Тараса Шевченка Юридичний факультет кафедра трудового, земельного і екологічного права


НазваТараса Шевченка Юридичний факультет кафедра трудового, земельного і екологічного права
Сторінка7/10
Дата16.03.2013
Розмір1.1 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Частина ІІ
ЕКОЛОГІЧНЕ СТРАХУВАННЯ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

із спецкурсу
для студентів спеціальності 6.060100 „Правознавство”

Укладач:

к.ю.н., доц. Позняк Е.В.

Авторські права застережені

 Позняк Е.В., 2009.

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ


Тема

Лекції

Практичні заняття

Самостійна робота
Змістовний модуль 2. Екологічне страхування за законодавством України
Тема 1. Соціально-економічна сутність та юридична природа екологічного страхування

4

4

6

Тема 2. Законодавство України про екологічне страхування

2

2

4
Тема 3. Правовідносини екологічного страхування та перестрахування екологічних ризиків

3

2

6
Тема 4. Право громадян на екологічне страхування як гарантія компенсації шкоди їх життю, здоров’ю та майну

1

2

2
Тема 5. Правові форми та види екологічного страхування

2

2

4
Тема 6. Юридична природа договорів екологічного страхування

2

2

4
Тема 7. Правові засади інституційно-функціонального забезпечення у сфері екологічного страхування

2

2

4
Тема 8. Міжнародний та зарубіжний досвід правового регулювання у сфері екологічного страхування

2

1

6
Модульна контрольна робота
1
Всього:

72

18

18

36


Загальний обсяг - 72 год., в тому числі:

лекцій – 18 годин, практичних занять – 18 годин, самостійної роботи – 36 годин.

Змістовний модуль 2. Правові засади екологічного страхування в Україні

Тема 1. Соціально-економічна сутність та юридична природа екологічного страхування (4 год.).

Лекція 1. Соціально-економічна сутність та юридична природа екологічного страхування (2 год.).

Історично-правові підходи до виникнення екологічного страхування у світі. Об’єктивні та суб’єктивні передумови здійснення екологічного страхування в Україні. Екологічний ризик як підстава відмежування екологічного страхування від інших видів економіко-правового захисту.

Розвиток науково-теоретичних підходів до визначення поняття екологічного страхування. Загальні та спеціальні юридичні ознаки екологічного страхування. Особливості поєднання приватно-правової та публічно-правової природи екологічного страхування.

Місце правовідносин екологічного страхування у системі еколого-правових відносин. Перспективи формування інституту екологічного страхування в системі екологічного права.
Практичне заняття (2 год)

  1. Історично-правові підходи до виникнення екологічного страхування.

  2. Екологічний ризик у правовідносинах екологічного страхування.

  3. Поняття та юридичні ознаки екологічного страхування.

  4. Місце та роль екологічного страхування в системі екологічного права.


Лекція 2. Соціально-економічна сутність та юридична природа екологічного страхування (2 год.).

Екологічне страхування як елемент системи фінансування у складі економіко-правового механізму у галузі екології. Мета і завдання екологічного страхування в Україні.

Правові принципи екологічного страхування.

Економіко-правові функції екологічного страхування. Класифікація функцій екологічного страхування.

Проблеми соціальної ефективності та перспективи розвитку екологічного страхування в Україні. Перспективи розширення сфери страхового захисту в галузі екології.
Практичне заняття (2 год)

 1. Екологічне страхування у складі економіко-правового механізму в галузі екології, його мета і завдання.

 2. Правові принципи екологічного страхування.

 3. Функції екологічного страхування та їх види.

 4. Перспективи розвитку екологічного страхування в Україні.Завдання для самостійної роботи (2 год.).

 1. Провести загальний аналіз наукової літератури у сфері екологічного страхування.

 2. Розкрити суть та зміст компенсаційної функції екологічного страхування.

 3. Проаналізувати проблеми реалізації екологічним страхуванням превентивної та інвестиційної функцій.

 4. Дослідити еколого-правові фактори формування в Україні ринку надання послуг з екологічного страхування.


Рекомендована література:

Основні джерела: 3 – 7, 9, 11 – 12, 16, 17, 23, 29, 32, 33, 35, 47, 61 – 63, 66, 72, 76, 79 – 81, 85 – 86.

Додаткові джерела: 13 – 15, 18 – 19, 24 – 27, 31, 36 – 39, 41 – 42, 44, 49 – 50, 52 – 55, 58 – 59, 65, 70, 77, 82 – 83, 87, 89.

Нормативно-правові акти: 1 – 3, 16, 17, 19 – 22, 24, 28, 36, 42, 46, 53 – 58, 65.

Тема 2. Законодавство України про екологічне страхування (2 год.).

Лекція 1. Законодавство України про екологічне страхування (2 год.).

Поняття, ознаки та особливості законодавства України про екологічне страхування. Конституційні засади екологічного страхування. Співвідношення екологічного, страхового, господарського та цивільного законодавства в регулюванні відносин з екологічного страхування.

Наукові та правові підходи до класифікації джерел права у сфері екологічного страхування в Україні. Особливості локального нормативно-правового регулювання еколого-страхових відносин.

Проблеми вдосконалення законодавства України про екологічне страхування. Перспективи розробки та прийняття Закону України „Про екологічне страхування”.
Практичне заняття (2 год)

  1. Поняття, ознаки та особливості законодавства України про екологічне страхування.

  2. Класифікація джерел права у сфері екологічного страхування.

  3. Особливості локального нормативно-правового регулювання еколого-страхових відносин.

  4. Передумови та перспективи прийняття Закону України „Про екологічне страхування”.


Завдання для самостійної роботи (2 год.).

 1. Дослідити проблеми системності законодавства про екологічне страхування.

 2. Проаналізувати наукові підходи до систематизації законодавства у сфері екологічного страхування.

 3. Дослідити правове регулювання екологічного та ядерного страхування: проблеми співвідношення.

 4. З’ясувати особливості локально-правового регулювання екологічних відносин.


Рекомендована література:

Основні джерела: 5 – 7, 21, 23, 29, 32 – 33, 53, 66, 69, 73 – 74, 76, 78, 80, 82, 85.

Додаткові джерела: 8, 13, 36 – 38, 47, 49, 64, 75, 77, 84, 89.

Нормативно-правові акти: 1 – 3, 6, 8, 10 – 14, 16 – 23, 26 – 28, 30 – 31, 34 – 35, 37 – 38, 40 – 41, 48 – 52, 54 – 65.

Тема 3. Правовідносини екологічного страхування та перестрахування екологічних ризиків (3 год.).

Лекція 1. Правовідносини екологічного страхування та перестрахування екологічних ризиків (2 год.).

Поняття та ознаки правовідносин екологічного страхування. Наукові та правові підходи до класифікації правовідносин у сфері екологічного страхування.

Передумови та підстави виникнення правовідносин екологічного страхування. Проблеми визначення страхового інтересу в екологічному страхуванні, види страхових інтересів. Страховий ризик та страховий випадок в екологічному страхуванні. Співвідношення екологічного ризику та страхового ризику в екологічному страхуванні.

Характеристика суб’єктного складу правовідносин екологічного страхування. Правовий статус страхових компаній (страховиків), які здійснюють екологічне страхування. Особливості правового статусу об’єднань страховиків та товариств взаємного страхування у правовідносинах екологічного страхування. Страхове посередництво та його значення у правовідносинах екологічного страхування. Правові засади самострахування та співстрахування екологічних ризиків.

Поняття та види об’єктів правовідносин екологічного страхування. Зміст правовідносин екологічного страхування та проблеми його відображення в законодавстві.

Підстави зміни та припинення правовідносин екологічного страхування.
Лекція 2. Правовідносини екологічного страхування та перестрахування екологічних ризиків (1 год.).

Соціально-економічна сутність правовідносин перестрахування екологічних ризиків.

Правовий статус сторін у правовідносинах перестрахування екологічних ризиків за законодавством України. Об’єкти правовідносин перестрахування екологічних ризиків. Проблеми визначення змісту правовідносин перестрахування екологічних ризиків.

Підстави виникнення, зміни та припинення правовідносин перестрахування екологічних ризиків.
Практичне заняття (2 год)

 1. Поняття, ознаки та види правовідносин екологічного страхування.

 2. Передумови та підстави виникнення, зміни і припинення правовідносин екологічного страхування.

 3. Склад правовідносин екологічного страхування.

 4. Страховий інтерес, страховий ризик та страховий випадок в екологічному страхуванні.

 5. Особливості правовідносин з перестрахування екологічних ризиків.Завдання для самостійної роботи (2 год.).

 1. Провести розмежування понять „об’єкт страхових правовідносин”, „об’єкт страхової охорони” та „страховий об’єкт”.

 2. Розглянути екологічний ризик як системоутворюючий фактор для правовідносин екологічного страхування.

 3. Дослідити критерії страхового ризику у правовідносинах екологічного страхування.

 4. Визначити перспективи розвитку правового регулювання в Україні правовідносин перестрахування екологічних ризиків.

 5. Виявити особливості правовідносин із страхування екологічних ризиків, реалізація яких призвела до заподіяння катастрофічної шкоди.


Рекомендована література:

Основні джерела: 4 – 7, 12, 16, 23, 33, 35, 53, 58, 60 – 61, 66, 68, 85 – 86, 90.

Додаткові джерела: 11, 24 – 27, 29, 31 – 32, 36, 39, 41 – 42, 44, 49, 54 – 55, 63, 70, 72, 81, 83.

Нормативно-правові акти: 3 – 5, 7 – 9, 15 – 17, 19, 21 – 22, 24 – 26, 29, 32 – 33, 40, 50 – 52, 55 – 60, 62 – 63, 65.

Тема 4. Право громадян на екологічне страхування як гарантія компенсації шкоди їх життю, здоров’ю та майну (1 год.).

Лекція 1. Право громадян на екологічне страхування як гарантія компенсації шкоди їх життю, здоров’ю та майну (1 год.).

Пріоритет охорони та захисту конституційних екологічних прав у механізмі екологічного страхування.

Екологічне страхування в системі юридичних гарантій основних екологічних прав громадян. Права громадян (третіх осіб) у відносинах обов’язкового екологічного страхування.

Право громадян на добровільне екологічне страхування за законодавством України. Форми і способи реалізації та захисту права громадян на добровільне екологічне страхування.
Практичне заняття (2 год)

 1. Право громадян на екологічне страхування в системі екологічних прав громадян.

 2. Загальна характеристика прав громадян у відносинах обов’язкового екологічного страхування.

 3. Право громадян на добровільне екологічне страхування.


Завдання для самостійної роботи (2 год.).

 1. Дослідити місце права громадян на екологічне страхування в системі екологічних прав громадян.

 2. Проаналізувати зміст права громадян на екологічне страхування у сфері поводження з відходами.

 3. Дослідити зміст права громадян на екологічне страхування від радіаційного впливу.


Рекомендована література:

Основні джерела: 5, 23, 33, 42, 46 – 49, 56, 66, 79, 85.

Додаткові джерела: 25, 27, 31, 39, 44 – 45, 50 – 51, 53, 59, 61, 73, 76 – 77, 83, 86.

Нормативно-правові акти: 1 – 3, 8, 12, 15, 16, 19, 22, 24, 29, 32 – 34, 42 – 46, 53 – 55, 65.

Тема 5. Правові форми та види екологічного страхування (2 год.).

Лекція 1. Правові форми та види екологічного страхування (2 год.).

Наукові підходи до поняття форм екологічного страхування. Правові форми екологічного страхування за законодавством України. Порядок та правила проведення обов’язкового екологічного страхування. Види обов’язкового екологічного страхування за законодавством України та їх особливості.

Обов’язкове страхування цивільної відповідальності суб’єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно пожежами та аваріями на об’єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об’єкти та об’єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного та санітарно-епідеміологічного характеру.

Обов’язкове страхування відповідальності експортера та особи, яка відповідає за утилізацію (видалення) небезпечних відходів, щодо відшкодування шкоди, яку може бути заподіяно здоров’ю людини, власності та навколишньому природному середовищу під час транскордонного перевезення та утилізації (видалення) небезпечних відходів.

Обов’язкове страхування відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків під час перевезення небезпечних вантажів.

Обов’язкове страхування цивільної відповідальності інвестора, у тому числі за шкоду, заподіяну довкіллю, здоров’ю людей, за угодою про розподіл продукції.

Порядок, правила та особливості проведення добровільного екологічного страхування.
Практичне заняття (2 год)

 1. Правові форми екологічного страхування та їх загальна характеристика.

 2. Обов’язкове екологічне страхування та його види.

 3. Порядок та правила проведення обов’язкового екологічного страхування.

 4. Добровільне екологічне страхування, його види та особливості здійснення.


Завдання для самостійної роботи (2 год.).

 1. Здійснити характеристику правових форм та видів екологічного страхування за законодавством України.

 2. Визначити перспективи вдосконалення правового регулювання відносин із здійснення обов’язкового екологічного страхування.

 3. Проаналізувати перспективи розвитку правових засад здійснення добровільного екологічного страхування.


Рекомендована література:

Основні джерела: 8 – 9, 23, 30, 32 – 33, 35, 38, 53, 58 – 59, 61, 66, 85.

Додаткові джерела: 2, 19, 21, 24, 29, 36, 41, 51, 58, 63, 72, 76, 81, 89.

Нормативно-правові акти: 6 – 8, 10 – 16, 18 – 19, 23, 26 – 27, 35, 37 – 38, 48, 55 – 58, 65.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

Тараса Шевченка Юридичний факультет кафедра трудового, земельного...
Змістовний модуль Регулювання земельних правовідносин органами публічної влади 15
Тараса Шевченка Юридичний факультет кафедра трудового, земельного і екологічного права
В.І. Андрейцев. Право екологічної безпеки. Навчально-методичні матеріали з еколого-правових дисциплін. Частина X. – Київський національний...
Тараса Шевченка Юридичний факультет кафедра трудового, земельного...
Робоча програма спецкурсу " Цивільно-правова відповідальність за ядерну шкоду" для студентів спеціалізації „Земельне і екологічне...
Київський національний університет імені Тараса Шевченка юридичний...
Проблеми теорії та філософії права. Робоча навчальна програма / А. Д. Машков, Н. В. Теремцова. – Київ нац ун-т імені Тараса Шевченка...
Тараса Шевченка Юридичний факультет Кафедра теорії та історії держави і права Укладачі
ВСТУП
Київський національний університет імені Тараса Шевченка юридичний...
Робоча навчальна програма / М.І. Неліп, О. Б. Костенко, Н. А. Вангородська. – Київ нац ун-т імені Тараса Шевченка / юрид ф-т. – К.,...
Тараса Шевченка Юридичний факультет Кафедра правосуддя
Робоча навчальна програма з дисципліни: „Актуальні проблеми кримінально-процесуального права”
Тараса Шевченка Юридичний факультет Кафедра господарського права
Укладачі: д ю н., доц. Рєзнікова В. В., к ю н., доц. Клепікова О. В., к ю н., ас. Кравець І. М
Тараса Шевченка Юридичний факультет Кафедра криміналістики
Робоча навчальна програма спецкурсу “Теорія і практика окремих видів досліджень у сфері судочинства” для студентів юридичного факультету...
Тараса Шевченка Юридичний факультет Кафедра конституційного та адміністративного...
Укладач: доктор юридичних наук, професор кафедри конституційного та адміністративного права Пришва Надія Юріївна
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка