Заняття ВАЛОВІ НАДХОДЖЕННЯ ГРОШОВИХ КОШТІВ І ВИТРАТИ ПІДПРИЄМСТВА


НазваЗаняття ВАЛОВІ НАДХОДЖЕННЯ ГРОШОВИХ КОШТІВ І ВИТРАТИ ПІДПРИЄМСТВА
Сторінка1/7
Дата18.05.2013
Розмір0.73 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > Документи
  1   2   3   4   5   6   7


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ХПІ»

Кафедра фінансів і оподаткування


Методичні вказівки

до виконання практичних завдань з дисципліни

«ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВА»
для студентів спеціальності 6.030601–1 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» факультету бізнесу і фінансів денної та заочної форм навчання

Викладач проф. Долінська Раїса Григорівна

Харків 2008

Методичні вказівки до виконання практичних задач і ситуаційних вправ з дисципліни «фінанси підприємства» для студентів факультету бізнесу і фінансів напрямку підготовки 6.030601 «менеджмент» / Укладачі: Долінська Р.Г.. – Харків: НТУ «ХПІ», 2008. – с.
Укладач: проф.. Долінська Р.Г.
Затверджено на засіданні кафедри фінансів і оподаткування

Протокол № від „ ” 2008 р.

Зміст

МОДУЛЬ 1. Сутність основних понять, засади організації фінансів і рух грошових коштів підприємства
Заняття 1. Валові надходження грошових коштів і витрати підприємства. ……………………………………………………………..
Заняття 2. Формування і розподіл прибутку ………………………………
Заняття 3 Операційний C-V-P аналіз ………………………………………
Заняття 4 Оподаткування підприємства …………………………………..
МОДУЛЬ 2. Фінансовий аналіз і планування діяльності підприємства
Заняття 5. Фінансова звітність і оцінка фінансового стану ……………..
Заняття 6. Оборотні кошти та їх організація ……………………………..
Заняття 7 Фінансове планування і кредитування підприємства….……..
Список рекомендованої літератури ………………………………………..
МОДУЛЬ 1. СУТНІСТЬ ОСНОВНИХ ПОНЯТЬ, ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ФІНАНСІВ І РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ ПІДПРИЄМСТВА

Заняття 1. ВАЛОВІ НАДХОДЖЕННЯ ГРОШОВИХ КОШТІВ І ВИТРАТИ ПІДПРИЄМСТВА


ПЛАН заняття:

1. Вхідний контроль основних понять і розрахунків операційної собівартості валової, товарної, продукції, повної собівартості реалізованої продукції і прибутку з нормативної дисципліни «Економіка підприємства», що використовуються при вивченні лекційного курсу з дисципліни «Фінанси підприємства»;

  1. Визначення валового і чистого доходу підприємства від операційної діяльності.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ.

Валова продукція підприємства – один з вартісних показників обсягу виробництва підприємства, що характеризує загальний результат його виробничо-господарської діяльності за звітний період. Операційна собівартість валової продукції включає прямі витрат сировини й матеріалів, основну й додаткову заробітну плату робітників з відрахуваннями в пенсійний і соціальні фонди, операційні накладні витрати для виготовлення в даному періоді призначених для реалізації на сторону готових виробів, вартість робіт промислового характеру, виконаних на замовлення зі сторони, вартість відпущених на сторону напівфабрикатів.

Обсяг товарної продукції становить собою кількість призначеної для продажу готової продукції підприємства, що пройшла всі стадії виробництва, включаючи сертифікацію, виготовлена згідно Держстандарту (або технічних умов) і передана на склад готової продукції.де n – номенклатура готових виробів (кількість типорозмірів);

q кількість готових виробів i-го типорозміру, штук;

p – оптова ціна одиниці продукції;

Зпоч – вартість залишки незавершеного виробництва на початок періоду;

Зкін – залишки незавершеного виробництва на кінець періоду.

Операційна собівартість товарної продукції (С/тьТП) визначається як різниця між собівартістю валової продукції і вартістю зміни залишків незавершеного виробництва, напівфабрикатів, інструментів і пристосувань власного виробництва, а також вартістю матеріалу замовника.

,

Операційна собівартість реалізованої визначається як обсяг товарної продукції з врахуванням зміни залишків готової продукції на складі:

.

Повна собівартість реалізованої продукції визначається як підсумок операційної собівартості плюс адміністративні і збутові витрати.

Дані про собівартість продукції можна знайти у формі статистичної звітності № 5-З «Звіт про витрати на виробництво продукції».
Завдання 1. Заповнити відсутні цифри в розрахунках операційної , повної собівартості продукції і прибутку.
ОПЕРАЦІЙНА І ПОВНА СОБІВАРТІСТЬ ПРОДУКЦІЇ

Показник

Варіанти

1

2

3

4

1. Прямі витрати на матеріали й комплектуючі вироби

5 000

6 000

4 500

3 000

2. Основна й додаткова заробітна плата робітників з відрахуваннями в пенсійний і соціальні фонди


7 000


3 000


?


4 000

3. Виробничі накладні витрати

?

4 000

5 000

9 000

4. Операційна собівартість валової продукції

(рядок1+рядок 2+рядок 3)


20 000


?


18 500


?

5. Початкові залишки незавершеного виробництва

3 000

?

2 500

?

6. Кінцеві залишки незавершеного виробництва

4 000

1 000

?

3 000

7. Операційна собівартість товарної продукції

?

14 000

18 000

19000

8. Початкові залишки готової продукції на складі

?

2 500

1 000

?

9. Кінцеві залишки готової продукції на складі

4 000

1 500

?

3 000

10. Операційна собівартість реалізованої продукції

18 500

?

17 000

18 500


РОЗРАХУНОК ПРИБУТКУ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

11. Валовий дохід від реалізації продукції

?
?

?

12. Податок на додану вартість (1/6 від рядка 1)

?

?

?

?

13. Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції

36 000

21 000

30 000

40 000

14. Операційна собівартість реалізованої продукції

18 500

?

17 000

18 500

15. Валовий (маржинальний) прибуток від операційної діяльності (рядок 13–рядок 14)
16. Адміністративні і збутові витрати

?

3 500

?

?

17. Повна собівартість реалізованої продукції

(рядок 15 +рядок 16)

17. Прибуток (фінансовий результат) від операційної діяльності до оподаткування (рядок 11–рядок 17)


5 000

?


4 000


5 000

18. Податок на прибуток, 25%

19. Чистий прибуток


ТЕСТИ

За своєю суттю фінанси – це:

а) гроші в розпорядженні фізичних і юридичних осіб і грошові відносини між ними;

б) грошові потоки й одночасно грошові відносини.
Доповніть визначення фінансів, додавши одне слово у відповідному відмінку. Фінанси – це дії по придбанню, фінансуванню й ___________ активами, спрямовані на досягнення цілей підприємства.

Оцінка фінансових рішень здійснюється на основі наступних трьох груп критеріїв. Назвіть їх: ______________________________________________________________ .

Яке з нижче наведених визначень найбільш повно відображає економічний зміст поняття «грошовий потік»:

а) виплата коштів, пов'язаних з господарською діяльністю підприємства;

б) сума чистого прибутку й амортизаційних відрахувань;

в) розподілені у часі надходження (приплив) і видатки (відтік) грошових коштів;

г) надходження коштів на рахунки підприємства.

Що не входить у функції фінансового менеджера?

а) інвестиційні рішення щодо обсягу й структури фінансування активів;

б) вибір ринків; в) вибір джерел фінансування; г) управління активами.
Фінансові ресурси підприємства – це:

а) прибуток від звичайної діяльності плюс амортизаційні відрахування;

б) всі кошти підприємства, що використані для формування його активів;

в) грошові кошти від фінансової діяльності.
Що із наведеного нижче є зовнішнім джерелом фінансування підприємства:

а) амортизація; б) банківський кредит; в) прибуток
КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ


  1. Дайте характеристику основних джерел надходжень грошових коштів на підприємство.

  2. Назвіть декілька прикладів грошових надходжень на підприємство із внутрішніх і зовнішніх джерел.

  3. Охарактеризуйте два види діяльності підприємства: звичайної і надзвичайної.

  4. Які види діяльності входять до звичайної діяльності підприємства?

  5. Охарактеризуйте процес формування виручки від реалізації продукції.

  6. Як визначається операційна собівартість валової, товарної і реалізованої продукції?

  7. Чим відрізняється повна собівартість реалізованої продукції від операційної?

  8. Назвіть фактори, що впливають на обсяг виручки від реалізації продукції.
  1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

ТЕМА: Облік грошових коштів
Мета заняття: вивчити процес обліку грошових коштів у касі, їх документальне оформлення
ТЕМА: Облік грошових коштів
Мета заняття: вивчити процес обліку грошових коштів у касі, їх документальне оформлення
Тема: Формування вхідних та вихідних грошових потоків на підприємстві....
Задача Визначити чистий рух грошових коштів і скласти звіт про рух грошових коштів підприємства прямим та непрямим методами
ТЕМА: Облік грошових коштів
ТЕМА ЗАНЯТТЯ: Документальне оформлення розрахункових операцій. Облік руху грошових коштів на рахунках в банку
ТЕМА: Облік грошових коштів
ТЕМА ЗАНЯТТЯ: Документальне оформлення розрахункових операцій. Облік руху грошових коштів на рахунках в банку
ГРОШОВІ ПОТОКИ ПІДПРИЄМСТВА
Ключові слова: ГРОШОВІ ПОТОКИ, ВАЛОВІ ДОХОДИ, ВИРУЧКА ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ, ЗВИЧАЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ, ОПЕРАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ, ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ,...
Тема: Поняття та функції фінансів торговельного підприємства Мета
Фінанси підприємницьких структур – це економічні відносини, що пов'язані з формуванням та розподілом грошових надходжень, утворенням...
№5 АНАЛ
Методика розрахунку мінімальної необхідної суми грошових коштів для підприємства
1. Визначення та економічна сутність фінансів
Дуже часто фінанси асоціюються з рухом грошових коштів, але фінанси – це не гроші. Проте матеріально-речовою формою фінансів завжди...
ОСНОВИ ФІНАНСІВ ПІДПРИЄМСТВА
Фінанси вивчають рух грошових коштів і за своїм змістом є грошовими відносинами (рис. 1)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка