Тараса Шевченка Юридичний факультет кафедра трудового, земельного і екологічного права


НазваТараса Шевченка Юридичний факультет кафедра трудового, земельного і екологічного права
Сторінка10/10
Дата16.03.2013
Розмір1.1 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

 • Бажайкин А.Л. Обязательное экологическое страхование в сфере недропользования // Экологическое право. – 2003. – № 5. – С. 52.

 • Бажайкин А.Л. Понятие и содержание экологического страхования // Государство и право. – 2005. – № 10. – С. 67 – 75.

 • Бажайкин А.Л. Страхование ответственности за причинение вреда окружающей среде в Федеративной Республике Германия // Экологическое право. – 2004. – № 5. – С. 47 – 53.

 • Базилевич В.Д., Базилевич К.С. Страхова справа. – 4-е вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2005. – 351 с.

 • Балюк Г.І. Екологічне право України: Конспект лекцій у схемах (Загальна і Особлива частини): Навч. посібник. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 192 с.

 • Балюк Г.І. Еколого-правові проблеми страхування ядерної шкоди. – У кн.: Концепція розвитку законодавства України. Матеріали науково-практичної конференції. – К.: Ін-т законодавства Верховної Ради України, 1996. – С. 251 – 254.

 • Балюк Г.І. Ядерне право України: стан і перспективи розвитку (правові аспекти радіоекології). – К.: ВІПОЛ, 1996. – 140 с.

 • Балюк Г.І. Правові аспекти забезпечення ядерної та радіаційної (радіоекологічної) безпеки в Україні: Монографія. – К.: ВІПОЛ, 1997. – 196 с.

 • Балюк Г.І. Ядерний ризик: правові проблеми визначення, оцінювання та класифікації // Держава і право: Зб-к наукових праць. Юрид. і політ. науки. Вип. 4. – К.: Ін-т д-ви і права ім. В.М. Корецького НАН України; Спілка юристів України; Видав. Дім “Юридична книга”, 1999. – С. 238 – 245.

 • Балюк Г.І. Проблеми формування та становлення ядерного права України. – Автореферат ... д-ра. юрид. наук : 12.00.01, 12.00.06. – К., 2000. – 33 с.

 • Балюк Г.І. Еколого-правові аспекти забезпечення ядерної та радіаційної безпеки в Україні. – У кн.: Ядерне законодавство – стан і перспективи. Зб-к матеріалів круглого столу (28 – 29 січня 1997 року). – К.: Ін Юре, 1997. – С. 30 – 39.

 • Балюк Ю.О. Правові проблеми формування інституту ядерного страхування в Україні // Проблеми права. Науково-практичний збірник. Вип. 1 / За ред. канд. юрид. наук Безуглої Я.І. – Чернігів, 1997. – С. 143 – 156.

 • Балюк Г.І., Плачкова С.Г. Правові проблеми охорони навколишнього середовища в ядерній енергетиці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – 2005 . – Вип. 68. – С. 67 – 71.

 • Безручко Ю.В., Пацурія Н.Б., Бєлова О.А. Правове регулювання страхування та роздрібних фінансових послуг в Європейському Союзі та в Україні: порівняльно-правовий аналіз. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 196 с.

 • Бичикашвили П. Надзор за деятельностью страховщиков необходим // Страховое ревю. – 1994. – № 6.- С. 3 – 4.

 • Біленчук Д.П., Біленчук П.Д., Залетов О.М., Клименко Н.І. Страхове право України. Підр. для вищ. навч. закладів. За ред. проф. П.Д. Біленчука і президента Ліги страхових організацій України О.Ф. Філонюка. – К.: Атіка, 1999. – 368 с.

 • Борисова В.А., Огаренко О.В. Організаційно-економічний механізм страхування. – Суми: Вид-во “Довкілля”, 2001. – 194 с.

 • Буральов Є.П. Ризики екологічного страхування // Довкілля та здоров’я. – 1999. – № 1 (8). – С. 4 – 7.

 • Бурятинська Н.І., Скляр І.Д., Похилько С.В. Промислова політика та формування механізму екологічного страхування // Вісник СумДУ. – 2003. – № 6 (52). – С. 66 – 70.

 • Віленчук О.М. Екологічне страхування в системі охорони навколишнього природного середовища // Економіка АПК. – 2001. – № 10. – С. 46 – 51.

 • Вилюма Д., Данилин Д. Некоторые вопросы страхования ответственности за загрязнение окружающей природной среды в Российской Федерации // Страховое право. – 2000. – № 2. – С.

 • Воблый К.Г. Основы экономии страхования. – М.: Анкил, 1993. – 228 с.

 • Гаврилов В. Вопросы обязательного экологического страхования // Страховое дело. – 2001. – № 6. – С. 31 – 43.

 • Гладченко С.Н. Экологическое страхование – надежная форма защиты окружающей природной среды // Економіка промисловості. – 2002. – № 1 (15). – С. 144 – 147.

 • Граве В.К., Лунц Л.А. Страхование. – М.: Госюриздат, 1960. – 176 с.

 • Даугуль В. Поняття та особливості екологічного страхування в Україні // Право України. – 1999. – № 4. – С. 51 – 54.

 • Деркач А. Питання удосконалення державного контролю у галузі ядерної та радіаційної безпеки // Право України. – 2006. – № 11. – С. 82 – 86.

 • Загородній А. Страхування: Термінологічний словник. – Львів: Бескид Біт, 2002. – 103 с.

 • Заїкін Ю.В. Актуальні питання екологічного страхування в Україні // Науковий вісник Волинського державного ун-ту імені Лесі Українки. Економічні науки. – 2001. – № 3. – С. 133 – 134.

 • Іващенко А., Гейдюнас Ю. Необхідність означає доцільність. Для чого потрібне екологічне страхування в Україні? // Юридична газета. – 2004. – 18 серпня. – С. 13.

 • Игнатьева И.А. Экологическое страхование: содержание и возможности правового регулирования // Государство и право. – 2005. – № 11. – С. 52 – 62.

 • Иойрыш А.И. Концепция риска: его оценка и управление им. – В кн.: Обеспечение безопасности населения и территорий. – М.: Ин-т гос-ва и права РАН, 1994. – С. 19 –26.

 • Клоченко Л. Правовые основы и модели страхования ответственности за загрязнение окружающей природной среды (законотворчество и опыт Германии) // Страховое дело. – 1996. – №№ 7, 9 – 11.

 • Клоченко Л., Супотаева О., Чопорняк А. Некоторые аспекты страхования экологической ответственности // Страховое дело. – 1994. – № 3. – С.

 • Колбасов О.С. Возмещение гражданам экологического вреда // Государство и право. – 1994. – № 10. – С. 107 – 117.

 • Колотило О.Д. Проблеми моніторингу ризику в умовах вітчизняного ринку страхування // Фінанси України. – 2000. – № 10. – С. 135 – 139.

 • Костицький В. Екологічне страхування // Право України. – 1998. – № 11. – С. 68 – 74. 69.

 • Красавчиков О.А. Возмещение вреда, причиненного источником повышенной опасности. – М.: Юридическая литература, 1966. – 200 с.

 • Краснова М.В. Захист права на відшкодування шкоди, заподіяної порушенням права на безпечне довкілля. – У кн..: Судовий захист екологічних прав громадян України: Довідник для суддів / Краснова М.В., Малишева Н.Р., Шевчук П.І. та ін. – К.: Вид. Дім „КМ Академія”, 2001. – С. 17 – 19.

 • Краснова М.В. До питання компенсаційної функції екологічного права // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – 2005 . – Вип. 69. – С. 112 – 115.

 • Краснова М.В. Загальний огляд екологічних прав громадян України та механізмів їх захисту в суді. Науково-практичні рекомендації. – У кн.: Судовий захист екологічних прав громадян України: Довідник для суддів / Краснова М.В., Малишева Н.Р., Шевчук П.І. та ін. – К.: Вид.дім “КМ Академія”, 2001. – С. 7 – 31.

 • Краснова М.В. Компенсація шкоди за екологічним законодавством України (теоретико-правові аспекти): монографія / М.В. Краснова. – К.: Видавничо-поліграфічний центр „Київський університет”, 2008. – 439 с.

 • Краснова М. Теоретико-правові засади запобіжних заходів компенсації шкоди за екологічним законодавством України // Право України. – 2007. – № 8. – С. 85 – 92.

 • Крупка Ю. Право на відшкодування ядерної шкоди (міжнародно-правовий аспект) // Право України. – 2005. – № 6. – С. 113 – 117.

 • Крупка Ю. Поняття ядерного страхування // Право України. – 2005. – № 10. – С. 104 – 107.

 • Кузнєцова С.В. Економіко-правовий механізм природокористування та охорони навколишнього природного середовища. – У підр.: Екологічне право України. Академічний курс: Підручник / За заг. ред. Ю.С. Шемшученка. – К.: ТОВ „Видавництво „Юридична думка”, 2005. – С. 299 – 334.

 • Кузнєцова С.В. Правове забезпечення фінансування у сфері охорони навколишнього природного середовища. – Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.06. – К., 2000. – 17 с.

 • Лисунь Г. Щодо удосконалення загальних засад реалізації державної політики у сфері страхової діяльності // Право України. – 2008. – № 7. – С. 108 – 114.

 • Малишева Н.Р. Забезпечення доступу громадян до правосуддя з екологічних питань у світлі ратифікації Україною Орхуської конвенції. – У кн.: Судовий захист екологічних прав громадян України: Довідник для суддів / Краснова М.В., Малишева Н.Р., Шевчук П.І. та ін. – К.: Вид.дім “КМ Академія”, 2001. – С. 31 – 41.

 • Малишенко А.В. Правовое регулирование экологического страхования в Российской Федерации. – Автореф. дисс. … канд. юрид. наук: 12.00.06. – Сарат. гос. акад. права. – Саратов, 2004. – 26 с.

 • Мисник Г.А. Экологическое страхование: понятие, функции, основные элементы // Экологическое право. – 2006. – № 6. – С. 15 – 22.

 • Мних М.В., Мних А.М. Екологічне страхування в Україні та в інших країнах світу // Економіка, фінанси, право. – 2003. – № 5. – С. 15 – 19.

 • Мних М.В., Мних А.М. Стратегія діяльності страхової компанії // Економіка, фінанси, право. – 2004. – № 1. – С. 23 – 25.

 • Моткин Г.А. Основы экологического страхования. – М.: Наука, 1996. – 192 с.

 • Моткин Г.А. Политико-экономические барьеры в развитии экологического страхования // Экологическое право. – 2006. – № 3. – С. 24 – 30.

 • Моткин Г.А. Экономико-правовые основы страхования риска загрязнения окружающей среды // Государство и право. – 1994. – № 6. – С.

 • Нецветаев А.Г., Жилкина М.С. Проблемы правового регулирования экологического страхования в РФ // Экологическое право. – 1999. – № 2. – С. 5 – 11.

 • Нечипорук Л.В. Місце страхування в системі економічної безпеки // Право і безпека. – 2002. – № 1. – С. 113 – 116.

 • Пацурія Н.Б. Страхове право України: Навч. посібник / Н.Б. Пацурія. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 176 с.

 • Пацурія Н. Правові підстави державного регулювання і державного нагляду за страховою діяльністю в Україні // Підприємництво, господарство і право. – 2000. – № 9. – С. 27 – 31.

 • Пацурія Н. Страхові організації (компанії) як суб’єкти господарського права // Підприємництво, господарство і право. – 2000. – № 1. – С. 12 – 18.

 • Пацурія Н.Б. Формування страхового законодавства: історичний аспект і перспективи розвитку // Вісник Київського університету. Юридичні науки. Вип. 73. – 2006. – С. 76 – 79.

 • Петрова Т.В. Правовые проблемы экономического механизма охраны окружающей среды. – М.: Издательство «Зерцало», 2000. – 192 с.

 • Плешков А.П. Вопросы государственного регулирования страхового дела в Западной Европе: история и современность // Финансы. – 1996. – № 4. – С. 40 – 43.

 • Погріщук Г.Б. Розвиток екологічного страхування й аудиту в Україні // Фінанси України. – 2003. – № 9. – С. 119 – 124.

 • Позняк Е.В. Класифікація джерел права у сфері екологічного страхування в Україні // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2007. – № 11. – С. 36 – 44.

 • Позняк Е.В. Проблеми правового регулювання відносин з інвестування екологічно значимих заходів в аграрному секторі економіки України / Правові проблеми залучення інвестицій у сільське господарство та соціальну сферу села: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2007. – С.106 – 109.

 • Проект Екологічного кодексу України від 20 лютого 2004 р., внесений народними депутатами України А.Толстоуховим, Г.Руденком, Ю.Соломатіним, К.Ситником, А.Грязєвим, С.Гавришем, Р.Богатирьовою. К.Ващук, Ю.Павленком // Поточний архів Верховної Ради України. – 2004. – Реєстраційний номер 5170.

 • Проект Закону про екологічне страхування від 21 травня 2002 р. // Поточний архів Верховної Ради України. – 2002. – Реєстраційний номер 1046.

 • Проект Закону України “Про екологічну (природно-техногенну) безпеку”// Звіт про науково-дослідну роботу по темі “Удосконалення правового механізму реалзаії прав та інтересів людини і громадянина в Україні / В.І. Андрейцев, М.В. Краснова, О.О. Шевченко, Н.О. Кіреєва та ін. Керівник НДР проф. В.І. Андрейце. - К.: Юрид. ф-т Київського нац. ун-ту ім. Т.Шевченка, 2000.

 • Разметаєв С., Даугуль В. Правові питання удосконалення законодавства про екологічне страхування в Україні // Вісник Академії правових наук України. – 1999. – № 2 (17). – С. 93 – 97.

 • Решетник Л. Екологічне страхування як одна з форм відшкодування шкоди, заподіяної порушенням права громадян на безпечне для їх життя і здоров’я довкілля // Право України. – 2002. – № 6. – С. 78 – 81.

 • Руснак Т. Екологічне страхування: зарубіжний досвід та можливості законодавчого регулювання в Україні // Підприємництво, господарство і право. – 2001. – № 7. – С. 70 – 72.

 • Сааджан І.А. Страхування в системі економічних механізмів забезпечення екологічної безпеки. – Автореф. дис. ... канд.. екон. наук: 08.08.01. –Львів, 2002. - .... с.

 • Семёнов М. Экологическое страхование в Российской Федерации // Экологическое право. – 2001. – № 1. – С. 4 – 9.

 • Серов Г.П. Экологическая безопасность населения и территорий Российской Федерации (Правовые основы, экологическое страхование и экологический аудит). Учебное пособие. – М.: Издательский центр «Анкил», 1998. – 207 с.

 • Серов Г.П. Об актуальных вопросах совершенствования законодательства в сфере экологического страхования // Государство и право. – 1997. – № 12. – С. 50 – 55.

 • Страхове право: Навч. посіб. / За ред. Ю.О. Заіки. – К.: Істина, 2004. – 192 с.

 • Фролов М.О. Правові аспекти екологічного ризику. – Автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.06. – К., 2001. – 18 с.

 • Чопорняк А.Б., Бесяцкий А.В., Сегаль М.Д. Правовые проблемы экологического страхования // Экологическое право и рынок: Сб. ст. – М., 1994. – С. 173 – 186.

 • Шпомер А. Правове регулювання ліцензування страхової діяльності // Підприємництво, господарство і право. – 2009. – № 5. – С. 33 – 37.

 • Шульга М.В. Економіко-правовий механізм природокористування і охорони навколишнього природного середовища. – У підр.: Екологічне право України. Підручник для студентів юрид. вищ. навч. закладів / А.П. Гетьман, М.В. Шульга, В.К. Попов та ін.; За ред. А.П. Гетьмана та М.В. Шульги. – Х.: Право, 2005. – С. 153 – 171.

 • Янишен В.П. Поняття та ознаки страхових правовідносин в Україні. – Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03. – Харків, 1997. – 18 с.

 • 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

  Схожі:

  Тараса Шевченка Юридичний факультет кафедра трудового, земельного...
  Змістовний модуль Регулювання земельних правовідносин органами публічної влади 15
  Тараса Шевченка Юридичний факультет кафедра трудового, земельного і екологічного права
  В.І. Андрейцев. Право екологічної безпеки. Навчально-методичні матеріали з еколого-правових дисциплін. Частина X. – Київський національний...
  Тараса Шевченка Юридичний факультет кафедра трудового, земельного...
  Робоча програма спецкурсу " Цивільно-правова відповідальність за ядерну шкоду" для студентів спеціалізації „Земельне і екологічне...
  Київський національний університет імені Тараса Шевченка юридичний...
  Проблеми теорії та філософії права. Робоча навчальна програма / А. Д. Машков, Н. В. Теремцова. – Київ нац ун-т імені Тараса Шевченка...
  Тараса Шевченка Юридичний факультет Кафедра теорії та історії держави і права Укладачі
  ВСТУП
  Київський національний університет імені Тараса Шевченка юридичний...
  Робоча навчальна програма / М.І. Неліп, О. Б. Костенко, Н. А. Вангородська. – Київ нац ун-т імені Тараса Шевченка / юрид ф-т. – К.,...
  Тараса Шевченка Юридичний факультет Кафедра правосуддя
  Робоча навчальна програма з дисципліни: „Актуальні проблеми кримінально-процесуального права”
  Тараса Шевченка Юридичний факультет Кафедра господарського права
  Укладачі: д ю н., доц. Рєзнікова В. В., к ю н., доц. Клепікова О. В., к ю н., ас. Кравець І. М
  Тараса Шевченка Юридичний факультет Кафедра криміналістики
  Робоча навчальна програма спецкурсу “Теорія і практика окремих видів досліджень у сфері судочинства” для студентів юридичного факультету...
  Тараса Шевченка Юридичний факультет Кафедра конституційного та адміністративного...
  Укладач: доктор юридичних наук, професор кафедри конституційного та адміністративного права Пришва Надія Юріївна
  Додайте кнопку на своєму сайті:
  Портал навчання


  При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
  звернутися до адміністрації
  bibl.com.ua
  Головна сторінка