Тема Державна мова мова професійного спілкування 11


НазваТема Державна мова мова професійного спілкування 11
Сторінка1/14
Дата12.03.2013
Розмір2.64 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Культура > Документи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14ЗМІСТ

Передмова 7

Розділ І. Законодавчі та нормативно-стильові основи

професійного спілкування 11

Тема 1. Державна мова - мова професійного спілкування 11

1.1. Предмет і завдання курсу, його наукові основи 11

1.2. Мовне законодавство та мовна політика в Україні 12

1.3. Професійна мовнокомунікативна компетенція 14

1.4. Поняття національної та літературної мови. Значення мови

в житті суспільства та людини 17

1.5. Функції та престиж мови 21

1.6. Мовна політика сучасних держав 26

1.7. Орфоепічний практикум ЗО

1.8. Завдання для самостійної та індивідуальної роботи 33

1.9. Завдання для самоконтролю 39

Тема 2. Основи культури української мови 40

2.1. Мова і культура мовлення у професійній діяльності.

Комунікативні ознаки культури мови 40

2.2. Мовна норма та її соціальне значення 41

2.3. Словники у професійній діяльності. Типи словників 42

2.4. Соціопсихологічний аспект культури мови 46

2.5. Мовний етикет. Стандартні етикетні ситуації 47

2.6. Вибір мовних одиниць у мовленні 50

2.7. Орфографічний практикум 52

2.8. Словотвірний практикум 60

2.9. Завдання для самостійної та індивідуальної роботи 67

2.10. Контрольна робота, тести 78

Тема 3. Стилі сучасної української літературної мови у

професійному спілкуванні 84

3.1. Функціональні стилі української мови та сфера їх

застосування. Основні ознаки функціональних стилів 84

3.2. Професійна сфера як інтеграція офіційно-ділового, наукового

і розмовного стилів 85

3.3. Текст як форма організації професійної діяльності 86

3.4. Лексичний практикум 91

3.5. Завдання для самостійної та індивідуальної роботи 99

3.6. Контрольна робота ПО

Українська мова фахового спрямування

Розділ II. Професійна комунікація 112

Тема 1. Спілкування як інструмент професійної діяльності 112

1.1. Сутність спілкування. Спілкування і комунікація.

Функції спілкування. Види, типи і форми професійного

спілкування 112

1.2. Невербальні компоненти спілкування. Роль погляду в діловому

мовленні 115

1.3. Слухання і його роль у комунікації 117

1.4. Тендерні аспекти спілкування 119

1.5. Спілкування як засіб реалізації соціальних відносин. Стратегії

мовленнєвого спілкування 121

1.6. Спілкування як комунікація, як міжособистісна та міжгрупова

взаємодія 122

1.7. Поняття ділового спілкування. Основні закони спілкування 123

1.8. Поняття комунікації. Типи та бар'єри комунікації 123

1.9. Завдання для самостійної та індивідуальної роботи 125

І.Ю.Контрольна робота 135

Тема 2. Риторика і мистецтво презентації 136

2.1. Поняття про ораторську (риторичну) компетенцію. Види

публічного мовлення 136

2.2. Публічний виступ як важливий засіб комунікації. Комунікативні

вимоги до мовної поведінки. Мистецтво аргументації 140

2.3. Презентація як різновид публічного мовлення. Типи презентацій... 144

2.4. Завдання для самостійної та індивідуальної роботи 146

2.5. Модульна контрольна робота з усного мовлення. Конкурс

риторів 174

Тема 3. Культура усного фахового спілкування 180

3.1. Самовдосконалення особистості як шлях до культури фахового

спілкування 180

3.2. Стратегія поведінки під час ділової бесіди. Ділові зустрічі 186

3.3. Співбесіда з роботодавцем 191

3.4. Етикет телефонної розмови 192

3.5. Завдання для самостійної та індивідуальної роботи 194

Тема 4. Форми колективного обговорення професійних проблем 198

4.1. Наради, збори, переговори як форми колективного

обговорення. Мистецтво ведення переговорів 198

4.2. Нарада. Види нарад 199

4.3. Дискусія. Полеміка ."Мозковий штурм" та технології його

проведення 200

4.4. Завдання для самостійної та індивідуальної роботи 202

Зміст

Розділ III. Сучасні ділові папери професійної сфери 208

Тема 1. Ділові документи як засіб писемної професійної комунікації 208

1.1. Документи і діловодство (справочинство) у професійній сфері.

Поняття документа. Класифікація документів. Державний стандарт

України 208

1.2. Основні вимоги до написання ділових паперів 212

1.3. Вимоги до оформлення сторінки документа 214

1.4. Пунктуаційний практикум 215

Тема 2. Види та зразки документації фахового спрямування 226

2.1. Організаційно-розпорядча документація 226

2.2. Довідково-інформаційні документи 227

2.3. Документація з кадрових питань (документи по особовому

складу) 230

2.4. Особисті офіційні документи (особові офіційні) 232

2.5. Посвідкові (засвідчувальні) документи 233

2.6. Фінансово-розрахункова та облікова документація 233

2.7. Завдання для самостійної та індивідуальної роботи 234

2.8. Контрольна робота 249

Тема 3. Етикет службового листування 250

3.1. Ділові листи, їх види. Класифікація службових листів 250

3.2. Реквізити листа. Вимоги до композиції та оформлення листів... 251

3.3. Типи листів 252

3.4. Завдання для самостійної та індивідуальної роботи 255

Розділ IV. Наукова комунікація як складова фахової діяльності 261

Тема 1. Українська термінологія у професійному спілкуванні 261

1.1. Сучасні проблеми української термінології 261

1.2. Термінологія як система. Термін та його ознаки 262

1.3. Способи творення термінів певного фаху 267

1.4. Загальнонаукова, міжгалузева і вузькоспеціальна термінологія.. 269

1.5. Кодифікація і стандартизація термінів. Алгоритм укладання

термінологічного стандарту 270

1.6. Українські електронні фахові словники 272

1.7. Стилістичний практикум 274

1.8. Завдання для самостійної та індивідуальної роботи 278

1.9. Тестові завдання 304

Тема 2. Науковий стиль і його засоби у професійному спілкуванні... 308

2.1. Становлення і розвиток наукового стилю української мови 308

2.2. Жанри наукових досліджень 310

2.3. Оформлення результатів наукової діяльності 311

2.4. Реферат як жанр академічного письма. Складові реферату 317

2.5. Загальні правила цитування та покликання на використані

джерела, правила бібліографічного опису 318

2.6. Вимоги ВАК України до наукової статті 323

Українська мова фахового спрямування

2.7. Вимоги та рекомендації до оформлення рецензії на рукопис

статті 324

2.8. Основні вимоги до виконання та оформлення курсової роботи .. 325

2.9. Завдання для самостійної та індивідуальної роботи 327

Тема 3. Проблеми перекладу і редагування наукових текстів 334

3.1. Форми і види перекладу 334

3.2. Типові помилки під час перекладу наукових текстів

українською мовою 335

3.3. Завдання для самостійної та індивідуальної роботи 336

3.4. Модульна контрольна робота 345

Рекомендована література 348

1.1. Предмет і завдання курсу, його наукові основи

Нова соціально-економічна політика в Україні, вибір курсу на входження в європейський економічний та освітній простір, інтеграція з європейськими країнами, інтернаціоналізація ділових стосунків у різних сферах діяльності людини, інтенсивний розвиток інформаційних та освітніх технологій диктують необхідність підготовки професійних фахівців нової генерації.

Нові стратегії мовної освіти визначили, що вона має забезпечити фо-мування й розвиток комунікативної, професійно орієнтованої компетенції особистості, дати їй можливість активно реалізовувати свій творчий потенціал на потреби країни [2, с. 3-9]. Адже мова - це одна з найважливіших скла¬дових фахової компетенції, показник культури мовлення. Згідно із Загально-європейськими Рекомендаціями Ради Європи з мовної освіти, навчити мови -це значить сформувати комунікативну компетенцію [1, с. 18-19].

Фахова мова ґрунтується на законах сучасної української літературної мови, підпорядковується її загальноприйнятим мовним нормам - орфографiчним, граматичним, пунктуаційним, лексико-стилістичним. Тож першочерговим завданням постало: сприяти формуванню інтелектуально розвиненої, морально досконалої, національно свідомої, духовно багатої мовної особистості, яка вільно володіє виражальними засобами сучасної української літературної мови, її стилями, різновидами, жанрами в усіх видах мовленнєвої діяльності, відзначається готовністю до подальшого професійно орієнтованого навчання, спроможна самостійно визначити цілі самоосвіти, самовиховання й саморозвитку та діяльнісно їх реалізувати як конкурентоспроможна особистість.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Схожі:

ДЕРЖАВНА МОВА – Мова професійного спілкування
Мова професійного спілкування як функціональний різновид української літературної мови. Комунікативне призначення мови в професійній...
ПИТАННЯ ДО ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ З КУРСУ
Державна мова – мова професійного спілкування. Мовне законодавство та мовна політика в Україні
Лекція Державна мова мова професійного спілкування
Евфемізм і перифраз у професійному спілкуванні Лекція Риторика і мистецтво презентації
Методичні рекомендації та тематика практичних занять (3-5 семестри)
«Українська мова як компонент професійної компетенції. Нормативно-стильові основи професійного спілкування» слід починати зі з’ясування...
Урок №1 Клас 5 Тема. ЗНАЧЕННЯ МОВИ В ЖИТТI СУСПIЛЬСТВА. УКРАЇНСЬКА МОВА ДЕРЖАВНА МОВА УКРАЇНИ
Тема. ЗНАЧЕННЯ МОВИ В ЖИТТI СУСПIЛЬСТВА. УКРАЇНСЬКА МОВА ДЕРЖАВНА МОВА УКРАЇНИ
RETRO 2010 02 — 06. 07. Crimea, Ukraine
Народна мова – на противагу літературній, жива мова народних мас, відома в усному вживанні, як розмовна мова чи як мова фольклорних...
ПРОГРАМА ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ НІМЕЦЬКА МОВА ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ ІІ курс Тема І
Обговорення і підписання угоди. Умови і терміни постачання оплати. Рахунок. Транспортна документація. (Пасивний стан. Підрядне речення...
Тема: Вступ. Мова найважливіший засіб пізнання, спілкування і впливу
Прочитати речення. У яких із них йдеться про мову, а в яких – про мовлення? Як пов'язані мова і мовлення?
2 Сократ – «Заговори,щоб я тебе побачив»
Мова професійного спілкування підвищує ефективність праці, допомагає краще орієнтуватися в складній професійній ситуації та в контактах...
ДЕРЖАВНА ПРОГРАМА
Мова є найважливішим засобом людського спілкування та інтелектуального розвитку особистості, визначальною ознакою держави, безцінною...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка