ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


НазваЗАГАЛЬНИЙ ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Сторінка1/14
Дата01.04.2013
Розмір1.6 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Історія > Документи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Криворізький державний педагогічний університет

Художньо-графічне відділення факультету мистецтв

Кафедра образотворчого мистецтва
«ЗАТВЕРДЖУЮ»

проректор з навчальної роботи

_________ «____» _________ 2007 р.


Програма навчальної дисципліни

«ІСТОРІЯ МИСТЕЦТВА»

(за вимогами кредитно-модульної системи)

Кривий Ріг 2007

УДК

ББК
«ІСТОРІЯ МИСТЕЦТВА» Програма навчальної дисципліни. - Криворізький державний педагогічний університет, 2007 р., ________ с.

Розробники: Удріс І.М., кандидат мистецтвознавства, доцент, зав. кафедрою образотворчого мистецтва КДПУ, Чирва О.Ч., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри образотворчого мистецтва КДПУ.

Рецензенти: кафедра графіки КДПУ, Щербина В.Г. – к.п.н., доцент, завідувач кафедри.

Кафедра теорії та історії мистецтва ХДАДМ, Рибалко С.Б. – кандидат мистецтвознавства, доцент, завідувач кафедри.

Затверджено вченою радою факультету мистецтв.

Протокол №____ від ___________ 2007 р.

ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«ІСТОРІЯ МИСТЕЦТВА»


Курс: підготовка (бакалаврів, спеціалістів, магістрів)

Напрям, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисциплини


Кількість кредитів:

національних – 4

відповідних ЕСТS – 6
Модулів –

+ (навчальний проект; ІНДЗ, реферат, курсова робота,…).
Змістовних модулів:

.

Загальна кількість годин: 288/8.
Тижневих год:

І семестр – 2;

ІІ семестр – 3;

ІІІ семестр – 2;

IV семестр – 4.
Шифр та назва напряму:

0202 мистецтво
Шифр та назва спеціальності:

020206

дизайн
Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр


Обов’язкова
Рік підготовки: 1- 2

Семестр: 1- 4
Лекції (теоретична підготовка): 150

Семінари: 20

Лабораторні: 20

Самостійна робота: 98
Вид підсумкового контрою:

ІІ семестр – екзамен;

IV семестр – екзамен.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Курс “Історія мистецтва” є важливою складовою фахової підготовки художників-конструкторів (дизайнерів) різних спеціалізацій.. Основним змістом курсу є розкриття найважливіших явищ у світовому мистецтві, висвітлення основних етапів його еволюції, аналіз провідних напрямків та стилів, характеристика видів, жанрів і окремих творів образотворчого мистецтва. Проте, студенти повинні не лише засвоїти інформацію відносно тих чи інших етапів світової мистецької еволюції. а і уміти пояснити ці явища, дати їм об’єктивну оцінку. Вивчення світового мистецтва, засвоєння студентами основних матеріалів історії зарубіжної архітектури, живопису, графіки, скульптури та прикладного мистецтва трактується як підгрунтя, на якому базується поглиблене знайомство майбутніх дизайнерів з українським мистецтвом як ланкою світового художнього процесу. Водночас, студенти повинні усвідомити і виявляти самостійність та національну своєрідність давнього і сучасного образотворчого мистецтва України.

Всього: 288 годин – 8 європейських кредитів.

Крім зазначених видів занять передбачається 12 годин консультацій на 4 семестри з питань самостійного опрацювання тем теоретичного курсу.
Розподіл годин по семестрам (дизайн)
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Схожі:

Опис навчальної дисципліни
Робоча програма з дисципліни Теорія ймовірності та математична статистика для студентів за напрямом підготовки 040203. Фізика*
Опис навчальної дисципліни
Змістовий модуль Сервісна діяльність: сучасні уявлення. Особливості інформаційного сервісу
Опис навчальної дисципліни
Робоча програма Методика навчання астрономії для студентів за спеціальністю: 04020301. Фізика*
1. ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
...
Питання для підготовки до іспиту з навчальної дисципліни
Предмет, найменування і система навчальної дисципліни «Організація судових та правоохоронних органів»
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма з навчальної дисципліни «Кримінологія» для студентів за галуззю знань 0304 Право напрямом підготовки 030401Правознавство...
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ КОНСТИТУЦІЙНЕ...
Формами проведення занять є такі: лекції, семінарські заняття, самостійна та індивідуальна робота. З даної дисципліни передбачено...
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ...
Анотація навчальної дисципліни зі структурно-логічною схемою (міждисциплінарними зв’язками )
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма навчальної дисципліни «Кримінологія» для студентів за напрямом підготовки 030401 Правознавство
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
України», а також Типової навчальної програми нормативної дисципліни «Основи охорони праці» 2011 р. і Типової навчальної програми...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка