Тараса Шевченка Юридичний факультет кафедра трудового, земельного і екологічного права Цивільно-правова відповідальність


Скачати 373.81 Kb.
НазваТараса Шевченка Юридичний факультет кафедра трудового, земельного і екологічного права Цивільно-правова відповідальність
Сторінка1/4
Дата16.03.2013
Розмір373.81 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
  1   2   3   4
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Юридичний факультет

кафедра трудового, земельного і екологічного права


Цивільно-правова відповідальність

за ядерну шкоду

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
для студентів спеціальності 6.060100 "Правознавство"

освітньо-кваліфікаційний рівень "Спеціаліст права"

КИЇВ – 2009
Робоча програма спецкурсу " Цивільно-правова відповідальність за ядерну шкоду" для студентів спеціалізації „Земельне і екологічне право" освітньо-кваліфікаційний рівень "Спеціаліст права"

Укладач: д.ю.н., проф. Балюк Г.І.
Лектор: д.ю.н., проф. Балюк Г.І.


Рецензенти:
к.ю.н., доц. Ковальчук Т.Г.

к.ю.н., доц. Позняк Е.В.

Затверджено

на засіданні кафедри

трудового, земельного і екологічного права

протоколом № 14

від 30 червня 2009 року
Погоджено

з науково-методичною комісією

«____» ______________ 2009р.
___________________________

Підпис голови НМК факультету
Декан юридичного факультету
д.ю.н., доц. Гриценко І.С._____________

ВСТУП.

Спецкурс "Цивільно-правова відповідальність за ядерну шкоду" розрахований для студентів юридичного факультету освітньо-кваліфікаційний рівень "спеціаліст" спеціалізації "Земельне і екологічне право" з метою засвоєння ними наукових положень, чинного законодавства, набуття навичок його застосування у правореалізуючій, правоохоронній, правозахисній діяльності, науково-педагогічній та інших видах діяльності майбутніх юристів-професіоналів.

Спецкурс "Цивільно-правова відповідальність за ядерну шкоду" викладається у 1 семестрі 5 року навчаня; загальний обсяг викладання – 36 години, з них лекцій – 18 год., самостійної роботи – 18 год. Форма підсумкового контролю – залік (2 год.).

Мета і завдання навчальної дисципліни. Підготовка юристів-спеціалістів спеціалізації "Земельне і екологічне право" передбачає наявність у них знань про правове регулювання відносин у сфері використання ядерної енергії в Україні. При вивченні даного спецкурсу ставиться завдання дослідити юридичну природу правового інституту цивільної відповідальності за ядерну шкоду, спираючись на концептуальні основи загальної теорії права, ядерного права, екологічного права, цивільного права та деліктології, застосовуючи при цьому конкретно-історичний, логічний та інші загально-наукові методи пізнання соціальних явищ.

Предмет навчальної дисципліни. Предмет навчальної дисципліни становить комплексний, міжгалузевий інститут цивільно-правової відповідальності за ядерну шкоду, який наповнюють норми ядерного, цивільного, екологічного права України.

Вимоги до знань та вмінь. Студент повинен знати: положення Конституції України, основних міжнародних актів: Паризької конвенції про відповідальність перед третьою стороною у сфері ядерної енергії від 29 липня 1960 р., Брюссельської конвенції про відповідальність операторів ядерних суден від 25 травня 1962 р., Брюссельської додаткової конвенції від 31 січня 1963р., Віденської конвенції про цивільну відповідальність за ядерну шкоду від 25 травня 1963р., Брюссельської конвенції про цивільну відповідальність у сфері морських перевезень ядерних матеріалів від 17 грудня 1971р., Спільного протоколу про застосування Віденської конвенції та Паризької конвенції від 21 вересня 1988 р., Протоколу про внесення поправок до Віденської конвенції про цивільну відповідальність за ядерну шкоду (1997р.), Конвенції про додаткове фінансування відшкодування ядерної шкоди (1997р.) і Протоколу про внесення поправок до Паризької конвенції про відповідальність перед третьою стороною у сфері ядерної енергії(2004); систему та зміст законодавства України у сфері використання ядерної енергії, зокрема, положення Законів України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку" від 8 лютого 1995 року, "Про цивільну відповідальність за ядерну шкоду та її фінансове забезпечення" від 13 грудня 2001 року, "Про Загальнодержавну програму зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему" від 15 січня 2009 року та інших, підзаконних актів – постанов Кабінету Міністрів України, наказів спеціально уповноважених центральних органів виконавчої влади, які спрямовані на регулювання правовідносин щодо забезпечення та реалізації конституційного права громадян України на радіаційно безпечне для життя та здоров’я навколишнє природне середовище, відповідальності оператора ядерної установки за ядерну шкоду, страхування цивільної відповідальності за ядерну шкоду, відшкодування ядерної шкоди тощо.

Студент повинен вміти: застосовувати одержані теоретичні знання щодо правового регулювання комплексного, міжгалузевого інституту цивільно-правової відповідальності за ядерну шкоду, самостійно вирішувати практичні завдання, використовуючи положення відповідних нормативно-правових актів, правильно визначати межі відповідальності оператора ядерної установки за ядерну шкоду, характеризувати договір страхування цивільної відповідальності за ядерну шкоду, визначати правовий механізм відшкодування ядерної шкоди.

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі освітньо-професійної програми підготовки. Спецкурс "Цивільно-правова відповідальність за ядерну шкоду" є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "Спеціаліст права" за спеціальністю "Земельне і екологічне право" напряму підготовки "Право" на юридичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Для успішного вивчення даного спецкурсу студентам необхідна наявність знань з правознавства, розуміння основних правових понять і категорій, а також наявність основ знань з загальної теорії права та окремих галузей права, зокрема конституційного, екологічного, ядерного, цивільного, міжнародного та інших.
КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ

Система оцінювання знань студентів за спецкурсом "Цивільно-правова відповідальність за ядерну шкоду" включає поточний, модульний та підсумковий семестровий контроль знань (залік). Контроль знань здійснюється за модульно-рейтинговою системою.

Максимальна кількість балів, яку має можливість набрати студент за змістовний модуль, складає 60 балів. Підсумкова оцінка (залік) визначається як сума балів, набраних студентом за змістовний модуль (максимальна кількість балів 60) та кількість балів отриманих на заліку (максимальна кількість балів 40) у сумі максимальна100 балів.
Порядок розрахунку підсумкової оцінки за семестр
Змістовий

модуль

Залік

Підсумкова оцінка

(залік)


Максимальна кількість балів60 балів


40 балів


100 (60 + 40) балів  1. ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ

Поточний контроль здійснюється лектором у відповідності з даною програмою. Видами поточного контролю можуть бути опитування, контрольні роботи, реферати, тести, доповіді, повідомлення, колоквіуми.

При поточному контролі під час лекційних занять оцінці підлягають: рівень знань, продемонстрований у відповідях, активність при обговоренні питань, систематичність роботи на заняттях, результати виконання домашніх завдань, експрес-контроль у формі тестів, письмові контрольні роботи, в тому числі модульні підсумкові, результати виконання індивідуальних завдань.
Співвідношення складових оцінювання при поточному контролі:


Форми контролю знань при поточному контролі

Оцінка ( у балах)

експрес-опитування

до 5 балів

самостійна робота

до 5 балів

тестування

до 5 балів

індивідуальні завдання

(в т.ч. реферат, есе, доповідь на гурток, підготовка тез на конференцію )

до 5 балів

модульна контрольна робота

до 40 балів
  1. МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ

Модульний контроль проводиться на пратичному занятті після вивчення відповідних тем. Підсумкова кількість балів визначається як сума балів за всіма формами поточного контролю плюс оцінка за модульну контрольну роботу.
3. ПІДСУМКОВИЙ СЕМЕСТРОВИЙ КОНТРОЛЬ

Підсумковий семестровий контроль у формі заліку передбачає, що підсумкова оцінка з даної дисципліни визначається як сума (проста) оцінок за заліковим модулем та поточними оцінками. Залік зараховується, якщо студент набрав суму балів, яка не менше встановленого мінімуму залікових балів, а саме:
Приклад розрахунку підсумкової оцінки знань студента

за результатами вивчення курсу "Цивільно-правова відповідальність за ядерну шкоду"ЗМ

Оцінка отримана на заліку

Підсумкова оцінка

Поточні оцінки у балах


10Оцінка за модульну контрольну роботу у балах


4040


50+40=90

Всього у балах

10+40=50


  1   2   3   4

Схожі:

Тараса Шевченка Юридичний факультет кафедра трудового, земельного...
Змістовний модуль Регулювання земельних правовідносин органами публічної влади 15
Тараса Шевченка Юридичний факультет кафедра трудового, земельного і екологічного права
В.І. Андрейцев. Право екологічної безпеки. Навчально-методичні матеріали з еколого-правових дисциплін. Частина X. – Київський національний...
Тараса Шевченка Юридичний факультет кафедра трудового, земельного і екологічного права
Робоча програма із спецкурсу „Екологічний контроль та екологічне страхування за законодавством України” : Частина І „Екологічний...
Київський національний університет імені Тараса Шевченка юридичний...
Проблеми теорії та філософії права. Робоча навчальна програма / А. Д. Машков, Н. В. Теремцова. – Київ нац ун-т імені Тараса Шевченка...
Тараса Шевченка Юридичний факультет Кафедра теорії та історії держави і права Укладачі
ВСТУП
Київський національний університет імені Тараса Шевченка юридичний...
Робоча навчальна програма / М.І. Неліп, О. Б. Костенко, Н. А. Вангородська. – Київ нац ун-т імені Тараса Шевченка / юрид ф-т. – К.,...
Тараса Шевченка Юридичний факультет Кафедра правосуддя
Робоча навчальна програма з дисципліни: „Актуальні проблеми кримінально-процесуального права”
Тараса Шевченка Юридичний факультет Кафедра господарського права
Укладачі: д ю н., доц. Рєзнікова В. В., к ю н., доц. Клепікова О. В., к ю н., ас. Кравець І. М
Тараса Шевченка Юридичний факультет Кафедра криміналістики
Робоча навчальна програма спецкурсу “Теорія і практика окремих видів досліджень у сфері судочинства” для студентів юридичного факультету...
Тараса Шевченка Юридичний факультет Кафедра конституційного та адміністративного...
Укладач: доктор юридичних наук, професор кафедри конституційного та адміністративного права Пришва Надія Юріївна
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка