Тараса Шевченка Юридичний факультет кафедра трудового, земельного і екологічного права


НазваТараса Шевченка Юридичний факультет кафедра трудового, земельного і екологічного права
Сторінка1/6
Дата05.04.2013
Розмір1 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
  1   2   3   4   5   6
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Юридичний факультет

кафедра трудового, земельного і екологічного права


Кафедра трудового, земельного і екологічного права
Укладачі:

д.ю.н. Балюк Г.І.

к.ю.н. Краснова М.В.

к.ю.н. Позняк Е.В.

Шомпол О.А.

Бевз О.В.

Євстігнєєв А.С.

Саркісова Т.Б.

Суярко М.О.

Третяк Т.О.

ПРАВО ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
для студентів спеціальності 6.060100 „Правознавство”


Затверджено

на засіданні кафедри

Протокол № 12

від „27” червня 2008 р.

в.о. декана юридичного факультету
доц. Гриценко І.С._____________

КИЇВ – 2008
Робоча програма із дисципліни „Право екологічної безпеки”.

При підготовці цієї програми використані матеріали програми: В.І. Андрейцев. Право екологічної безпеки. Навчально-методичні матеріали з еколого-правових дисциплін. Частина X. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, юридичний факультет. Для студентів юридичного факультету. – К., 2001. – 25 с.

Укладачі:

д.ю.н.,проф. Балюк Г.І.

к.ю.н., доц. Краснова М.В.

к.ю.н., доц. Позняк Е.В.

ст.викл. Шомпол О.А.

ас. Бевз О.В.

ас. Євстігнєєв А.С.

ас. Саркісова Т.Б.

ас.Суярко М.О.

ас. Третяк Т.О.
Лектори:

д.ю.н., проф. Балюк Галина Іванівна,

к.ю.н.,доц. Краснова Марія Василівна,

к.ю.н.,доц. Позняк Еліна Владиславівна,

ст.викл. Шомпол Олена Анатоліївна.
Викладачі:

ас. Бевз Олена Володимирівна,

ас. Євстігнєєв Андрій Сергійович,

ас. Саркісова Тамара Борисівна,

ас. Третяк Тарас Олексійович,

ас. Суярко Микола Олексійович.


Рецензенти: д.ю.н., доц. Носік В.В.,к.ю.н., доц. Ковальчук Т.Г.,

к.ю.н., доц. Мірошниченко А.М.


Погоджено

з науково-методичною комісією

«____» ______________ 2008р.
___________________________

Підпис голови НМК факультету

ВСТУП.
Нормативний курс "Право екологічної безпеки" розрахований для студентів юридичного факультету з метою засвоєння ними наукових положень, чинного законодавства, набуття навичок його застосування у правореалізаційній, правоохоронній, правозахисній діяльності.

Навчальна дисципліна „Право екологічної безпеки” викладається студентам ІІІ курсу юридичного факультету у 1 семестрі. Загальний обсяг викладання – 72 години, з них лекцій – 20 год., практичних – 16 год., самостійної роботи – 36 год. Форма підсумкового контролю – іспит.

Мета і завдання навчальної дисципліни. Підготовка фахівців з правознавства передбачає наявність у них знань про правове регулювання відносин у галузі забезпечення екологічної безпеки в Україні.

Курс „Право екологічної безпеки” спрямований на опанування та засвоєння студентами юридичного факультету теоретичних знань і формування у них практичних вмінь та навичок щодо самостійного розв’язання практичних проблем, які виникають у процесі реалізації суб’єктивного права громадян України на екологічну безпеку.

Вивчення цієї дисципліни в 1 семестрі ІІІ курсу закладає основу для використання студентами одержаних знань щодо опанування інших еколого-правових дисциплін, в процесі подальшого навчання, в тому числі, за програмами підготовки „спеціалістів”, „магістрів” та в аспірантурі.

Предмет навчальної дисципліни. Предметом навчальної дисципліни є право екологічної безпеки як галузь права, наука та навчальна дисципліна.

Вимоги до знань та вмінь. Студент повинен знати: положення Конституції України, основних міжнародних актів, в тому числі щодо формування системи правового забезпечення екологічної безпеки на національному, регіональному та міжнародному рівнях, систему та зміст законодавства України про екологічну безпеку, зокрема, положення Законів України „Про охорону навколишнього природного середовища”, „Про об’єкти підвищенної небезпеки”, „Про захист населення та територій від наслідків надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру”, „Про зону надзвичайної екологічної ситуації”, „Про відходи” та інших, підзаконних актів – указів Президента України, постанов Кабінету Міністрів України, наказів спеціально уповноважених центральних органів виконавчої влади, які спрямовані на регулювання правовідносин щодо забезпечення та реалізації конституційного права громадян України на безпечне для життя та здоров’я навколишнє природне середовище, регулювання різних видів екологічно небезпечної діяльності, попередження прояву екологічної небезпеки природного та техногенного характеру, захист населення та територій, постраждалих внаслідок надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру тощо.

Студент повинен вміти: застосовувати одержані теоретичні знання щодо правового регулювання відносин в сфері забезпечення екологічної безпеки на практиці; самостійно вирішувати практичні завдання, використовуючи положення відповідних нормативно-правових актів; правильно визначати обсяг прав та обов´язків учасників правовідносин щодо забезпечення екологічної безпеки, визначати правовий механізм їх реалізації в конкретних правовідносинах екологічної безпеки.

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі освітньо-професійної програми підготовки. Навчальна дисципліна „Право екологічної безпеки” є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" за спеціальністю „Правознавство” напряму підготовки „Право” на юридичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Дисципліна відноситься до переліку навчальних курсів самостійного вибору вищого навчального закладу і викладається у 1 семестрі ІІІ курсу навчання.

Для успішного вивчення даного курсу студентами ІІІ курсу їм необхідна наявність знань з правознавства, розуміння основних правових понять і категорій, а також наявність основ знань з загальної теорії права та окремих галузей права: конституційного, адміністративного, трудового, цивільного та інших.
КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ
Система оцінювання знань студентів за курсом „Право екологічної безпеки” включає поточний, модульний та підсумковий семестровий контроль знань (іспит). Контроль знань здійснюється за модульно-рейтинговою системою.

Максимальна кількість балів, яку має можливість набрати студент за кожний змістовий модуль, складає 20, 20 та 20 балів відповідно. Підсумкова оцінка визначається як сума балів, набраних студентом за кожний змістовий модуль (максимальна кількість балів 60) та кількість балів отриманих на іспиті (максимальна кількість балів 40) у сумі максимальна100 балів.

Порядок розрахунку підсумкової оцінки за семестр

Змістовий

модуль 1


Змістовий

модуль 2


Змістовий

модуль 3


Іспит


Підсумкова оцінка

(іспит)


Максимальна кількість балів20 балів


20 балів


20 балів


40

балів


100 (20 + 20+ 20 +40) балів
 1. ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ

Види поточного контролю обираються викладачем, який веде практичні заняття, за погодженням з лектором та у відповідності з даною програмою. Видами поточного контролю можуть бути опитування, контрольні роботи, тести, колоквіуми.

При поточному контролі під час практичних занять оцінці підлягають: рівень знань, продемонстрований у відповідях, активність при обговоренні питань, систематичність роботи на заняттях, результати виконання домашніх завдань, практичних завдань (казусів), експрес-контролю у формі тестів, письмових контрольних робіт, в тому числі модульних підсумкових, результати виконання індивідуальних завдань.

Співвідношення складових оцінювання при поточному контролі

у кожному змістовному модулі:

Форми контролю знань при поточному контролі

Оцінка ( у балах)

Оцінка (у балах) за семестр

мінімальна

максимальна

усна відповідь

4

1*4= 4

3*4=12

доповнення відповіді

1

2*1=2

6*1=6

експрес-опитування

2

3*2=6

3*2=6

самостійна робота

3

3*3=9

3*3=9

Тестування

2

3*2=6

3*2=6

індивідуальні завдання

(в т.ч. реферат )

3

1*3=3

2*3=6

модульна

контрольна робота

5

3*5=15

3*5=15

Разом

20

45

60

 1. МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ

Модульний контроль (сума балів за кожний змістовий модуль (далі – ЗМ) проводиться на відповідному практичному занятті після вивчення ЗМ1, ЗМ2 та ЗМ3. Підсумкова кількість балів за змістові модулі визначається як сума балів за всіма формами поточного контролю плюс оцінка за модульну контрольну роботу.

Модульний контроль за ЗМ1, ЗМ2 та ЗМ3 проводиться на підставі оцінок поточного контролю та результатів модульних контрольних робіт, виконанням яких завершується вивчення матеріалу. Протягом семестру виконується 3 модульні контрольні роботи.


 1. ПІДСУМКОВИЙ СЕМЕСТРОВИЙ КОНТРОЛЬ

Підсумковий семестровий контроль у формі іспиту передбачає, що підсумкова оцінка з даної дисципліни визначається як сума (проста) оцінок за заліковими модулями. Іспит (сума оцінок за результатами змістових модулів та оцінка за результатами іспиту) зараховується, якщо студент набрав суму балів, яка не менше встановленого мінімуму залікових балів, а саме:


100-бальна шкала

Оцінка за національною шкалою

90 – 100

відмінно

5

85 – 89

добре4

75 – 84

65 – 74

задовільно

3

60 – 64

1 – 59

незадовільно

2Приклад розрахунку підсумкової оцінки знань студента

за результатами вивчення курсу "Право екологічної безпеки”

ЗМ 1

ЗМ 2

ЗМ3

Оцінка отримана на іспиті

Підсумкова оцінка

Поточні оцінки,

у балах

10

15


1535


15 (ЗМ 1) + 20 (ЗМ 2)

+ 20 (ЗМ3) +35 (іспит)= 90

Оцінка за моду- льну контрольну роботу у балах

5


5

5


Всього, у балах10+5=15


15 + 5 = 20


15+5=20НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬТема

Лекції

Практичні заняття

Самостійна робота
Змістовний модуль 1. Поняття, зміст та історія становлення права екологічної безпеки України
Тема 1. Право екологічної безпеки як галузь в системі права України

4

2

6
Тема 2. Державне управління та регулювання у сфері забезпечення екологічної безпеки в Україні
2

2

3
Тема 3. Юридичний механізм відповідальності в системі права екологічної безпеки України

2

1

3
Модульна контрольна робота
1Змістовний модуль 2.

Правові засади забезпечення екологічної безпеки населення і територій

в Україні
Тема 4. Право громадян на екологічну безпеку

2

-

4
Тема 5. Правові засади захисту населення і територій за надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру. Правовий режим зони надзвичайної екологічної ситуації

2

2

4
Тема 6. Правові засади забезпечення екологічної безпеки населених пунктів, рекреаційних і лікувально-оздоровчих зон та територій

2

2

4

Модульна контрольна робота
1Змістовний модуль 3.

Правові засади забезпечення екологічної безпеки в промисловості, у сфері сільського господарства в інших видах діяльності

Тема 7. Правові засади забезпечення екологічної безпеки в промисловості та на транспорті

1

1

2

Тема 8. Правові засади забезпечення екологічної безпеки у сільському господарстві

1

1

2

Тема 9. Правові засади забезпечення екологічної безпеки у сфері використання ядерної енергії

1

-

2

Тема 10. Правові засади забезпечення харчової, біологічної, генетичної та фармацевтичної безпеки як складових екологічної безпеки

1

1

2

Тема 11. Правові засади забезпечення екологічної безпеки в діяльності Збройних Сил України

1

-

2

Тема 12. Правові засади забезпечення екологічної безпеки у сфері поводження з відходами

1

1

2

Модульна контрольна робота
1
Всього:

20

16

36


Змістовий модуль І "Поняття, зміст та історія становлення права екологічної безпеки України".
Тема 1. Право екологічної безпеки як галузь в системі права України (4 год.).

Лекція 1. Право екологічної безпеки як галузь права в системі права України.

Історичні та соціально-економічні передумови правового регулювання екологічної безпеки. Наукові визначення екологічної безпеки в спеціальній та еколого-правовій літературі, а також в законодавстві України. Екологічні нормативи як юридичні критерії екологічної безпеки. Об'єктивні та суб’єктивні фактори формування права екологічної безпеки України. Поняття, методи, принципи та функції права екологічної безпеки України. Місце права екологічної безпеки в системі екологічного права України, його система та структура. Співвідношення права екологічної безпеки як науки, галузі права і навчальної дисципліни.
Лекція 2. Право екологічної безпеки як галузь права в системі права України.

Екологічний ризик як умова формування правовідносин у сфері екологічної безпеки. Правовідносини у сфері екологічної безпеки: загальна характеристика, поняття та місце в системі правового регулювання. Суб'єктний та об’єктний склад правовідносин у сфері забезпечення екологічної безпеки. Види правовідносин у сфері екологічної безпеки, їх класифікація та зміст. Підстави виникнення, зміни та припинення правовідносин у сфері екологічної безпеки. Законодавство у сфері регулювання екологічної безпеки.
Практичне заняття 1. Право екологічної безпеки як галузь в системі права України.

 1. Предмет та методи права екологічної безпеки України.

 2. Екологічний ризик у правовідносинах екологічної безпеки: визначення, правова класифікація.

 3. Правовідносини у сфері екологічної безпеки: поняття, особливості, види.

 4. Законодавче забезпечення регулювання правовідносин у сфері екологічної безпеки.

 5. Система права екологічної безпеки України.


Завдання для самостійної роботи. (6 год.)

 1. Розглянути екологічну безпеку як мету екологічної політики держави.

 2. Визначити системоутворюючі чинники становлення права екологічної безпеки.

 3. Визначити місце права екологічної безпеки в системі екологічного права України.

 4. Розглянути правовідносини у сфері екологічної безпеки та їх місце у системі правового регулювання.

 5. Розкрити юридичну природу та ознаки екологічного ризику.

 6. Навести правові моделі кореляції та правової класифікації екологічного ризику.

 7. Розглянути екологічний ризик в регулятивних та в охоронювальних правовідносинах екологічної безпеки.

 8. Визначити поняття та особливості джерел права права екологічної безпеки України.


Рекомендована література:

Основні джерела: 1, 3, 4, 17, 18, 26, 72, 74, 75, 134, 154

Додаткові джерела: 5, 21, 24, 40, 51, 63, 70, 84, 91, 112, 115, 139, 141, 144, 146.

Нормативно-правові акти: 1,4,13,40, 46,59,74,128, 162, 257, 263, 264,265.

:
Тема 2. Державне управління та регулювання у сфері забезпечення екологічної безпеки в Україні (2 год.).

Лекція 1. Державне управління та регулювання у сфері забезпечення екологічної безпеки в Україні.

Поняття та види державного управління та регулювання в сфері забезпечення екологічної безпеки в Україні. Співвідношення понять державного управління та регулювання в сфері забезпечення екологічної безпеки в Україні. Органи загальної та спеціальної компетенції державного управління та регулювання у сфері забезпечення екологічної безпеки та їх повноваження. Функції органів державного управління та регулювання в сфері забезпечення екологічної безпеки.
Практичне заняття 1. Державне управління та регулювання у сфері забезпечення екологічної безпеки в Україні.

 1. Поняття тектоекології в сфері забезпечення екологічної безпеки.

 2. Юридична природа та співвідношення державного управління та регулювання в сфері забезпечення екологічної безпеки.

 3. Система органів державного управління та регулювання в сфері забезпечення екологічної безпеки.

 4. Функції органів державного управління та регулювання в сфері забезпечення екологічної безпеки.


Завдання для самостійної роботи (3 год.).

 1. Розглянути теоретичні засади структурно-правової організації управління та регулювання у сфері забезпечення екологічної безпеки.

 2. Навести систему органів управління загальної компетенції, їх спеціалізовані структури та повноваження у сфері забезпечення екологічної безпеки.

 3. Навести систему органів управління спеціальної компетенції та їх повноваження у сфері забезпечення екологічної безпеки.

 4. Проаналізувати правові засади становлення Єдиної державної системи органів виконавчої влади з питань запобігання і реагування на надзвичайні екологічні ситуації.


Рекомендована література:

Основні джерела: 4, 15,16, 17, 26, 73, 74, 75, 126.

Додаткові джерела: 10, 35, 117, 152.

Нормативно-правові акти:4, 11, 12, 18, 26, 27, 31, 39, 40, 58, 64, 70, 80, 87, 89, 91, 96, 100, 101, 109, 113, 115, 119, 121,129,131,135,136,138,139,142,163,166,170,171,177.
Тема 3. Юридичний механізм відповідальності в системі права екологічної безпеки України (2 год.).

Лекція 1. Юридичний механізм відповідальності в системі права екологічної безпеки України.

Поняття та підстави юридичної відповідальності за порушення вимог права екологічної безпеки. Види юридичної відповідальності в системі права екологічної безпеки. Судовий захист права громадян на екологічну безпеку. Роль органів прокуратури в забезпеченні вимог екологічної безпеки. Повноваження органів внутрішніх справ у сфері забезпечення екологічної безпеки. Участь громадських екологічних організацій в реалізації механізму відповідальності в сфері екологічної безпеки. Інститут Уповноваженого з прав людини Верховної Ради України як організаційно- та інституційно-правовий інструмент забезпечення екологічної безпеки.
Практичне заняття 2. Юридичний механізм відповідальності в системі права екологічної безпеки України (1 год.).

 1. Поняття і види правопорушень в сфері забезпечення екологічної безпеки.

 2. Дисциплінарна відповідальність за правопорушення в сфері забезпечення екологічної безпеки.

 3. Поняття і види адміністративних проступків в сфері забезпечення екологічної безпеки.

 4. Кримінальна відповідальність за злочини в сфері забезпечення екологічної безпеки.

 5. Цивільно-правова відповідальність та відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок порушення вимог забезпечення екологічної безпеки.


Завдання для самостійної роботи (3 год.)

 1. Проаналізуйте поняття юридичного механізму відповідальності в системі права екологічної безпеки України.

 2. Розкрийте юридичну природу відповідальності в системі права екологічної безпеки України.

 3. Наведіть види юридичної відповідальності за правопорушення в сфері забезпечення екологічної безпеки.

 4. Охарактеризуйте еколого-правову відповідальність в сфері забезпечення екологічної безпеки, передбачену спеціальними нормативно-правовими актами (спеціальна відповідальність).

 5. Визначіть підстави звільнення від відповідальності в сфері забезпечення екологічної безпеки.


Рекомендована література:

Основні джерела: 4, 26, 29, 60, 74, 75, 103, 104, 110.

Додаткові джерела: 12, 58, 59, 76, 85, 99, 109, 137, 156.

Нормативно-правові акти:2,4,11,14, 46,48,51,55,56,62,71,126.


  1. Контрольні питання до змістового модуля І.

 1. Історичні та соціально-економічні передумови правового регулювання суспільних відносин щодо забезпечення екологічної безпеки.

 2. Екологічна безпека - мета екологічної політики держави та складова національної безпеки України.

 3. Доктринальні підходи до визначення поняття „екологічна безпека” в спеціальній та еколого-правовій літературі.

 4. Поняття екологічної безпеки за чинним законодавством України, співвідношення понять „довкілля” та „навколишнє природне середовище”.

 5. „Якісне”, „безпечне”, „стабільне” навколишнє природне середовище: співвідношення понять.

 6. Об’єктивні та суб’єктивні фактори формування права екологічної безпеки України.

 7. Право екологічної безпеки України як комплексна галузь права: поняття та принципи.

 8. Методи та функції права екологічної безпеки України.

 9. Місце права екологічної безпеки в системі екологічного права України та його взаємозв’язок з іншими галузями права України.

 10. Система та структура права екологічної безпеки України як самостійної галузі права.

 11. Право екологічної безпеки України як наука, галузь права та навчальна дисципліна: співвідношення.

 12. Юридичні критерії екологічної безпеки: доктринальні підходи та нормативне закріплення.

 13. Роль екологічного ризику в формуванні абсолютних правовідносин екологічної безпеки.

 14. Юридична природа і ознаки екологічного ризику.

 15. Екологічний ризик за законодавством України та міжнародно-правовим регулюванням.

 16. Екологічний ризик: правові моделі кореляції та правова класифікація.

 17. Правові засоби управління екологічними ризиками.

 18. Поняття правовідносин екологічної безпеки та їх місце в системі правового регулювання.

 19. Підстави виникнення, зміни та припинення правовідносин екологічної безпеки.

 20. Характеристика правовідносин екологічної безпеки: види, склад та особливості.

 21. Спеціальна правосуб’єктність учасників правовідносин екологічної безпеки: поняття, особливості виникнення, правове регулювання.

 22. Джерела права екологічної безпеки України: загальна характеристика та класифікація.

 23. Співвідношення законодавства про екологічну безпеку із екологічним та іншими галузями законодавства України.

 24. Екологічні норми, вимоги та нормативи екологічної безпеки: наукові підходи та нормативне закріплення.

 25. Поняття тектоекології в сфері забезпечення екологічної безпеки

 26. Державне управління та регулювання в сфері забезпечення екологічної безпеки в Україні: поняття, види, співвідношення.

 27. Система органів державного управління та регулювання загальної компетенції у сфері забезпечення екологічної безпеки.

 28. Повноваження органів державного управління та регулювання загальної компетенції щодо забезпечення екологічної безпеки.

 29. Система органів державного управління та регулювання спеціальної компетенції у сфері забезпечення екологічної безпеки.

 30. Повноваження органів державного управління та регулювання спеціальної компетенції щодо забезпечення екологічної безпеки.

 31. Функції органів державного управління та регулювання щодо забезпечення екологічної безпеки.

 32. Характеристика правових форм самоврядного забезпечення екологічної безпеки.

 33. Поняття та особливості юридичної відповідальності в сфері забезпечення екологічної безпеки.

 34. Загальна характеристика видів юридичної відповідальності в сфері забезпечення екологічної безпеки та їх нормативного закріплення.

 35. Підстави юридичної відповідальності та звільнення від неї в сфері забезпечення екологічної безпеки.

 36. Наукові підходи до розуміння еколого-правової відповідальності в сфері забезпечення екологічної безпеки та її нормативне закріплення.

 37. Характеристика кримінальної відповідальності за злочини в сфері забезпечення екологічної безпеки.

 38. Особливості адміністративної відповідальності у сфері забезпечення екологічної безпеки.

 39. Характеристика дисциплінарної відповідальності в сфері забезпечення екологічної безпеки.

 40. Особливості цивільно-правової та матеріальної відповідальності в сфері забезпечення екологічної безпеки.


1.3.Типове завдання модульної контрольної роботи за

змістовим модулем
Відмітьте правильні, на Вашу думку, відповіді (їх може бути одна або декілька).

 1. В Законі України від 25 червня 1991 р. «Про охорону навколишнього природного середовища» екологічну безпеку визначено як:

 • стан навколишнього природного середовища, при якому забезпечується попередження погіршення екологічного стану;

 • стан навколишнього природного середовища, при якому забезпечується попередження погіршення екологічного стану та виникнення небезпеки для здоров’я людей;

 • стан захищеності життєво важливих інтересів особи, суспільства і держави у взаємодії суспільства і природи від загроз;

 • відсутність неприпустимого ризику, пов’язаного з можливістю заподіяння екологічної шкоди.
 1. Екологічна безпека становить:

 • об’єкт права екологічної безпеки;

 • предмет права екологічної безпеки;

 • підставу виникнення правовідносин в сфері забезпечення екологічної безпеки.


3. Норми ПЕБ регулюють суспільні відносини щодо:

 • використання природних ресурсів (земель, вод, надр, лісів тощо);

 • реалізації суб’єктивного права громадян на екологічну безпеку;

 • здійснення еколого-небезпечних видів діяльності;

 • надзвичайних екологічних ситуації, визначення особливого статусу осіб, потерпілих від їх негативних наслідків.


4. Об’єктом ПЕБ як галузі права є:

 • екологічна безпека;

 • людина;

 • порядок використання природними ресурсами;

 • правовий режим територій, що зазнали негативних змін внаслідок надзвичайних екологічних ситуацій.


5. Джерелом ПЕБ є:

 • Закон України «Про охорону навколишнього середовища»;

 • Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища»;

 • Закон України «Про екологічну безпеку»;

 • Закон України «Про об’єкти підвищеної екологічної небезпеки»;

 • Закон України «Про об’єкти підвищеної небезпеки»;

 • Земельний кодекс України;

 • Кодекс України про надра.


6. Екологічний ризик:

 • елементом складу правовідносин екологічної безпеки;

 • передумовою виникнення правовідносин екологічної безпеки;

 • об’єктом правовідносин екологічної безпеки.


7. Вчені-правники у сфері права екологічної безпеки:

 • Н.І. Тітова;

 • Г.І. Балюк;

 • Г.П. Сєров;

 • І.І. Каракаш;

 • В.І. Андрейцев;

 • О.С. Колбасов;

 • В.А. Уркевич;

 • Ю.С. Шемшученко.


8. До органів державного управління в сфері забезпечення екологічної безпеки спеціальної компетенції не відноситься:

- Міністерство охорони здоров’я України;

- Міністерство охорони навколишнього природного середовища України;

- Міністерство внутрішніх справ України;

- Міністерство з надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильського катастрофи.
9. Законодавство України не передбачає можливості притягнення за правопорушення у сфері забезпечення екологічної безпеки до:

 • цивільно-правової відповідальності;

 • кримінальної відповідальності;

 • дисциплінарної відповідальності;

 • серед відповідей немає правильних.


10. Органи Державної екологічної інспекції мають право притягувати за порушення норм та вимог екологічної безпеки до такого виду відповідальності:

- кримінальної;

- дисциплінарної;

- адміністративної;

- позитивної;

- абсолютної.

Змістовий модуль ІІ “Правові засади забезпечення екологічної безпеки населення і територій в Україні”.

  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Тараса Шевченка Юридичний факультет кафедра трудового, земельного...
Змістовний модуль Регулювання земельних правовідносин органами публічної влади 15
Тараса Шевченка Юридичний факультет кафедра трудового, земельного...
Робоча програма спецкурсу " Цивільно-правова відповідальність за ядерну шкоду" для студентів спеціалізації „Земельне і екологічне...
Тараса Шевченка Юридичний факультет кафедра трудового, земельного і екологічного права
Робоча програма із спецкурсу „Екологічний контроль та екологічне страхування за законодавством України” : Частина І „Екологічний...
Київський національний університет імені Тараса Шевченка юридичний...
Проблеми теорії та філософії права. Робоча навчальна програма / А. Д. Машков, Н. В. Теремцова. – Київ нац ун-т імені Тараса Шевченка...
Тараса Шевченка Юридичний факультет Кафедра теорії та історії держави і права Укладачі
ВСТУП
Київський національний університет імені Тараса Шевченка юридичний...
Робоча навчальна програма / М.І. Неліп, О. Б. Костенко, Н. А. Вангородська. – Київ нац ун-т імені Тараса Шевченка / юрид ф-т. – К.,...
Тараса Шевченка Юридичний факультет Кафедра правосуддя
Робоча навчальна програма з дисципліни: „Актуальні проблеми кримінально-процесуального права”
Тараса Шевченка Юридичний факультет Кафедра господарського права
Укладачі: д ю н., доц. Рєзнікова В. В., к ю н., доц. Клепікова О. В., к ю н., ас. Кравець І. М
Тараса Шевченка Юридичний факультет Кафедра криміналістики
Робоча навчальна програма спецкурсу “Теорія і практика окремих видів досліджень у сфері судочинства” для студентів юридичного факультету...
Тараса Шевченка Юридичний факультет Кафедра конституційного та адміністративного...
Укладач: доктор юридичних наук, професор кафедри конституційного та адміністративного права Пришва Надія Юріївна
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка