Тараса Шевченка Юридичний факультет Кафедра криміналістики


НазваТараса Шевченка Юридичний факультет Кафедра криміналістики
Сторінка1/12
Дата05.04.2013
Розмір0.84 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Юридичний факультетКафедра криміналістикиТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ОКРЕМИХ ВИДІВ ДОСЛІДЖЕНЬ У СФЕРІ СУДОЧИНСТВА
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА СПЕЦКУРСУ

для студентів юридичного факультету осітньо-кваліфікаційного рівня “Спеціаліст права” денної форми навчання.

Київ – 2009
Робоча навчальна програма спецкурсу “Теорія і практика окремих видів досліджень у сфері судочинства” для студентів юридичного факультету освітньо-кваліфікаційного рівня “Спеціаліст права”.– К.: КНУ, 2009.– 56 с.
Автори і укладачі:

д.ю.н. І.І. Котюк;

к.ю.н. А.М. Лисенко.

Лектори: д.ю.н. Котюк І.І., к.ю.н. Лисенко А.М.
Рецензент – к. ю. н., проф. Біленчук П.Д.


Затверджено:

на засіданні кафедри

Протокол № від 2009 року


Погоджено:

на засіданні науково-методичної ради юридичного факультету

___________________2009 року

________________д.ю.н.Г.І. Балюк
Рекомендована до друку

рішенням Вченої ради факультету

Протокол № від 2009 року
Декан юридичного факультету
_______________д.ю.н. І.С. Гриценко

ЗМІСТI. ПЕРЕДМОВА……………………………………………………...........................…4.

II. СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ ……………....................……6

1. Поточний контроль знань……………………………………7

2. Модульний контроль знань …………………………………7

3.Підсумковий контроль знань…………………………………8
ІІІ. НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ... 9

ІV. НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА СПЕЦКУРСУ ЗА ТЕМАМИ
Змістовний модуль 1Загальнотеоретичні, організаційні та процесуальні аспекти досліджень у сфері судочинства


  1. Теми та короткий зміст лекцій, практичних занять та самостійної

роботи студентів……………………………………………………..…11

2. Контрольні запитання до змістовного модуля №1………………. 17

3.Типове завдання модульної контрольної роботи за змістовним

модулем №1………………………………………………………..…19

4. Список рекомендованої літератури до змістовного модуля №1.…20
Змістовний модуль 2 Теорія і практика криміналістичного

дослідження документів”


  1. Теми та короткий зміст лекцій, практичних занять та самостійної

роботи студентів………………………………………………………….28

  1. Контрольні запитання до змістовного модуля №2………………… 54

  2. Типове завдання модульної контрольної роботи за

змістовним модулем №2…………………………………………… 55.
V. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ЗА ЗМІСТОВНИМ МОДУЛЕМ №2….................................................................… . 43
VI. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТА ТЕМА ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ПО ЗМІСТОВНОМУ МОДУЛЮ №2………................................……45

VII. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ НАПИСАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ РЕФЕРАТІВ ТА КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ………......................................................55VIII. ПИТАННЯ ДЛЯ ЗАЛІКУ………………………………………………

IX. НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ…………………………………..

X. ЛІТЕРАТУРА…………………………………………………………

I. ПЕРЕДМОВА
Спецкурс “Теорія і практика окремих видів досліджень у сфері судочинства” передбачає розширення та поглиблення знань студентів про теоретичні й практичні аспекти окремих видів криміналістичних (експертних) досліджень речових доказів, що здійснюються у сфері судочинства та формування у студентів практичних навичок процесуального призначення та практичного проведення таких досліджень.

Предметом спецкурсу є: доктринальні підходи, правові джерела, окремі поняття, юридичні категорії, визначення, окремі методики та сучасна практика організації й проведення окремих видів досліджень у сфері судочинства.

Спецкурс “Теорія і практика окремих видів досліджень у сфері судочинства” складається з двох змістовних модулів: №1 - “Загальнотеоретичні, організаційні та процесуальні аспекти досліджень у сфері судочинства”; №2 - “Теорія і практика криміналістичного дослідження документів”. Навчально-методичні матеріали до спецкурсу є спеціальною частиною курсу “Криміналістика” освітньо-професійної програми підготовки студентів юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка освітньо-кваліфікаційного рівня – спеціаліст права і викладається студентам в першому семестрі. Змістом навчального спецкурсу є науково-обгрунтований методичний та дидактичний навчальний матеріал, який відповідає вимогам Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту), затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №65 від 20.01.1998р. із змінами та доповненнями.

На поглиблене вивчення спецкурсу робочою програмою відводиться: для вивчення навчального матеріалу по змістовному модулую №1– ; по змістовному модлую №2 – 36 годин, з них лекцій – 18 годин, семінарських занять – 12 годин. Форма підсумкового контролю – залік. Основною метою та завданням навчального спецкурсу є поглиблене вивчення можливостей окремих видів досліджень речових доказів у сфері судочинства, криміналістичного дослідження документів та їх реквізитів, необхідних для виконання професійних обов'язків підвищеного рівня складності, відповідно до обраної спеціалізації.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є: Конституція України; Закон України “Про судову експертизу”; відповідні норми Кримінального процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Господарського процесуального кодексу України, Адміністративного процесуального кодексу України, Митного кодексу України та інші нормативно-правові акти.

Вимоги до знань та умінь студентів. Студенти повинні знати: основні положення Конституції України (п.14 ст.92); норми чинного процесуального законодавства щодо обов’язкового призначення експертизи у кримінальному та цивільному процесі; права й обов’язки експерта; права підозрюваного, обвинуваченого; особливості процесуального призначення експертизи та експерта; проведення додаткової, повторної, комісійної, комплексної експертизи на досудовому слідстві та в суді; допит експерта та інше.

Студенти повинні вміти: підготувати матеріали для призначення відповідної криміналістичної експертизи; правильно застосовувати норми процесуального законодавства при призначенні та проведенні експертизи на досудовому слідстві та в суді; уміти правильно оцінювати висновки експертів; пред’являти матеріали експертизи підозрюваному та обвинуваченому; виносити постанови про призначення додаткової або повторної експертизи та інше.

Місце навчальної програми спецкурсу в структурно-логічній схемі серед інших правових дисциплін освітньо-професійної підготовки спеціалістів та магістрів юридичного факультету. Робоча програма спецкурсу “Теорія і практика окремих видів досліджень у сфері судочинства” є складовою частиною курсу “Криміналістика” та органічно поєднується з відповідними її розділами: криміналістичною технікою, криміналістичною тактикою, методикою розслідування окремих видів злочинів та з іншими нормативно-правовими дисциплінами, а саме: кримінальним, цивільним, адміністративним, митним правом та відповідним процесуальним законодавством.

Актуальність вивчення спецкурсу “Теорія і практика окремих видів досліджень у сфері судочинства” зумовлена тим, що на цей час криміналістика вже вийшла за межі традиційного розслідування злочинів та кримінального судочинства, а натомість почала все більш активно втручатись в регулювання різноманітних суспільно-правових відносин. Цей процес є закономірним, оскільки сучасна криміналістика стала “…єдиним науковим утворенням, через яке природничо-наукові і технічні досягнення трансформуються і використовуватись для встановлення юридично- значущих фактів у найрізноманітніших галузях науки і практичної діяльності” (Гончаренко В.Г. Методологічні проблеми вчення про предмет криміналістики // Актуальні проблеми криміналістики: Матеріали міжнарод. наук.-практ. конф. (Харків) 25-26 вересня 2003 р. – Х.:Гриф, 2003. – С.11-13.) . Така практика здійснюється завдяки розширенню меж судово-експертної діяльності та використання судових експертиз, як одного з найбільш ефективних способів встановлення істини з питань, що розглядаються в цивільних, кримінальних, адміністративних, господарських справах. Майбутнім слідчим, суддям такі знання будуть корисними і необхідними в їхній повсякденній професійній діяльності.
II. СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

Система поточного, модульного та підсумкового контролю знань та умови складання заліку з спецкурсу включає поточний, модульний та підсумковий семестровий контроль знань за модульно-рейтинговою системою, яка складається з двох модулів. Оцінювання знань студентів спрямоване на реалізацію таких завдань:

– підвищення їх мотивації до системного навчання впродовж семестру та навчального року, переорієнтація їх завдань з отримання позитивної оцінки на формування системних, стійких знань, умінь та навичок;

– відповідність переліку, форм та змісту контрольних заходів вимогам КМСОНП;

– відкритість контролю, яка базується на ознайомленні студентів на початку вивчення спецкурсу з переліком, формами та змістом контрольних завдань, критеріями та порядком їх оцінювання;

– подолання елементів суб’єктивізму при оцінюванні знань, що забезпечується виконанням індивідуальних завдань із застосуванням модульної системи оцінювання та заліку;

– розширення можливостей для всебічного розкриття здібностей студентів, розвитку їх творчого мислення та підвищення ефективності навчального процесу.

Спецкурс “Теорія і практика окремих видів досліджень у сфері судочинства” викладається протягом одного семестру.

По завершенню курсу студенти складають залік, на який виносяться питання, що потребують творчої відповіді та вміння синтезувати отримані знання і застосовувати їх при вирішення практичних завдань.

Оцінювання знань студентів здійснюється шляхом виконання індивідуальних завдань, які включають поточний (модульний – ЗМ1, ЗМ2), підсумковий (КПМ) та семестровий (СК) контроль.

Результати контрольних завдань оцінюються за 100–бальною системою.

Під час викладання лекційного матеріалу по змістовному модулю №1 лектор може здійснювати контрольні опитування студентів. Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100-бальною шкалою. Підсумкова оцінка визначається як сума балів, набраних студентом за змістовні модулі та поточні відповіді (60 балів) та кількості балів, отриманих на заліку чи іспиті (40 балів).


Модулі

Змістовні модулі №1 та №2

Залік


Підсумкова оцінка

Максимальна кількість балів

30+30

40

60+40=100Якщо за результатами модульного контролю студент отримав за модулі №1 та №2 та поточні відповіді менш ніж по 30 балів, то студент не допускається до заліку і вважається таким, що не виконав усіх видів робіт, які передбачаються навчальним планом за семестр. Максимальна кількість балів, які може отримати студент за змістовні модулі №1 та №2 становить 60 балів.

Форми поточного контролю знань студентів:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Схожі:

Тараса Шевченка Юридичний факультет кафедра трудового, земельного і екологічного права
В.І. Андрейцев. Право екологічної безпеки. Навчально-методичні матеріали з еколого-правових дисциплін. Частина X. – Київський національний...
Київський національний університет імені Тараса Шевченка юридичний...
Робоча навчальна програма / М.І. Неліп, О. Б. Костенко, Н. А. Вангородська. – Київ нац ун-т імені Тараса Шевченка / юрид ф-т. – К.,...
Тараса Шевченка Юридичний факультет Кафедра теорії та історії держави і права Укладачі
ВСТУП
Київський національний університет імені Тараса Шевченка юридичний...
Проблеми теорії та філософії права. Робоча навчальна програма / А. Д. Машков, Н. В. Теремцова. – Київ нац ун-т імені Тараса Шевченка...
Тараса Шевченка Юридичний факультет Кафедра правосуддя
Робоча навчальна програма з дисципліни: „Актуальні проблеми кримінально-процесуального права”
Тараса Шевченка Юридичний факультет Кафедра господарського права
Укладачі: д ю н., доц. Рєзнікова В. В., к ю н., доц. Клепікова О. В., к ю н., ас. Кравець І. М
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА Юридичний факультет Кафедра правосуддя
...
Тараса Шевченка Юридичний факультет Кафедра правосуддя Укладач: к ю. н., ас. Куйбіда Р. О
Викладачі: к ю н, доц. Гринюк В. О., к ю н., ас. Куйбіда Р. О., к ю н., ас. Крижанівський В. В., к ю н., ас. Мельник І. С., ас. Снідевич...
Тараса Шевченка Юридичний факультет кафедра трудового, земельного...
Змістовний модуль Регулювання земельних правовідносин органами публічної влади 15
Тараса Шевченка Юридичний факультет кафедра адміністративного та фінансового права
Водночас з'явились нові види контролю, спрямовані на боротьбу з казнокрадством, нецільовим витрачанням бюджетних коштів та іншими...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка