Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня


Скачати 415.75 Kb.
НазваАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Сторінка1/5
Дата19.05.2013
Розмір415.75 Kb.
ТипАвтореферат
bibl.com.ua > Медицина > Автореферат
  1   2   3   4   5МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


Товчига Ольга Володимирівна

УДК 615.451.16:582.893:599.323.4:612.398.193:612.46]001.53

ДОСЛІДЖЕННЯ СЕЧОГІННОЇ, НЕФРОПРОТЕКТОРНОЇ, ГІПОУРИКЕМІЧНОЇ ДІЇ ЯГЛИЦІ ЗВИЧАЙНОЇ
(AEGOPODIUM PODAGRARIA L.)
ЯК ОСНОВА ДЛЯ СТВОРЕННЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ


14.03.05 – фармакологія

АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата фармацевтичних наук
Харків 2009

Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Національному фармацевтичному університеті
МОЗ України.
Науковий керівник ­ – доктор медичних наук, професор

Штриголь Сергій Юрійович,

Національний фармацевтичний університет,
професор кафедри технології ліків та клінічної
фармакології з фармацевтичною опікою ІПКСФ
(інституту підвищення кваліфікації спеціалістів
фармації)
Офіційні опоненти: доктор медичних наук, професор

Дроговоз Світлана Мефодіївна,

Національний фармацевтичний університет,
завідувач кафедри фармакології

доктор медичних наук, професор

Заморський Ігор Іванович,

Буковинський державний медичний університет,
завідувач кафедри фармакології


Захист відбудеться «___» жовтня 2009 р. о ___ годині на засіданні
спеціалізованої вченої ради Д 64.605.01 Національного фармацевтичного університету за адресою: 61002, м. Харків, вул. Пушкінська, 53.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного
фармацевтичного університету (61168, м. Харків, вул. Блюхера, 4).
Автореферат розісланий «___» вересня 2009 р.

Вчений секретар спеціалізованої

вченої ради, доктор біологічних наук,

професор Л. М. Малоштан

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Лікарські препарати з нефропротекторною, діуре­тичною, гіпоурикемічною дією застосовуються при численних захворюван­нях сечовидільної та серцево-судинної систем, порушеннях обміну речовин. На захворювання нирок у світі страждають більш ніж 50 млн пацієнтів (Dirks J.H. et al., 2005). Кількість хворих із термінальною хронічною нирковою
не­достатністю (ХНН), що потребують еферентної або замісної терапії, складає від 10 до 2000 на 1 млн населення в різних країнах і невпинно зростає (Ду­дарь И.А., 2006; Іванов Д.Д., 2008). Боротьба з хронічними хворобами нирок є одним із пріоритетних напрямків розвитку системи охорони здоров’я (Stratta P., Coppo R., 2008). Часто постає проблема корекції нефротоксичної дії лікарських засобів, несприятливих факторів довкілля (Таран О., Таран А., 2002; Гоженко А.И., 2006). Отже, існує потреба в нефропротекторних препа­ратах, асортимент яких на сьогодні обмежений. Збільшується інтерес до рос­линних нефропротекторів, які, згідно з усталеними поглядами, мають багато­гранну дію та високий ступінь безпечності (Wojcikowski K. et al., 2004;
Василь­ченко Е.А., 1999; Вичкуткина Е.А., 2007; Сивак К.В., 2007).

Чисельність лікарських препаратів із селективним впливом на обмін сечової кислоти (СК), що тісно пов’язаний зі станом видільної функції нирок (ВФН), також недостатня. Гіпоурикемічні засоби представлені лише алопу­ринолом, урикозуричні засоби на вітчизняному фармацевтичному ринку взагалі відсу­тні (Чумак В.Т. і співавт., 2007). Застосування цих препаратів необхідне при порушеннях пуринового обміну, насамперед подагрі, яка значно поширена, має хронічний перебіг, суттєво впливає на якість життя (Pearson N.L., 2006). Все більшого розповсюдження – до 18% у деяких популяціях – набуває «безсимптомна» гіперурикемія, яка залучена до патогенезу арте-ріальної гіпертензії, метаболічного синдрому (Kutzing M.K., Firestein B.L., 2008). Підвищення рівня СК в крові – частий побічний ефект лікарських препаратів (Luk A.J., Simkin P.A., 2005). Тому є необхідним розширення асортименту гіпоурикемічних та урикозуричних засобів.

У зазначених аспектах привертає увагу яглиця звичайна (ЯЗ, російська назва – сныть обыкновенная, Aegopodium podagraria L.) – лікарська рослина род. Селерові, яку застосовують у народній медицині при хворобах нирок, порушеннях обміну речовин, у т.ч. подагрі, як сечогінний засіб (Příhoda A., 1989; Гродзинський А.М. і співавт., 1990; Стогова Н., 2006). У сировині ЯЗ наявні гідроксикоричні кислоти, їхні похідні, кумарини, флавоноїди, ефірна олія, мікро- та макроелементи (Растительные ресурсы СССР, 1988; Гродзинський А.М. і співавт., 1990; Ojala T. et al., 1999; Kapetanos C. et al., 2008;
Койро О.О. і співавт., 2009a,b). Тому в препаратів цієї рослини можна очікувати широкий спектр біологічної активності, ренальні й метаболічні ефекти. Досліджується протизапальна (Prior R.M. et al., 2007), загальнозміцнювальна дія ЯЗ, можливість зменшувати токсичний вплив протипухлинних засобів (Гриднева Е.С., Ханина М.А., 2005). ЯЗ має значну сировинну базу (Расти-тельные ресурсы СССР, 1988; Діденко М.М. і співавт., 2005). Тому фармакологічне вивчення ЯЗ із метою створення лікарських засобів є актуальним.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконана відповідно до плану науково-дослідних робіт Національного фармацевтичного університету в рамках теми 0103 U 000478 «Фармакологічне дослідження біологічно активних речовин та лікарських засобів синтетичного та рослинного походження та їх застосування в медичній практиці».

Мета і задачі дослідження. Мета роботи – виявлення закономірностей впливу фармакологічних препаратів яглиці звичайної на видільну функцію нирок та обмін сечової кислоти, встановлення їхньої порівняльної ефективності на різних за патогенезом моделях ураження нирок, а також з’ясування деяких механізмів дії та визначення гострої токсичності. Для досягнення
мети були поставлені наступні завдання:

1. Визначити гостру токсичність фармакологічних препаратів ЯЗ (сухого екстракту, настойки). 2. Дослідити ренальні ефекти фармакологічних препаратів ЯЗ порі­вняно з відомими рослинними нефротропними засобами в
інтактних тварин. 3. Провести скринінгове та подальше поглиблене
дослідження нефропротекторної активності фармакологічних препаратів ЯЗ порівняно з відомими рослинними нефропротекторами на моделях первинно нефротоксичної (етиленгліколевої), міоглобінуричної, ішемічної гострої ниркової недостатності (ГНН) та гентаміцинової нефропатії. 4. Встановити
характер впливу фармакологічних препаратів ЯЗ на обмін сечової кислоти за умов моделі гіперурикемії. 5. Для уточнення можливих ланок механізму дії фармакологічних препаратів ЯЗ визначити їхній вплив на процеси запалення та пероксидного окиснення ліпідів (ПОЛ), на стійкість мембран in vitro.

Об’єкт дослідження: пошук та створення лікарських засобів із
рослинної сировини яглиці звичайної.

Предмет дослідження: сечогінна, нефропротекторна, гіпоурикемічна активність фармакологічних препаратів яглиці звичайної.

Методи дослідження: фармакологічні, токсикологічні, фізіологічні, біохімічні, гістологічні, статистичні.

Наукова новизна одержаних результатів. Вперше встановлено параметри гострої токсичності фармакологічних препаратів ЯЗ, охарактеризовано їхні нефротропні ефекти, проведено порівняльне дослідження нефропротекторної активності. Дана активність найбільш виражена в сухого екстракту надземної частини ЯЗ і виявляється на різних за патогенезом моделях ураження нирок. Вперше доведено урикозуричну, гіпоурикемічну, протизапальну дію препаратів ЯЗ. Наукову новизну роботи підтверджено двома патентами України на винахід № 76891 від 15.09.2006 та № 85892 від 10.03.2009.

Практичне значення одержаних результатів. Експериментально встановлено, що сухий екстракт ЯЗ чинить виражену нефропротекторну активність на моделях етиленгліколевої, міоглобінуричної, ішемічної ГНН та гентаміцинової нефропатії, виявляє переваги перед хофітолом. Дана активність забезпечується нормалізацією парціальних функцій нирок та, меншою мірою, посиленням антиоксидантного захисту. Доведено, що фармакологічні препарати ЯЗ, насамперед настойка, виявляють гіпоурикемічну дію та чинять урикозуричний ефект, протидіють процесу запалення, що може бути основою протиподагричної дії. За результатами дисертаційної роботи видано
інформаційний лист про нововведення в системі охорони здоров’я, фрагменти роботи впроваджено в педагогічний процес кафедр експериментальної та клінічної фармакології з клінічною імунологією та алергологією Української медичної стоматологічної академії, фармакології з медичною рецептурою Харківського державного медичного університету, фармакогнозії та клінічної фармакології з фармацевтичною опікою Національного фармацевтичного університету. Планується впровадження засобу «Листя яглиці звичайної»
у виробництво на ЗАТ «Ліктрави» (акт від 23.01.2009).

Особистий внесок здобувача. Здобувачем особисто проведено інформаційно-патентний пошук, проаналізовано наукову літературу за темою дисертації, разом із науковим керівником визначені мета та завдання, обрані методи. Самостійно виконані усі серії експериментів (морфологічні
дослідження проведено за допомоги начальника обласного Чернігівського патологоанатомічного бюро, головного патологоанатома управління охорони здоров'я обласної державної адміністрації В.О. Синиці). Разом із науковим керівником сформульовані висновки, написані оглядові статті.

Апробація результатів дисертації. Матеріали дисертації апробовані на Всеукраїнському науково-практичному семінарі «Перспективи створення в Україні лікарських препаратів різної спрямованості дії» (м. Харків, 2004); VI Національному з’їзді фармацевтів України (м. Харків, 2005); III Націо-нальному з’їзді фармакологів України (м. Одеса, 2006); науково-практичній конференції з міжнародною участю «Сучасні проблеми створення й удосконалення лікарських препаратів», присвяченій пам’яті проф. Г.П. Півненко
(м. Харків, 2006); наукових конференціях студентів та молодих вчених НФаУ
«Актуальні питання створення нових лікарських засобів» 2004, 2008,
2009 рр., засіданні регіонального відділення Асоціації фармакологів України
(м. Харків, 2007).

Публікації. За темою дисертації опубліковано 12 статей, з них 8 –
у профільних наукових журналах, рекомендованих ВАК України; 2 патенти України на винаходи, 1 інформаційний лист, 6 тез доповідей.

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, огляду літератури, опису об’єктів та методів дослідження, 5 розділів власних
досліджень, загальних висновків та переліку використаних джерел (378 дже­рел, із яких 98 з кириличною графікою, 280 – із латинською), 7 додатків.
Робота викладена на 205 сторінках друкованого тексту, враховуючи 31 рисунок, 33 таблиці, 7 сторінок додатків.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
Огляд літератури. Узагальнено дані щодо лікарських рослин світової флори, які впливають на функціональний стан нирок, у т. ч. при нирковій
патології, та на обмін СК. Розглянуто діючі речовини цих рослин, їх механізми дії. Висвітлено перспективні напрямки досліджень у цьому напрямку.
Обґрунтовано доцільність фармакологічного вивчення ЯЗ із метою створення лікарських препаратів нефрологічного та протиподагричного профілю.

Об’єкти та методи досліджень. Досліджено екстракт і настойку ЯЗ, отримані автором під керівництвом к.фарм.н., доц. С.І. Степанової. Препара­ти порівняння: хофітол (Laboratories Rosa-Phytopharma, Франція), леспе-нефрил (USB «Healthcare», Франція), корвітин (ЗАТ НВЦ «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод», Україна), оліметин (ВАТ «Нижфарм», Росій­ська Федерація), алопуринол (ЗАТ НВЦ «Борщагівський хіміко-фарма­цевтичний завод», Україна), диклофенак натрію (ЗАТ «Біолік», Україна).

Досліди проведено на 320 рандомбредних щурах та 179 рандомбредних мишах, що знаходилися у віварії ЦНДЛ НФаУ, обладнаному відповідно до вимог GLP. При проведенні досліджень дотримувалися правил гуманного поводження з тваринами Директиви Ради ЄС із питань захисту тварин, які використовуються для експериментальних та інших наукових цілей.

Гостру токсичність настойки, позбавленої спирту, та екстракту ЯЗ ви­значали за загальноприйнятою методикою (Пастушенко Т.В. и соавт., 1985). Стан ВФН у щурів та мишей оцінювали за спонтанного добового діурезу й водного навантаження (Берхин Е.Б., Иванов Ю.И., 1972; Штриголь С.Ю. і співавт., 2008). Нирковий кровобіг у щурів вимірювали за допомогою лазерного допплерівського флоуметра BLF-21 (Transonic Systems Inc., США).

Етиленгліколеву ГНН в мишей викликали підшкірним введенням
етиленгліколю в дозі 10 мл/кг (Майзель (Михайлец) И.Б., 1954). Визначали виживаність тварин протягом двох тижнів та, в окремих серіях, стан ВФН та ПОЛ. Міоглобінуричну ГНН спричиняли внутрішньом’язовим введенням щурам 50% водного розчину гліцеролу в дозі 10 мл/кг (Носкова А.П., 1981). Для відтворення ішемічної ГНН щурам, наркотизова­ним етамінал-натрієм, накладали мініатюрні судинні затискачі на обидві ниркові ніжки терміном на 75 хв (Канус И.И., 1989). Гентаміцинову нефропатію викликали введенням щурам гентаміцину сульфату (АТ «Галичфарм», Україна) в дозі 80 мг/кг
внутрішньом’язово один раз на добу протягом 6 днів (Ali B.H. et al., 2005).

Гіперурикемію в щурів викликали доочеревинним введенням інгібітору урікази калію оксонату (Aldrich, Німеччина) в дозі 250 мг/кг (Nguyen M.T. et al., 2005). Через 2 год після введення калію оксонату відбирали проби крові з судин кінчика хвоста, а також визначали показники ВФН.

У сечі та плазмі крові визначали вміст креатиніну за реакцією Яффе, СК – з фосфорно-вольфрамовим реактивом (у деяких серіях, у сечі – титриметрично), сечовини – з диацетилмонооксимом або уреазним методом
(Тимошенко О.П. і співавт., 2005) за допомогою стандартних наборів (АТ «Реагент», Україна), концентрацію натрію та калію – методом фотометрії полум’я (аналізатор рідин ПАЖ-3, Берхин Е.Б., Ива­нов Ю.И., 1972), вміст білка в сечі – за реакцією з сульфосаліциловою кислотою, в плазмі крові – з біуретовим реактивом (Тимошенко О.П. і співавт., 2005), pH сечі – за допомогою індикаторного паперу. У мишей із етиленгліколевою ГНН в нирках та печінці визначали кіль­кість ТБК-реактантів (Стальная И.Д., Гаришвили Т.Г., 1977), активність ката­лази (Королюк М.А. и соавт., 1988), загальний вміст SH-груп, вміст SH-груп низькомолекулярних сполук (НМС, переважно відновленого глутатіону) та високомолекулярних сполук (ВМС, переважно білків, Северин С.Е., Соловьева Г.А., 1989; Глушков С.И., 2006). У щурів із ішемічною ГНН в нирках, плазмі крові, еритроцитах вимірювали вміст ТБК-реактантів, актив-ність каталази, в нирках та плазмі крові – загальний вміст SH-груп, в нирках та еритроцитах – вміст SH-груп НМС, у плазмі крові – вміст церулоплазміну (метод Равіна). Виміри здійснено за допомогою колориметра-нефелометра КФК-2МП, спектрофотометра СФ-26. Розраховували швидкість клубочкової філь­трації (ШКФ), реабсорбцію води та натрію, фільтраційний заряд натрію, кліренс сечовини, екскре­цію креатиніну, сечовини, СК, білка, натрію, калію (Берхин Е.Б., Ива­нов Ю.И., 1972). Морфологічні дослідження нирок, печінки, головного мозку здійснено стандартними методами світлової мікроскопії (забарвлення гематоксиліном і еозином, мікроскоп «Гранум Р60-Люкс», об’єктив ×10, ×40, окуляр EW10X/22). Протизапальну дію препаратів ЯЗ вивчали на моделі гострого асептичного запалення кінцівки, спричиненого суб­плантарним введенням 0,1 мл 1% розчину карагеніну щурам, наркотизованим етамінал-натрієм. Об’єм кінцівки вимірювали онкометром через 1, 2, 3, 4, 5, 6 та 24 год, виражали у відсотках відносно вихідного об’єму, розраховували антиексудативну активність (Стефанов О.В. і співавт., 2001). Осмотичну
ре­зистентність еритроцитів визначали за методом Альтгаузе­на А.Я. (1959).

Статистичний аналіз здійснювали за критерієм t Ст’юдента у випадку нормального розподілу даних, за критерієм W Уайта – за його відсутності. Внутрішньогрупові відмінності аналізували за парним критерієм T̃
Вілкоксона, альтернативні – за кутовим перетворенням Фішера, в необхідних випадках – із поправкою Йейтса, зв’язок між окремими показниками – за
коефіцієнтом кореляції Спірмена ρ (Лакин Г.Ф., 1990).
  1   2   3   4   5

Схожі:

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
СИНТЕЗ, СТРУКТУРА ТА ВЛАСТИВОСТІ АКСІАЛЬНОКООРДИНОВАНИХ КОМПЛЕКСІВ ФТАЛОЦІАНІНУ ЗАЛІЗА
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
РІВНЯННЯ НЕСКІНЧЕННИХ ЛАНЦЮГІВ НЕЛІНІЙНИХ ОСЦИЛЯТОРІВ: ЗАДАЧА КОШІ, ПЕРІОДИЧНІ РОЗВ’ЯЗКИ, БІЖУЧІ ХВИЛІ
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
...
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Спеціальність: 12. 00. 08 кримінальне право та кримінологія; кримінально – виконавче право
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук
Робота виконана в Дніпропетровському національному університеті імені Олеся Гончара МОНмолодьспорту України
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Робота виконана в Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка, Міністерство освіти і науки України
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Робота виконана у Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка, Міністерство освіти і науки України
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Робота виконана в Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка, Міністерство освіти і науки України
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Робота виконана в Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка, Міністерство освіти і науки України
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Роботу виконано на кафедрі конституційного та адміністративного права юридичного факультету Київського національного університету...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка