Опис навчальної дисципліни


Скачати 165.4 Kb.
НазваОпис навчальної дисципліни
Дата22.02.2016
Розмір165.4 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи


 1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 4

Галузь знань

_______________

(шифр і назва)

Природничо-наукової, професійної та практичної підготовки

Напрям підготовки

__0201_Культура _____

(шифр і назва)

Модулів –

Спеціальність:

8.020105

«Документознавство та інформаційна діяльність»

Рік підготовки:

Змістових модулів –

5-й

-

Семестр

Загальна кількість годин – 144

10-й
Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 3

самостійної роботи студента – 7

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

магістр

28 год.Практичні, семінарські

14 год.Лабораторні

––

––

Самостійна робота

102год.
Вид контролю:

іспит 1. Мета та завдання навчальної дисципліни


Метою викладання навчальної дисципліни є формування у студентів знань та навичок щодо створення інформаційно-аналітичних продуктів та надання послуг аналітичного характеру, навчити студентів ефективно використати інформаційні технології при наданні інформаційних послуг в закладах системи документно-інформаційних комунікацій.

Завдання:

- формування в студентів знань щодо

 • призначення информаційоного обслуговування як сервисної діяльності;

 • характеристики наявної на сьогодні иіформаційної продукції, причин її різноманіття;

 • загальних тенденцій та специфічних особливостей підготовки інформаційної продукції в різних типах закладах (універсальних бібліотеках, службах інформації, інформаційно-аналітичних центрах);

 • критеріїв оцінки й шляхів забезпечення якості інформаційної продукції;

розвиток у студентів практичних навичок:

 • у здійсненні маркетингових досліджень для розробки асортиментної, цінової, збутової політики бібліотек та інформаційно-аналітичних служб;

 • створення інформаційної продукції, що відповідає споживацьким вимогам різноманітних категорій користувачів;

- у налагодженні ділового співробітництва з метою розширення асортименту інформаційної продукції.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: сучасний стан і тенденції розвитку світового та вітчизняного ринків інформаційних продуктів та послуг, асортименту інформаційних продуктів та послуг вітчизняних бібліотек та інформаційних центрів.

вміти:

  • орієнтуватися в номенклатурі інформаційно-аналітичних продуктів та послуг, принципах їх створення;

  • володіти навичками професійної діяльності щодо науково-дослідної, виробничо-практичної, методичної, інформаційно-консультаційної діяльності зазначеної сфери. 1. Програма навчальної дисципліни


Змістовий модуль 1. Сервісна діяльність: сучасні уявлення. Особливості інформаційного сервісу.

Тема 1. Інформаційно-аналітичні продукти та послуги: загальні уявлення

Поняття інформаційно-аналітична продукція, інформаційно-аналітичний продукт, інформаційно-аналітична послуга. Інформаційно-аналітичні дослідження. Інформаційне обслуговування як сервісна діяльність. Споживчі властивості інформаційно-аналітичних продуктів. Технологія підготовки. Калькуляція собівартості.

Тема 2. Оцінка якості інформаційно-аналітичних продуктів та послуг. Універсальні принципи забезпечення якості продукту. Загальні принципи забезпечення якості продукту. Вимоги до інформаційного обслуговування. Наукові, об’єктивні критерії оцінки якості інформаційноаналітичних продуктів та послуг.

Тема 3. Ринок інформаційно-аналітичних продуктів і послуг. Особливості інформаційно-аналітичної продукції як товару.

Особливості інформаційних продуктів. Основні властивості. Інформаційні ресурси - основа створення інформаційних продуктів. Інформаційні продукти і послуги як товар. Товарні і нетоварні якості інформації. Риси інформації як товару. Затрати на створення. Вимоги до інформації. Вимоги до технології. Вимоги до виробника. Вимоги до надання послуг. Становлення і розвиток ринку інформаційних продуктів і послуг.

Тема 4. Створювачі і споживачі інформаційно-аналітичних продуктів та послуг.

Інформаційні продукти і послуги як результат діяльності документно-інформаційних інститутів суспільства. Виробники інформаційної продукції і послуг за видами діяльності, за формою власності, за сферою впливу організації. Основні групи споживачів ( аналітики, торгівельні фірми, користувачі програмного забезпечення, покупці патентних технологій, маркетингові служби підприємств, інформаційні посередники).

Тема 5. Асортимент інформаційно-аналітичних продуктів та послуг

Види інформаційних продуктів і послуг. Підготовка дайджестів. Оглядові довідки.

Тема 6. Бібліографічні, аналітичні і прогностичні огляди.

Сутність оглядів. Особливості бібліографічних оглядів. Реферативні огляди. Аналітичні огляди (огляди–обгрунтування, підсумкові, прогностичні). Огляд як аргументаційна оцінка існуючої ситуації..
Змістовний модуль 2

Тема 7. Звіти як різновид інформаційно-аналітичних документів. Різновиди звітів. Звіти про результати бібліографічних досліджень (рубрикатори перспективних напрямів, атласи напрямів наукових досліджень); звіти про маркетингові дослідження; звіти про патентні дослідження. Звіти про результати комунікативного аудиту.
Тема 8. Спеціалізовані оглядово-аналітичні видання і бази даних. Довідкові видання (адресно-фірмові, бібліографічно-довідкові, статистично-довідкові, цінові довідки). Бізнес-довідки. Прес-кліпінги. Фактографічні бази даних, об’єктографічні, повнотекстові бази даних показників, лексикографічні бази даних, числові бази даних, текстові бази даних, гіпертекстові бази даних.
Тема 9. Рейтингова інформація і форми її представлення. Рейтингова інформація. Різновиди рейтингової інформації. Основні форми представлення рейтингової інформації.
Тема 10. Інформаційні і консалтингові послуги. Фактографічна інформаційна продукція. Консультативні послуги. Види послуг. Документаційні, бібліографічні, фактографічні послуги. Довідкові послуги. Новині послуги. Консультаційні послуги. Дослідницькі послуги.
Тема11. Інформаційно-аналітичні продукти та послуги: технологія підготовки, калькуляція собівартості. Маркетинг інформаційно-аналітичних продуктів та послуг.

Розробка товарної номенклатури. Вартість інформаційної продукції і шляхи її визначення. Інформаційний ринок як об’єкт маркетингу просування інформаційної продукції. Комплексне вивчення і прогнозування ринку. Управління маркетинговою діяльністю документно-інформаційних структур.

4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

Змістовний модуль 1

Тема 1. Інформаційно-аналітичні продукти та послуги
4

28

Тема 2. Оцінка якості інформаційно-аналітичних продуктів та послуг. Універсальні принципи
4


10

Тема 3. Ринок інформаційно аналітичних продуктів і послуг.

Особливості інформаційно-аналітичної продукції як товару.

4

210

Тема 4. Створювачі і споживачі інформаційно-аналітичних продуктів та послуг210

Тема 5. Асортимент інформаційно-аналітичних продуктів та послуг
4


6

Тема 6. Бібліографічні, аналітичні і прогностичні огляди.2


Разом за змістовим модулем 1
16

844

Змістовний модуль 2.
Тема 7. Звіти як різновид інформаційно-аналітичних документів. Різновиди звітів.212

Тема 8. Спеціалізовані оглядово-аналітичні видання і бази даних214

Тема 9. Рейтингова інформація і форми її представлення
4


10

Тема 10. Інформаційні і консалтингові послуги.
4


10

Тема 11. Інформаційно-аналітичні продукти та послуги: технологія підготовки, калькуляція собівартості. Маркетинг інформаційно-аналітичних продуктів та послуг.

4

212

Разом за змістовим модулем 2
12

658

Усього годин


144

28

14102


5. Теми семінарських занятьз/п

Назва теми

Кількість

годин

1

 1. Інформаційні продукти і послуги як товар.

2

2

Попит. Види попиту на інформаційні продукти.

2

3

Методи ціноутворення.

2

4

Дайджести і тематичні підбірки матеріалів.

2

5

Оглядові довідки. Ситуаційні і моніторингові довідки

2

6

Бібліографічні, реферативні, аналітичні огляди.

2

7

Різновиди звітів

2
Разом

14


6. Самостійна робота
з/п

Назва теми

Кількість

годин

1

Сервіс і сервісна діяльність. Еволюція уявлень про завдання інформаційного обслуговування. Фасетний метод класифікації інформаційних продуктів і послуг

4

2

Особливості діяльності бібліотек та інформаційних центрів у сучасних умовах

6

3

Особливості інформації як товару.

4

4

Споживач як стрижнева ланка сервісної діяльності. Вивчення споживача.

4

5

Основні процеси підготовки інформаційної продукції.

4

6

Документальне обслуговування як база для підготовки аналітичної продукції

4

7

Бібліографічна інформаційна продукція.

6

8

Фактографічна інформаційна продукція.

4

9

Інформаційні дослідження.

6

10

Оглядово-аналітична інформаційна продукція

6

11

Інформаційна продукція як результат бібліографічних досліджень.

6

12

Доповіді керівництву як результат спічрайтерства.

4

13

Інформаційна продукція як результат комунікативного аудиту.

4

14

Комплексні інформаційні заходи.

6

15

Консультаційні послуги.

6

16

Маркетингові дослідження інформаційного ринку

8

17

Розробка товарної номенклатури.

10

18

Просування інформаційної продукції.

10
Разом

102


7. Методи навчання

Використовуються пояснювально-ілюстративний, проблемно-пошуковий, евристичний методи та практичні методи навчання.

8. Методи контролю

Усний контроль, практична перевірка виконаних завдань.
9. Розподіл балів, які отримують студентиСума

Змістовний модуль 1

Змістовний модуль 2

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

Т10

Т11

10

10

10

5

5

10

10

10

10

10

10


Тема 1. Інформаційно-аналітичні продукти та послуги: загальні уявлення.

Тема 2. Оцінка якості інформаційно-аналітичних продуктів та послуг.

Тема 3. Ринок інформаційно-аналітичних продуктів і послуг. Особливості інформаційно-аналітичної продукції як товару.

Тема 4. Створювачі і споживачі інформаційно-аналітичних продуктів та послуг.

Тема 5. Асортимент інформаційно-аналітичних продуктів та послуг

Тема 6. Бібліографічні, аналітичні і прогностичні огляди.

Тема 7. Звіти як різновид інформаційно-аналітичних документів.

Тема 8. Спеціалізовані оглядово-аналітичні видання і бази даних.

Тема 9. Рейтингова інформація і форми її представлення.

Тема 10. Інформаційні і консалтингові послуги.

Тема11. Інформаційно-аналітичні продукти та послуги: технологія підготовки, калькуляція собівартості. Маркетинг інформаційно-аналітичних продуктів та послуг.
Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відміннозараховано

82-89

В

добре

74-81

С

64-73

D

задовільно

60-63

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни


10. Методичне забезпечення
11. Рекомендована література

Базова

 1. Брежнева В.В. Информационное обслуживание: продукты и услуги, предоставляемые библиотеками и службами информации предприятий / В.В.Брежнева, В.А.Минкина. – СПб., 2004.

 2. Давидова I.О. Iнформацiйний ринок: органiзацiя, маркетинг, управлiння / І.О.Давидова. –Х., 2001.

 3. Єжова Л.Ф.Інформаційний маркетинг / Л.Ф.Єжова. – К., 2002.

 4. Iнформацiйний ринок продуктів і послуг / Уклад. I.О. Давидова. – Х., 2000.

 5. Шейко В.М. Інформаційний сервіс в Інтернеті / В.М. Шейко, Б.М. Смоляницький, Л.Я. Філіппова та ін. – Х., 1998.

 6. Филиппова Л.Я. Информационный сервис Интернет (для пользователей) / Л.Я.Филиппова. – Х., 2004. 


Допоміжна


 1. Винари Л.С. Информационная культура общества / А.С.Винари, Я.Г.Берсудкин, А.К.Щедрин. – Донецк, 2003.

 2. Галимова Е.Я. Библиотечный сервис / Е.Я.Галимова. – М., 2006.

 3. Дворкина М.Я. Информационное обслуживание: социокультурный период / М.Я.Дворкина. – М., 2001.

 4. Шейко В.М. Інформаційний сервіс в Інтернеті / В.М. Шейко, Б.М. Смоляницький, Л.Я. Філіппова та ін. – Х., 1998.

 5. Кулицький С.П. Основи організації інформаційної діяльності у сфері управління / С.П.Кулицький. – К., 2002.

 6. Медведєва В.М. Інформаційний бізнес у сфері освіти, культури і мистецтв: посібник / В.М.Медведєв. – К., 2000.

 7. Норіцина Н.І. Маркетингова політика комунікацій: курс лекцій / Н.І. Норіцина. – К., 2003.

 8. Петропавловська С.Є. Маркетингова політика комунікацій: курс лекцій / С.Є.Петропавловська. – К., 2003.

 9. Петрова Е.П. Современный информационный рынок / Е.П.Петрова. – М., 2004.

 10. Смоляницкий Б.И. Информационное обслуживание в Интернет /Б.И.Смоляницкий. – Х., 1998.

 11. Справочник информационного работника / Науч. ред. Р.С.Гиляревский, В.А.Минкина. СПб., 2005

 12. .Филиппова Л.Я. Информационный сервис Интернет (для пользователей) / Л.Я.Филиппова. – Х., 2004. Схожі:

Опис навчальної дисципліни
Робоча програма з дисципліни Теорія ймовірності та математична статистика для студентів за напрямом підготовки 040203. Фізика*
ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Опис навчальної дисципліни
Робоча програма Методика навчання астрономії для студентів за спеціальністю: 04020301. Фізика*
1. ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
...
Питання для підготовки до іспиту з навчальної дисципліни
Предмет, найменування і система навчальної дисципліни «Організація судових та правоохоронних органів»
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма з навчальної дисципліни «Кримінологія» для студентів за галуззю знань 0304 Право напрямом підготовки 030401Правознавство...
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ КОНСТИТУЦІЙНЕ...
Формами проведення занять є такі: лекції, семінарські заняття, самостійна та індивідуальна робота. З даної дисципліни передбачено...
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ...
Анотація навчальної дисципліни зі структурно-логічною схемою (міждисциплінарними зв’язками )
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма навчальної дисципліни «Кримінологія» для студентів за напрямом підготовки 030401 Правознавство
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
України», а також Типової навчальної програми нормативної дисципліни «Основи охорони праці» 2011 р. і Типової навчальної програми...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка