Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня


НазваАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Сторінка7/7
Дата13.06.2013
Розмір0.86 Mb.
ТипАвтореферат
bibl.com.ua > Медицина > Автореферат
1   2   3   4   5   6   7

Вибрані тези доповідей


 1. Spectroscopic investigation of axial substituted Zr(IV) and hafnium(IV) water soluble phthalocyanines in various solvents / Yu.S. Gerasymchuk, S.V. Volkov, V.Ya. Chernii, L.A. Tomachynski, S. Radzki // Abstr. Book XIII-th Winter School on Coordination Chemistry, 9-13 December 2002, Karpacz, Poland. – P.92.

 2. Третьякова И.Н. Синтез разнолигандных комплексов фталоцианинов циркония(IV) и гафния(IV) с внеплоскостно-координированными N1-(4-метоксифенил)-2-(1-ацетил-2-оксопропил-сульфанил)ацетамидными лигандами / И.Н Третьякова, В.Я. Черний, С.В. Волков // Тез. докл. V школы-конф. молодых ученых стран СНГ по химии порфиринов и родствен. соед., 16-22 сентября 2002, Звенигород, Россия. – С. 83-84.

 3. Absorption and emission spectroscopic investigation of water soluble axial substituted Zr(IV) and Hf(IV) phthalocyanines in solutions / Yu.S. Gerasymchuk, S.V. Volkov, V.Ya. Chernii, L.A. Tomachynski, S. Radzki // Abstr. Book 4th Intern. spring workshop on spectroscopy, structure and synthesis of rare earth systems, 21-26 June 2003, Ladek Zdroj, Poland. – P.21.

 4. Molecular design of phthalocyanine systems for instance of Ti(IV), Zr(IV), and Hf(IV) phthalocyanines / L.A. Tomachynski, V.Ya. Chernii, I.N. Tretyakova, S.V. Volkov // Mat. zjazd. XLVI Zjazd Nauk. Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inzynierov i Technikow Przemyslu Chemicznego, 15-18 wrzesnia 2003, Lublin, Poland. – T. I. – P.402.

 5. Молекулярный дизайн разнолигандных фталоцианинов Ti, Zr и Hf (IV) В.Я. Черний, Л.А. Томачинская, И.Н. Третьякова, С.В. Волков // Тез. докл. XXI Междунар. Чугаевск. конф. по координац. химии, 10–13 июня 2003 г., г. Киев: Издательско-полиграфич. центр ”Киевский университет”, 2003. – С. 141-143.

 6. Cytostatic activity of mixed ligand zirconium and hafnium phthalocyanines with organic acids L.A. Tomachynski, V.Ya. Chernii, H.N. Gorbenko, V.V. Filonenko, S.V. Volkov // Abstr. book Conf. for young scientists, PhD students and students on molecular biology and genetics, 25-27 september 2003, Kyiv, Ukraine. – P.267.

 7. Черний В.Я. Водорастворимые смешанолигандные комплексы на основе фталоцианинов циркония и гафния / В.Я. Черний, Л.А. Томачинская, С.В. Волков // Труды IX Междунар. конф. по химии порфиринов и их аналогов, 8-12 сентября 2003г., Суздаль, РФ. – Иваново, 2003. – С.130-132.

 8. Синтез біс(4-[4-({2-[(3-хлоро-2-метилфенил)аміно]-2-оксоетил}тіо)-3,5-диметил-1н-піразол-1-іл]бензоато) цирконій(IV) фталоціаніну / І.М. Третьякова, Л.А. Томачинська, В.Я. Черній, С.В. Волков // Тези доп. XVI Укр. конф. з неорг. хімії за участю закордонних учених, 20-24 вересня 2004 р., Ужгород. – Київ: ВПЦ “Київський університет”, 2004. – С. 99.

 9. Electrochemical investigation of “axial” substituted zirconium (IV) and hafnium (IV) phyhalocyanines / R. Zhan, Z. Ou, K.M. Kadish, L.A. Tomachynski, V.Ya. Chernii, I.N. Tretyakova, S.V. Volkov // Abstr. 205th Meeting of the Electrochemical Society, 9-14 May 2004, San Antonio, Texas, USA. – Abs. 468.

 10. Синтез, строение и электрохимические свойства фталоцианиновых комплексов циркония (IV) и гафния (IV) с карбоксилатами / И.Н. Третьякова, Ю.Ю. Колотилова, Л.А. Томачинская, В.Я. Черний // Тез. докл. XXII междунар. Чугаевской конф. по координационной химии, 20-24 июня 2005, Кишинев, Молдова. – С. 519.

 11. Zr(IV) and Hf(IV) phthalocyanines: Molecular design and spectral luminiscent properties / L.A. Tomachynski, V.Ya. Chernii, I.N. Tretyakova, S.V. Volkov // Тез. докл. конф. "Химия азотсодержащих гетероциклов (ХАГ – 2006)", 2-7 октября 2006 г., Харьков. – C. 249.

 12. Фталоцианиновые комплексы циркония с внеплоскостными бета-дикарбонильными лигандами: электрохромизм и циклическая вольтамперометрия / С.В. Волков, Г.Я. Колбасов, Ю.С. Краснов, Л.А. Томачинская, В.Я. Черний, И.Н. Третьякова // Тез. докл. XXIII междунар. Чугаевской конф. по координационной химии, 4-7 сентября 2007г., Одесса, Украина. – C. 347-348.

 13. Synthesis and X-ray structure of phthalocyanine Zr(IV) complex with pelargonic acid / V.Ya. Chernii, I.N. Tretyakova, V.V. Bon, S.V. Volkov // Abstr. XI Intern. Conf. Crystal Chemistry of Intermetallic Compounds, 30 May   2June 2010, Lviv, Ukraine.   P.112.

 14. Phthalocyanine Zr(IV) and Hf(IV) complexes with nonanoic acid: structure and spectral properties / V.Ya. Chernii, I.N. Tretyakova, V.V. Bon, L.A. Tomachynska, S.V. Volkov / Abstr. The Third Intern. Workshop on Advanced Spectroscopy and Optical Materials (IWASOM'2011), 17 -22 July 2011, Gdańsk, Poland. – P. 162.

 15. Исследование фрагментации дибензоилметанатных комплексов фталоцианинов циркония и гафния методом GALDI масс-спектрометрии / С.В. Коробко, О.В. Севериновская, В.Я. Черний, И.Н. Третьякова, С.В. Волков // Тези доп. Всеукр. з міжнар. участю конф. молодих вчених “Хімія, фізика та технологія поверхні”, 15 16 травня 2012, Київ. – С. 99-100.


Опубліковані праці, які додатково відображають наукові результати дисертації


 1. Томачинская Л. А. Окислительно-восстановительные свойства бис (β дикарбонильных) фталоцианиновых комплексов циркония(IV) и гафния(IV) / Л.А. Томачинская, В.Я. Черний, Ю.Ю. Колотилова // Укр. хим. журн. − 2002. − 68, №3. − С. 64−65.

 2. Синтез и спектроскопические свойства смешано-лигандных фталоцианиновых комплексов циркония и гафния с “аксиально” координированными фталевыми кислотами / В.Я. Черний, Л.А. Томачинская, Ю.С. Герасимчук, С.С. Радзки, С.В. Волков // Укр. хим. журн. – 2003. – Т. 69, № 3.   С. 9 11. (Особистий внесок: синтез, обробка експериментальних результатів, написання статті та формулювання висновків).

 3. Електрохімічна поведінка біс(3-заміщених 2,4-пентандіонатних) фталоціанінових комплексів Zr(IV) та Hf(IV) в неводних середовищах / І.М. Третьякова, Л.А. Томачинська, Ю.Ю. Колотилова, В.Я. Черній // Укр. хим. журн. – 2003. – Т. 69, № 3.   С. 75 77. (Особистий внесок: планування експерименту, участь у обговоренні експериментальних результатів, написання статті).


АНОТАЦІЯ
Черній В. Я. Синтез, будова, властивості та перспективи застосування фталоціанінових комплексів титану, цирконію та гафнію з позаплощинними лігандами. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора хімічних наук за спеціальністю 02.00.01 – неорганічна хімія. – Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І.Вернадського НАН України, Київ, 2012.

Дисертація присвячена синтезу, дослідженню реакцій лігандного обміну, особливостей будови та перспектив застосування позаплощинно координованих фталоціанінових комплексів титану, цирконію та гафнію. Pозроблено нові методи синтезу дихлоридофталоціанінатів Ti, Zr, Hf та їх оксо- (дигідроксо-) похідних. На їх основі синтезовано нові фталоціанінові комплекси Ti, Zr, Hf з позаплощинно координованими поліфенолами та гідроксикислотами, а у випадку фталоціанінатів Zr та Hf - позаплощинно координовані комплекси з біс(-дикарбонільними) та дикарбоксилатними лігандами. Методами ЯМР, РСА та ЕСП, доведено, що позаплощинні ліганди розташовані в цис-положенні відносно центрального атому металу фталоціанінового макроциклу.

Досліджено ряд фізико-хімічних характеристик отриманих фталоціанінів, Показано, що природа позаплощинних лігандів впливає на схильність до агрегатоутворення, флуоресцентні, електрохімічні, електрохромні властивості цих сполук. Встановлено, що гібридні плівки на основі оксиду титану і фталоціанінатів Zr та Hf з β-дикарбонільними лігандами мають підвищену фоточутливість, а водорозчинні фталоціаніни з карбоновими кислотами та амінокислотами - високу цитостатичну активність на клітинах мишачої мієломи.

Ключові слова: позаплощинно координовані фталоціанінати, титан, цирконій, гафній, синтез, спектроскопія, електрохромізм та фоточутливість, цитостатична активність.

АННОТАЦИЯ
Черний В. Я. Синтез, строение, свойства и перспективы применения фталоцианиновых комплексов титана, циркония и гафня с внеплоскостными лигандами. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени доктора химических наук по специальности 02.00.01 – неорганическая химия. – Институт общей и неорганической химии им. В.И.Вернадского НАН Украины, Киев, 2012.

Диссертация посвящена синтезу, исследованию реакций лигандного обмена, особенностей строения и перспектив применения внеплоскостно координированных фталоцианиновых комплексов титана, циркония и гафния. Разработаны новые методы синтеза дихлоридофталоцианинатов Ti, Zr, Hf (PcMCl2) и их оксо- (дигидроксо-) производных. Получение PcMCl2 основано на введении в реакционную смесь соединений, легко поддающихся хлорированию, что позволяет получать с хорошими выходами дихлоридофталоцианинаты высокой степени чистоты. Для получения оксо- (дигидроксо-) фталоцианинатов предложен метод гидролиза соответствующих PcMCl2 комплексов.

Используя PcMCl2, их оксо- (дигидроксо-) производные синтезированы новые фталоцианиновые комплексы Ti, Zr, Hf с внеплоскостно координированными полифенолами и гидроксикислотами, а в случае фталоцианинатов Zr и Hf получены внеплоскостно координированные комплексы с бис(β-дикарбонильными) и ди(карбоксилатными) лигандами. Показано, что в результате реакции PcMХ2 (М = Zr, Hf; Х = Cl, OH) с β-дикарбонилами или карбоновыми кислотами образуются соответствующие бис-(β -дикарбонилато) или дикарбоксилатофталоцианинаты Zr и Hf. В случае реакции между PcTiCl2 и β-дикарбонильными соединениями установлено образование не бис(β-дикарбонильных) фталоцианинатов титана, а фталоцианина титанила или безметального фталоцианина.

Методами ЯМР, РСА и ЭСП доказано, что внеплоскостные лиганды располагаются в цис-положении относительно центрального атома металла фталоцианинового макроцикла. Показано, что бис(дибензоилметанато) фталоцианинаты циркония и гафния имеют подобные рентгеноструктурные параметры, а также ЭСП и ПМР характеристики, что свидетельствует о близких химических свойствах ионов этих металлов. Для дипеларгонатофталоцианинатов циркония и гафния расшифрованы структуры методом РСА. В случае гафниевого комплекса карбоксилатный лиганд координируется бидентатно, образуя комплекс состава металл:лиганд = 1:2 (PcHfL2), Карбоксилатный лиганд в дипеларгонатофталоцианинате циркония также координируется бидентатно, но в виде мостика между двумя фталоцианиновыми фрагментами, образуя соединение состава [PcZrL2]2. Ионы металлов в обоих соединениях восьми координированные.

Исследование флуоресцентных свойств полученных комплексов показало, что для фталоцианинатов гафния с внеплоскостными лигандами характерна очень низкая интенсивность излучения. В случае смешанолигандных фталоцианинатов циркония природа лиганда значительно влияет на флуоресцентные характеристики комплексов. Низкий квантовый выход флуоресценции установлен для дихлоридофталоцианината циркония (0.006). При замещении атомов хлора на β-дикетонатные лиганды квантовый выход флуоресценции возрастает до двенадцати раз (до 0.073 для комплекса с 4-бензоил-5-метил-2-фенил-2,4,-дигидро-3Н-пиразол-3-оном). Изучены окислительно-восстановительные, электрохромные свойства β-дикарбонильних фталоцианинов Zr и Hf.

Показано, что природа внеплоскостных лигандов влияет на склонность к агрегатообразованию, флуоресцентные, электрохимические, электрохромные свойства соединений. Показано, что гибридные пленки на основе оксида титана и фталоцианинатов Zr и Hf с β-дикарбонильнимы лигандами обладают повышенной фоточувствительностью. Водорастворимые фталоцианинаты Zr и Hf с карбоновыми кислотами и аминокислотами проявляют высокую цитостатическую активность на клетках мышиной миеломы.

Ключевые слова: внеплоскостно координированные фталоцианинаты, титан, цирконий, гафний, синтез, спектроскопия, электрохромизм и фоточувствительность, цитостатическая активность.

ANNOTATION
Chernii V.Ya. Synthesis, structure, properties and application prospects of titanium, zirconium, hafnium phthalocyanine complexes containing out-of-plane ligands. – Manuscript.

Dissertation for the doctor of chemical science degree, speciality 02.00.01 – inorganic chemistry. – V.I.Vernadskii Institute of General and Inorganic Chemistry of National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, 2012.

The dissertation is devoted to the synthesis, study of ligand exchange reaction, structure and prospects of application of titanium, zirconium, hafnium phthalocyanine complexes with out-of plane coordination. The new methods of synthesis of Ti, Zr, Hf phthalocyanine dichlorides and their oxo- (dihydroxo-) derivatives were developed. On their base series of new phthalocyanines of Ti, Zr, Hf with out-of-plane coordinated polyphenols, hyrdoxyacids were synthesized. Besides, for Zr, Hf phthalocyanine complexes containing bis(-dicarbonyl) and bis(carboxylate) ligands were obtained. It is shown that reaction of PcMХ2 (М=Zr, Hf; Х=Cl, OH) with β-dicarbonyls or carbonic acids results in formation of corresponding bis(-dicarbonylate) and bis(carboxylate) phthalocyanines.

Using methods of NMR, X-ray UV-VIS absorption spectroscopy the cis-position of out-of-plane ligands relatively to the central metal atom of phthalocyanine macrocycle was established. The physico-chemical characteristics of synthesized phthalocyanines were studied. The effect of nature of out-of-plane ligands on aggregation tendency, fluorescent, electrochemical and electrochromic properties of Zr and Hf phthalocyanines was demonstrated. Besides we have discovered the increased photosensitivity of TiO2 -based hybrid films containing Zr and Hf phthalocyanines with β-dicarbonylic substituents, and high cytostatic activity of water-soluble complexes modified with carbonic acids and aminoacids on murine myeloma cells.

Keywords: out-of-plane coordinated phthalocyanines, titanium, zirconium, hafnium, synthesis, spectroscopy, electrochromism, photosensitivity, cytostatic activity.

1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
СИНТЕЗ, СТРУКТУРА ТА ВЛАСТИВОСТІ АКСІАЛЬНОКООРДИНОВАНИХ КОМПЛЕКСІВ ФТАЛОЦІАНІНУ ЗАЛІЗА
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Д 64. 605. 01 Національного фармацевтичного університету за адресою: 61002, м. Харків, вул. Пушкінська, 53
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
РІВНЯННЯ НЕСКІНЧЕННИХ ЛАНЦЮГІВ НЕЛІНІЙНИХ ОСЦИЛЯТОРІВ: ЗАДАЧА КОШІ, ПЕРІОДИЧНІ РОЗВ’ЯЗКИ, БІЖУЧІ ХВИЛІ
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Спеціальність: 12. 00. 08 кримінальне право та кримінологія; кримінально – виконавче право
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук
Робота виконана в Дніпропетровському національному університеті імені Олеся Гончара МОНмолодьспорту України
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Робота виконана в Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка, Міністерство освіти і науки України
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Робота виконана у Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка, Міністерство освіти і науки України
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Робота виконана в Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка, Міністерство освіти і науки України
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Робота виконана в Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка, Міністерство освіти і науки України
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Роботу виконано на кафедрі конституційного та адміністративного права юридичного факультету Київського національного університету...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка