Тараса Шевченка Юридичний факультет Кафедра конституційного та адміністративного права Укладач: проф. Пришва Н. Ю


Скачати 443.03 Kb.
НазваТараса Шевченка Юридичний факультет Кафедра конституційного та адміністративного права Укладач: проф. Пришва Н. Ю
Сторінка1/4
Дата20.04.2013
Розмір443.03 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
  1   2   3   4


Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Юридичний факультет
Кафедра конституційного та

адміністративного права
Укладач: проф. Пришва Н.Ю.

ФІНАНСОВЕ ПРАВО
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
для студентів спеціальності 6.030401 “Право”

Затверджено

на засіданні кафедри

Протокол № 1 від „25” вересня 2009 р.

Декан факультету

Гриценко І.С.
_____________________


КИЇВ – 2009
Робоча навчальна програма з дисципліни „Фінансове право”.
Укладач: доктор юридичних наук, професор кафедри конституційного та адміністративного права Пришва Надія Юріївна

Лектори: д.ю.н., проф. .Пришва Н.Ю.,

д.ю.н., проф. Воронова Л.К.

к.ю.н. Очкуренко С.В.
Викладачі:

к.ю.н., доц. Кадькаленко С.Т.

ас. Чуприна Л.М.

Погоджено

з науково-методичною комісією

«____» ______________ 2009 р.
___________________________

Підпис голови НМК факультету


©Авторські права застережені
Вступ

Дисципліна „Фінансове право” є базовою нормативною дисципліною для спеціальності „правознавство”, що викладається на ІІ курсі в 3 та 4 семестрах в обсязі 180 годин, з них лекцій 57 год., практичних занять 31 год., самостійна робота 36 год. (3 семестр: лекцій – 38 год.; практичних занять – 16 год.; самостійна робота - 36; форма контролю – залік; 4 семестр - лекцій – 19 год.; практичних занять - 15; самостійна робота – 56 ), форма підсумкового контролю - іспит.
Мета і завдання навчальної дисципліни „Фінансове право”.

Метою навчальної дисципліни „Фінансове право” є вивчення студентами правових засад фінансової діяльності держави, отримання ними навиків роботи з фінансово-правовими актами та вміння практичного їх застосування.

Завдання навчальної дисципліни „Фінансове право”

 • розкрити поняття фінансів та фінансової діяльності,

 • з’ясувати повноваження державних органів в сфері фінансової діяльності, визначити предмет фінансового права як галузі права,

 • з’ясувати особливості фінансово-правових норм та фінансово правових відносин;

 • розкрити зміст інституту бюджетного права, податкового права інших фінансово-правових інститутів;

 • навчити студентів самостійно аналізувати фінансово-правові акти та давати правову характеристику щодо конкретних ситуацій, що виникають в сфері реалізації фінансових правовідносин.

Предмет навчальної дисципліни „Фінансове право” включає вивчення Загальної та Особливої частин „Фінансового права”. Загальна частина „Фінансового права” об’єднує такі теми як: Поняття фінансів і фінансової діяльності держави; Фінансове право як галузь права; Система та джерела фінансового права; Фінансово-правові норми та фінансові правовідносини; Правові основи фінансового контролю. Перераховані вище теми утворюють Змістовний модуль №1.

Особлива частина „Фінансового права” охоплює вивчення бюджетного права (змістовний модуль №2), податкового права (змістовний модуль №3), банківського права та валютного регулювання (змістовний модуль №4)

Вимоги до знань та вмінь

Студент повинен знати:

 • розуміти сутність понять „фінанси”, „фінансова діяльність держави”, „фінансова система України”;

 • вільно володіти фінансово-правовим категоріальним апаратом;

 • розуміти сутність та особливості фінансово-правових відносин та фінансово-правових норм;

 • основні фінансово-правові інститути та їх зміст.

Студент повинен вміти:

 • застосовувати фінансово-правові норми;

 • давати правову характеристику щодо конкретних ситуацій, що виникають в сфері реалізації фінансових правовідносин;

 • аналізувати фінансово-правові акти.

Місце в структурно-логічній схемі спеціальності. Нормативна навчальна дисципліна "Фінансове право" є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр", є базовою для вивчення таких спеціальних дисциплін як "податкове право", "банківське право", "оподаткування суб’єктів господарювання", "актуальні проблеми фінансового права".

Система контролю знань та умови складання іспиту. Навчальна дисципліна "Фінансове право" оцінюється за модульно-рейтинговою системою. Вона складається з 4 модулів.

Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100 - бальною шкалою в кожному семестрі окремо.

Форми поточного контролю: оцінювання домашніх самостійних завдань; тестів та контрольних робіт виконаних студентами під час практичних занять; тестів та контрольних робіт виконаних студентами під час лекцій. Студент може отримати максимально 15 балів за усні відповіді, 5 за доповнення на практичних заняттях в кожному зі змістових модулів.

Модульний контроль: 4 модульних контрольних робіт (2 роботи в ІІІ семестрі та 2 роботи в ІV семестрі).
ІІІ семестр
Змістовий модуль 1 ( ЗМ1 )

Змістовий модуль 2 ( ЗМ2 )

Комплексна модульна контрольна робота

Разом
(підсумкова оцінка)


Вагові коефіцієнти (%)

20%

k1=0,2

20%

k2=0,2

60%

Kзал1=0,4

100%

Максимальна оцінка в балах

100

100

100

100

Оцінка (бали)

20

20

60

100

Розрахунок підсумкової оцінки за третій семестр (зваженої):

ПО= ЗМ1× k1+ ЗМ2 × k2 +КПМ × kзал1 .
ІV семестр
Змістовий модуль 3 ( ЗМ3)

Змістовий модуль 4 ( ЗМ4)

іспит

Разом
(підсумкова оцінка)


Вагові коефіцієнти (%)

20%

K4=0,2

20%

K5=0,2

60%

kісп2=0,6

100%

Максимальна оцінка в балах

100

100

100

100

Оцінка (бали)

20

20

60

100

Розрахунок підсумкової оцінки за четвертий семестр (зваженої):

ПО= ЗМ 3× k3 +ЗМ4× k4 + КПМ × kісп2 .

Система поточного, модульного та підсумкового контролю з навчальної дисципліни (кількість балів, які необхідні для отримання відповідної оцінки за кожний змістовий модуль впродовж семестру, кількість балів на іспит та можлива кількість балів на залік).

Контроль знань.

Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою.

Оцінювання за формами контролю1:
Поточний

 • усна відповідь, домашня письмова робота – 5 балів;

 • доповнення – до 3 балів;

 • письмові контрольні роботи

(на семестр _2___контрольних роботи)– 5 балів;

 • реферат 5 балів

 • колоквіум 4 балів

 • письмові самостійні - 5 балів

Модульна контрольна робота – 10 балів
При цьому, кількість балів відповідає оцінці:

1--59 – «незадовільно» з можливістю повторного складання;

60-64 – «задовільно» («достатньо») ;

65-74 – «задовільно»;

75 - 84 – «добре»;

85 - 89 – «добре» («дуже добре»);

90 - 100 – «відмінно».

Шкала відповідності

За 100-бальною шкалою

Оцінка за національною шкалою

90 – 100

5

відмінно

зараховано

85 – 89

4

добре

75 – 84

65 – 74

3

задовільно

60 – 64

1- 59

2

незадовільно

не зараховано

Якщо за результатами модульно-рейтингового контролю студент отримав середнє арифметичне за три (два) змістовні модуля, яке менше ніж 60 балів, то студент не допускається до заліку чи іспиту і вважається таким, що не виконав усі види робіт, які передбачаються навчальним планом на семестр з дисципліни „Фінансове право”


НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
ІІІ семестр

теми

Назва теми

Кількість годин

лекції

практичні

самост. робота

Інші форми контр.

Змістовий модуль 1 „Предмет і метод фінансового права”

1

Поняття фінансів і фінансової діяльності держави

4

2

4
2

Фінансове право як галузь права

2

2

4
3

Система та джерела фінансового права

4

2

4
4

Фінансово-правові норми та фінансові правовідносини

4

2

4
5

Правові основи фінансового контролю

3

2

4
Модульна контрольна робота

1


Змістовий модуль 2 „Бюджетне право та бюджетний процес ”
7

Поняття бюджету та бюджетної системи

4

2

4
8

Поняття бюджетного права

2

2

4
9

Поняття та стадії бюджетного процесу

5

2

4
10

Правове регулювання державних видатків

4
4


Комплексна модульна контрольна робота

1

ВСЬОГО

38

16

36

Загальний обсяг180 год., в тому числі І семестр - :

Лекцій – 38 год.

Практичні – 16 год.

Самостійна робота – 36 год.


ІV семестр


теми

Назва теми

Кількість годин

лекції

практичні

самост. робота

Інші форми контр.

Змістовий модуль 3 „Податкове право”

1

Правове регулювання публічних доходів

2
6
2

Поняття податку та податкових правовідносин

4

4

6
3

Податки з юридичних осіб

2

2

6
4

Правове регулювання оподаткування громадян

2

2

6
5

Відповідальність за порушення податкового законодавства

1

2

6


Модульна контрольна робота

1


Змістовий модуль 4„Правове регулювання банківської діяльності грошового обігу та розрахунків”

7

Банківська система України

2

2

6
8

Правові основи грошового обігу

1

2

4
9

Поняття валютного регулювання та валютного контролю

2

1

6
10

Правові основи державного боргу4


Комплексна модульна контрольна робота

2

ВСЬОГО

19

15

56

Загальний обсяг180 год., в тому числі в 4 семестрі - :

Лекцій –19 год.

Практичні – 15 год.

Самостійна робота56 год.


ІІІ СЕМЕСТР
ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1 „Предмет і метод фінансового права”

  1   2   3   4

Схожі:

Тараса Шевченка Юридичний факультет кафедра трудового, земельного і екологічного права
В.І. Андрейцев. Право екологічної безпеки. Навчально-методичні матеріали з еколого-правових дисциплін. Частина X. – Київський національний...
Тараса Шевченка Юридичний факультет кафедра адміністративного та фінансового права
Водночас з'явились нові види контролю, спрямовані на боротьбу з казнокрадством, нецільовим витрачанням бюджетних коштів та іншими...
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА Юридичний факультет Кафедра правосуддя
...
Київський національний університет імені Тараса Шевченка юридичний...
Проблеми теорії та філософії права. Робоча навчальна програма / А. Д. Машков, Н. В. Теремцова. – Київ нац ун-т імені Тараса Шевченка...
Тараса Шевченка Юридичний факультет Кафедра теорії та історії держави і права Укладачі
ВСТУП
Київський національний університет імені Тараса Шевченка юридичний...
Робоча навчальна програма / М.І. Неліп, О. Б. Костенко, Н. А. Вангородська. – Київ нац ун-т імені Тараса Шевченка / юрид ф-т. – К.,...
Тараса Шевченка Юридичний факультет Кафедра правосуддя Укладач: к ю. н., ас. Куйбіда Р. О
Викладачі: к ю н, доц. Гринюк В. О., к ю н., ас. Куйбіда Р. О., к ю н., ас. Крижанівський В. В., к ю н., ас. Мельник І. С., ас. Снідевич...
Тараса Шевченка Юридичний факультет Кафедра правосуддя
Робоча навчальна програма з дисципліни: „Актуальні проблеми кримінально-процесуального права”
Тараса Шевченка Юридичний факультет Кафедра господарського права
Укладачі: д ю н., доц. Рєзнікова В. В., к ю н., доц. Клепікова О. В., к ю н., ас. Кравець І. М
Тараса Шевченка Юридичний факультет кафедра трудового, земельного...
Змістовний модуль Регулювання земельних правовідносин органами публічної влади 15
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка