Професійне спрямування «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» Варіативної компоненти «Менеджмент міжнародних авіаційних перевезень» Кіровоград 2012 р


НазваПрофесійне спрямування «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» Варіативної компоненти «Менеджмент міжнародних авіаційних перевезень» Кіровоград 2012 р
Сторінка4/58
Дата18.03.2013
Розмір7.4 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   58


1.4 Теми практичних занять

№ з/п

Назва теми

Кількість годин

Модуль 1

Змістовий модуль 1. Технологічні підходи до організації бізнес-планування зовнішньоекономічної діяльності на авіаційному підприємстві

1

Тема 1. Сутність планування у ринковій економіці. Методологічні основи планової зовнішньоекономічної діяльності авіаційного підприємства

    1. Організація планування на авіаційному підприємстві. Структура планових органів.

    2. Методологічна основа та інформаційне забезпечення процесу планування.

    3. Планування з орієнтацією на зовнішньоекономічну та міжнародну комерційну діяльність у галузі цивільної авіації.

    4. Принципи інвестування. Етапи створення інвестиційного проекту.

    5. Напрямки управління плановою діяльністю АП.

2

2

Тема 2. Теоретичні основи та роль бізнес-планування у зовнішньоекономічній діяльності авіаційного підприємства

2.1. Поняття і роль бізнес-плану в сучасному підприємництві авіаційної діяльності.

2.2. Класифікація бізнес-проектів. Цілі бізнес-проекту. Ознаки бізнес-проекту.

2.3. Основні учасники проекту та їх функції.

2.4. Життєвий цикл бізнес-проекту.

2.5. Особливості складання бізнес-плану для підприємства і для інвесторів.

2

3

Тема 3. Етапи бізнес-планування. Ситуаційні особливості бізнес-планування: реорганізація, санація, реструктуризація

3.1. Етапи та стадії розробки бізнес-плану діяльності АП.

3.2. Зміст етапів бізнес-плану. Особливості планування діяльності підприємства на різних стадіях життєвого циклу.

3.3. Нормативна основа бізнес-планування у процесі реорганізації, санації, реструктуризації.

3.4. Бізнес-план відкриття представництва АП закордоном.

3.5. Визначення основних етапів та напрямків розробки бізнес-плану власного проекту.

2

4

Тема 4. Сучасні моделі бізнес-планування. Оформлення кредитної заявки

4.1. Призначення бізнес-плану і його основні елементи. Типи бізнес-планів.

4.2. Особливості бізнес-планування в Україні та за кордоном.

4.3. Методики з розробки бізнес-плану: UNIDO для країн, що розвиваються з підготовки промислових техніко-економічних обґрунтувань та її електронна версія COMFAR; World Bank (Світовий банк).

4.4. Автоматизація розрахунків. Програмні продукти з бізнес-планування. Складання бізнес-плану в Project Expert.

4.5. Вибір кредитора, оформлення кредитної заявки за власним проектом. Етапи та стадії розробки бізнес-плану діяльності АП.

2

5

Тема 5. Зміст, структура та основні елементи бізнес-плану авіаційного підприємства. Резюме

5.1. Зміст та елементи бізнес-плану АП. Правила оформлення бізнес-плану, основні вимоги.

5.2. Сутність резюме бізнес-плану, порядок викладення інформації.

5.3. Користувачі бізнес-плану.

5.4. Визначення сутності проекту: профіль та комплексність авіаперевезень, авіаробіт, споживчі сегменти ринку, рівень діяльності.

5.4. Визначення основних розділів та структури бізнес-плану власного проекту.

2

6

Тема 6. Розділ «Галузь цивільної авіації, авіаційне підприємство, авіаційні послуги та роботи»

6.1. Елементи опису авіаційної галузі у бізнес-плані.

6.2. Правила представлення АП у бізнес-плані: організаційно-правова форма, напрямки діяльності, структура.

6.3. Опис напрямків діяльності АП.

6.4. Конкурентні переваги АП.

6.4. Розробка інвестиційних характеристик підприємства за власним проектом (практична частина за варіантом).

2

7

Тема 7. Розділ «Аналіз та оцінка внутрішнього стану авіаційного підприємства: фінансово-економічні показники, SWOT-аналіз»

7.1. Елементи оцінки внутрішнього стану АП.

7.2. Аналіз фінансово-економічної документації АП, визначення основних показників.

7.3. Оцінка факторів внутрішнього стану АП.

7.4. Представлення у бізнес-плані SWOT-аналізу: значення та необхідність.

7.5. Аналіз та оцінка внутрішнього стану авіаційного підприємства: фінансово-економічні показники, SWOT-аналіз за власним проектом (практична частина за варіантом).

2

8

Модульна контрольна робота 1 (підсумковий рубіжний контроль).

Проведення модульного контролю за темами 1-8 (індивідуальний варіант для кожного курсанта: теоретичні питання, тестові питання, типові задачі, ситуаційні вправи).


2

Модуль 2

Змістовий модуль 2. Деталізація розділів й розробка бізнес-плану ЗЕД АП, правила експертизи й презентації проектної документації

9

Тема 8. Розділ «Маркетингове дослідження ринку авіаційних послуг та робіт»: сегментування, споживачі, конкуренти. Прогнозування попиту

8.1. Дослідження зовнішнього середовища АП: асортименту внутрішнього та міжнародного ринку авіаційних робіт та послуг, його обсягу, цільового сегменту.

8.2. Визначення рівня попиту та потреб споживачів. Фактори впливу на динаміку та рівень попиту споживачів.

8.3. Фактори впливу на динаміку та рівень попиту споживачів.

8.4. Оцінка рівня конкуренції, визначення конкурентоспроможності АП.

8.5. Проведення та оформлення маркетингового дослідження ринку авіаційних послуг за власним проектом (практична частина за варіантом).

2

10

Тема 9. Розділ «Маркетинг-план ЗЕД АП»: стратегія розвитку, стратегія ціноутворення, збутова, рекламна та комунікаційна політика

9.1. Визначення та планування цінової політики АП. Планування тарифів на авіаційні перевезення.

9.2. Вибір каналу розподілу та збуту. Визначення напрямків польотів за якими здійснюватимуться перевезення.

9.3. Вибір методів стимулювання збуту: організація продаж, перевезення та після продажного обслуговування.

9.4. Розробка комунікативної політики ЗЕД АП: реклама, особистий продаж, паблік рілейшнз, директ-маркетинг, теле-маркетинг. Формування іміджу авіакомпанії.

9.5. Розробка та оформлення маркетингового плану за власним проектом (практична частина за варіантом).

2

11

Тема 10. Розділ «Організаційний план діяльності авіаційного підприємства»: структура, посадові обов’язки, фонд заробітної плати, продуктивність праці

10.1. Планування організаційної структури, служби та підрозділи АП.

10.2. Визначення потреби у трудових ресурсах АП.

10.3. Кадрова політика АП.

10.4. Розрахунок та визначення фонду оплати праці на АП.

10.5. Розробка організаційного плану підприємства за власним проектом (практична частина за варіантом).

2

12

Тема 11. Розділ « Виробничо-технологічний план діяльності АП»

11.1. Планування матеріально-технічної бази АП.

11.2. Визначення ресурсної потреби (авіаційно-технічної бази) АП.

11.3. Планування транспортної роботи авіапідприємства.

11.4. Планування мережі повітряних ліній. Розробка розкладу руху літаків.

11.5. Розробка виробничо-технологічного плану підприємства за власним проектом (практична частина за варіантом).

2

13

Тема 12. Розділ: «Інвестиційний план, визначення ефективності капіталовкладень у АП»

12.1. Елементи інвестиційного плану. Оцінка можливостей фірмі.

12.2. Правила складання календарного плану реалізації проекту та повернення кредиту.

12.3. Розрахунок розміру інвестицій та оцінка ефективності капіталовкладень у проект.

12.4. Визначення фінансово-економічних коефіцієнтів та терміну окупності проекту.

12.5. Розробка інвестиційного плану підприємства за власним проектом (практична частина за варіантом).

2

14

Тема 13. Розділ: «Фінансовий план ЗЕД АП»

13.1 Елементи фінансового плану проекту АП: правила оформлення.

13.2. Визначення основних фінансово-економічних показників проекту.

13.3. Оцінка ефективності та беззбитковості проекту.

13.4. Вибір альтернативного варіанту розвитку за показниками.

13.5. Розробка фінансового плану підприємства за власним проектом (практична частина за варіантом).

2

15

Тема 14. Розділ: « Ризики та страхування ЗЕД АП»

14.1. Вимоги до представлення та оцінки ризиків проекту у бізнес-плані.

14.2. Методи зниження ризиків у реалізації проекту АП.

14.3. Організація робіт з управління ризиками у галузі авіації.

14.4. Відображення методів страхування проекту у бізнес-плані.

14.5. Оцінка ризиків та розробка методів страхування діяльності АП за власним проектом (практична частина за варіантом).

2

16

Тема 15. Презентація та експертиза бізнес-плану

15.1. Методологія проведення експертизи бізнес-плану.

15.2. Критерії оцінки рівня та показників бізнес-плану АП.

15.3. Правила презентації бізнес-плану, основні вимоги та особливості.

15.4. Програмні засоби презентації бізнес-плану.

15.5. Презентація та захист бізнес-плану (власного проекту) (практична частина за варіантом).

2

17

Проведення модульного контролю за темами 9-15 (індивідуальний варіант для кожного курсанта: теоретичні питання, тестові питання, типові задачі, ситуаційні вправи).

2
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   58

Схожі:

1. ЗЕД та її роль у розвитку національної економіки
Менеджмент організацій” і 050207 “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”
ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ
Опорний конспект лекцій для студентів кооперативних вузів спеціальностей: 0502. 01 “Менеджмент організацій”, 0502. 06 “Менеджмент...
ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ
Опорний конспект лекцій для студентів кооперативних вузів спеціальностей: 0502. 01 “Менеджмент організацій”, 0502. 06 “Менеджмент...
Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського
Мета курсу «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» формування сучасного управлінського мислення, системи знань і практичних...
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ для курсантів/слухачів очної та заочної форм навчання...
Бізнес-планування зовнішньоекономічної діяльності авіаційного підприємства: Комплекс навчально-методичного забезпечення частина 1:...
Напрям підготовки 030509 облік і аудит Галузь знань 0306 менеджмент...
Доцент кафедри міжнародних економічних відносин Одеського державного економічного університету к е н., доцент Ю. М. Сотніков
Божаткін С. М., Жиленко В. П., Марущак С. М
«Вступ до спеціальності», «Економіка підприємства», «Статистика», «Менеджмент», «Операційний менеджмент», «Стратегічний менеджмент»,...
Рецензія На посібник О. В. Комаровського
Менеджмент соціокультурної діяльності”, „Менеджмент організацій”,які вивчають дисципліну
ПЛАН Вступ Основи міжнародно-правового регулювання залізничного транспорту...
Економічні відносини між державами та їх юридичними й фізичними особами без застосування транспорту неможливі. Конвенції та інші...
Заняття ВАЛОВІ НАДХОДЖЕННЯ ГРОШОВИХ КОШТІВ І ВИТРАТИ ПІДПРИЄМСТВА
«Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» факультету бізнесу і фінансів денної та заочної форм навчання
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка