Тараса Шевченка Юридичний факультет Кафедра господарського права


НазваТараса Шевченка Юридичний факультет Кафедра господарського права
Сторінка1/8
Дата23.04.2013
Розмір1.19 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
  1   2   3   4   5   6   7   8


Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Юридичний факультет
Кафедра господарського права

Укладачі:

д.ю.н., доц. Рєзнікова В. В.

к.ю.н., доц. Клепікова О. В.

к.ю.н., ас. Кравець І. М.
ГОСПОДАРСЬКЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
для студентів спеціальності 6.030401 «Право»

освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр права»


Рекомендовано до друку

Вченою радою юридичного факультету

(протокол № __від _______________2012 р.)
Декан юридичного факультету

____________ д.ю.н. Гриценко І.С.

Київ - 2012

Укладачі: д.ю.н., доц. Рєзнікова В. В., к.ю.н., доц. Клепікова О. В., к.ю.н., ас. Кравець І. М.

Лектори: д.ю.н., проф. Щербина В.С.

д.ю.н., доц. Рєзнікова В.В.

к.ю.н., доц. Клепікова О.В.

к.ю.н., ас. Кравець І.М.

Викладачі: доц. Повар П.О.,

ас. Якимова І.І.,

ас. Горяєва О. В.

ас. Науменко О.М.


Рецензент: д.ю.н., проф. Щербина В.С.
Затверджено

на засіданні кафедри господарського

права (протокол № __ від ________________2012 р.)

Погоджено

з навчально-методичною комісією

юридичного факультету

(протокол № ____від ______________ 2012 р.)

__________________________________

Голова НМК
© Авторські права застережені

З М І С Т
1. Передмова ........................................................................................... 4
2. Форми проведення поточного та підсумкового контролю..........8

2.1. Поточний контроль ....................................................................8

2.2. Модульний контроль .................................................................9

2.3. Підсумковий контроль ...............................................................9
3. Навчально-тематичний план з дисципліни «Господарське процесуальне право» .........................................................................................10
4. Зміст дисципліни «Господарське процесуальне право» за темами...................................................................................................................114.1. Змістовний модуль 1.

Тематика лекцій та семінарських занять ..............................................11

Контрольні запитання до змістовного модуля 1 ..................................14

Приклади тестів до модульного тестування 1......................................154.2. Змістовний модуль 2.

Тематика лекцій та семінарських занять .............................................17

Контрольні запитання до змістовного модуля 2 ..................................22

Приклади тестів до модульного тестування 2 .....................................25
4.3. Змістовний модуль 3.

Тематика лекцій та семінарських занять .............................................26

Контрольні запитання до змістовного модуля 3 ..................................31

Приклади тестів до модульного тестування 3 .....................................32
4.4. Змістовний модуль 4.

Тематика лекцій та семінарських занять .............................................34

Контрольні запитання до змістовного модуля 4 ..................................42

Приклади тестів до модульного тестування 4 .....................................43
5. Зміст самостійної роботи студента.................................................46
6. Список рекомендованих джерел.....................................................57  1. Передмова

Вступ. Навчальна дисципліна «Господарське процесуальне право» є базовою нормативною дисципліною для спеціальності «Право», що викладається в ІІ семестрі на 3 курсі денного відділення в обсязі 5 кредитів (за Європейською кредитно-трансферною системою ECTS), в т.ч. 85 год. аудиторних занять (з них 51 год. лекцій, 34 год. семінарських занять) і 95 годин самостійної роботи, завершується іспитом в ІІ-му семестрі, а також для 5 курсу заочної форми навчання в обсязі 2 кредити (за Європейською кредитно-трансферною системою ECTS), в т.ч. 16 год. аудиторних занять (з них 12 год. лекцій, 4 год. семінарських занять) і 56 годин самостійної роботи, завершується іспитом в ІІ-му семестрі.

Господарське процесуальне право – це сукупність правових норм, що регулюють діяльність господарського суду та інших заінтересованих суб’єктів, пов’язану зі здійсненням правосуддя у справах, віднесених до відання господарських судів. Іншими словами, господарсько-процесуальне право є сукупністю правових норм, що регулюють порядок здійснення господарського судочинства.

Господарсько-процесуальне право як самостійну галузь права характеризує специфічний предмет та метод правового регулювання. До предмета господарського процесуального права належать суспільні відносини, які регулюються його нормами. У загальному розумінні – це господарські процесуальні відносини. Метод господарського процесуального права передбачає та допускає поєднання імперативних та диспозитивних способів впливу норм господарського процесуального права на поведінку його учасників. Сучасне розуміння господарського процесуального права дає змогу розглядати його у трьох аспектах: як самостійну галузь права, як науку та як навчальну дисципліну. Господарське процесуальне право як навчальна дисципліна – це системи знань про норми господарського процесуального права, їх систему, господарське процесуальне право як галузь права та правову науку.

Курс вивчення навчальної дисципліни «Господарське процесуальне право» складається з лекційних, семінарських занять та самостійної роботи студентів. На лекційних заняттях подається конспективний виклад теми, яка містить теоретичні основи дисципліни, огляд науково-публіцистичних матеріалів, аналіз законодавства та практики вирішення господарських спорів. Лекції спрямовують студентів у най­більш раціональному напрямі щодо вивчення навчальної дисципліни та дають їм знання в обсязі необхідному для подальшого поглиблено­го вивчення навчальної дисципліни, роз'яснюють найбільш складні поняття та положенням навчальної дисципліни. Плідна робота студентів на лекціях є запорукою формування майбутнього фахівця з необхідним рівнем знань і навичок. На початку лекції, як правило, викладач оголошує тему лекції, план її викладання та необхідну навчальну літературу і нормативно-правові джерела. Крім того, посилання на наукову і спеціальну літературу, а також на нормативно-правові джерела здійснюються викладачем у ході лекції. Під час лекції сту­денти повинні уважно слухати викладача, аналізувати отримувану інформацію, а також конспектувати найбільш важливі та необхідні масиви інформації, що надається. Наприкінці лекції студент може поставити викладачеві питання щодо роз’яснення незрозумілих положень прослуханої лекції. Належне ведення конспекту під час лекції спри­ятиме збереженню необхідної інформації та дасть студенту змогу в подальшому проаналізувати її. Семінарські заняття мають на меті закріплення на практиці отриманих теоретичних знань. Вони передбачають застосування системи модульних ігор, тестування, складання господарсько-процесуальних документів (претензій, позовних заяв, апеляційних та касаційних скарг), документів, що застосовуються в судовому процесі (заяв, заперечень, клопотань та ін.). При підготовці до виступу на семінарському занятті рекомендується скласти розгорнутий план виступу чи тези, в яких необхідно дати відповідь на контрольні питання відповідної теми. При підготовці до семінарського заняття студенти можуть користуватися схемами, слайдами та іншими допоміжними матеріалами. На семінарських заняттях будуть запропоновані для вирішення конкретні ситуації, які складені на основі узагальнення практики, її теоретичного осмислення та аналізу необхідного законодавства і певною мірою мають умовний, навчальний характер. Перш ніж приступити до підготовки до семінарського заняття чи до вирішення конкретної ситуації, студент повинен знати господарське законодавство, вивчити чинне господарсько-процесуальне законодавство України, необхідну методичну та спеціальну літературу, монографії, навчальні посібники та підручники. Мета семінарських занять — закріпити і поглибити здобуті теоре­тичні знання студентів, сформувати у них навички застосування цих знань при вирішенні конкретних процесуальних ситуативних питань, контролювати засвоєння матеріалу, стимулювати самостійну роботу студентів з вивчення навчальної дисципліни, ознайомити з основни­ми положеннями та специфікою галузі права. Специфіка семінарських занять з навчальної дисципліни полягає в тому, що під час їх проведення значна увага зосереджується на розв’язанні практичних завдань, які передбачені планами семінарських занять та/або підготовлені викладачем до кожного конкретного заняття, і письмовому виконанні завдань із складання процесуальних документів (позовних заяв, претензій, ухвал і рішень суду, протестів тощо). Семінарські заняття можуть проходити в різних формах: співбесі­да, доповідь, реферативна доповідь, дискусія, колоквіум, рольові ігри, складання процесуальних документів та ін. Найбільш продуктивними і раціональними формами заняття є співбесіда та дискусія, поєднані з розглядом конкретних процесуаль­них ситуацій. Вони дають можливість обговорити питання з багатьох аспектів і залучити до такого обговорення максимальну кількість сту­дентів, сприяють розвитку мислення та мови, засвоєнню матеріалу та зобов'язують готуватися до кожного заняття. Студент на семінарському занятті при обговоренні тематичного питання повинен: чітко формулювати основні теоретичні положення; обґрунтовувати і доводити свої міркування і твердження; давати повну і стислу відповідь на поставлене запитання; доповнювати доповідача та ін. У кінці заняття викладач робить висновок про рівень підготовки студентів до заняття, зазначає позитивні й негативні аспекти відпові­дей, аналізує та оцінює дані відповіді та визначає завдання на наступне заняття.

Студент повинен знати:

- зміст процесуального законодавства, яким регулюється порядок вирішення господарських спорів господарськими судами України;

- основні теоретичні засади господарського судочинства, структуру господарських судів, їх компетенцію, підвідомчість і підсудність господарських спорів; стадії й порядок вирішення господарських спорів, а також виконання рішень, ухвал, постанов господарського суду; порядок апеляційного та касаційного оскарження рішень місцевих господарських судів;

- рішення Конституційного Суду України з питань, що охоплюються предметом курсу;

- узагальнення вищих судових інстанцій з питань застосування законодавства щодо вирішення справ господарської юрисдикції (постанови пленуму, рекомендації та інформаційні листи Вищого господарського суду України), а також правові позиції Верховного Суду України по окремих справах щодо застосування норм господарського процесуального законодавства.

Студент повинен вміти вирішувати казуси, інтегровано використовуючи набуті ним знання з курсів господарського процесуального права, господарського права та цивільного права, письмово аргументувати власну правову позицію, в тому числі шляхом складання процесуальних документів (позову, відзиву на позовну заяву, клопотання, проекту судового рішення, ухвали суду, апеляційної та касаційної скарги тощо). Для цього корисним буде опрацювання офіційних друкованих видань вищих судових інстанцій України («Вісника Верховного Суду України» та «Вісника Вищого господарського суду України», «Постанови Верховного Суду України та Вищого господарського суду України у господарських справах»).

Мета і завдання навчальної дисципліни «Господарське процесуальне право»:

  • опанування та засвоєння студентами теоретичних знань щодо основних понять, принципів та інститутів господарського процесуального права;

  • формування у студентів практичних навичок щодо самостійного вивчення і використання судової практики вищих судових інстанцій, спеціальної літератури з тематики курсу, самостійного розв’язання проблем, що виникають при застосуванні норм господарського процесуального законодавства, розробки правових документів, що використовуються в практичній юридичній діяльності.

Для опанування тем курсу «Господарське процесуальне право» студент повинен:

  • відвідувати лекції;

  • закріплювати та поглиблювати отримані на лекціях знання шляхом опрацювання нормативно-правових актів та рекомендованої літератури з відповідних тем курсу;

  • виконувати завдання для самостійної роботи, вирішувати задачі, брати активну участь в семінарських заняттях.

Студенти, які беруть активну участь у науковому студентському гуртку (готують наукові доповіді, беруть участь в їх обговоренні) додатково можуть отримати протягом семестру до 10 балів. Наукові доповіді можуть бути підготовлені відповідно до завдань для самостійної роботи.

Місце в структурно-логічній схемі спеціальності. Навчальна дисципліна «Господарське процесуальне право» є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр». Навчальна дисципліна «Господарське процесуальне право» вивчається після завершення курсу вивчення студентами навчальної дисципліни «Господарське право». Вивчення нормативної навчальної дисципліни «Господарське право» закладає основу для використання студентами одержаних знань щодо опанування інших господарсько-правових дисциплін («Господарське право», «Правова робота в господарських організаціях», «Інвестиційне право», «Конкурентне право», «Корпоративне право», «Право промислової власності», «Господарське процесуальне право» та ін.), в процесі подальшого навчання, в т.ч. за програмами підготовки «спеціаліст», «магістр» та в аспірантурі. Навчальна дисципліна «Господарське процесуальне право» має найтісніші міждисциплінарні зв’язки з такими дисциплінами, як: «Цивільне процесуальне право», «Адміністративне судочинство», «Господарське право».

Система контролю знань та умови складання іспиту. Нормативна навчальна дисципліна «Господарське процесуальне право» оцінюється за кредитно-рейтинговою системою. Вона складається з 4 модулів: до першого входять 1-3 теми, до другого – 4-8 теми, до третього – 9-12 теми, до четвертого – 13-17 теми.

Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100-бальною шкалою в семестрі.
2. Форми проведення поточного та підсумкового контролю.

2. 1. Поточний контроль:

Види поточного контролю обираються викладачем, який веде семінарські заняття, за погодженням з лектором та у відповідності з даною програмою. Видами поточного контролю можуть бути опитування, тестування, контрольні роботи, колоквіуми.

При поточному контролі під час семінарських занять оцінці підлягають: рівень знань, продемонстрований студентом у відповіді, активність при обговоренні питань семінарського заняття, систематичність роботи на заняттях, результати виконання домашніх завдань (казусів), експрес-контроль у формі тестів, письмових контрольних робіт, в т.ч. модульних тестувань, результати виконання індивідуальних завдань.

Викладач, який проводить семінарські заняття, виставляє у визначений термін кількість набраних з поточного контролю балів і заносить їх у відповідні документи обліку успішності студентів.
Співвідношення складових оцінювання при поточному контролі у кожному змістовному модулі:


Форми контролю знань при поточному контролі

Оцінка (в балах)

Усна відповідь

До 5 балів

Доповнення відповіді

До 3 балів

Експрес-опитування

До 2 балів

Самостійна робота

До 5 балів

Тестування (5 тестів)

До 5 балів

Індивідуальне завдання (в т.ч. реферат)

До 5 балів

Модульне тестування

До 10 балів


2. 2. Модульний контроль

Модульний контроль (сума балів за кожний змістовний модуль/ЗМ) проводиться на відповідному семінарському занятті після вивчення відповідного змістовного модуля (ЗМ1, ЗМ2, ЗМ3, ЗМ4). Підсумкова кількість балів за змістовні модулі визначається як сума балів за всіма формами поточного контролю плюс оцінка (бали) за модульне тестування.

Модульним тестуванням завершується вивчення матеріалу відповідного модуля. Протягом семестру виконується 4 модульні тестування. Модульне тестування складається з 10 тестів, які можуть бути оцінені до 10 балів.

2.3. Підсумковий контроль

Підсумковий контроль здійснюється у формі іспиту, який максимально може бути оцінений у 60 балів.

За результатами вивчення дисципліни студент отримує підсумкову оцінку за 100-бальною шкалою, яка розраховується як середньозважене оцінок: за кожний з двох модулів та підсумкового контролю (іспиту) за наступною формулою:

Змістовний

модуль 1 (ЗМІ)


Змістовний модуль 2

(ЗМ2)

Змістовний модуль 3

(ЗМ3)

Змістовний модуль 4

(ЗМ4)

Комплексний підсумковий модуль

(іспит)

Разом

(підсумкова

оцінка)

Вагові коефіцієнти

10%

K1=0,1

10%

K2=0,1

10%

K3=0,1

10%

K4=0,1

60%

K5=0,6

100%

0,1+0,1+0,1+0,1+0,6=1,0

Максимальна

оцінка в балах

10

10

10

10

60

100

Оцінка (бали)

10

10

10

10

60

100

Шкала оцінювання

За шкалою Університету (100-бальною системою)

Оцінка за національною шкалою та шкалою Університету

Оцінка за шкалою ECTS

90-100

Відмінно


5


відмінно

85-89

Добре


4

добре (дуже добре)

75-84

добре

65-74

Задовільно

3

задовільно

60-64

задовільно (достатньо)

35-59

незадовільно

2

FX незадовільно з можливістю повторного складання

1-34

незадовільно

2

F незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

  1. Навчально-тематичний план з дисципліни

«Господарське процесуальне право»
Т е м а

Лекції

(к-ть год.)

Семін.

заняття

(к-ть годин)

Сам ост.

робота

(к-ть год.)

Змістовний модуль 1. Поняття господарського процесуального права та його принципи


Тема 1. Предмет і система курсу «Господарське процесуальне право»

4

2

6

Тема 2. Принципи господарського процесуального права

2

2

4

Тема 3. Досудове врегулювання господарських спорів

2

1,2

6

Модульне тестування 1
0,8
Змістовний модуль 2. Загальні положення господарського процесуального права


Тема 4. Учасники господарського процесу

4

2

6

Тема 5. Підвідомчість і підсудність справ

4

2

4

Тема 6. Докази

4

2

6

Тема 7. Судові витрати

2

2

6

Тема 8. Процесуальні строки

2

1,2

4

Модульне тестування 2
0,8
Змістовний модуль 3. Порядок здійснення судочинства у господарських спорах судами першої інстанції


Тема 9. Подання позову

2

2

6

Тема 10. Порушення провадження у справі та підготовка матеріалів до розгляду у першій інстанції

2

2

6

Тема 11. Вирішення господарських спорів у першій інстанції

4

2

6

Тема 12. Рішення господарського суду та його виконання

4

1,2

8

Модульне тестування 3
0,8
Змістовний модуль 4. Перегляд судових актів


Тема 13. Перегляд судових рішень в апеляційному порядку

4

2

6

Тема 14. Перегляд судових рішень у касаційному порядку

4

2

4

Тема 15. Перегляд судових рішень Верховним Судом України

2

2

6

Тема 16. Перегляд рішення, ухвали, постанови господарського суду за нововиявленими обставинами

2

2

4

Тема 17. Вирішення господарських спорів третейськими судами та порядок оскарження їх рішень в господарських судах

3

1,2

7

Модульне тестування 4
0,8
Іспит


Усього (год.)

51

34

95


4. Зміст дисципліни «Господарське процесуальне право» за темами
4.1. Змістовний модуль 1.

Поняття господарського процесуального права та його принципи
  1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Тараса Шевченка Юридичний факультет кафедра трудового, земельного і екологічного права
В.І. Андрейцев. Право екологічної безпеки. Навчально-методичні матеріали з еколого-правових дисциплін. Частина X. – Київський національний...
Київський національний університет імені Тараса Шевченка юридичний...
Проблеми теорії та філософії права. Робоча навчальна програма / А. Д. Машков, Н. В. Теремцова. – Київ нац ун-т імені Тараса Шевченка...
Тараса Шевченка Юридичний факультет Кафедра теорії та історії держави і права Укладачі
ВСТУП
Київський національний університет імені Тараса Шевченка юридичний...
Робоча навчальна програма / М.І. Неліп, О. Б. Костенко, Н. А. Вангородська. – Київ нац ун-т імені Тараса Шевченка / юрид ф-т. – К.,...
Тараса Шевченка Юридичний факультет Кафедра правосуддя
Робоча навчальна програма з дисципліни: „Актуальні проблеми кримінально-процесуального права”
Тараса Шевченка Юридичний факультет кафедра трудового, земельного...
Змістовний модуль Регулювання земельних правовідносин органами публічної влади 15
Тараса Шевченка Юридичний факультет Кафедра криміналістики
Робоча навчальна програма спецкурсу “Теорія і практика окремих видів досліджень у сфері судочинства” для студентів юридичного факультету...
Тараса Шевченка Юридичний факультет Кафедра конституційного та адміністративного...
Укладач: доктор юридичних наук, професор кафедри конституційного та адміністративного права Пришва Надія Юріївна
Тараса Шевченка Юридичний факультет кафедра адміністративного та фінансового права
Водночас з'явились нові види контролю, спрямовані на боротьбу з казнокрадством, нецільовим витрачанням бюджетних коштів та іншими...
Тараса Шевченка Юридичний факультет кафедра трудового, земельного...
Робоча програма спецкурсу " Цивільно-правова відповідальність за ядерну шкоду" для студентів спеціалізації „Земельне і екологічне...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка