на заняттях, проведенням поточного контролю).

Блок самостійної роботи сприяє закріпленню знань і навичок студента, що одержані ним під час аудиторних занять; розширенню і поглибленню теоретичного матеріалу; формуванню вмінь і навичок самостійної роботи з літературою та виконанню практичних завдань; розвитку здатності самостійно організовувати, планувати і контролювати свою діяльність, систематизувати інформацію, отриману в процесі роботи; забезпеченню розвитку творчої особистості студента та формуванню його професійної компетентності, самостійності і пізнавальної активності в процесі роботи з джерелами інформації, що рекомендуються з цієї дисципліни, виконанню різноманітних творчих завдань. Тематика занять з самостійної роботи спрямована на відпрацювання навчального матеріалу, обов’язковий його контроль на семінарських заняттях, написання й захист рефератів, виконання індивідуального навчально-дослідного завдання (ІНДЗ).

Індивідуальна робота це вид навчальної роботи викладача, що здійснюється за графіком індивідуально-консультативної роботи у формі: індивідуальних занять, консультацій, перевірки конспектів навчальних текстів та конспекту наукових текстів, що винесені на поточний контроль.

Блок контролю охоплює всі елементи процесу навчання. Мета контролю – підвищення ефективності навчання шляхом стимулювання самостійної діяльності студентів. Типи контролю – вихідний, оперативний (допоміжний), поточний, рубіжний, підсумковий. Форми контролю: тестування, контрольні роботи, співбесіди, усне опитування, контроль за запитаннями для самоконтролю, програмовані тести, перевірка та захист рефератів.

Формою підсумкового контролю з дисципліни «Глобальна макроекономічна політика» є екзамен.

Для вивчення курсу рекомендується користуватися підручниками, навчальними й методичними посібниками, монографічною літературою, довідниками та мережею Інтернет.

2. ОПИС ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ


Курс: 5

Підготовка спеціалістівв

Напрям, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

Кредитів ECТS: 3

(ECТS – European Credit Transfer System) –Європейська система перезарахування кредитів (залікових одиниць трудомісткості)

Шифр та назва напряму

6.030203«Міжнародні економічні відносини»;


Нормативна;

Рік підготовки: 5. Семестр: 9.

Лекції: 30 год.

Семінари: 14 год.
Шифр та назва спеціальності: 6.030203 «Міжнародні економічні відносини»;

Самостійна робота: 33 год.

Індивідуальна робота: 11 год.

Вид контролю: екзамен.

Модулів: 1

Змістових модулів: 2

Загальна кількість годин: 108

Освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціаліст
Тижневих годин: 3

Аудиторних: 44 год.

Індивідуальна робота: 11.

Самостійна робота: 53 год.

Термін навчання: 1 рік


3. МЕТА І ЗАВДАННЯ ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ, ЙОГО МІСЦЕ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
Метою вивчення залікового кредиту є розкриття системи макроекономічних механізмів та моделей, за допомогою яких визначається роль держави щодо досягнення економічної стабілізації та забезпечення сталого економічного розвитку.

Зміст навчального кредиту складений відповідно до місця та значення дисципліни «Глобальна макроекономічна політика» за структурно-логічною схемою, передбаченою освітньо-професійною програмою підготовки спеціалістів напряму підготовки 6.030203«Міжнародні економічні відносини».

Програма залікового кредиту пов’язана з низкою дисциплін, що вивчалися студентами раніше (попередні зв’язки), що вивчаються паралельно (супутні зв’язки), а також надає базові знання для наступного вивчення фундаментальних дисциплін, котрі будуть вивчатися пізніше (перспективні). Попередні міждисциплінарні зв’язки – це зв’язки з навчальними дисциплінами, «Світова економіка», «Макроекономіка», «Теорія статистики», «Економетрика», «Міжнародні економічні відносини», «Економіко-математичне моделювання світогосподарських процесів», супутні – «Економіка підприємства», «Міжнародні організації», наступні (перспективні) – Теоретичний семінар «Проблеми світового господарства і МЕВ»

Основні завдання, що мають бути вирішені в процесі вивчення залікового кредиту, спрямовані на забезпечення оптимального співвідношення в засвоєнні студентами як теоретичних, так і практичних аспектів навчального матеріалу з урахуванням розширення можливостей застосування отриманих ними знань у різних сферах майбутньої професійної діяльності.
4. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ

№ темиНазва теми

Усього год.

У тому числі

Форма

контролю

лекції

семінари

інд.роб.

СРС

1

2

3

4

5

6

7

8

Змістовий модуль 1.

Концептуальні основи макроекономічної політики

1.

Характеристика та осо-бливості сучасного макро-економічного розвитку

8

2

-

2

4

Усне опитування, підготовка рефератів, експрес-опитування, конспект лекцій і самостійної роботи

2.

Методологія, завдання та основні компоненти макроекономічної політики

9


2

-

2

5

3.

Фіскальний механізм макроекономічної політики

9


4

2

-

3

4.

Монетарний механізм макроекономічної політики

9

4

1

-

4

5.

Політика управління валютним курсом

9

4

1

-

4
Модульна контрольна робота по проблемам 1-5 тем

2
2


Усього за модуль 1

46

16

6

4

20


Змістовий модуль 2.

Макроекономічна політика сталого розвитку


6.

Макроекономічна рівно-вага у відкритій економіці

9

2

1

1

5

Усне опитування, підготовка рефератів, експрес-опитування, конспект лекцій і самостійної роботи7.

Державна політика в умовах циклічності економічного розвитку

9

2

-

2

5

8.

Політика економічного зростання

8

2

1

1

4

9.

Ресурсна політика держави

8

2

-

2

4

10

Державне регулювання суспільним сектором економіки

8

2

1

1

4

11

Макроекономічна політика інноваційного розвитку

8

2

1

-

5

12

Макроекономічна політика України в сучасних умовах: особливості і моделі розвитку.

10

2

2

-

6
Модульна контрольна робота по проблемам 6-12 тем

2
2Усього за модуль 2

62

14

8

7

33
Разом

108

30

14

11

53
Екзамен
5. СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ З ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ

«ГЛОБАЛЬНА МАКРОЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА»

п/п


Вид роботи

Оцінка

Макс. кіл-сть балів

1

Відповіді та доповнення на семінарах

5x3

15

2

Індивідуальні навчально-дослідні завдання

15 x 1

15

3

Самостійна робота (самостійне доповнення конспекту лекцій, розвязання задач, підготовка словника термінів)

5x3


15


4

Модульні контрольні роботи

10x2

20
Загалом за всі види робіт: 65

5

Екзамен: 35

Разом: 100


6. ПЕРЕВЕДЕННЯ ДАНИХ 100-БАЛЬНОЇ ШКАЛИ ОЦІНЮВАННЯ У ЧОТИРИБАЛЬНУ ТА ШКАЛУ ECTS


За шка-

лою

ECTS

За 4-х бальною шкалоюЗа шкалою навчального закладу

А

«Відмінно» – самостійне творче мислення на основі ґрунтовного знання основних понять і категорій, розуміння закономірностей процесу, грамотний аналіз, уміння робити узагальнення і висновки з незначною кількістю помилок

90-100

В

«Дуже добре» – краще від середнього рівня, з кількома помилками

85-89

С

«Добре» – у цілому правильне розуміння навчального матеріалу, однак з невеликою кількістю помилок

75-84

D

«Задовільно» – достатнє розуміння матеріалу, але із значною кількістю недоліків

70-74

Е

«Задовільно» – рівень знань відповідає мінімальним вимогам

60-69«Незадовільно» – рівень знань нижчий від мінімальних вимог з можливістю повторного складання за умов виконання додаткової роботи

35-59

F

«Незадовільно» – обов’язково необхідно повторно пройти навчальний курс

1-34

7. ПЛАНИ ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ

  1   2   3   4   5   6

Схожі:

РОБОЧА ПРОГРАМА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ ДЛЯ СТУДЕНТІВ МАГІСТРАТУРИ НАПРЯМУ...
Кучеренко І. М. Теоретичні проблеми права власності: робоча програма залікового кредиту для студентів магістратури напряму підготовки...
РОБОЧА ПРОГРАМА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ 030401
Коросташивець Ю. Г. Міжнародне приватне право: Робоча програма залікового кредиту для студентів денної форми навчання напряму підготовки...
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма курсу Міжнародні організації для студентів за напрямом підготовки 030205 – Країнознавство, галузь знань 0302 – Міжнародні...
ПРАВОЗНАВСТВО
РОБОЧА ПРОГРАМА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ІІ КУРСУ НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ «МАРКЕТИНГ/ОБЛІК І АУДИТ» ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ
«ІНСТИТУТ ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ» ПОЛОЖЕННЯ про кредитно-модульну...
Положення про кредитно-модульну систему організації навчального процесу в ПВНЗ «Інститут підприємництва та сучасних технологій» (далі...
1. Предмет, мета, та завдання курсу Основи корекційної педагогік
ПЛАНУВАННЮ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ПРИ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНИХ...
Досвід НТУ „ХПІ” з втілення кредитно-модульної системи організації...
О — аудиторні заняття; М — модульний контроль; 3 — заліковий тиждень; С — екзаменаційна сесія
Екзаменаційна програма з дисципліни «Економіка праці і соціально-трудові...
«Облік і аудит», 030508 «Фінанси і кредит», спеціалізації: «Фінанси», «Банківська справа» денної форми навчання
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА для магістрів 1-го курсу денної форми навчання Затверджено
Робоча навчальна програма для магістрів 1-го курсу денної форми навчання "Актуальні проблеми цивільного процесуального права"
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма з «Теорії міжнародних відносин» для студентів за напрямом підготовки 0302 Міжнародні відносини, спеціальністю 030205...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка