Тараса Шевченка Юридичний факультет кафедра трудового, земельного і екологічного права


НазваТараса Шевченка Юридичний факультет кафедра трудового, земельного і екологічного права
Сторінка8/10
Дата16.03.2013
Розмір1.1 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Тема 6. Юридична природа договорів екологічного страхування (2 год.).

Лекція 1. Юридична природа договорів екологічного страхування (2 год.).

Наукові підходи до поняття та юридичної природи договору екологічного страхування. Поняття, особливості та види договорів екологічного страхування за законодавством України.

Правові підстави укладання договорів екологічного страхування. Порядок укладання, зміст та форма договору екологічного страхування. Особливості укладання та припинення окремих видів договорів екологічного страхування. Форма типового договору на здійснення обов’язкових видів екологічного страхування.

Правові підстави та наслідки припинення дії договорів екологічного страхування.
Практичне заняття (2 год)

 1. Юридична природа договору екологічного страхування, види таких договорів.

 2. Порядок укладання, зміст та форма договору екологічного страхування.

 3. Порядок укладання та припинення окремих видів договорів екологічного страхування.

 4. Правові підстави та наслідки припинення дії договорів екологічного страхування.


Завдання для самостійної роботи (2 год.).

 1. Проаналізувати юридичну природу договору обов’язкового екологічного страхування як підстави виникнення правовідносин обов’язкового екологічного страхування.

 2. Розглянути співвідношення договорів екологічного та ядерного страхування.

 3. Дослідити проблеми локально-правового регулювання відносин із здійснення добровільного екологічного страхування та укладання договорів добровільного екологічного страхування.


Рекомендована література:

Основні джерела: 23 – 24, 33, 35, 38, 53, 61, 66, 69, 76, 78 – 80, 85.

Додаткові джерела: 2, 9, 21, 30 – 32, 41, 44, 57 – 59, 72, 81 – 83, 89 – 90.

Нормативно-правові акти: 16, 19 – 23, 39 – 40, 51, 55 – 58, 61 – 63.

Тема 7. Правові засади інституційно-функціонального забезпечення у сфері екологічного страхування (2 год.).

Лекція 1. Правові засади інституційно-функціонального забезпечення у сфері екологічного страхування (2 год.).

Наукові та нормативно-правові засади державного управління та регулювання у сфері екологічного страхування. Поняття та співвідношення державного управління та державного регулювання у сфері екологічного страхування.

Інституційно-правове забезпечення екологічного страхування. Повноваження органів державного управління та регулювання у сфері екологічного страхування. Проблеми розвитку самоврядного та громадського управління в галузі екологічного страхування. Правові засади здійснення страховиками та страхувальниками виробничого управління та менеджменту у сфері екологічного страхування.

Функціонально-правове забезпечення екологічного страхування. Ліцензування діяльності з екологічного страхування за законодавством України. Страховий нагляд та екологічний контроль у сфері екологічного страхування. Юридичне значення екологічного аудиту у відносинах екологічного страхування. Правова природа інформаційного забезпечення та аквізиційної діяльності у сфері екологічного страхування. Екологічний, фінансовий та страховий моніторинг у системі екологічного страхування. Проблеми еколого-експертного забезпечення екологічного страхування.
Практичне заняття (2 год)

 1. Поняття та зміст державного управління і регулювання у сфері екологічного страхування.

 2. Інституційно-правове забезпечення екологічного страхування.

 3. Функціонально-правове забезпечення екологічного страхування.

 4. Характеристика основних функцій державного управління та регулювання у сфері екологічного страхування.


Завдання для самостійної роботи (2 год.).

 1. Проаналізувати правові засади державного регулювання та управління у сфері екологічного страхування.

 2. Визначити місце та роль планування та прогнозування в галузі екологічного страхування.

 3. Проаналізувати проект Закону України про екологічне страхування на предмет новацій інституційно-функціонального характеру.


Рекомендована література:

Основні джерела: 11, 22 – 24, 43, 60, 66 – 67, 71, 76, 85, 88.

Додаткові джерела: 9, 26 – 27, 32 – 35, 38, 53, 55, 57 – 58, 61 – 62, 69, 78 – 79, 83, 89 – 90.

Нормативно-правові акти: 3, 6 – 19, 21 – 24, 26 – 28, 30 – 33, 36, 41 – 47, 49 – 53, 55, 57, 64 – 65.

Тема 8. Міжнародний та зарубіжний досвід правового регулювання у сфері екологічного страхування (1 год.).

Лекція 1. Міжнародний та зарубіжний досвід правового регулювання у сфері екологічного страхування (1 год.).

Міжнародно-правові документи як джерела правового регулювання екологічного страхування. Конвенції ООН та Директиви ЄС як джерела регулювання відносин із здійснення екологічного страхування.

Загальний огляд законодавства зарубіжних країн про екологічне страхування на прикладі Російської Федерації та інших країн СНД. Загальний аналіз світової практики правового забезпечення екологічного страхування на прикладі США, Німеччини, Великобританії, Нідерландів та деяких інших зарубіжних країн.

Перспективи поглиблення міжнародного співробітництва України з іншими країнами з питань правового забезпечення екологічного страхування та перестрахування екологічних ризиків.
Практичне заняття (1 год)

 1. Система міжнародно-правових джерел правового регулювання екологічного страхування.

 2. Загальна характеристика законодавства країн СНД про екологічне страхування.

 3. Загальний аналіз світової практики правового забезпечення екологічного страхування (на прикладі США та деяких інших зарубіжних країн).


Завдання для самостійної роботи (2 год.)

 1. Визначити перспективи імплементації положень міжнародно-правових документів про екологічне страхування в національне екологічне законодавство.

 2. Проаналізувати законодавство зарубіжних країн із страхування екологічних ризиків.


Рекомендована література:

Основні джерела: 1 – 2, 10, 21, 23, 28, 57, 59, 64, 66, 80, 82 – 83, 85.

Додаткові джерела: 8, 11, 19 – 20, 29 – 30, 32 – 33, 38, 40 – 41, 51, 58, 61 – 63, 71, 79, 84, 87.

Нормативно-правові акти: 1 – 3, 11, 13 – 14, 19, 24, 40, 42, 51, 54 – 65.

Контрольні питання до змістовного модулю 2.

1. Історично-правові передумови виникнення екологічного страхування.

2. Науково-теоретичні підходи до визначення екологічного страхування.

3. Екологічне страхування як елемент системи фінансування у складі економіко-правового механізму в галузі екології.

4. Перспективи формування інституту екологічного страхування в системі екологічного права.

5. Мета і завдання екологічного страхування.

6. Правові принципи екологічного страхування.

7. Екологічно та економічно значимі функції екологічного страхування та їх класифікація.

8. Еколого-правові фактори формування в Україні ринку надання послуг з екологічного страхування.

9. Поняття, ознаки та особливості законодавства України про екологічне страхування.

10. Співвідношення екологічного, страхового, господарського та цивільного законодавства в регулюванні відносин з екологічного страхування.

11. Наукові та правові підходи до класифікації джерел права у сфері екологічного страхування в Україні.

12. Особливості локального нормативно-правового регулювання еколого-страхових відносин.

13. Проблеми вдосконалення законодавства України про екологічне страхування та прийняття Закону України „Про екологічне страхування”.

14. Співвідношення правового регулювання екологічного та ядерного страхування.

15. Поняття та ознаки правовідносин екологічного страхування.

16. Класифікація правовідносин у сфері екологічного страхування.

17. Передумови та підстави виникнення правовідносин екологічного страхування.

18. Екологічний ризик як системоутворюючий фактор для правовідносин екологічного страхування та його співвідношення із страховим ризиком.

19. Страховий інтерес в екологічному страхуванні, види страхових інтересів.

20. Страховий ризик та страховий випадок в екологічному страхуванні.

21. Характеристика суб’єктного складу правовідносин екологічного страхування.

22. Правовий статус страхових компаній (страховиків), які здійснюють екологічне страхування.

23. Особливості правового статусу об’єднань страховиків та товариств взаємного страхування у правовідносинах екологічного страхування.

24. Страхове посередництво та його значення у правовідносинах екологічного страхування.

25. Правові засади самострахування та співстрахування екологічних ризиків.

26. Поняття та види об’єктів правовідносин екологічного страхування.

27. Зміст правовідносин екологічного страхування.

28. Підстави зміни та припинення правовідносин екологічного страхування.

29. Особливості та склад правовідносин перестрахування екологічних ризиків.

30. Перспективи розвитку правового регулювання правовідносин із перестрахування екологічних ризиків.

31. Екологічне страхування в системі юридичних гарантій основних екологічних прав громадян.

32. Права громадян (третіх осіб) у відносинах обов’язкового екологічного страхування.

33. Право громадян на добровільне екологічне страхування за законодавством України.

34. Форми і способи реалізації та захисту права громадян на добровільне екологічне страхування.

35. Право громадян на екологічне страхування в системі екологічних прав громадян.

36. Правові форми та види екологічного страхування.

37. Види обов’язкового екологічного страхування за законодавством України та їх особливості.

38. Порядок та правила проведення обов’язкового екологічного страхування.

39. Порядок, правила та особливості проведення добровільного екологічного страхування.

40. Поняття та види договорів екологічного страхування за законодавством України.

41. Порядок укладання, зміст та форма договору екологічного страхування.

42. Особливості укладання та припинення окремих видів договорів екологічного страхування.

43. Правові підстави та наслідки припинення дії договорів екологічного страхування.

44. Співвідношення договорів екологічного та ядерного страхування.

45. Наукові та нормативно-правові засади державного управління та регулювання у сфері екологічного страхування.

46. Інституційно-правове забезпечення екологічного страхування.

47. Повноваження органів державного управління та регулювання у сфері екологічного страхування.

48. Самоврядне та громадське управління в галузі екологічного страхування.

49. Правові засади здійснення страховиками та страхувальниками виробничого управління та менеджменту у сфері екологічного страхування.

50. Функціонально-правове забезпечення екологічного страхування.

51. Планування та прогнозування в галузі екологічного страхування.

52. Ліцензування діяльності з екологічного страхування за законодавством України.

53.Страховий нагляд та екологічний контроль у сфері екологічного страхування.

54. Юридичне значення екологічного аудиту у відносинах екологічного страхування.

55. Правова природа інформаційного забезпечення та аквізиційної діяльності у сфері екологічного страхування.

56. Екологічний, фінансовий та страховий моніторинг у системі екологічного страхування.

57. Проблеми еколого-експертного забезпечення екологічного страхування.

58. Новації інституційно-функціонального характеру, закладені у проект Закону України “Про екологічне страхування”.

59. Міжнародно-правові документи як джерела правового регулювання екологічного страхування.

60. Законодавство зарубіжних країн про екологічне страхування на прикладі Російської Федерації та інших країн СНД.

61. Законодавство зарубіжних країн про екологічне страхування на прикладі США, Німеччини, Великобританії, Нідерландів та деяких інших зарубіжних країн.

62. Перспективи поглиблення міжнародного співробітництва України з іншими країнами з питань правового забезпечення екологічного страхування та перестрахування екологічних ризиків.

Типові завдання модульної контрольної роботи

за змістовим модулем 2.

Відмітьте правильні, на Вашу думку, відповіді (їх може бути одна або декілька):


 1. Відповідно до положень Закону України „Про страхування” страхування – це:

 • вид господарсько-правових відносин щодо захисту майнових інтересів фізичних осіб та юридичних осіб у разі настання певних подій (страхових випадків);

 • вид цивільно-правових відносин щодо захисту майнових інтересів фізичних осіб та юридичних осіб у разі настання певних подій (страхових випадків);

 • вид фінансово-правових відносин щодо захисту майнових інтересів фізичних осіб та юридичних осіб у разі настання певних подій (страхових випадків).
 1. Розробка та прийняття Закону України про екологічне страхування передбачались у таких концептуальних документах:

 • Політичних пріоритетах, стратегічних напрямах і завданнях Міністерства охорони навколишнього природного середовища України щодо реалізації державної політики у сфері екології;

 • Основних напрямах державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки;

 • Концепції розвитку страхового ринку України до 2010 р.
 1. Термін „екологічне страхування” вживається у таких законодавчих актах:

 • Законі України „Про охорону навколишнього природного середовища”;

 • Законі України „Про об’єкти підвищеної небезпеки”;

 • Законі України „Про екологічний аудит”.
 1. Правовідносини, які виникають з укладання договору добровільного страхування особи та майна від ризику радіаційного впливу відносяться до правовідносин:

 • ядерного страхування;

 • екологічного страхування;

 • екологічного та ядерного страхування одночасно.
 1. Перестрахування екологічних ризиків мають право здійснювати:

 • страховики, утворені та зареєстровані на території України;

 • страховики-нерезиденти;

 • товариства взаємного страхування.
 1. Спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у справах нагляду за страховою діяльністю є:

 • Міністерство фінансів України;

 • Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України;

 • Ліга страхових організацій України.
 1. При перевезенні небезпечних вантажів за Законом України „Про перевезення небезпечних вантажів” здійснюється страхування:

 • обов’язкове страхування відповідальності на випадок настання негативних наслідків відправника та перевізника небезпечного вантажу;

 • страхування відповідальності на випадок настання негативних наслідків відправника, перевізника та одержувача небезпечного вантажу;

 • добровільне або обов’язкове страхування відповідальності на випадок настання негативних наслідків відправника, перевізника та одержувача небезпечного вантажу.
 1. Про можливість прийняття програми страхування екологічних ризиків зазначається у таких нормативних актах:

 • у Законі України „Про угоди про розподіл продукції”;

 • у Законі України „Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”;

 • у Постанові Кабінету Міністрів України „Про затвердження Порядку і правил проведення обов’язкового страхування відповідальності суб’єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об’єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об’єкти та об’єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного та санітарно-епідеміологічного характеру.
 1. Обов’язкове чи комерційне екологічне страхування заінтересованих підприємств, установ та організацій як форми екологічного страхування передбачаються у наступних нормативних актах:

 • у Господарському кодексі України;

 • у Законі України „Про природно-заповідний фонд України”;

 • у Ліцензійних умовах провадження страхової діяльності, затверджених розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України.
 1. Об’єднання страховиків створюються з метою:

 • координації своєї діяльності;

 • спільного зайняття страховою діяльністю;

 • захисту інтересів своїх членів та здійснення спільних програм.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

Тараса Шевченка Юридичний факультет кафедра трудового, земельного...
Змістовний модуль Регулювання земельних правовідносин органами публічної влади 15
Тараса Шевченка Юридичний факультет кафедра трудового, земельного і екологічного права
В.І. Андрейцев. Право екологічної безпеки. Навчально-методичні матеріали з еколого-правових дисциплін. Частина X. – Київський національний...
Тараса Шевченка Юридичний факультет кафедра трудового, земельного...
Робоча програма спецкурсу " Цивільно-правова відповідальність за ядерну шкоду" для студентів спеціалізації „Земельне і екологічне...
Київський національний університет імені Тараса Шевченка юридичний...
Проблеми теорії та філософії права. Робоча навчальна програма / А. Д. Машков, Н. В. Теремцова. – Київ нац ун-т імені Тараса Шевченка...
Тараса Шевченка Юридичний факультет Кафедра теорії та історії держави і права Укладачі
ВСТУП
Київський національний університет імені Тараса Шевченка юридичний...
Робоча навчальна програма / М.І. Неліп, О. Б. Костенко, Н. А. Вангородська. – Київ нац ун-т імені Тараса Шевченка / юрид ф-т. – К.,...
Тараса Шевченка Юридичний факультет Кафедра правосуддя
Робоча навчальна програма з дисципліни: „Актуальні проблеми кримінально-процесуального права”
Тараса Шевченка Юридичний факультет Кафедра господарського права
Укладачі: д ю н., доц. Рєзнікова В. В., к ю н., доц. Клепікова О. В., к ю н., ас. Кравець І. М
Тараса Шевченка Юридичний факультет Кафедра криміналістики
Робоча навчальна програма спецкурсу “Теорія і практика окремих видів досліджень у сфері судочинства” для студентів юридичного факультету...
Тараса Шевченка Юридичний факультет Кафедра конституційного та адміністративного...
Укладач: доктор юридичних наук, професор кафедри конституційного та адміністративного права Пришва Надія Юріївна
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка