Тараса Шевченка Юридичний факультет кафедра трудового, земельного і екологічного права


НазваТараса Шевченка Юридичний факультет кафедра трудового, земельного і екологічного права
Сторінка2/10
Дата16.03.2013
Розмір1.1 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Вимоги до знань та вмінь


Спеціаліст повинен знати: положення Конституції України, систему та зміст міжнародного законодавства та законодавства України, здатних регулювати відносини у галузі здійснення екологічного контролю та екологічного страхування, в тому числі положення Закону України “Про охорону навколишнього природного середовища”, поресурсових законів і кодексів, Законів України “Про основні засади державного нагляду (контролю) в сфері господарської діяльності”, „Про об’єкти підвищенної небезпеки”, „Про пестициди та агрохімікати”, „Про відходи”, “Про перевезення небезпечних вантажів”, „Про угоди про розподіл продукції”, ”Про екологічну експертизу”, „Про екологічний аудит” “Про страхування” та інших, підзаконних актів – указів Президента України, постанов Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства охорони навколишнього природного середовища України, інших центральних органів виконавчої влади, які врегульовують еколого-правові відносини у зазначеній сфері, а також матеріали судової практики.

Спеціаліст повинен вміти: застосовувати одержані знання для практичної характеристики правових явищ і категорій у галузі екологічного управління шляхом реалізації міжгалузевої функції здійснення екологічного контролю, а також економіко-правового механізму в галузі екології шляхом правового та організаційного забезпечення екологічного страхування з метою реалізації державної екологічної політики, охорони та захисту екологічних прав громадян; правильно застосовувати правові норми у цій сфері при самостійному вирішенні практичних завдань; правильно визначати правовий механізм екологічного контролю та екологічного страхування у різних сферах господарювання, які визначені законодавством як екологічно небезпечні.
Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі освітньо-професійної програми підготовки

Навчальна дисципліна „Екологічний контроль та екологічне страхування за законодавством України” є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”, “спеціаліст” та “магістр” за спеціальністю „Правознавство” напряму підготовки „Право” у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

Дисципліна відноситься до переліку навчальних курсів самостійного вибору вищого навчального закладу, викладається у 1 семестрі 1 року навчання за спеціалізацією „Земельне та екологічне право”.

Для успішного засвоєння знань за цією програмою спеціалістами необхідна наявність у них основ знань з правознавства, розуміння основних правових понять і категорій, наявність основ знань з окремих галузей права - конституційного, адміністративного, господарського, цивільного, фінансового та інших, а також екологічного права.

II. КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ:

Система оцінювання знань студентів за спецкурсом „Екологічний контроль та екологічне страхування за законодавством України” включає поточний, модульний та підсумковий семестровий контроль знань – залік у 1 семестрі. Контроль знань здійснюється за модульно-рейтинговою системою.

Максимальна кількість балів, яку має можливість набрати студент за кожний змістовий модуль, складає 35 балів за кожний змістовний модуль та 30 балів за залік. Підсумкова оцінка (залік) визначається як сума балів, набраних студентом за кожний змістовий модуль, та балів, отриманих на заліку.
Порядок розрахунку підсумкової оцінки за 1 семестр

Змістовий

модуль 1

Змістовий

модуль 2

Залік

Підсумкова оцінка

Максимальна кількість балів

35 балів

35 балів

30 балів

100 (35 + 35+ 30) балів


1. ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ

Види поточного контролю обираються викладачами, які читають спецкурс, та у відповідності з даною програмою. Видами поточного контролю можуть бути опитування, контрольні роботи, тести, колоквіуми, наукові повідомлення тощо.

При поточному контролі під час практичних занять оцінці підлягають: рівень знань, продемонстрований у відповідях, активність при обговоренні питань, систематичність роботи на заняттях, результати виконання домашніх завдань, практичних завдань (казусів), експрес-контролю у формі тестів та колоквіумів, письмових контрольних робіт, в тому числі модульних підсумкових, результати виконання індивідуальних завдань.
Співвідношення складових оцінювання при поточному контролі

у кожному змістовному модулі:

Форми контролю знань при поточному контролі

Оцінка ( у балах)

усна відповідь

до 2 балів

доповнення відповіді

до 1 балу

експрес-опитування

до 2 балів

самостійна робота

до 2 балів

тестування

до 3 балів

індивідуальні завдання

(в т.ч. реферат, есе )

до 5 балів

модульна

контрольна робота

до 20 балів


2. МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ

Модульний контроль (сума балів за кожний змістовий модуль - ЗМ) проводиться на відповідному практичному занятті після вивчення ЗМ1, ЗМ2. Модульний контроль проводиться на підставі оцінок поточного контролю та результатів модульних контрольних робіт, виконанням яких завершується вивчення матеріалу по ЗМ1 та ЗМ2. Впродовж семестру виконується 2 модульні контрольні роботи.

Підсумкова кількість балів за змістові модулі виставляється як сума балів за всіма формами поточного контролю плюс оцінка за модульну контрольну роботу, при її наявності.
3. ПІДСУМКОВИЙ СЕМЕСТРОВИЙ КОНТРОЛЬ

Підсумковий семестровий контроль у формі заліку передбачає, що підсумкова оцінка з даної дисципліни визначається як сума (проста) оцінок за заліковими модулями. Залік у 1 семестрі (оцінка за результатами змістових модулів) зараховується, якщо студент набрав суму балів, яка не менше встановленого мінімуму залікових балів, а саме:


100-бальна шкала

Оцінка за національною шкалою

90-100

85-89

75-84

65-74

60-74

відмінно
добре
задовільно

1-59

не задовільно


Приклад розрахунку підсумкової оцінки знань студента

за результатами вивчення „Екологічний контроль та екологічне страхування за законодавством України”
ЗМ 1

ЗМ 2

Зазагальна оцінка

Поточні оцінки,

у балах

15


15


35 (ЗМ 1) + 35 (ЗМ 2)

+ 30 (Залік) = 100

Оцінка за модульну контрольну роботу

у балах

Ч.1 - 20

Ч.2 – 20

Всього, у балах


35

35
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

Тараса Шевченка Юридичний факультет кафедра трудового, земельного...
Змістовний модуль Регулювання земельних правовідносин органами публічної влади 15
Тараса Шевченка Юридичний факультет кафедра трудового, земельного і екологічного права
В.І. Андрейцев. Право екологічної безпеки. Навчально-методичні матеріали з еколого-правових дисциплін. Частина X. – Київський національний...
Тараса Шевченка Юридичний факультет кафедра трудового, земельного...
Робоча програма спецкурсу " Цивільно-правова відповідальність за ядерну шкоду" для студентів спеціалізації „Земельне і екологічне...
Київський національний університет імені Тараса Шевченка юридичний...
Проблеми теорії та філософії права. Робоча навчальна програма / А. Д. Машков, Н. В. Теремцова. – Київ нац ун-т імені Тараса Шевченка...
Тараса Шевченка Юридичний факультет Кафедра теорії та історії держави і права Укладачі
ВСТУП
Київський національний університет імені Тараса Шевченка юридичний...
Робоча навчальна програма / М.І. Неліп, О. Б. Костенко, Н. А. Вангородська. – Київ нац ун-т імені Тараса Шевченка / юрид ф-т. – К.,...
Тараса Шевченка Юридичний факультет Кафедра правосуддя
Робоча навчальна програма з дисципліни: „Актуальні проблеми кримінально-процесуального права”
Тараса Шевченка Юридичний факультет Кафедра господарського права
Укладачі: д ю н., доц. Рєзнікова В. В., к ю н., доц. Клепікова О. В., к ю н., ас. Кравець І. М
Тараса Шевченка Юридичний факультет Кафедра криміналістики
Робоча навчальна програма спецкурсу “Теорія і практика окремих видів досліджень у сфері судочинства” для студентів юридичного факультету...
Тараса Шевченка Юридичний факультет Кафедра конституційного та адміністративного...
Укладач: доктор юридичних наук, професор кафедри конституційного та адміністративного права Пришва Надія Юріївна
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка