Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня


Скачати 371.32 Kb.
НазваАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Сторінка1/3
Дата24.02.2016
Розмір371.32 Kb.
ТипАвтореферат
bibl.com.ua > Право > Автореферат
  1   2   3


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДРОГОБИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

МЕДВІДЬ ТЕТЯНА ОЛЕКСАНДРІВНА


УДК 37 (477) (091) “19/20”: 78. 01 (043. 5)


РОЗВИТОК МУЗИЧНОГО НАВЧАННЯ

У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ

В КІНЦІ ХХ – НА ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ


13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки

А В Т О Р Е Ф Е Р А Т

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата педагогічних наук


Дрогобич – 2015

Дисертацією є рукопис.
Робота виконана у Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка, Міністерство освіти і науки України.Науковий керівник

кандидат педагогічних наук, доцент

ФІЛОНЕНКО Людомир Павлович,

Дрогобицький державний педагогічний

університет імені Івана Франка,

кафедра музикознавства і фортепіано, завідувач.


Офіційні опоненти:

доктор педагогічних наук, професор

ГУРАЛЬНИК Наталія Павлівна,

Національний педагогічний університет

імені М. П. Драгоманова;

кафедра фортепіанного виконавства і художньої культури, професор;
кандидат педагогічних наук, доцент

ДЗВІНКА Роман Іванович,

Рівненський державний гуманітарний університет,

Інститут мистецтв, кафедра музичного фольклору, завідувач.Захист відбудеться “27” жовтня 2015 року о 1300 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 36.053.01 у Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка за адресою: 82100 м. Дрогобич, вул. І. Франка, 24, к. 20.

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка (82100, м. Дрогобич, вул. Лесі Українки, 2).


Автореферат розісланий “25” вересня 2015 року.


Учений секретар

спеціалізованої вченої ради Т. І. Пантюк
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність дослідження. Музична педагогіка є складним синтезом мистецьких і педагогічних теорій, які ставлять перед загальноосвітньою школою щоразу нові завдання. Розв’язання їх неможливе без глибокого аналізу попереднього досвіду роботи в цій галузі та систематизації прогресивних надбань у сфері загальної музичної освіти на сучасному етапі. У зв’язку з перебудовою усіх галузей суспільства на початку ХХІ ст. оновлення вимагає й музичне навчання у загальноосвітніх закладах, оскільки доводиться констатувати, що усталені шляхи його розвитку не завжди ефективні, а проблеми, які при цьому виникають, лежать не лише у площині практики, а й у сфері їх теоретичного осмислення.

Історичний погляд на розвиток музично-педагогічної думки засвідчує, що питання музичного навчання й виховання постійно займали одне з важливих місць у системі загальної середньої освіти. Їх відображено в Державній національній програмі «Освіта» (Україна XXI ст.), Законі України «Про освіту», Національній доктрині розвитку освіти України в ХХІ ст., «Концепції естетичного виховання учнівської молоді в умовах відродження української національної культури», «Концепції загальної мистецької освіти» та ін. Чимало цікавих досліджень у цій сфері належить видатним педагогам і музичним діячам України кінця ХХ – початку ХХІ ст.: А. Авдієвському, А. Болгарському, І. Гадаловій, О. Гумінській, В. Лужному, Л. Масол, Г. Падалці, Е. Печерській, О. Ростовському, О. Рудницькій, Б. Фільц, Л. Хлєбниковій, В. Черкасову, Ю. Юцевичу та ін.

Зрозуміло, що за досліджуваний період було нагромаджено значний досвід у галузі теорії та практики загальної музичної освіти, зроблено чимало позитивних кроків, внесено багато докорінних змін до системи музичного навчання і виховання. Зокрема, на етапі становлення музичної педагогіки, у
70-ті рр. ХХ ст., теоретичні та практичні здобутки в галузі шкільної музичної освіти висвітлювали А. Білогубка, Г. Васильєва, А. Верещагіна, З. Жофчак, В. Їжак, В. Ковалів, В. Лужний, О. Раввінов, М. Румер, В. Уманець, Л. Хлєбникова та ін. Фундаментальні питання дидактики на уроках музики та музичного мистецтва наприкінці ХХ – початку ХХІ ст. порушують О. Гумінська, О. Корнілова, Л. Кондратова, О. Лобова, Л. Масол, О. Олексюк, Е. Печерська, В. Рагозіна, О. Ростовський, О. Рудницька, Е. Тайнель та ін. Однак, враховуючи важливість історико-педагогічного підходу до проблем музичної освіти та недостатню висвітленість зазначеного аспекту в сучасних наукових розвідках, обрано тему дисертаційного дослідження: «Розвиток музичного навчання у загальноосвітніх закладах України в кінці ХХ – на початку ХХІ століття».

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема дослідження безпосередньо пов’язана із планом науково-дослідницької роботи кафедри музикознавства та фортепіано Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка як складова комплексної наукової проблеми «Українська музична культура в контексті європейського мистецтва та освіти» і програмою Всеукраїнського науково-практичного семінару студентів, аспірантів, молодих вчених «Історія, теорія та практика музично-естетичного виховання», який щорічно проводить інститут музичного мистецтва. Тема дослідження затверджена вченою радою Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка (протокол № 10 від 15.10.2009) та узгоджена в Міжвідомчій раді з координації наукових досліджень педагогічних і психологічних наук в Україні (протокол № 8 від 22.12.2009 р.).

Мета дослідження: теоретично обґрунтувати закономірності розвитку, зміст, принципи та методи музичного навчання у загальноосвітніх закладах України в кінці ХХ – на початку ХХІ ст. і висвітлити позитивні тенденції модернізації музичного навчання на сучасному етапі.

Мета дослідження конкретизується у таких завданнях:

  • проаналізувати провідні педагогічні системи загального музичного навчання, що стали визначною віхою у розвитку музичної педагогіки України наприкінці ХХ ст.;

  • обґрунтувати принципи та методи музичного навчання у загальноосвітніх закладах України досліджуваного періоду і розглянути перспективу їх застосування у практиці сучасної школи;

  • дослідити динаміку та визначити відповідні історичні етапи розвитку загальної музичної освіти в окреслений період;

  • висвітлити позитивні тенденції модернізації музичного навчання в Україні на сучасному етапі.

Об’єкт дослідження – загальна музична освіта в навчальних закладах України в кінці ХХ – на початку ХХІ ст.

Предмет дослідження – теоретичні та практичні аспекти розвитку музичного навчання в загальноосвітніх закладах України у досліджуваний період.

Для розв’язання окреслених завдань застосовані такі методи дослідження: ретроспективний аналіз і синтез архівних та сучасних друкованих джерел із досліджуваної проблеми, який дає змогу простежити в динаміці процес розвитку загальної музичної освіти України в кінці ХХ – на початку ХХІ ст.; метод порівняння світових педагогічних концепцій, що знайшли відображення у системі музичного навчання України наприкінці ХХ ст.; компаративний метод, який забезпечує можливість зіставлення, порівняння та виокремлення загального й особливого в розвитку музичної освіти в окреслений період; метод систематизації і теоретичного узагальнення досліджуваного матеріалу; контент-аналіз наукових джерел, періодичних видань, програмно-методичної літератури та державних нормативних документів.

Теоретико-методологічну основу дисертаційного дослідження становлять положення, що ґрунтуються на філософських ідеях розвитку освіти (Г. Васянович, І. Зязюн, В. Кремень, Н. Скотна, В. Скотний та ін.); головних аспектах теорії та історії української педагогіки (Л. Артемова, О. Вишневський, О. Кобрій, О. Любар, М. Стельмахович, Д. Федоренко, М. Фіцула, М. Чепіль та ін.); а також на концептуальних засадах музичного навчання й виховання українських педагогів (Г. Падалка, О. Ростовський, О. Рудницька, В. Сухомлинський, Л. Хлєбникова та ін.) і провідних зарубіжних систем (Д. Кабалевський, З. Кодай, К. Орф, Б. Тричков).

Сукупність філософських та загальнопедагогічних напрямів окресленої проблеми містить: системний підхід з метою створення цілісної картини розвитку музичної педагогіки наприкінці ХХ – початку ХХІ ст.; історико-компаративний підхід, який забезпечує можливість зіставлення й порівняння різних етапів розвитку загальної музичної освіти в зазначений період; структурно-функціональний підхід як основа при вивченні світових музично-педагогічних концепцій, які були адаптовані в українських школах у кінці ХХ ст.

Хронологічні межі дослідження охоплюють середину 80-х рр. ХХ ст. – перше десятиліття ХХІ ст. Нижня межа пов’язана із реформуванням змісту музичної освіти в середніх навчальних закладах України у другій половині
80-х рр., зокрема, із початком впровадження реформи загальноосвітньої та професійної школи (1984), затвердженням нових навчальних планів і програм з предмету «Музика», що сприяли докорінним змінам у системі загальної музичної освіти. Вибір верхньої межі – перше десятиліття ХХІ ст. – зумовлений ухваленням «Концепції загальної середньої освіти (12-річна школа)», введенням у дію нових Державних стандартів (2000, 2004), демократизацією освіти та перебудовою традиційної системи викладання музики й музичного мистецтва на основі загальної мистецької освіти. Визначені хронологічні межі дають змогу простежити динаміку розвитку музичного навчання в кінці ХХ – на початку ХХІ ст. та виявити позитивні тенденції формування національної системи загальної музичної освіти.

Джерельна база дослідження. Фактологічний матеріал дисертаційного дослідження ґрунтується на матеріалах Національної бібліотеки імені В. Вернадського, Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника, Закарпатської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Ф. Потушняка, фондах Дрогобицької бібліотеки імені В. Чорновола (відділ мистецтв), архівних документах бібліотеки Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка (відділ зберігання фондів), рукописах кабінету фольклористики Львівської національної музичної академії імені М. Лисенка, матеріалах кімнати-музею імені Л. Білас загальноосвітньої школи № 18 м. Стебник Львівської області.

У дослідженні використано матеріали фахових періодичних видань «Музика в школі», «Мистецтво та освіта», а також державні нормативні документи, які містяться у «Збірниках наказів та інструкцій Міністерства народної освіти Української РСР», «Інформаційних збірниках Міністерства освіти України», підручники з предметів «Музика» та «Музичне мистецтво», збірники наукових праць та історична література.

Наукова новизна і теоретичне значення досліджуваної теми. Наукова новизна роботи зумовлена вибором теми, яка ще не знайшла вичерпного висвітлення у вітчизняній педагогічній літературі, оскільки:

  • вперше в царині музичної педагогіки здійснено цілісний аналіз розвитку музичного навчання в загальноосвітніх закладах України в кінці ХХ – на початку ХХІ ст.;

  • визначено історичні етапи розвитку загальної музичної освіти в окреслений період;

  • доповнено розгляд світових музично-педагогічних концепцій та описано їх адаптацію в українських школах наприкінці ХХ ст.;

  • висвітлено позитивні тенденції модернізації музичного навчання в Україні на сучасному етапі.

Вивчення історико-методологічних проблем музичного навчання у загальноосвітніх закладах України в кінці ХХ – на початку ХХІ ст. сприятиме систематизації нагромаджених знань і отже, збагатить теорію та практику національної музичної освіти, а теоретичні положення та висновки досліджуваної теми відкриють перспективу для подальшого наукового пошуку в царині музичної педагогіки.

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що матеріал дисертації застосовано при укладанні програм навчальної дисципліни «Методика музичного виховання» для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» у галузі знань 0202 «Мистецтво» (напрям підготовки 6.020204 «Музичне мистецтво»), зокрема, у розділі «Історичні та теоретичні аспекти загальної музичної освіти», в розробці інтегрованого уроку-концерту для учнів 7 класу, а також при створенні навчальних посібників з «Музики» та «Музичного мистецтва» для учнів загальноосвітніх шкіл та методичної літератури для вчителів. Окремі положення дисертації можуть знайти відображення у подальших наукових дослідженнях із проблем трансформування загальної музичної освіти в Україні.

Особистий внесок здобувача. У статті «Пісенно-танцювальні традиції німецького народу (інтегрований урок-концерт для учнів 7 класу)» автором розроблено сценарій інтегрованого уроку та підібрано музично-теоретичний матеріал. У програмах навчальної дисципліни «Методика музичного виховання» для підготовки фахівців ОКР «Бакалавр» підготовано ІІ – ІV розділи та опрацьовано сукупність знань, умінь і навичок, які повинні набути студенти під час засвоєння програмного матеріалу. У програмі «Сольфеджіо» для дитячих хорових гуртків та студій розроблено вимоги для учнів 1 – 4 класів з урахуванням положень релятивної системи сольмізації. До методичного посібника «Народна пісня на уроках музики в загальноосвітній школі: методичні рекомендації» написано вступну статтю.

Апробація результатів дослідження. Основні положення й результати дисертації висвітлювалися на щорічних конференціях викладачів інституту музичного мистецтва ДДПУ імені Івана Франка (2009 – 2014), Всеукраїнських науково-практичних семінарах студентів, аспірантів, молодих вчених «Історія, теорія та практика музично-естетичного виховання» (2010, 2013, 2014); у доповідях на Міжнародних науково-практичних конференціях «Хорове мистецтво України та його подвижники» (Дрогобич, 2011-2014), «Pedagogika. Teoria. Praktyka.» (Szczecin, 2014).

Одержані результати дослідження впроваджено у навчальний процес Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка (довідка № 2027 від 01.12.2014 р.), Львівської національної музичної академії імені Миколи Лисенка (довідка № 756 від 27.11.2014 р.), Львівського національного університету імені Івана Франка (довідка № 5144-В від 28.11.2014 р.), Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (довідка № 0710/336 від 20.02.2015 р.), гуманітарно-педагогічного коледжу Мукачівського державного університету (довідка № 223 від 25.11.2014 р.), загальноосвітніх шкіл № 4 м. Дрогобич (довідка № 2952 від 24.11.2014 р.) та № 18 м. Стебник Львівської області (довідка № 108 від 24.11.2014 р.).

Публікації. Основні теоретичні та практичні положення дисертаційного дослідження відображено у 20 авторських публікаціях: 15 – одноосібних, 5 – у співавторстві; з них: 6 статей у фахових науково-педагогічних виданнях, 1 – опубліковано за кордоном, 3 програми навчальних дисциплін, 2 методичні посібники для вчителів, 8 навчальних посібників для учнів загальноосвітніх шкіл.

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційне дослідження складається зі вступу, трьох розділів, висновків до кожного з них, загальних висновків, списку використаних джерел і додатків.

Загальний обсяг дисертації – 287 сторінок (основного тексту – 216). Список використаних джерел охоплює 372 найменування (з них – 12 іноземною мовою). Дисертація містить 6 рисунків, 30 таблиць та 5 додатків на 39 сторінках.
  1   2   3

Схожі:

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
СИНТЕЗ, СТРУКТУРА ТА ВЛАСТИВОСТІ АКСІАЛЬНОКООРДИНОВАНИХ КОМПЛЕКСІВ ФТАЛОЦІАНІНУ ЗАЛІЗА
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Д 64. 605. 01 Національного фармацевтичного університету за адресою: 61002, м. Харків, вул. Пушкінська, 53
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
РІВНЯННЯ НЕСКІНЧЕННИХ ЛАНЦЮГІВ НЕЛІНІЙНИХ ОСЦИЛЯТОРІВ: ЗАДАЧА КОШІ, ПЕРІОДИЧНІ РОЗВ’ЯЗКИ, БІЖУЧІ ХВИЛІ
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
...
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Спеціальність: 12. 00. 08 кримінальне право та кримінологія; кримінально – виконавче право
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук
Робота виконана в Дніпропетровському національному університеті імені Олеся Гончара МОНмолодьспорту України
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Робота виконана в Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка, Міністерство освіти і науки України
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Робота виконана в Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка, Міністерство освіти і науки України
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Робота виконана в Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка, Міністерство освіти і науки України
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Роботу виконано на кафедрі конституційного та адміністративного права юридичного факультету Київського національного університету...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка