Тараса Шевченка Юридичний факультет Кафедра правосуддя


НазваТараса Шевченка Юридичний факультет Кафедра правосуддя
Сторінка1/8
Дата17.03.2013
Розмір0.77 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
  1   2   3   4   5   6   7   8


Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Юридичний факультет

Кафедра правосуддя

Укладачі: к.ю.н., доц. Костюченко О.Ю., к.ю.н. Сиза Н.П., доц. Малюга В.І.

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ
КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА


РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

для студентів спеціальності 6.030401 «Правознавство»

Затверджено

на засіданні кафедри

Протокол №

від 21 вересня 2009 р.


КИЇВ - 2009


Робоча навчальна програма з дисципліни: „Актуальні проблеми кримінально-процесуального права”
Укладачі: к.ю.н., доц. Костюченко О.Ю., к.ю.н. Сиза Н.П.


Лектори: к.ю.н., проф. Молдован В.В., к.ю.н., доц. Костюченко О.Ю.,
к.ю.н. Сиза Н.П.


Викладачі: д.ю.н., проф. Михайленко О.Р., к.ю.н., проф. Молдован В.В.,
к.ю.н., доц. Костюченко О.Ю., к.ю.н., доц. Малюга В.І., к.ю.н. Сиза Н.П., к.ю.н. Гринюк В.О., к.ю.н. Кухнюк Д.В.

Погоджено

з науково-методичною комісією

„____” ______________ 2009р.

вступ


Навчальна дисципліна (курс) «Актуальні проблеми кримінально-процесуального права» викладається на І курсі магістратури 1 семестру в обсязі 108 годин, з них лекцій – 36 год., семінарських занять – 18 год., самостійна робота – 54 год. Завершується вивчення дисципліни «Актуальні проблеми кримінально-процесуального права» складанням іспиту.

Метою викладання даної дисципліни є вироблення у студентів вміння орієнтуватися у сучасних проблемах кримінально-процесуального права, аналізувати їх та висловлювати власну думку щодо причин і варіантів вирішення цих проблем.

Основними завданнями дисципліни є:

– з’ясування проблемних питань кримінально-процесуального права;

– вивчення позицій науковців щодо перспектив вирішення проблемних питань кримінально-процесуального права;

– проведення наукового аналізу кримінально-процесуального законодавства і практики його застосування;

– виявлення переваг і недоліків пропозицій щодо вдосконалення чинного кримінально-процесуального законодавства;

– формування власної думки щодо проблемних питань кримінально-процесуального права.

Предметом навчальної дисципліни є актуальні проблеми розвитку кримінально-процесуального законодавства, реалізації принципів кримінального процесу, вдосконалення процесуального статусу суб’єктів кримінально-процесуальної діяльності, застосування заходів процесуального примусу, відкриття провадження по кримінальній справі, проведення і закінчення досудового розслідування, правової регламентації порядку розгляду і вирішення кримінальних справ судом першої інстанції, апеляційного і касаційного проваджень, перегляду судових рішень у порядку виключного провадження, виконання вироків, ухвал (постанов) суду та процесуальної форми особливих порядків провадження у кримінальному процесі України.

Студент повинен знати:

– теорію кримінального процесу;

– кримінально-процесуальне законодавство України;

– практику його застосування судами, прокурорами, органами дізнання та досудового слідства, адвокатами;

– проблемні питання кримінально-процесуального права.

Студент повинен вміти:

– правильно розуміти та застосовувати норми кримінально-процесуального права;

– самостійно поповнювати і поглиблювати свої знання;

– визначати, обґрунтовувати і обстоювати свою правову позицію;

– захищати права, свободи і законні інтереси громадян, юридичних осіб, інтереси суспільства і держави.

Місце дисципліни у структурно-логічній схемі: навчальна дисципліна „Актуальні проблеми кримінально-процесуального права” є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем “магістр” із спеціальності – 6.030401 «Правознавство», базується на вивченні навчальних дисциплін „Кримінально-процесуальне право України”, „Адвокатура в Україні”, „Прокуратура в Україні”.

Система контролю знань та умови складання іспиту. Навчальна дисципліна „Актуальні проблеми кримінально-процесуального права” оцінюється за модульно-рейтинговою системою. Вона складається з 2 змістовних модулів (ЗМ). Після завершення курсу студенти в першому семестрі складають іспит.

Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100 - бальною шкалою.

Максимальна кількість балів, що може набрати студент у першому семестрі за один ЗМ дорівнює 20-ти балам. За два змістовних модулі студент може одержати максимум 40 балів (по 20 балів за кожний ЗМ), які додаються до наступних максимально можливих 60 балів, що одержуються ним на комплексний підсумковий модуль (іспит) (КПМ).


Параметри


Змістовий

модуль 1

(ЗМ 1)

Змістовий

модуль 2

(ЗМ 2)

Комплексний

підсумковий

модуль (іспит)

(КПМ)

Разом

(підсумкова

оцінка)

Оцінка в балах

0 – 20,

у т.ч. модульна контрольна робота – 0-10

0 – 20,

у т.ч. модульна контрольна робота – 0-10

0 – 60

0 – 100

Орієнтовні форми контролю та їх оцінювання:

  • доповідь (виступ на задану тему) – до 5 балів;

  • доповнення доповіді, участь у дискусії – до 3 балів;

  • експрес-опитування – до 3 балів;

  • самостійна робота на семінарському занятті – до 5 балів;

  • домашня робота у формі реферату – до 5 балів;

  • поточне тестування (з набору суджень вибрати вірні) – до 2 балів;

  • відмова від відповіді – 0 балів;

  • письмові модульні контрольні роботи – до 10 балів.


Для формування у студентів навиків науково-дослідної роботи одним із підсумкових завдань вивчення дисципліни є підготовка наукової роботи у формі наукової статті (обсягом 10-12 сторінок) з проблемних питань кримінально-процесуального права. Дана робота виконується студентами протягом семестру самостійно і подається для перевірки викладачеві за 10 днів до останнього семінарського заняття з предмету.

Наукова стаття має бути написана на актуальну тему і мати такі необхідні елементи: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з цього дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку (З постанови Президії ВАК України від 15.01.2003р. № 7-05/1).

Підсумкова наукова робота студента може бути оцінена до 60 балів і зараховується на іститі.

Іспит проводиться у формі співбесіди.
Бали, одержані студентами за змістові модулі і бали, одержані на іспиті, у підсумку додаються і провадиться оцінювання за наступною шкалою:

Шкала оцінювання


За шкалою університету

100-бальна система

Оцінка за національною шкалою

та шкалою університету

90 – 100

відмінно

5
75 – 89

добре

4
60 – 74

задовільно

3
0 – 59

незадовільно

2  1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Тараса Шевченка Юридичний факультет кафедра трудового, земельного і екологічного права
В.І. Андрейцев. Право екологічної безпеки. Навчально-методичні матеріали з еколого-правових дисциплін. Частина X. – Київський національний...
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА Юридичний факультет Кафедра правосуддя
...
Тараса Шевченка Юридичний факультет Кафедра правосуддя Укладач: к ю. н., ас. Куйбіда Р. О
Викладачі: к ю н, доц. Гринюк В. О., к ю н., ас. Куйбіда Р. О., к ю н., ас. Крижанівський В. В., к ю н., ас. Мельник І. С., ас. Снідевич...
Тараса Шевченка Юридичний факультет Кафедра правосуддя Укладач
Особливості розгляду справ позовного провадження; м2 Особливості розгляду справ окремого та наказного проваджень
Київський національний університет імені Тараса Шевченка юридичний...
Робоча навчальна програма / М.І. Неліп, О. Б. Костенко, Н. А. Вангородська. – Київ нац ун-т імені Тараса Шевченка / юрид ф-т. – К.,...
Тараса Шевченка Юридичний факультет Кафедра теорії та історії держави і права Укладачі
ВСТУП
Київський національний університет імені Тараса Шевченка юридичний...
Проблеми теорії та філософії права. Робоча навчальна програма / А. Д. Машков, Н. В. Теремцова. – Київ нац ун-т імені Тараса Шевченка...
Тараса Шевченка Юридичний факультет Кафедра господарського права
Укладачі: д ю н., доц. Рєзнікова В. В., к ю н., доц. Клепікова О. В., к ю н., ас. Кравець І. М
Тараса Шевченка Юридичний факультет кафедра трудового, земельного...
Змістовний модуль Регулювання земельних правовідносин органами публічної влади 15
Тараса Шевченка Юридичний факультет Кафедра криміналістики
Робоча навчальна програма спецкурсу “Теорія і практика окремих видів досліджень у сфері судочинства” для студентів юридичного факультету...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка