Напрям підготовки 030509 облік і аудит Галузь знань 0306 менеджмент і адміністрування Напрям підготовки 030601 менеджмент Одеса «Центр Медіа» 2012 ББК 65. 262 я 73


Скачати 452.19 Kb.
НазваНапрям підготовки 030509 облік і аудит Галузь знань 0306 менеджмент і адміністрування Напрям підготовки 030601 менеджмент Одеса «Центр Медіа» 2012 ББК 65. 262 я 73
Сторінка1/3
Дата13.08.2013
Розмір452.19 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Економіка > Документи
  1   2   3


Міністерство аграрної політики та продовольства України
Одеський державний аграрний університет
Економічний факультет

Кафедра фінансівГроші та кредит
Методичні вказівки

для виконання контрольних робіт студентами заочної форми навчання
Галузь знань 0305 - економіка і підприємництво

Напрям підготовки 6.030509 – облік і аудит

Галузь знань 0306 - менеджмент і адміністрування

Напрям підготовки 6.030601 – менеджмент

Одеса

«Центр Медіа»

2012

ББК 65.262 я 73

УДК 336.74 (336.77)

Укладачі:

завідувач кафедри фінансів к.е.н., доцент С.М. Макуха

асистент кафедри фінансів Н.М. Віштак
Відповідальний за випуск:

Завідувач кафедри фінансів к.е.н., доцент Макуха С.М.

Рецензент:

Доцент кафедри міжнародних економічних відносин Одеського державного економічного університету к.е.н., доцент Ю.М. Сотніков

Методичні вказівки з дисципліни «Гроші та кредит» призначені надати допомогу студентам закріпити знання теоретичних положень дисципліни, сформувати відповідні вміння і навички з аналізу поточної ситуації на вітчизняному та зарубіжному грошово-кредитному ринку. Методичні вказівки сприятимуть формуванню у майбутніх фахівців професійних здібностей.

Методичні вказівки рекомендовано для підготовки фахівців економічних спеціальностей в аграрних вищих навчальних закладах ІV рівня акредитації.

Рекомендовано до друку Методичною радою економічного факультету ОДАУ, протокол №___ від __ _________ 2011 року.

ЗМІСТ

Передмова……………………………………………………………………..4

Тематичний план ……………..……………………………………………...6

Програма курсу………………… ……………………………………………8

Вимоги до оформлення контрольної роботи..……………………………..17

Завдання для виконання контрольної роботи ……………..………………18

Список літератури……………………………………………………………26

Передмова


Курс “Гроші та кредит” належить до циклу фундаментальних економічних дисциплін, тут за певною логічною системою розглядаються усі питання, пов’язані з грошима та їх рухом. Вивчення навчального курсу “Гроші та кредит” є важливою складовою підготовки висококваліфікованих фахівців-економістів. Наукове розуміння проблем грошового обігу та кредитних відносин у сучасних економічних умовах стає необхідним компонентом становлення професійних економічних знань студентів. Вивчення курсу дозволить тим, хто навчається, сформувати цілісне системне уявлення про ті економічні явища та процеси, які пов’язані з рухом та використанням грошей. Вивчення суті й особливостей руху грошей в умовах ринкової економіки, у свою чергу, стане базою для з’ясування взаємодії сфери грошового обігу з іншими сферами суспільного виробництва.
Основною метою викладання дисципліни «Гроші та кредит» є формування в майбутніх фахівців наукового розуміння суті системи грошово-кредитних відносин, об'єктивних законів, принципів, методів та форм їх розвитку і регулювання; набуття практичних навичок щодо застосування понять, категорій, методів та інструментів сучасної грошово-кредитної системи.
Основним завданням курсу «Гроші та кредит» є створення підстави для подальшого успішного опанування основних професійно орієнтованих дисциплін у системі підготовки спеціалістів, що передбачає опанування студентами знань щодо закономірностей функціонування грошово-кредитних відносин в умовах сучасного суспільного відтворення.
У результаті вивчення курсу студенти повинні знати:

 • закономірності грошово-кредитного обігу в умовах ринкового господарства;

 • принципи та форми організації сучасної грошово-кредитної системи;

 • особливості вітчизняної та зарубіжної ринкових моделей грошей і кредиту;

 • характеристику ринку позичкових капіталів, грошового обігу, банків та банківської діяльності;

 • функціонування спеціалізованих небанківських інститутів;

 • сутність методів, принципів та інструментів грошово-кредитної політики.


У результаті вивчення курсу студенти повинні вміти:

 • вільно орієнтуватися в теоретичних та практичних проблемах грошово-кредитного характеру;

 • аналізувати поточну ситуацію на вітчизняному та зарубіжному грошово-кредитному ринку;

 • прогнозувати майбутній розвиток грошово-кредитних відносин;

 • обирати оптимальні шляхи вирішення конкретних виробничих завдань монетарного характеру тощо.

Вивчення курсу дає можливість з’ясувати основні закономірності розвитку грошових відносин як важливої складової частини функціонування товарного виробництва. Знання з цієї дисципліни допомагають повною мірою, на високому фаховому рівні приймати конкретні рішення економісту будь-якої управлінської ланки.

Тематичний план

дисципліни «Гроші та кредит» для підготовки студентів заочної форми навчання з галузі знань 0305 – економіка і підприємництво напряму підготовки 6.030509 – облік і аудит


№ теми

Найменування тем

Усього

годин

У тому числі

Лекц.

Сем.

Самост.

1

Виникнення, сутність і функції грошей

12

210

2

Грошовий оборот і грошові потоки

12

12

3

Грошовий ринок

10

10

4

Грошові системи країн світу

10

28

5

Інфляція і грошові реформи

12

210

6

Сучасні методи управління інфляцією

10

10

7

Ринок цінних паперів

12

12

8

Валютний ринок і валютні системи

10

10

9

Сутність кредиту та кредитний механізм

12

12

10

Кредитна система

10

26

11

Зміст кредитної угоди і механізм погашення кредитів

10

10

12

Центральний банк та його роль у системі кредитування

10

10

13

Комерційні банки – основна ланка кредитної системи

10

10

14

Спеціалізовані кредитно-фінансові установи

8

8

15

Ринок позичкових капіталів

10

10

16

Кредитні відносини в АПК

10

10

17

Міжнародні валютно-кредитні установи та форми їх співробітництва з Україною

12

12
Екзамен

+

-
Усього

180

6

2

168Тематичний план

дисципліни «Гроші та кредит» для підготовки студентів заочної форми навчання з галузі знань 0306 – менеджмент і адміністрування напряму підготовки 6.030601 – менеджмент


№ теми

Найменування тем

Усього

годин

У тому числі

Лекц.

Сем.

Самост.

1

Виникнення, сутність і функції грошей

4

22

2

Грошовий оборот і грошові потоки

4

4

3

Грошовий ринок

4

4

4

Грошові системи країн світу

6

24

5

Інфляція і грошові реформи

6

24

6

Сучасні методи управління інфляцією

6

6

7

Ринок цінних паперів

4

4

8

Валютний ринок і валютні системи

6

6

9

Сутність кредиту та кредитний механізм

4

4

10

Кредитна система

6

2

2

2

11

Зміст кредитної угоди і механізм погашення кредитів

4

4

12

Центральний банк та його роль у системі кредитування

4

4

13

Комерційні банки - основна ланка кредитної системи

4

4

14

Спеціалізовані кредитно-фінансові установи

6

6

15

Ринок позичкових капіталів

4

4

16

Кредитні відносини в АПК

6

6

17

Міжнародні валютно-кредитні установи та форми їх співробітництва з Україною

3

3
Залік

+


Усього

81

6

2

73


Програма курсу “Гроші та кредит”
Тема 1. Виникнення, сутність і функції грошей

Концепції походження грошей. Значення грошей та їх походження. Класична кількісна теорія грошей. Кейнсіанські напрямки теорії грошей. Роль К.Маркса у розвитку теорії грошей. Функції грошей – засіб обігу, міра вартості, засіб нагромадження, засіб платежу, світові гроші. Історизм розвитку функцій грошей.

Питання для самоконтролю:

 1. Дайте визначення категорії «гроші».

 2. Які концепції походження грошей ви знаєте?

 3. Що таке раціоналістична концепція походження грошей?

 4. Охарактеризуйте елементи захисту гривні.

 5. Поясніть, що таке пам’ятні та ювілейні монети.

 6. Розкрийте функції грошей.

 7. Поясніть сутність взаємозв’язку функцій грошей як засобу нагромадження і засобу обігу.

 8. Теорія вартості К.Маркса.

 9. Роль Дж. Кейнса в розвитку теорії грошей.

 10. Які особливості реалізації функції грошей у сучасних умовах ви знаєте?

 11. Що таке масштаб цін?


Тема 2. Грошовий оборот і грошові потоки

Суть і структура грошового обороту, кругообіг готівкових грошей. Сфери грошового обороту, базова модель грошового обороту. Правила готівкового обігу в Україні, грошові потоки та механізм їх балансування, безготівкові грошові обороти. Форми грошей, що знаходяться в обігу. Грошова маса та її структура, функціональні форми грошей, грошова маса та швидкість обігу грошей, грошова маса та грошові агрегати, грошовий обіг та його форми, закони грошового обігу, грошова маса в Україні, сталість грошей та механізм її забезпечення.

Питання для самоконтролю:

 1. Що таке грошовий оборот, яка його структура?

 2. Розкрийте причини виникнення безготівкових розрахунків.

 3. Охарактеризуйте переваги та недоліки різних форм безготівкових розрахунків.

 4. Що являють собою кредитні гроші?

 5. Поясніть схему грошових потоків.

 6. Розкрийте схему взаєморозрахунків за допомогою чека.

 7. Розкрийте схему взаєморозрахунків за допомогою векселя.

 8. Охарактеризуйте зміст грошових агрегатів України.

 9. Поясніть залежність між швидкістю обігу, кількістю грошей та ВНП.

 10. Поясніть сутність Закону Грешема.

 11. Розкрийте механізм забезпечення сталості грошей.

ТЕМА 3. Грошовий ринок

Структура грошового ринку. Ринок грошей (монетарний ринок). Ринок капіталів. Попит на гроші. Теоретичні моделі попиту на гроші. Основні мотиви (джерела) сукупного попиту на гроші: попит на гроші для трансакцій і попит на гроші як на активи. Чинники, що визначають параметри попиту на гроші. Номінальний та реальний попит на гроші. Пропозиція грошей. Загальні теоретичні положення пропозиції грошей. Механізм формування пропозиції грошей. Грошова база і банківські резерви. Грошовий мультиплікатор. Роль кредитної системи у формуванні пропозиції грошей. Банкнотно-депозитна емісія. Рівновага на грошовому ринку. Рівноважна процентна ставка.

Питання для самоконтролю:

 1. Охарактеризуйте об’єкт і суб’єкт грошового ринку.

 2. Розкрийте структуру грошового ринку.

 3. Поясніть сутність попиту на гроші.

 4. Розкрийте взаємозалежність між формуванням трансакційного попиту на гроші і формуванням попиту на гроші як на активи.

 5. Розкрийте зміст портфельного підходу до формування активів.

 6. Поясніть, як змінюється попит на гроші як на активи залежно від норми банківського відсотка.

 7. Які чинники впливають на формування попиту на гроші?

 8. Які чинники впливають на формування грошової пропозиції?

 9. Поясніть зміст рівноваги на грошовому ринку.


Тема 4. Грошові системи країн світу

Поняття грошової системи. Основні принципи організації та моделі побудови грошових систем. Вплив національних та історичних традицій на зміст елементів грошової системи. Національно-державна обумовленість та призначення грошової системи. Склад грошової системи. Грошова система України. Типи грошової системи, саморегульовані та регульовані грошові системи, біметалізм та монометалізм, ринкові та неринкові грошові системи, відкриті та закриті системи.

Питання для самоконтролю:

 1. Дайте визначення категорії «грошова система».

 2. Охарактеризуйте основні елементи грошової системи.

 3. Які типи грошових систем ви знаєте? Розкрийте їх еволюцію.

 4. Суть біметалізму та монометалізму.

 5. Розкрийте характерні риси сучасних грошових систем.

 6. Поясніть відмінності відкритої грошової системи.

 7. Яка різниця між ринковою та неринковою грошовими системами?

 8. Елементи державного регулювання грошової сфери.


Тема 5. Інфляція і грошові реформи

Суть інфляції. Теоретичні концепції інфляції, теорії інфляції. Причини виникнення інфляційних процесів в економіці. Форми прояву та стадії розвитку інфляції. Характеристика інфляції попиту та інфляції витрат. Особливості інфляційного процесу в Україні. Методи стабілізації грошових систем. Грошові реформи. Грошова реформа в Україні.
Питання для самоперевірки:

  1. Поясніть причини виникнення інфляції та розкрийте її форми.

  2. Які теоретичні концепції інфляції ви знаєте?

  3. Суть “інфляції попиту”.

  4. Характеристика “інфляції витрат”.

  5. Розкрийте суть інфляції як багатофакторного процесу.

  6. Показники вимірювання інфляції.

  7. Грошові реформи формального типу.

  8. Грошові реформи конфіскаційного типу.

  9. Грошові реформи паралельного типу.

  10. Розкрийте методи стабілізації грошового обігу.

  11. Характеристика грошових реформ за характером проведення.

  12. Наведіть класифікацію грошових реформ залежно від мети їх проведення.


ТЕМА 6. Сучасні методи управління інфляцією

Наслідки інфляції. Основні показники вимірювання інфляції. Внутрішні та зовнішні фактори інфляції. Грошові (монетарні) та негрошові фактори інфляції. Зовнішні фактори інфляції. Ефект інфляційного податкообкладання. Антиінфляційна політика. Таргетування інфляції. Кейнсианська теорія інфляції надмірного попиту. Монетаристська концепція інфляції.

Питання для самоконтролю:

 1. Які індекси цін характеризують інфляцію?

 2. Розкрийте методи стабілізації валюти.

 3. Чи завжди зростання цін є наслідком інфляції?

 4. Що розуміється під таргетуванням інфляції?

 5. Розкрийте основні напрямки антиінфляційної політики.

 6. Що характерихує «крива Філліпса»?

 7. Поясніть, що означає «інфляційний розрив» у теорії Дж.Кейнса.

 8. Причини виникнення монетаристської теорії грошей.

 9. Грошові реформи конфіскаційного типу.


ТЕМА 7. Ринок цінних паперів

Суть цінних паперів, види цінних паперів, акції, облігації, ощадний сертифікат, ринок цінних паперів, фондова біржа, еволюція фондової біржі, формування ринку цінних паперів в Україні.

Питання для самоконтролю:

 1. Суть та види цінних паперів.

 2. Різновиди акцій.

 3. Що таке облігація?

 4. Суть ощадного сертифіката.

 5. Як функціонує ринок цінних паперів?

 6. Розкрийте структуру ринку цінних паперів.

 7. Поясніть сутність біржової торгівлі цінними паперами.

 8. Характеристика угод на фондовій біржі.

 9. Формування ринку цінних паперів в Україні.

 10. Розкрийте зміст та механізм застосування облігацій внутрішньої державної позики в Україні.


Тема 8. Валютний ринок і валютні системи

Суть міжнародних валютних відносин. Поняття валютної системи. Основні елементи національної валютної системи. Сутність та класифікація валют. Валютний курс, його функції. Порядок визначення валютних курсів. Регулювання валютних курсів. Валютна інтервенція. Валютний демпінг. Дисконтна політика. Девальвація та ревальвація. Режим валютного курсу в Україні. Загальна характеристика та структура валютного ринку. Валютні операції. Види валютних операцій. Котирування валют. Валютні ризики і методи валютного страхування.

Питання для самоконтролю:

 1. Що являють собою валютні відносини?

 2. Яке місце і роль валютних відносин у системі світогосподарських зв'язків?

 3. Які види валют ви знаєте?

 4. Що таке валютні курси, які їх види ви знаєте?

 5. Які чинники визначають попит і пропозицію валюти?

 6. Як визначається крос-курс валют?

 7. Як визначаються ціни іноземних товарів та послуг у національній валюті?

 8. Якими є особливості спотового ринку і обмінного курсу «СПОТ»?

 9. Поясніть сутність та механізм операції з валютою «СВОП»?

 10. У чому полягає специфіка форвардних угод з цінними паперами?

 11. Які відмінні риси визначають ф'ючерсний ринок та ф'ючерсний курс?

 12. Що таке валютні опціони?

 13. Які валютні ризики ви знаєте?

 14. Поясніть зміст «валютних інтервенцій».


Тема 9. Сутність кредиту та кредитний механізм

Сутність кредиту, основи кредитних відносин. Натуралістична та капіталотворча теорії кредиту. Суть, еволюція та джерела позичкового капіталу. Структура ринку позичкового капіталу. Позичковий відсоток, ринок позичкових капіталів в Україні. Функції кредиту (перерозподільна, емісійна, контрольна). Концепції походження кредиту, форми кредитних відносин, види кредиту, класифікація кредитів. Банківський кредит, комерційний кредит, споживчий кредит, державний кредит, міжнародний кредит.

Питання для самоконтролю:

 1. Суть поняття „позичковий капітал”.

 2. Джерела позичкового капіталу.

 3. Сутність натуралістичної теорії кредиту.

 4. Капіталотворча теорія кредиту.

 5. Які функції виконує кредит в економіці?

 6. Дайте характеристику банківській формі кредиту.

 7. Що таке комерційний кредит?

 8. Розкрийте сутність споживчого кредиту.

 9. У чому полягає суть державного кредиту?

 10. Розкрити суть міжнародного кредиту.


Тема 10. Кредитна система

Суть кредитної системи. Структура сучасної кредитної системи. Основні положення системи кредитування, основні принципи кредитування. Кредитна система як сукупність кредитно-фінансових інститутів. Кредитна система як сукупність кредитно-розрахункових і платіжних відносин. Розвиток кредитної системи України. Роль кредитної системи в розвитку економіки.

Питання для самоконтролю:

  1. Суть та структура кредитної системи.

  2. Етапи розвитку кредитної системи.

  3. Основні положення системи кредитування.

  4. Основні принципи кредитування.

  5. Принцип строковості.

  6. Принцип платності.

  7. Принцип цільової направленості.

8.Принцип повернення.

 1. Принцип забезпечення.


Тема 11. Зміст кредитної угоди і механізм погашення кредитів

Зміст кредитної угоди. Етапи укладання кредитної угоди. Критерії оцінки фінансового стану позичальника. Форми забезпечення кредитів. Застава, цінні папери, гарантія, передача контрактів, страхування кредитів. Строки користування кредитами. Методи надання кредитів. Способи сплати відсотків за користування кредитами. Порядок та способи погашення кредитів.

Питання для самоконтролю:

 1. Форми забезпечення кредитів.

 2. Що таке застава?

 3. У чому полягає різниця між гарантією та поручительством.

 4. Строки користування кредитами.

 5. Методи надання кредитів.

 6. Що таке кредитна лінія?

 7. Що таке кредитна стеля?

 8. Розкрийте способи погашення кредитів.

 9. Які бувають процентні ставки за кредитом?


Тема 12. Центральний банк та його роль в економіці

Походження центральних банків. Національний банк України: особливості створення та діяльності. Устрій та функції центрального банку. Емісія готівки та організація грошового обігу. Функція банку банків. Функція банку уряду. Реалізація грошово-кредитної політики. Основні типи грошово-кредитної політики. Рестрикційна та селективна політика. Інструменти реалізації грошово-кредитної політики. Політика обов'язкових резервів. Облікова політика. Політика рефінансування та редисконтування. Операції на грошовому ринку. Інші методи грошово-кредитної політики. Реалізація грошово-кредитної політики в Україні.

Питання для самоконтролю:

 1. Розкрийте історію виникнення банків.

 2. Які функції у ринковій економіці виконує банківська система.

 3. Що означає поняття «незалежність центрального банку»? З чого вона складається?

 4. Якими нормативними документами регламентується діяльність НБУ?

 5. Розкрийте основні функції НБУ.

 6. Розкрийте функціональну структуру НБУ.

 7. Поясніть, що являють собою операції РЕПО?

 8. Розкрийте зміст політики «дорогих грошей» та політики «дешевих грошей».

 9. Охарактеризуйте основні етапи реалізації грошово-кредитної політики НБУ.


Тема 13. Комерційні банки як основна ланка кредитної системи

Суть та призначення комерційних банків у сучасному економічному просторі. Класифікація комерційних банків. Основні показники діяльності комерційних банків. Пасивні банківські операції. Структура банківських ресурсів. Власний капітал банку, його основні функції. Залучені кошти. Основні види депозитів. Депозити до запитання. Строкові депозити. Ощадні депозити. Недепозитні способи залучення коштів. Запозичені кошти. Міжбанківський кредит. Кредити НБУ (овернайт, РЕПО, ломбардний, стабілізаційний). Активні операції комерційних банків. Основні види активів. Інвестиційні операції, їх сутність та призначення. Суть посередницьких банківських операцій. Розрахункові операції. Касові операції. Валютні операції. Консультаційні та інші послуги.

Питання для самоконтролю:

 1. Поясніть основні функції комерційного банку.

 2. Розкрийте типову структуру комерційного банку.

 3. Розкрийте загальні та специфічні риси банківської системи.

 4. Охарактеризуйте ресурси комерційного банку.

 5. Що таке регулятивний капітал комерційного банку і з яких частин він складається?

 6. Пасивні операції комерційних банків.

 7. Активні операції комерційних банків.

 8. Кредитні операції комерційних банків (обліковий та ломбардний кредити, кредит під заставу векселів, факторинг, форфейтинг).

 9. Ризики за банківськими кредитами (кредитний, процентний, валютний).

 10. На які групи залежно від ступеня ризику НБУ поділяє активи комерційних банків.


Тема 14. Спеціалізовані кредитно-фінансові установи

Суть, функції та основні види спеціалізованих кредитно-фінансових установ. Об'єктивні передумови становлення і розвитку кредитно-фінансових інститутів. Основні напрямки діяльності сучасних спеціалізованих кредитно-фінансових установ.

Страхові компанії, їх функціональна суть та форми організації. Об'єкти страхування та особливості їх страхування. Основні операції страхових компаній. Страхові премії.

Пенсійні фонди. Організаційно-правові форми пенсійних фондів. Особливості функціонування пенсійних фондів. Операції пенсійних фондів.

Інвестиційні компанії. Інвестиційні компанії закритого та відкритого типу. Основні операції інвестиційних компаній.

Позиково-ощадні асоціації. Фінансові компанії. Кредитні спілки. Ломбарди. Добродійні фонди.

Міжбанківські об'єднання, їх роль та значення у функціонуванні кредитних систем. Класифікація міжбанківських об'єднань. Характерні риси міжбанківських об'єднань.

Питання для самоконтролю:

 1. Назвіть основні види небанківських фінансово-кредитних установ.

 2. Поняття кредитно-фінансового інституту.

 3. Суть діяльності страхових компаній.

 4. Пенсійні фонди та їх функції.

 5. Інвестиційні фонди.

 6. Фінансові компанії.

 7. Кредитні спілки.

 8. Ломбарди.

 9. Міжбанківські об’єднання.


Тема 15. Ринок позичкових капіталів

Суть та еволюція позикових капіталів. Джерела формування та функції позикових капіталів. Структура ринку позикових капіталів. Грошовий капітал та позиковий капітал. Ринок позикових капіталів. Функціональна та інституційна складова ринку позикових капіталів. Фактори і тенденції розвитку ринку позикового капіталу в Україні.

Питання для самоконтролю:

 1. Дайте визначення категорії «позиковий капітал».

 2. Поясніть різницю між грошовим та позиковим капіталом.

 3. У чому полягають основні відмінності лихварського капіталу від позичкового?

 4. Поясніть економічний зміст ринку позикових капіталів.

 5. Розкрийте етапи розвитку ринку позикових капіталів.

 6. Розкрийте функціональну складову ринку позикових капіталів.

 7. Розкрийте фактори, що обумовлюють розвиток ринку позикового капіталу.


Тема 16. Особливості кредитних відносин в АПК

Роль кредитних відносин в АПК, особливості механізму забезпечення потреби в кредитах для АПК. Практика кредитного забезпечення в країнах з розвинутою економікою. Необхідність та можливі шляхи удосконалення системи кредитного обслуговування сільськогосподарських виробників в Україні.

Питання для самоконтролю:

 1. Особливості кредитних відносин в аграрній сфері.

 2. Роль кредитних відносин в діяльності підприємств АПК.

 3. Практика кредитного забезпечення АПК в зарубіжних країнах.

 4. Необхідність удосконалення кредитного обслуговування.

 5. Форми державної підтримки кредитного потенціалу АПК.


Тема 17. Міжнародні валютно-кредитні установи та форми їх співробітництва з Україною

Особливості зовнішньоекономічних відносин, загальна характеристика та структура валютного ринку, колективні валюти, міжнародний валютний ринок, валютні системи, особливості валютного регулювання в Україні, валютні обмеження, роль та функції МВФ, кредит у міжнародних відносинах.

Питання для самоконтролю:

 1. Дайте визначення світовому ринку капіталів.

 2. Назвіть основні центри торгівлі валютою.

 3. Що являють собою звичайні облігації міжнародного фінансового ринку?

 4. Коли і з якою метою було утворено Банк міжнародних розрахунків у м. Базелі?

 5. Коли Україна вступила в Міжнародний валютний фонд?

 6. Розкрийте структуру організації управління Міжнародним валютним фондом.

 7. Як Міжнародним валютним фондом приймаються рішення?

 8. Який внесок робить країна, що вступає до Міжнародного валютного фонду?

 9. На які цілі і за якими умовами Міжнародний банк реконструкції і розвитку надає кредити?

 10. Які кредити надає Міжнародна фінансова корпорація і які особливості цих кредитів?

 11. Коли і з якою метою була створена Міжнародна асоціація розвитку?

 12. Коли і з якою метою було створено Багатостороннє агентство з гарантій інвестицій?

 13. Коли і ким було засновано Європейський банк реконструкції і розвитку?

 14. Що таке Міжнародний інвестиційний банк?

 15. Група Світового банку:історія створення та діяльність.

Вимоги

до оформлення контрольної роботи з курсу

«Гроші та кредит» для студентів заочної форми навчання
Метою контрольної роботи є перевірка якості та рівня засвоєння студентами змісту тем курсу «Гроші та кредит» і перевірка вміння застосовувати набуті теоретичні знання під час вирішення практичних завдань. При написанні контрольної роботи студенти повинні продемонструвати вміння самостійно аналізувати матеріал, аргументовано відповідати на основні питання з обраної теми, використовуючи відповідні наукові джерела та нормативні акти.

Контрольна робота виконується за одним із варіантів, що визначається викладачем, який веде практичні заняття.
  1   2   3

Схожі:

Робоча програма курсу та методичні вказівки до виконання курсової...
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний транспортний університет Кафедра «фінанси, облік і аудит»
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до організації самостійної роботи з курсу...
Методичні вказівки до самостійної роботи курсу “Практична діяльність юриста (Практичне право)” складена на основі робочої програми...
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ для курсантів/слухачів очної та заочної форм навчання...
Бізнес-планування зовнішньоекономічної діяльності авіаційного підприємства: Комплекс навчально-методичного забезпечення частина 1:...
ЗАТВЕРДЖУЮ
Робоча програма та методичні рекомендації щодо виконання програми виробничої практики для студентів галузь знань 0305 „Економіка...
ЗМІСТ ПРОГРАМИ ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ( 2 виробнич ої ) ПРАКТИКИ студентів...
Одним із напрямів вирішення цієї проблеми є впровадження в навчальний процес системи поетапної практичної підготовки майбутніх менеджерів...
Я Тексти лекцій (для студентів усіх форм навчання за напрямами підготовки...
Політична економія: Тексти лекцій (для студентів усіх форм навчання за напрямами підготовки 030504 «Економіка підприємства», 030509...
ЗАТВЕРДЖУЮ
Робоча програма з навчальної дисципліни «Регіональна економіка» для студентів за напрямом підготовки 030601 «Менеджмент»
Виписка навчальних дисциплін) НАВЧАЛЬНИЙ РІК: 2008/2012 НАПРЯМ ПІДГОТОВКИ...
Дата і місце народження: 27. 08. 1991, с. Верхня, Калуський р-н, Івано-Франківська обл., Україна
І. Загальні положення Виробничу практику студенти ІІІ курсу напряму...
Виробничу практику студенти повинні проходити на середніх та великих промислових підприємствах, в установах і організаціях різних...
1. Загальна характеристика бухгалтерського обліку, його предмет та метод
Програма укладена відповідно до національних стандартів вищої освіти з метою підготовки абітурієнтів до складання вступного іспиту...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка