Професійне спрямування «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» Варіативної компоненти «Менеджмент міжнародних авіаційних перевезень» Кіровоград 2012 р


НазваПрофесійне спрямування «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» Варіативної компоненти «Менеджмент міжнародних авіаційних перевезень» Кіровоград 2012 р
Сторінка2/58
Дата18.03.2013
Розмір7.4 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   58

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


ВПП 1.10 Бізнес-планування ЗЕД авіаційного підприємства
напрям підготовки 6.030601 «Менеджмент»

професійне спрямування

«Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»

варіативна компонента «Менеджмент міжнародних авіаційних перевезень»

факультет менеджменту

Кіровоград – 2012 р.

1.1 Опис навчальної дисципліни

Найменування

показників

Галузь знань,

напрям підготовки,

освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика

навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів - 3

Галузь знань
0306 «Менеджмент і адміністрування»

За вибором

Напрям підготовки
6.030601 «Менеджмент»

Модулів - 2

Професійне спрямування:

«Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»

Варіативна компонента: «Менеджмент міжнародних авіаційних перевезень»


Рік підготовки:

Змістових модулів - 2

4-й

4-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання
«Розробка бізнес-плану зовнішньоекономічної діяльності авіаційного підприємства»

Семестр

Загальна кількість годин - 108

8-й

8-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:
аудиторних – 4


самостійної роботи
студента - 4

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

30 год.

6 год.

Практичні

34 год.

4 год.

Самостійна робота

44 год.

98 год.

Індивідуальні завдання:
11 год.

Вид контролю: диференційований залік


1.2 Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Технологічні підходи до організації бізнес-планування зовнішньоекономічної діяльності на авіаційному підприємстві
Тема 1. Сутність планування у ринковій економіці. Методологічні основи планової зовнішньоекономічної діяльності авіаційного підприємства

Теоретичні та методологічні основи дисципліни; поняття управління та планування, місце планування в системі менеджменту, форми планування і види планів, технологія планування на авіаційному підприємстві (АП). Організація планування на АП. Методологія планування, принципи та методи. Аналіз функцій планування комерційного розвитку авіапідприємства.
Тема 2. Теоретичні основи та роль бізнес-планування у зовнішньоекономічній діяльності авіаційного підприємства

Сутнісна характеристика бізнес-плану. Об'єктивна необхідність планування підприємницької діяльності. Поняття бізнес-плану. Призначення бізнес-плану та його місце у ринковій системі господарювання. Різновиди бізнес-плану. Мета розробки бізнес-плану. Причини, що зумовлюють необхідність оволодіння мистецтвом розробки бізнес-плану.

Формування інформаційного поля для бізнес-плану. Поняття та чинники інформаційного поля для бізнес-плану. Джерела отримання інформації. Основні вимоги до інформації. Формування базової інформації для бізнес-плану.
Тема 3. Етапи бізнес-планування. Ситуаційні особливості бізнес-планування: реорганізація, санація, реструктуризація

Загальна методологія розробки бізнес-плану. Етапи розробки бізнес-плану за стадіями виконання та впровадження.

Ситуаційний особливості бізнес-планування на різних стадіях життєвого циклу АП.

Вимоги до структури бізнес-плану в залежності від потреб застосування.
Тема 4. Сучасні моделі бізнес-планування. Оформлення кредитної заявки

Сучасні моделі розробки бізнес-плану. Державна модель бізнес-планування. Міжнародна модель бізнес-планування. Комерційні моделі бізнес-планування, структура бізнес-плану по методиці UNIDO, структура бізнес-плану за методикою ЄБРР, структура бізнес-плану за методикою KPMG, Методика World Bank, Методика фірми «Goldman, Sachs & Co», Методика фірми «Ernst & Young». Ліцензовані UNIDO пакети - COMFAR і PROPSPIN. Кредитні лінії Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) з розвитку малого та середнього бізнесу в Україні, Кредитні лінії МСП, Програма кредитування фонду «Євразія» (США), Програми Western NIS Enterprise Fund, Програма венчурного фонду «Україна».
Тема 5. Зміст, структура та основні елементи бізнес-плану авіаційного підприємства. Резюме

Структура бізнес-плану. Чинники, що визначають зміст бізнес-плану та його обсяг. Загальні вимоги до змісту бізнес-плану. Структура бізнес-плану, орієнтованого на залучення інвестицій у виробничу діяльність: резюме; галузь, фірма та її продукція (послуги); дослідження ринку; маркетинг-план; виробничий план; організаційний план; оцінка ризиків; фінансовий план. Особливості побудови бізнес-плану залежно від сфери та складності підприємницької діяльності.

Вимоги до стилю написання та оформлення бізнес-плану. Правила оформлення бізнес-плану. Форма титульного аркуша. Функціональне призначення та правила оформлення сторінки змісту. Складання резюме, його призначення та зміст.

Тема 6. Розділ «Галузь цивільної авіації, авіаційне підприємство, авіаційні послуги та роботи»

Галузь, фірма та її продукція (послуги). Мета розробки та структура розділу. Аналіз поточного стану справ у галузі та очікуваних тенденцій її розвитку. Концепція поведінки в галузі. Статус бізнесу. Опис продукту (послуги) бізнесу.

Дослідження ринку. Мета та структура розділу. Процедура дослідження ринку та її основні етапи. Сегментація ринку. Визначення цільового ринку бізнесу. Конкуренти, основні переваги проекту, перспективи розвитку.

Опис потенційних споживачів у географічному розрізі, їх вподобання. Перспективи розвитку проекту. Основні фонди проекту, розміщення, матеріально-технічна база.
Тема 7. Розділ «Аналіз та оцінка внутрішнього стану авіаційного підприємства: фінансово-економічні показники, SWOT-аналі»з

Аналіз зовнішнього і внутрішнього середовища діяльності. Фактори макро- та мікросередовища фірми. Аналіз чинників внутрішнього середовища. Критичні точки організації. Основні фінансово-економічні показники діяльності підприємства: оцінка та аналіз. Баланс, звіт про фінансові результати та звіт про рух грошових коштів підприємства.

Показники для аналізу: фінансові коефіцієнти, оцінка ліквідності, платоспроможності, рентабельності, прибутковості, прогнозування попиту.

SWOT-аналіз: показники, процедура проведення та відображення у бізнес-плані.
Змістовий модуль 2. Деталізація розділів й розробка бізнес-плану ЗЕД АП, правила експертизи й презентації проектної документації
Тема 8. Розділ «Маркетингове дослідження ринку авіаційних послуг та робіт»: сегментування, споживачі, конкуренти. Прогнозування попиту

Сутність та система маркетингових досліджень: роль, мета, предмет, об’єкти. Основні принципи та завдання маркетингових досліджень. Види маркетингових досліджень: польові, пробного продажу, панельні, фокус-груп, ділових контактів.

Маркетингова інформація та її класифікація. Методи збирання первинної інформації: опитування, спостереження, експеримент, імітація. Джерела маркетингової інформації. Маркетингові інформаційні системи. Маркетингові дослідження середовища маркетингу та ринку. Аналіз конкурентного середовища і конкурентів. Маркетингові дослідження підприємства.
Тема 9. Розділ «Маркетинг-план ЗЕД АП»: стратегія розвитку, стратегія ціноутворення, збутова, рекламна та комунікаційна політика

Мета та логіка розробки маркетинг-плану. Основні завдання маркетинг-плану. Визначення мети та завдань маркетингової діяльності фірми. Вибір та обґрунтування стратегій маркетингу та програм, які її забезпечують. Стратегія маркетингу. Принципи вибору загальної маркетингової стратегії бізнесу. Передбачувані обсяги продаж.

Розробка стратегії, цінової, збутової, комунікаційної політики підприємства.
Тема 10. Розділ «Організаційний план діяльності авіаційного підприємства»: структура, посадові обов’язки, фонд заробітної плати, продуктивність праці

Мета та структура організаційного плану. Головні завдання організаційного плану: довести правильність вибору організаційної форми бізнесу; охарактеризувати основний управлінський персонал фірми; визначити потреби бізнесу у персоналі. Послідовність етапів розробки організаційного плану.

Організаційна структура, економічне обґрунтування та оцінка ефективності. Управлінська команда і персонал. Планування продуктивності праці. Планування потреби в персоналі. Планування трудомісткості виробничої програми. Розрахунок і аналіз балансу робочого часу.
Тема 11. Розділ « Виробничо-технологічний план діяльності АП»

Головне завдання та складові блоки виробничого плану. Структура виробничого плану. Чинники, що впливають на обсяги та детальність інформації у виробничому плані.

Структура і показники виробничої програми. Аналіз виконання плану виробництва. Аналіз портфеля замовлень. Розрахунок виробничої потужності. Планування випуску продукції. Планування виконання виробничої програми.
Тема 12. Розділ: «Інвестиційний план, визначення ефективності капіталовкладень у АП»

Залучення кредитів та аналіз їх ефективності. Джерела фінансування ресурсів підприємства та їх співвідношення. Розробка календарного плану повернення кредиту.

Оцінка ефективності інвестицій у проект. Основні показники інвестиційного плану: розрахунок грошових потоків - Cash Flow (CF), норма амортизації інвестицій, чиста приведена вартість Net Present Value - NPV, внутрішня норма рентабельності Internal Rate of Return - IRR, термін окупності Payback Period – PР.

Аналіз ефективності інвестицій. Термін повного повернення вкладених коштів і отримання доходу від них. Складання графіка беззбитковості за матеріалами бізнес-плану. Баланс доходів і витрат фірми.
Тема 13. Розділ: «Фінансовий план ЗЕД АП»

Фінанси підприємницької організації. Управління фінансами: фінансовий механізм, фінансові методи, фінансові ресурси, фінансові важелі. Оцінка ефективності підприємницької діяльності: принципи та методи.

Цілі, завдання та функції фінансового планування. Зміст фінансового плану. Аналіз фінансового становища. Планування доходів і надходжень. Планування витрат і відрахувань.

Значення та технологія розробки фінансового плану. Мета складання фінансового плану, його значення для самого підприємця, для потенційних кредиторів або інвесторів. Особливості фінансового плану відносно інших розділів бізнес-плану. Структура фінансового плану.

План доходів та видатків (план прибутків та збитків).

План грошових надходжень та виплат (плановий касовий бюджет; план руху готівки

Плановий баланс. Мета складання планового балансу. Аналіз "чутливості".
Тема 14. Розділ: « Ризики та страхування ЗЕД АП»

Мета розробки та структура розділу «Оцінка ризиків». Сутність підприємницького ризику. Концепція управління ризиками: оцінка ступеня ризиків; розробка механізмів реагування на можливі негативні наслідки; здійснення заходів щодо нейтралізації або мінімізації негативних наслідків. Основна мета та параграфи розділу "Оцінка ризиків".

Шляхи страхування ризиків реалізації бізнес-проекту, хеджування.
Тема 15. Презентація та експертиза бізнес-плану

Сутність та необхідність презентації бізнес-плану. Правила проведення презентації, оформлення електронної версії презентації та ілюстративного матеріалу. Час проведення презентації. Аудиторія осіб, яким презентується бізнес-план. Основні помилки при проведенні презентації бізнес-плану.

Правила проведення експертизи бізнес-плану. Етапи проведення експертизи бізнес-плану. Особи, які здійснюють перевірку бізнес-плану. Звіт про проведення експертизи бізнес-плану.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   58

Схожі:

1. ЗЕД та її роль у розвитку національної економіки
Менеджмент організацій” і 050207 “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”
ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ
Опорний конспект лекцій для студентів кооперативних вузів спеціальностей: 0502. 01 “Менеджмент організацій”, 0502. 06 “Менеджмент...
ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ
Опорний конспект лекцій для студентів кооперативних вузів спеціальностей: 0502. 01 “Менеджмент організацій”, 0502. 06 “Менеджмент...
Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського
Мета курсу «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» формування сучасного управлінського мислення, системи знань і практичних...
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ для курсантів/слухачів очної та заочної форм навчання...
Бізнес-планування зовнішньоекономічної діяльності авіаційного підприємства: Комплекс навчально-методичного забезпечення частина 1:...
Напрям підготовки 030509 облік і аудит Галузь знань 0306 менеджмент...
Доцент кафедри міжнародних економічних відносин Одеського державного економічного університету к е н., доцент Ю. М. Сотніков
Божаткін С. М., Жиленко В. П., Марущак С. М
«Вступ до спеціальності», «Економіка підприємства», «Статистика», «Менеджмент», «Операційний менеджмент», «Стратегічний менеджмент»,...
Рецензія На посібник О. В. Комаровського
Менеджмент соціокультурної діяльності”, „Менеджмент організацій”,які вивчають дисципліну
ПЛАН Вступ Основи міжнародно-правового регулювання залізничного транспорту...
Економічні відносини між державами та їх юридичними й фізичними особами без застосування транспорту неможливі. Конвенції та інші...
Заняття ВАЛОВІ НАДХОДЖЕННЯ ГРОШОВИХ КОШТІВ І ВИТРАТИ ПІДПРИЄМСТВА
«Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» факультету бізнесу і фінансів денної та заочної форм навчання
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка