Професійне спрямування «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» Варіативної компоненти «Менеджмент міжнародних авіаційних перевезень» Кіровоград 2012 р


НазваПрофесійне спрямування «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» Варіативної компоненти «Менеджмент міжнародних авіаційних перевезень» Кіровоград 2012 р
Сторінка8/58
Дата18.03.2013
Розмір7.4 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   58
Тема 1. СУТНІСТЬ ПЛАНУВАННЯ У РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ. МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ЗЕД АП

Тестові завдання з теми 1.

1. Планування:

а) управління шляхами, способами, засобами досягнення мети;

б) постановка цілей підприємства;

в) аналіз діяльності підприємства;

г) шляхи досягнення мети.

2. Фірма:

а) організація, яка здійснює виробництво товарів;

б) організація, яка володіє і веде господарську діяльність на підприємстві;

в) організація, яка здійснює реалізацію товарів;

г) сукупність людей, які займаються спільною діяльністю.

3. Малий бізнес:

а) не більше 50 чоловік;

б) не більше 100 чоловік;

в) понад 500 осіб;

г) понад 1000 осіб.

4. Основними перевагами планування в умовах ринку порівняно з директивним плануванням є:

а) самостійне здійснення всього комплексу планової роботи;

б) доведення «зверху» основних показників діяльності;

в) самостійність вибору розмірів матеріального стимулювання;

г) ризик у підприємницькій діяльності.

5. Найважливішими принципами планування є:

а) зв’язок і взаємозалежність планових і фактичних показників;

б) суб’єктивна оцінка майбутнього стану підприємства і мобільність;

в) врахування життєвого циклу товарів;

г) системність і безперервність планування

6. Під плануванням діяльності авіаційного підприємства розуміють:

а) порівняння основних показників його розвитку у звітному і базовому періодах;

б) розрахунок майбутньої величини прибутків;

в) процес визначення цілей авіапідприємства. а також засобів і шляхів їх досягнення;

г) аналіз перспектив розвитку підприємства в порівнянні з іншими підприємствами цієї ж галузі.

7. Загальнофірмові цілі мають бути:

а) конкретними, прибутковими, підтримуючими, правовими, економічними;

б) конкретними, орієнтовними в часі, досяжними, підтримуючими;

в) вимірювальними, досяжними, прибутковими, економічними, соціальними;

г) досяжними, правовими, економічними, конкретними.

8. Оперативно-виробниче планування являє собою:

а) систему заходів, спрямованих на конкретизацію техніко-економічного плану в часі і просторі;

б) систему планування і обліку номенклатури, об’єму продукції, собівартості продукції;

в) заходи з розробки перспективних планових завдань і розрахунків;

г) планування із розбивкою на операції.

9. У плануванні не виокремлюють такі основні цілі авіаційного підприємства:

а) виробничо-технологічну;

б) прогностичну;

в) ресурсну;

г) економічну.

10. Визначення планових показників на основі впливу найважливіших чинників відбувається при використанні:

а) екстраполяційного методу;

б) факторного методу;

в) нормативного методу;

г) балансового методу;

11. Для забезпечення погодження потреб і ресурсів при плануванні застосовується:

а) екстраполяційний метод;

б) факторний метод;

в) нормативний метод;

г) балансовий метод

12. Планування на період від одного до п’яти років – це:

а) короткострокове планування;

б) середньострокове планування;

в) довгострокове планування;

г) стратегічне планування.

13. Основне завдання оперативно-календарного планування – це:

а) визначення довгострокової стратегії підприємства;

б) визначення обсягів і структури продуктово-асортиментної програми підприємства та ресурсів, необхідних для виробництва і реалізації продукції;

в) конкретизація показників поточного плану з метою організації планомірної та ритмічної роботи підприємства та його підрозділів;

г) конкретизація показників сукупних фінансово-економічних результатів діяльності підприємства.

14. До складу основних фондів агентства авіакомпанії не можна віднести:

а) офісне приміщення;

б) повітряні судна;

в) праця екіпажу;

г) цінні папери.

15. Які передумови повинні бути створені на підприємстві для успішного функціонування системи планування та планово-контрольних розрахунків:

а) кадрова - готовність керівництва;

б) організаційна - дієздатна організація управління;

в) інформаційна - наявність ефективного інструменту для збору,

г) переробки і передачі планово-контрольної інформації.

16. Які підсистеми повинні бути включені в систему планування:

а) планування цілей;

б) планування потенціалу;

в) планування процесів і об'єктів;

г) всі перераховані підсистеми.

17. В якій послідовності розробляються програми і потенціал проекту:

а) планування правової форми підприємства;

б) планування організаційної структури, керівних кадрів та інформаційної системи;

в) планування структури капіталу;

г) вся перерахована послідовність.

18. При розробці концепції підприємства, що має бути включено в даний розділ:

а) тільки матеріальні цілі;

б) тільки вартісні цілі;

в) тільки соціальні цілі;

г) всі перераховані вище.

19. Які плани з нижче поданого списку повинні бути включені в стратегічний план розвитку структури і потенціалу підприємства:

а) план структури капіталу (співвідношення власного та позичкового капіталу);

б) план структури виробництв, або потужностей;

в) план організаційної структури, юридичної форми і правової структури підприємства;

г) всі перераховані вище.

20. Які види планів використовуються на підприємстві:

а) перспективні;

б) поточні;

в) оперативно-виробничі;

г) всі перераховані вище.
ТЕМА 2. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТА РОЛЬ БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ У ЗЕД АП

Тестові завдання з теми 2.

1. Які цілі слід віднести до процедур бізнес - планування?

а) розробка стратегії розвитку бізнесу;

б) визначення тенденцій розвитку бізнесу;

в) диверсифікація продуктів, робіт чи послуг;

г) все перераховане вище.

2. Основною метою бізнес - плану є:

а) досягнення процвітання фірми;

б) захист від банкрутства;

в) досягнення балансу бажань і можливостей фірми;

г) збагачення топ-менеджерів фірми;

3. Об'єктивність інформації — це:

а) відповідність конкретним інформаційним потребам;

б) здатність задовольняти інформаційні потреби в прийнятний для використання термін;

в) інтегральний показник, що поєднує оцінку повноти, точності та незаперечності інформації;

г) зрозумілість для відповідного суб'єкта господарювання

4. Хто повинен займатися бізнес - плануванням на підприємстві:

а) рада директорів;

б) незалежні консультанти спільно з менеджерами підприємства;

в) інвестори;

г) всі перераховані вище.

5. Інформаційне поле бізнес-плану — це:

а) сукупність відомостей, що наведені у бізнес-плані;

б) інформаційне забезпечення системи управління майбутнім бізнесом;

в) сукупність даних, які забезпечують інформаційні потреби в процесі складання бізнес-плану;

г) інформація про фактори зовнішнього середовища.
6. Вкажіть першочергову проблему, яка впливає на фінансово-господарську діяльність авіапідприємства, фірми (організації):

а) відсутність сучасних технологій та сучасного обладнання;

б) відсутність грошей;

в) відсутність або невизначеність цілей;

г) високий рівень податків.

7. Що визначає планова інформація:

а) аналітичну та прогнозну інформацію;

б) цілі і заходи, що характеризують майбутні події, які мають відношення до підприємства;

в) суб'єктивну інформацію про бізнес;

г) опис шляху перетворення ідеї в пов'язану реальність.

8. Що таке бізнес-план?

а) необхідний документ для добування грошей або отримання пільг;

б) робочий інструмент, що дозволяє дослідити і оцінити майбутнє;

в) конкретний напрям і перспективи діяльності підприємства або фірми на певному ринку в сформованих організаційно-економічних умовах;

г) розгорнуте обґрунтування проекту, що дає можливість передбачити майбутнє.

9. Що являє собою процес планування:

а) визначення цілей і задач організації;

б) формування стратегій організації;

в) розроблення ієрархічної структури планів для об'єднання і координації діяльності організації;

г) конкретизація місії підприємства.

10. Навіщо планується діяльність організації:

а) для врахування впливу зовнішнього і внутрішнього середовища та визначення напрямку розвитку організації;

б) для зниження втрат від нераціонального використання ресурсів;

в) для визначення стандартів діяльності з метою орієнтації при контролі;

г) для оптимізації комерційної діяльності.

11. Висока ефективність діяльності організації є наслідком:

а) наявності плану;

б) високої якості плану;

в) високої якості плану та правильної його реалізації;

г) конкретизації плану.

12. Напрямок бізнесу організації, чи група взаємопов'язаних напрямків утворюють:

а) бізнес-стратегію організації;

б) бізнес-портфель організації;

в) стратегічну бізнес-одиницю організації;

г) бізнес-план організації.

13. Плани для всій організації, що визначають цілі та засоби їх досягнення, називаються:

а) оперативними;

б) довгостроковими планами;

в) стратегічними планами;

г) середньостроковими.

14. При високій невизначеності зовнішнього середовища для передбачення майбутнього необхідно використовувати:

а) загальні плани;

б) конкретні плани;

в) короткострокові плани;

г) довгострокові плани.

15. Програма організації боротьби з цілозмінними прогулами входить до складу :

а) постійних планів;

б) одноразових планів;

в) загальних планів;

г) комерційних планів.

16. Хто і яке планування здійснює при досягненні довгострокових цілей в умовах повної невизначеності зовнішнього середовища?

а) менеджери середнього рівня - при операційному плануванні;

б) менеджери вищого рівня - при довгостроковому плануванні;

в) менеджери низового рівня - при офраційному плануванні;

г) менеджери будь-якого рівня.

17. У невеликих організаціях менеджер виконує функції:

а) стратегічного планування;

б) операційного планування;

в) стратегічного і операційного планування;

г) комерційного планування.

18. Плани повинні:

а) бути, по можливості, довгостроковими;

б) охоплювати такий період часу, щоб гарантувати виконання взятих зобов'язань;

в) бути, по можливості, короткостроковими;

г) бути всеохоплюючими.

19. Управління, що ґрунтується на визначенні конкретних цілей, чітко визначених у часі, на спільному прийнятті рішень, та наявності зворотного зв'язку при їх реалізації, називається:

а) управління за цілями;

б) управління за відхиленнями;

в) управління за слабкими сигналами;

г) управління за потребою.

20. Формуючи систему цілей організації, необхідно враховувати потреби:

а) споживачів;

б) акціонерів;

в) співробітників;

г) підприємства.
ТЕМА 3. ЕТАПИ БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ. СИТУАЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ: РЕОРГАНІЗАЦІЯ, САНАЦІЯ, РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ

Тестові завдання з теми 3.

1. Початкова стадія розробки бізнес-плану необхідна, якщо йдеться про:

а) започаткування нового бізнесу;

б) розширення вже наявного бізнесу;

в) удосконалення діяльності фірми;

г) завжди.

2. Індивідуальне підприємництво може здійснюватись у формі:

а) командитного товариства;

б) приватного підприємства;

в) товариства з додатковою відповідальністю;

д) казенного підприємства.

3. Зрозумілість інформації для певного суб'єкта господарювання є показником її:

а) наочності;

б) об'єктивності;

в) актуальності;

г) комунікативності;

4. Санація це:

а) фінансова допомога боржника з метою його реорганізації;

б) фінансова допомога боржника з метою його банкрутства;

в) фінансова допомога боржника з метою його оздоровлення;

г) фінансова субсидія.

5. Основними завданнями будь-якого бізнес-плану є обґрунтування:

а) стратегічних альтернатив;

б) сильних сторін бізнесу;

в) можливості комерційного успіху;

г) слабких сторін бізнесу.

6. Процес розробки бізнес-плану:

а) починається з маркетингових досліджень;

б) точно відповідає структурі бізнес-плану;

в) виходить лише із загальної логіки викладу;

г) виходить із комерційної потреби.

7. Для проекту, який містить радикально нову ідею, що потребує додаткових пояснень, доцільніше скласти резюме:

а) конспективного (тезового) типу;

б) описового (розгорнутого) типу;

в) будь-якого типу, оскільки в даному випадку це не має значення;

г) комерційного типу.

8. У бізнес-плані, орієнтованому на залучення інвесторів, слід підкреслити такі пріоритетні моменти:

а) спільний потенціал, спільні товари та послуги;

б) досягнення;

в) фінансові потоки, активи, стабільне зростання;

г) стрімке зростання, потенційно великий ринок, команда управлінців.

9. Яку стратегію слід розробляти для підприємства, що випускає один вид продукції:

а) бізнес-стратегію;

б) операційні стратегії;

в) функціональні стратегії;

г) комерційні стратегії.

10. Для кого не розробляється бізнес-план?

а) для податкової інспекції;

б) для банку, який може дати кредит;

в) для себе;

г) для залучення інвесторів.

11. Визначте етапи бізнес-планування:

а) підготовчий;

б) бізнес - аналіз;

в) бізнес - коледж;

г) правильних відповідей немає.

12. Визначте черговість основних етапів бізнес - планування та контролю:

а) розробка загальних цілей на середньострокову або довгострокову перспективу;

б) вибір основних шляхів і засобів їх досягнення;

в) ретроспективний аудит маркетингу;

г) маркетингові дослідження.

13. Що визначає планова інформація?

а) аналітичну та прогнозну інформацію;

б) цілі і заходи, що характеризують майбутні події, що мають відношення до підприємства;

в) суб'єктивну інформацію про бізнес;

г) опис шляху перетворення ідеї в пов'язану реальність.

14. У яких випадках необхідний бізнес-план:

а) необхідно оцінити вплив мінливої середовища;

б) потрібно оцінити рівень ризику;

в) всі відповіді вірні;

г) правильної відповіді немає.

15. Скільки груп людей професійно зацікавлені в складанні бізнес-плану:

а) дві;

б) три;

в) всі співробітники фірми;

г) правильної відповіді немає.

16. Хто створює бізнес-плани:

а) власники;

б) інвестори;

в) кредитори;

г) менеджери.

17. Скільки основних етапів включає в себе бізнес-планування?

а) з чотирьох етапів;

б) з п'яти і більше етапів;

в) будь-яка кількість;

г) з трьох етапів.

18. Вкажіть головну мету другого етапу?

а) дослідження ринку (Маркетинг);

б) прогноз збуту продукції;

в) прогноз прямих і непрямих витрат;

г) розробка базового сценарію реалізації проекту на перспективу.

19. До заходів у рамках фінансової реструктуризації можна віднести такі?

а) реструктуризація заборгованості перед кредиторами;

б) злиття підприємств;

в) ліквідація підприємства;

г) збільшення статутного фонду.

20. З метою реструктуризації виробництва можуть здійснюватися такі заходи:

а) зміна керівництва підприємства;

б) впровадження нових прогресивних форм і методів управління;

в) диверсифікація асортименту продукції;

г) списання заборгованості.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   58

Схожі:

1. ЗЕД та її роль у розвитку національної економіки
Менеджмент організацій” і 050207 “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”
ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ
Опорний конспект лекцій для студентів кооперативних вузів спеціальностей: 0502. 01 “Менеджмент організацій”, 0502. 06 “Менеджмент...
ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ
Опорний конспект лекцій для студентів кооперативних вузів спеціальностей: 0502. 01 “Менеджмент організацій”, 0502. 06 “Менеджмент...
Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського
Мета курсу «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» формування сучасного управлінського мислення, системи знань і практичних...
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ для курсантів/слухачів очної та заочної форм навчання...
Бізнес-планування зовнішньоекономічної діяльності авіаційного підприємства: Комплекс навчально-методичного забезпечення частина 1:...
Напрям підготовки 030509 облік і аудит Галузь знань 0306 менеджмент...
Доцент кафедри міжнародних економічних відносин Одеського державного економічного університету к е н., доцент Ю. М. Сотніков
Божаткін С. М., Жиленко В. П., Марущак С. М
«Вступ до спеціальності», «Економіка підприємства», «Статистика», «Менеджмент», «Операційний менеджмент», «Стратегічний менеджмент»,...
Рецензія На посібник О. В. Комаровського
Менеджмент соціокультурної діяльності”, „Менеджмент організацій”,які вивчають дисципліну
ПЛАН Вступ Основи міжнародно-правового регулювання залізничного транспорту...
Економічні відносини між державами та їх юридичними й фізичними особами без застосування транспорту неможливі. Конвенції та інші...
Заняття ВАЛОВІ НАДХОДЖЕННЯ ГРОШОВИХ КОШТІВ І ВИТРАТИ ПІДПРИЄМСТВА
«Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» факультету бізнесу і фінансів денної та заочної форм навчання
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка