Опис навчальної дисципліни


Скачати 227.74 Kb.
НазваОпис навчальної дисципліни
Дата06.03.2016
Розмір227.74 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фізика > Документи


Міністерство освіти і науки України

Херсонський державний університет

Кафедра фізики та методики її навчання

ЗАТВЕРДЖУЮ”

Завідувач кафедри

______________В. Д. Шарко

“___”____________2014 року


РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
1.4.2. Методика навчання астрономії

спеціальність: 7.04020301. Фізика*
факультет фізики, математики та інформатики


2014 – 2015 навчальний рік

Робоча програма Методика навчання астрономії для студентів за спеціальністю: 7.04020301. Фізика*.


Розробники: доктор педагогічних наук, кандидат фізико-математичних наук, доцент Кузьменков С. Г.
Робочу програму схвалено на засіданні кафедри фізики та методики її навчання

Протокол від “01” вересня 2014 року № 1
Завідувач кафедри ______________ (Шарко В. Д.)

(підпис)

“___” __________ 20__ року

 Кузьменков С. Г., 2014 рік

Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань,

напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний

рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна

форма

навчання

заочна

форма

навчання

Кількість кредитів – 4,5

Галузь знань:

0402. Фізико-математичні наукиНормативна


Напрями підготовки:

7.040203. Фізика*


Модулів – 2

Спеціальність:

7.04020301. Фізика*


Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

5-йЗагальна кількість годин – 162

Семестр:

9-йТижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи – 2

Освітньо-кваліфікаційні

рівні:

спеціаліст


Лекції

24 год.Семінарські

30 год.Практичні

Лабораторні

Самостійна робота

108 год.Вид контролю

екз.

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи:

для денної форми навчання – 54/108

для заочної форми навчання –

Пояснювальна записка
Мета курсу: сформувати у студентів методичну культуру навчання астрономії, а саме: знання про шкільний курс астрономії (концепція, цілі, завдання, стрижневі ідеї, базові поняття, структура, зміст); уміння узгоджувати цілі навчання (освітні, виховні, розвивальні) із змістом курсу астрономії; використовувати такі методи, прийоми та засоби навчання, які б сприяли найбільш повному засвоєнню нових знань та розвитку особистості учня під час вивчення ними астрономії; застосовувати у навчанні астрономії інтерактивні методи, проблемне викладання матеріалу, прийоми розвитку творчого мислення учнів та інші дидактичні інновації.
Завдання спецкурсу – навчити студентів:

 1. правильно обирати тип і структуру уроку відповідно до змісту нового матеріалу та поставлених цілей навчання;

 2. правильно підбирати та якісно використовувати наочність до уроку, технічні засоби навчання, нові інформаційні технології, робити якісні презентації до відповідним тем;

 3. складати структурно-логічні схеми, опорні конспекти до відповідних тем;

 4. планувати пізнавальну діяльність учнів на уроці (вміти підбирати запитання, у тому числі й проблемні, кількісні й якісні задачі, завдання для самостійної роботи тощо);

 5. спрямовувати свою майбутню професійну діяльність вчителя астрономії на формування в свідомості учнів цілісної астрофізичної картини світу;

 6. способам формування наукового світогляду учнів під час вивчення кожної теми шкільного курсу астрономії та вмінню їх застосовувати на практиці;

 7. способам розвитку творчого мислення учнів, умінню ефективно застосовувати їх у навчанні астрономії (на уроках та у позаурочний час);

 8. методиці проведення нестандартних уроків з астрономії як форми використання інтерактивних методів навчання;

 9. технологіям розвивального та проблемного навчання астрономії.

Перелік знань та вмінь студентів

Знання: шкільний курс астрономії (концепція, цілі, завдання, стрижневі ідеї, базові поняття, структура, зміст);

Вміння: узгоджувати цілі навчання (освітні, виховні, розвивальні) із змістом курсу астрономії; використовувати такі методи, прийоми та засоби навчання, які б сприяли найбільш повному засвоєнню нових знань та розвитку особистості учня під час вивчення ними астрономії; застосовувати у навчанні астрономії інтерактивні методи, проблемне викладання матеріалу, прийоми розвитку творчого мислення учнів та інші дидактичні інновації.

Міждисциплінарні зв’язки. Курс спирається на такі науки: астрономія, фізика, педагогіка.

Розподіл навчального часу
Назви змістових

модулів і тем

Кількість годин

денна форма

заочна форма

заг

в тому числі

заг

в тому числі

лек

пр

сем

лаб

інд

с.р

лек

пр

сем

лаб

інд

с.р

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Змістовий модуль 1. Основи побудови шкільного курсу астрономії

1

Предмет і задачі методики навчання астрономії. Шкільні підручники та посібники для вчителя.

8

2

6


2

Особливості астрономії як науки і навчального предмета.

8

2

6


3

Методика вивчення «Вступу» і першого розділу «Основи практичної астрономії».

1147


4

Провідні (стрижневі) ідеї астрономічної освіти.

8

2

6


5

Методика навчання розділу «Сонячна система».

1147


6

Головні базові поняття (фундаментальне ядро і периферія поля понять) шкільного курсу астрономії.

8

2

6


7

Методика навчання розділу «Основи практичної астрофізики».

927


8

Зміст і структура шкільного курсу астрономії. Порівняльний аналіз для рівнів стандарту, академічного і профільного

6
6


9

Методика навчання розділу «Зорі»

13

2
47


10

Методика організації астрономічних спостережень у школі.

8

2

6


Разом за модуль 1

90

12
1464


Змістовий модуль 2. Технології навчання астрономії

1

Розв’язування задач і виконання лабораторних робіт під час вивчення астрономії.

13

2
47


2

Методика навчання розділу «Галактики».

1147


3

Формування наукового світогляду учнів під час вивчення астрономії в школі.

8

2

6


4

Методика викладання розділу «Метагалактика». Антропний принцип.

12

2
46


5

Формування мотиваційної сфери та творчий розвиток учнів під час навчання астрономії в школі.

8

2

6


6

Методика вивчення теми: «Життя у Всесвіті»

12

2
46


7

Позакласна робота з астрономії.

8

2

6


Разом за модуль 2

72

12
1644


Усього годин

162

26
30108


Змістові модулі учбового курсу
Змістовий модуль 1

Тема: Основи побудови шкільного курсу астрономії
Лекційний модуль

 1. Предмет і задачі методики навчання астрономії. Шкільні підручники та посібники для вчителя.

Предмет методики навчання астрономії. Мета і практичні завдання курсу. Сучасні шкільні підручники з астрономії. Навчальні посібники та методична література для вчителя.

 1. Особливості астрономії як науки і навчального предмета. зміст і структура шкільного курсу астрономії.

Астрономія – передовий рубіж природознавства. Астрономія та її об’єкти. Астрономія і світогляд. Астрономія і фізика. Астрономія і методологія. Астрономія і інформація. Астрономія і проблема доведень. Астрономія і космонавтика. Астрономія і ідея еволюції. Астрономія і культура. Астрономія і астрологія. Астрономія і місце людини у Всесвіті. Проблема SETI. Астрономія і антропний принцип. Астрономія і релігія. Астрономія і сучасна міфологія. Астрономія і термінологія.

 1. Провідні (стрижневі) ідеї астрономічної освіти.

Світоглядні ідеї: пізнаванності, матеріальності та матеріальної єдності Всесвіту, руху та взаємодії, нетотожності видимого та істинного (явища й сутності), еволюції, єдності людини і Всесвіту, визначення місця людини у Всесвіті, цілісності астрофізичної картини світу. Фундаментальні ідеї фізики: симетрії та збереження. Загальнонаукові ідеї: ієрархічності та раціоналізму.

 1. Головні базові поняття (фундаментальне ядро і периферія поля понять) шкільного курсу астрономії.

Фундаментальне ядро поля понять: мале космічне тіло, планета, зоря, галактика, Метагалактика. Периферія поля понять: шкала відстаней, небесна сфера, час, телескоп. Поле понять, основний зміст і структура курсу астрономії для рівнів стандарту, академічного, профільного. Обґрунтування і порівняльний аналіз.

 1. Методика вивчення теми «Зорі»

Спостережувані характеристики зір. Будова зір. Джерела енергії зір. Еволюція зір. Нестаціонарні зорі.

 1. Методика організації астрономічних спостережень у школі.

Методика організації та проведення: вечірніх спостережень зоряного неба неозброєним оком (осіннє, зимове та весняно-літнє); спостережень за допомогою телескопа (зорової труби, бінокля) Місяця і планет (Венери, Марса, Юпітера й Сатурна); денних спостережень Сонця, сонячних та місячних затемнень, комет і метеорів. Методика роботи з рухомою картою зоряного неба.


Семінарський модуль

 1. Методика вивчення «Вступу» і першого розділу «Основи практичної астрономії» - 1.

 2. Методика вивчення «Вступу» і першого розділу «Основи практичної астрономії» - 2.

 3. Методика навчання розділу «Сонячна система» - 1.

 4. Методика навчання розділу «Сонячна система» - 2.

 5. Методика навчання розділу «Основи практичної астрофізики».

 6. Методика навчання розділу «Зорі» - 1.

 7. Методика навчання розділу «Зорі» - 2.


Модуль самостійної роботи

 1. Предмет астрономії, коротка історія астрономії, масштаби Всесвіту.

 2. Небесна сфера, точки та лінії небесної сфери.

 3. Вимірювання часу та календар.

 4. Закони руху планет.

 5. Основи космонавтики.

 6. Методи астрофізичних досліджень.

 7. Визначення поняття планета, класичні планети (планети земної групи, планети-гіганти), карликові планети, супутники планет.

 8. Малі тіла Сонячної системи.

 9. Спостережувані характеристики зір, будова Сонця та зір.

 10. Еволюція зір.


Список рекомендованих джерел

Основна література

 1. Климишин І.А. Астрономія: Підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів / І.А. Климишин, І.П. Крячко. – К.: Знання України, 2004. – 192 с.

 2. Пришляк М.П. Астрономія: Підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів / М.П. Пришляк. – Київ: «Академперіодика», 2008. – 148 с.

 3. Александров Ю.В. 11 клас: Книга для вчителя. / Ю.В. Александров, А.М. Грецький, М.П. Пришляк. – Х.: Веста: Видавництво «Ранок», 2005. – 256 с.


Додаткова література

 1. Збірник програм з профільного навчання для загальноосвітніх навчальних закладів: Фізика та астрономія, 10–12 кл. – Х.: Вид. група «Основа», 2010. – 112 с.

 2. Крячко І.П. Астрономія: Орієнтовне поурочне календарно-тематичне планування курсу / І.П. Крячко. – К.: ВЦ Валентини Боровик «Наше небо», 2004. – 72 с.

 3. Кузьменков С. Актуальні проблеми астрономічної освіти / Сергій Кузьменков // Фізика та астрономія в школі. – 2011. – № 7. – С. 27–32.

 4. Кузьменков С.Г. Особливості астрономічного освітнього середовища, призначеного для підготовки вчителя астрономії / С.Г. Кузьменков // Збірник наукових праць. Педагогічні науки. Випуск 55. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2010. С. 295–302.

 5. Кузьменков С. Фундаменталізація астрономічної освіти. 1. Стрижневі ідеї / Сергій Кузьменков // Фізика та астрономія в школі. – 2010. – № 11–12. – С. 27–31.

 6. Кузьменков С. Фундаменталізація астрономічної освіти. 2. Головні базові поняття / Сергій Кузьменков // Фізика та астрономія в школі. – 2011. – № 1. – С. 24–28.

 7. Кузьменков С. Фундаменталізація астрономічної освіти. 3. Периферія поля понять й основний зміст курсу астрономії / Сергій Кузьменков // Фізика та астрономія в школі. – 2011. – № 2. – С. 23–27.

 8. Кузьменков С. Що таке час? Задачний підхід в астрономії / Сергій Кузьменков, Ігор Сокол // Фізика та астрономія в школі. – 2009. – № 6. – С. 17–20.

 9. Кузьменков С. Йоганн Кеплер і революція в астрономії / Сергій Кузьменков // Фізика та астрономія в школі. – 2009. – № 3. – С. 3–6.

 10. Кузьменков С. Що таке планети? / Сергій Кузьменков // Фізика та астрономія в школі. – 2010. – № 3. – С. 24–28.

 11. Кузьменков С. Комети: історичний, методологічний, світоглядний та культурологічний аспекти / Клим Чурюмов, Сергій Кузьменков // Фізика та астрономія в школі. – 2010. – № 1. – С. 3–7.

 12. Кузьменков С. Як доказово викладати астрономію / Сергій Кузьменков // Фізика та астрономія в школі. – 1999. – № 2. – С. 34–37.


Змістовий модуль 2

Тема: Технології навчання астрономії
Лекційний модуль

 1. Діяльнісний підхід до навчання астрономії.

Розв’язування задач. Тестування. Виконання лабораторних робіт.

 1. Формування наукового світогляду під час навчання астрономії.

Способи формування наукового світогляду учнів під час вивчення конкретних тем шкільного курсу астрономії, демонстрування прояву матеріальної єдності світу, ідеї пізнаванності світу, законів діалектики, шляхів наукового пізнання тощо.

 1. Формування мотиваційної сфери та творчий розвиток учнів під час вивчення астрономії в школі.

Методика виклику «інтерес-збудження», створення системи формування стійкого інтересу до вивчення астрономії, застосування прийомів розвитку творчого мислення на уроках астрономії та у позаурочний час.

 1. Методика вивчення теми «Метагалактика».

Спостережувані основи сучасної космології. Сучасні моделі Метагалактики. Народження та еволюція Метагалактики. Поняття про темну матерію та темну енергію.

 1. Позакласна робота з астрономії.

Астрономічні вечори, факультативи, астрономічні гуртки, керівництво науково-дослідною роботою в Малій академії наук України, підготовка обдарованих дітей до участі в астрономічних олімпіадах, астрономія в літніх таборах.

 1. Методика вивчення теми: «Життя у Всесвіті».

Головні властивості життя на Землі. Типовість земного життя. Проблеми виникнення життя і розуму на Землі. Пошуки позаземного життя. Проблема SETI. Сучасні проекти SETI. Проблема «Великого мовчання Всесвіту».

Семінарський модуль

 1. Розв’язування задач і виконання лабораторних робіт під час вивчення астрономії - 1.

 2. Розв’язування задач і виконання лабораторних робіт під час вивчення астрономії – 2.

 3. Методика викладання розділу «Галактики» - 1.

 4. Методика викладання розділу «Галактики» - 2.

 5. Методика викладання розділу «Метагалактика» - 1.

 6. Методика викладання розділу «Метагалактика» - 2.

 7. Методика викладання розділу «Життя у Всесвіті» - 1.

 8. Методика викладання розділу «Життя у Всесвіті» - 2.


Модуль самостійної роботи

 1. Сучасна класифікація галактик. Фізичні характеристики галактик.

 2. Будова Всесвіту. Спостережувані основи сучасної космології.

 3. Сучасні космологічні моделі.

 4. Актуальні проблеми космології. «Темна матерія», «темна енергія».

 5. Життя у Всесвіті. Проблема SETI. Велике мовчання Всесвіту.


Список рекомендованих джерел

Основна література

 1. Климишин І.А. Астрономія: Підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів / І.А. Климишин, І.П. Крячко. – К.: Знання України, 2004. – 192 с.

 2. Пришляк М.П. Астрономія: Підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів / М.П. Пришляк. – Київ: «Академперіодика», 2008. – 148 с.

 3. Александров Ю.В. 11 клас: Книга для вчителя. / Ю.В. Александров, А.М. Грецький, М.П. Пришляк. – Х.: Веста: Видавництво «Ранок», 2005. – 256 с.


Додаткова література

  1. Збірник програм з профільного навчання для загальноосвітніх навчальних закладів: Фізика та астрономія, 10–12 кл. – Х.: Вид. група «Основа», 2010. – 112 с.

  2. Крячко І.П. Астрономія: Орієнтовне поурочне календарно-тематичне планування курсу / І.П. Крячко. – К.: ВЦ Валентини Боровик «Наше небо», 2004. – 72 с.

  3. Левитан Е.П. Дидактика астрономии / Е.П. Левитан. – М.: Едиториал УРСС, 2004.– 296с.

  4. Кузьменков С. Антропний принцип як стрижнева ідея фундаменталізації астрономічної освіти / Сергій Кузьменков // Фізика та астрономія в школі. – 2011. – № 4. – С. 20–24.

  5. Левитан Е.П. К обучению астрономии через педагогику SETI / Е.П. Левитан, Л.Н. Филиппова // Земля и Вселенная. – 2000. – № 6. – С. 73–82.


Методи навчання


 1. Пояснювально-ілюстративний.

 2. Евристичний.

 3. Проблемного навчання.

 4. Дослідницький.


Методи контролю


 1. Усний.

 2. Письмовий.

 3. Екзамен.Схожі:

Опис навчальної дисципліни
Робоча програма з дисципліни Теорія ймовірності та математична статистика для студентів за напрямом підготовки 040203. Фізика*
ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Опис навчальної дисципліни
Змістовий модуль Сервісна діяльність: сучасні уявлення. Особливості інформаційного сервісу
1. ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
...
Питання для підготовки до іспиту з навчальної дисципліни
Предмет, найменування і система навчальної дисципліни «Організація судових та правоохоронних органів»
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма з навчальної дисципліни «Кримінологія» для студентів за галуззю знань 0304 Право напрямом підготовки 030401Правознавство...
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ КОНСТИТУЦІЙНЕ...
Формами проведення занять є такі: лекції, семінарські заняття, самостійна та індивідуальна робота. З даної дисципліни передбачено...
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ...
Анотація навчальної дисципліни зі структурно-логічною схемою (міждисциплінарними зв’язками )
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма навчальної дисципліни «Кримінологія» для студентів за напрямом підготовки 030401 Правознавство
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
України», а також Типової навчальної програми нормативної дисципліни «Основи охорони праці» 2011 р. і Типової навчальної програми...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка