Опис навчальної дисципліни


Скачати 284.68 Kb.
НазваОпис навчальної дисципліни
Сторінка1/3
Дата23.02.2016
Розмір284.68 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фізика > Документи
  1   2   3


Міністерство освіти і науки України

Херсонський державний університет

Кафедра фізики та методики її навчання

ЗАТВЕРДЖУЮ”

Завідувач кафедри

______________В. Д. Шарко

“___”____________2014 року

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
1.2.3. Теорія ймовірності та математична статистика
напрям підготовки: 6.040203. Фізика*
факультет фізики, математики та інформатики

2014 – 2015 навчальний рік
Робоча програма з дисципліни Теорія ймовірності та математична статистика для студентів за напрямом підготовки 6.040203.Фізика* .


Розробники: доктор педагогічних наук, кандидат фізико-математичних наук, професор Кузьменков С. Г.
Робочу програму схвалено на засіданні кафедри фізики та методики її навчання

Протокол від 02грудня 2013 року № 4
Завідувач кафедри ______________ (Шарко В. Д.)

(підпис)

“___” __________ 20__ року

 Кузьменков С. Г., 2014 рік

Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань,

напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний

рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна

форма

навчання

заочна

форма

навчання

Кількість кредитів – 5

Галузь знань:

0402. Фізико-математичні наукиНормативна


Напрям підготовки:

6.040203. Фізика*


Модулів – 2

Спеціальність:

-

Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

2-й

2-й

Загальна кількість годин -180

Семестр:

4-й

4-й

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 5

самостійної роботи – 6

Освітньо-кваліфікаційний

рівень:

бакалавр


Лекції

42 год

4 год

Семінарські

-

-

Практичні

38 год

4 год

Лабораторні

-

-

Самостійна робота

100 год

172 год

Вид контролю:

екзамен
  1   2   3

Схожі:

ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Опис навчальної дисципліни
Змістовий модуль Сервісна діяльність: сучасні уявлення. Особливості інформаційного сервісу
Опис навчальної дисципліни
Робоча програма Методика навчання астрономії для студентів за спеціальністю: 04020301. Фізика*
1. ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
...
Питання для підготовки до іспиту з навчальної дисципліни
Предмет, найменування і система навчальної дисципліни «Організація судових та правоохоронних органів»
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма з навчальної дисципліни «Кримінологія» для студентів за галуззю знань 0304 Право напрямом підготовки 030401Правознавство...
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ КОНСТИТУЦІЙНЕ...
Формами проведення занять є такі: лекції, семінарські заняття, самостійна та індивідуальна робота. З даної дисципліни передбачено...
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ...
Анотація навчальної дисципліни зі структурно-логічною схемою (міждисциплінарними зв’язками )
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма навчальної дисципліни «Кримінологія» для студентів за напрямом підготовки 030401 Правознавство
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
України», а також Типової навчальної програми нормативної дисципліни «Основи охорони праці» 2011 р. і Типової навчальної програми...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка