Професійне спрямування «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» Варіативної компоненти «Менеджмент міжнародних авіаційних перевезень» Кіровоград 2012 р


НазваПрофесійне спрямування «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» Варіативної компоненти «Менеджмент міжнародних авіаційних перевезень» Кіровоград 2012 р
Сторінка14/58
Дата18.03.2013
Розмір7.4 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   58

Розрахункові таблиці для виконання завдання розміщені в додатку Д.

Задача 1

Розкрийте зміст кожної форми реорганізації авіа бізнесу, заповніть запропоновану таблицю.

Назва

форми

Сутність

Цілі

Приклади з практики авіа бізнесу

1

2

3

4


Задача 2

Охарактеризуйте правову, консалтингову, інформаційну систему підтримки реалізації бізнес-плану.
Задача 3

AT XXX зазнало значних збитків, через що опинилося у фінансовій кризі. На загальних зборах акціонерів прийнято рішення про фінансову санацію підприємства. Перед початком проведення санації баланс, грн., акціонерного товариства мав такий вигляд:


З метою оздоровлення балансу та мобілізації фінансових ресурсів було здійснено двоступінчасту санацію з використанням елементів альтернативної санації. Санацію характеризують такі дані:

1) загальні збори акціонерів прийняли рішення про зменшення статутного фонду об'єднанням акцій у відношенні 5: 2. Як альтернативу акціонерам запропонували здійснювати доплати в розмірі 60% до номіналу;

2) 60% акціонерів прийняли рішення про обмін своїх акцій, а 40% вирішили здійснювати доплати;

3) накладні витрати, пов'язані зі зменшенням статутного фонду, становили 15 000 грн.;

4) одночасно було прийнято рішення про збільшення статутного капіталу на 1 500 000 грн.;

5) усі акції нового випуску були реалізовані за курсом емісії 110%;

6) послуги андеррайтера коштували 100 000 грн.

7) накладні витрати, пов'язані зі збільшенням статутного фонду, становили 20 000 грн.

Визначити:

- санаційний прибуток, а також обсяг статутного капіталу й суму грошових коштів, які залишилися в розпорядженні підприємства після здійснення фінансової санації за умови, що всі розрахунки стосовно санації були здійснені вчасно;

- скласти баланс підприємства станом після фінансової санації;

- пояснити, на які цілі використовується санаційний прибуток та кошти, мобілізовані в результаті збільшення статутного капіталу.

Задача 4

Акціонерне товариство перебуває у фінансовій кризі. На загальних зборах акціонерів було узгоджено концепцію фінансового оздоровлення підприємства. Баланс, грн., підприємства напередодні санації мав такий вигляд:

Заходи, яких було вжито під час фінансової санації підприємства, характеризуються такими даними:

1. Статутний капітал зменшувався двома методами:

а) на основі викупу акціонерним товариством акцій власної емісії за курсом 50% до номіналу з метою подальшого їх анулювання. На це були використані грошові кошти в сумі 25 000 грн.;

б) об'єднанням акцій у відношенні 7 : 4; як альтернатива до зменшення кількості акцій акціонерам була запропонована доплата з розрахунку 2,5 грн. за кожну акцію номінальною вартістю 5 грн. 4/5 акціонерів віддали перевагу об'єднанню своїх акцій, решта здійснили доплати.


2. Продаж окремих об'єктів основних фондів, зокрема устаткування балансовою вартістю 752 000 грн. Виручка від реалізації за відрахуванням ПДВ становила 1 000 000 грн.

3. Накладні витрати, які виникли у процесі санації, досягай 55 000 грн., причому 25 000 гривень підприємство оплатило відразу, а на 30 000 виписало вексель.

4. Санаційний прибуток розподілявся за такими основними напрямками:

а) покриття балансових збитків;

б) покриття збитків у сумі 20 000 грн., які виникли в результаті переоцінювання фінансових вкладень;

в) покриття збитків у сумі 31 000 грн. від переоцінювання запасів;

г) покриття збитків від переоцінювання морально застарілого устаткування (47 000 грн.);

д) поповнення резервних фондів.

5. Залишок коштів на розрахунковому рахунку підприємства після проведення фінансової санації становить 450 000 грн., решту мобілізованих фінансових ресурсів підприємство використало для погашення банківських кредитів.

Визначити: статутний фонд та резервні фонди підприємства після проведення санації, а також суму грошових коштів, яку підприємство спрямувало на погашення банківських кредитів. За результатами розрахунків скласти баланс підприємства станом після проведення його фінансової санації.
Задача 5

Визначити санаційну спроможність підприємства за допомогою експрес-аналізу санаційної спроможності шляхом визначення таких показників

 • коефіцієнту Бівера;

 • відношення чистого грошового потоку до нетто-заборгованості

 • коефіцієнта відновлення платоспроможності

 • коефіцієнта автономії

 • коефіцієнта забезпечення власним оборотним капіталом

 • співвідношення між дебіторською і кредиторською заборгованістю

 • показника оборотності запасів

 • рентабельності активів за операційним прибутком

 • виконання золотого правила балансу

За результатами розрахунків визначити суму балів, оцінити санаційну спроможність підприємства і зробити висновки

4 – 9 балів: підприємство санаційно спроможне;

0 – 4 бали: підприємство не здатне відновити свою платоспроможність


Показник

0 балів

0.5 балів

1 бал

Коефіцієнт Бівера

Менше 0.2

Від 1.7 до 0.2

Більше 0.2

Відношення чистого грошового потоку до нетто-заборгованості

Менше 1

Дорівнює 1

Більше 1

Коефіцієнт автономії

Менше 0.25

0.25 - 0.5

Більше 0.5

Коефіцієнт відновлення платоспроможності

Менше 1

Дорівнює 1

Більше 1

Коефіцієнт забезпечення власним оборотним капіталом

Від’ємне значення

Від 0 до 0.5

Більше 0.5

Співвідношення між дебіторською і кредиторською заборгованістю

Менше 0.8

0.8 - 1

Більше 1

Рентабельність активів за операційним прибутком

Від’ємне значення

До 5%

Більше 5%

Золоте правило балансу

НА + ЗП > ВК + ДЗ + ПЗ

НА + ЗП < ВК + ДЗ + ПЗ

НА + ЗП < ВК + ДЗНА + ЗП < ВК – 1.5 бали
Розрахувати результат фінансової діяльності, господарської діяльності, фінансово-господарської діяльності на початок і на кінець періоду і побудувати матриці фінансової рівноваги. Зробити висновки.

Вихідні дані

Баланс

Актив

Код рядка

Минулий рік

Поточний рік

1

2

4

5

I. НЕОБОРОТНI АКТИВИ

 

 

 

Нематеріальні активи

 

 

 

залишкова вартість

10

25.2

96

первісна вартість

11

246.3

334

накопичена амортизація

12

221.1

238

Незавершене будівництво

20

42.4

42

Основні засоби
 

 

залишкова вартість

30

21374

23048

первісна вартість

31

33113.7

38490

знос

32

11739.7

15442

Довгострокова дебіторська заборгованість

50

152.7

93

Усього за розділом I

80

21594.3

23292

II. Оборотні активи
 

 

Запаси:
 

 
Запаси:
 

 

виробничі активи

100

3338.9

5351

готова продукція

130

211.2

296

товари

140

23.4

30

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
 

 

чиста реалізаційна вартість

160

2017.9

3184

первісна вартість

161

2017.9

3184

резерв сумнівних боргів

162

 

( 0 )

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
 

 

з бюджетом

170

0.8

580

за виданими авансами

180

281.4

3051

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

103.2

3394

Грошові кошти та їх еквіваленти:
 

 

в національній валюті

230

493.2

885

Інші оборотні активи

250

168.5

325

Усього за розділом II

260

6638.5

17096

III. Витрати майбутніх періодів

270

83

110

Баланс

280

28315.8

40498

Пасив

Код рядка

Минулий рік

Поточний рік

1

2

4

 

Власний капітал

 

 

 

Статутний капітал

300

996.4

1358

Додатковий вкладений капітал

320

 

19396

Інший додатковий капітал

330

17680.1

 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

761.8

-3866

Усього за розділом I

380

19438.3

16888

II. Забезпечення наступних витрат i платежів
 

 

Забезпечення виплат персоналу

400

950.6

1084

Усього за розділом II

430

950.6

1084

III. Довгострокові зобов'язання
 

 

Довгострокові кредити банків

440

 

3849

Відстрочені податкові зобов'язання

460

129.4

470

Інші довгострокові зобов'язання

470

 

 

Усього за розділом III

480

129.4

4319

IV. Поточні зобов'язання
 

 

короткострокові кредити банків

500

1999

6690

Векселі видані

520

 

150

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

2415.6

6397

Поточні зобов'язання за розрахунками:
 

 

з одержаних авансів

540

590.8

721

з бюджетом

550

1056.6

671

з позабюджетних платежів

560

25.8

32

з страхування

570

515.1

781

з оплати праці

580

1124

1717

із внутрішніх розрахунків

600

20.8

555

Інші поточні зобов'язання

610

49

493

Усього за розділом IV

620

7796.7

18207

V. Доходи майбутніх періодів

630

0.8

 

Баланс

640

28315.8

40498


Звіт про фінансові результати

Показники

Минулий рік

Поточний рік

Доход від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

94250

135846

Податок на додану вартість

15702.5

22629

Чистий доход від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

78132.4

113217

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

60721.5

90960

Валовий прибуток, (збиток)

17410.9

22257

Інший операційний дохід

516.6

770

Адміністративні витрати

5037

7769

Витрати на збут

10256.2

16985

Інші операційні витрати

1099.7

1754

Фін. результати від операційної діяльності: прибуток (збиток)

1534.6

-3481

Інші фінансові доходи

267.2

106

Інші доходи

75.7

41

Фінансові витрати

541.1

555

Інші витрати

247

349

Фін. результати від звич. діяльн. до оподаткування: приб/зб

1089.4

-4238

Податок на прибуток

579.4

38

Чистий прибуток, (збиток)

510

-4216

Елементи операційних витрат

Показник

Минулий рік

Поточний рік

Матеріальні затрати

42404.1

57801

витрати на оплату праці

18123.5

26022

відрахування на соціальні заходи

6708.8

10099

амортизація

1680.6

2031

інші операційні витрати

7228.9

21515

разом

76145.9

117469


Задача 6

Ліквідаційна вартість підприємства становить 53 млн. грн. Прогнозований середньорічний чистий грошовий потік у випадку реорганізації – 6500 тис. грн. Середньозважена вартість капіталу становить 12%. Необхідно визначити економічну вартість підприємства. Що вигідніше: ліквідація чи реорганізація?

Задача 7

Розрахувати ефект фінансового ливериджу АТ «Авіа», якщо відомо, що валовий прибуток підприємства рівний 7800 грн., процентна ставка за кредит – 25%, власний капітал підприємства 14000 грн., залучений капітал підприємства 5900 грн. Зробити висновки щодо доцільності реструктуризації пасивів.
Задача 8 Збори учасників Харківське державне авіаційне виробниче підприємство прийняли рішення про його поділ на 2 товариства у співвідношенні 60:40. Баланс товариства (тис. грн.) до реорганізації має такий вигляд:

АКТИВ

ПАСИВ

Основні засоби

500

Статутний капітал

420

Запаси і витрати

130

Додатковий капітал

70

Дебіторська заборгованість

150

Резервний капітал

60

Грошові кошти

20

Зобов’язання

250

Баланс

800

Баланс

800

Скласти розподільчий баланс підприємства за умови, що в процесі реорганізації була проведена переоцінка основних засобів (уцінка) на 20%, а також була списана безнадійна кредиторська заборгованість в сумі 30 тис. грн.
Задача 9. ВАТ «Харківський електроапаратний завод» займається виробництвом низьковольтної апаратури. Учасниками ВАТ є фізичні особи:

А – володіє часткою 25%

Б – володіє часткою 15%

В – володіє часткою 25%

Г – володіє часткою 30%

При заснуванні підприємства внески учасників А, Г були в основному спрямовані на організацію виробничого цеху, учасники Б, В спрямували свої зусилля на організацію магазину. У результаті суперечок з питань використання прибутку та подальшого розвитку бізнесу збори учасників ВАТ прийняли рішення про реорганізацію юридичної особи шляхом її поділу на 2 ТзО “Електробуд” і “ХЕП”. Засновниками ТзО “Електробуд” стали учасники А і Г (загальна частка 60%), засновникам “ХЕП– Б і В (загальна частка 40 %). Першому передається виробничий цех з усією інфраструктурою, другому –складські й торгівельні площі. Баланс ВАТ «Харківський електроапаратний завод» до реорганізації мав такий вигляд (тис. грн.)

АКТИВ

ПАСИВ

Необоротні активи

10000

Статутний капітал

5000

Запаси і витрати

1000

Додатковий капітал

2000

Дебіторська заборгованість

2500

Резервний капітал

1000

Грошові кошти

1500

Нерозподілений прибуток

1000Довгострокові зобов’язання

2000Поточні зобов’язання

4000

Баланс
Баланс

15000

Скласти розподільчий баланс підприємства, якщо його оціночна ринкова вартість становить 10000 тис. грн., в т.ч. вартість цеху – 6000 тис. грн., вартість складських та торговельних площ – 4000 тис. грн.
Задача 10

Розподілити конкурсну масу підприємства, використовуючи наступні дані (за черговістю платежів):

а) виручка від реалізації конкурсної маси — 3 900 тис. грн.

б) зобов'язання підприємства , тис. грн. :

 1. заробітна плата працівникам — 500,

 2. з податкових платежів — 890,

 3. з внесків у цільові фонди: Пенсійний фонд — 600,

Фонд соціального страхування — 150, Фонд зайнятості населення — 120 000 грн.

 1. перед контрагентами:

 2. банк «А» (кредит під заставу) — 1000,

 3. банк «Б» (без застави) — 1200,

 4. постачальник товарів «В» — 320,

 5. енергетичне підприємство «Г» — 90.


Задача 11

Чи обов'язково ліквідується підприємство після задоволення вимог кредиторів, якщо після реалізації його майна було отримано 5,3 млн. грн., а вимоги кредиторів становили: по оплаті праці - 100 тис. грн., по податках і зборах - 180 тис. грн., по витратах, пов'язаних з провадженням у справі про банкрутство - 60 тис. грн., по кредитах банків – 1,9 млн. грн., з іншої заборгованості – 2,3 млн. грн.
Задача 12

При проведені ліквідаційної процедури від реалізації майна банкрута було отримано 2 мли. грн. Вимоги кредиторів до боржника становили: за банківські кредити, забезпечені заставою – 800 тис. грн.; по загальнодержавних податках – 120 тис. гри.; Пенсійному фонду - 40 тис. грн.; із заробітної плати - 110 тис. грн.; вимоги кредиторів, не забезпечені заставою - 1,2 млн. грн. Описати черговість задоволення вимог кредиторів.
Задача 13

Від ліквідації товариства з обмеженою відповідальністю обсяг виручки від реалізації ліквідаційної маси становив 950 тис. грн. Обсяг вимог кредиторів до підприємства - 2,6 млн. грн. Частка одного з учасників у статутному капіталі становить 70 %, а частки решти учасників є однаковими. Статутний капітал підприємства дорівнює 100 тис. грн. і сформований за рахунок вкладів чотирьох учасників товариства. Приватне майно найбільшого учасника - 250 тис. грн., у т. ч. йому належать облігації товариства, учасником якого він є, номінальною вартістю 40 тис. грн. Визначити джерела погашення вимог кредиторів підприємства та якою мірою вони будуть задоволені?
Задача 14

Розподілити конкурсну масу підприємства за черговістю платежів, використовуючи наступні дані:

1. Виручка від реалізації конкурсної маси, тис. грн.

2000

2. Зобов'язання підприємства, тис. грн.:

- із заробітної плати

300

- з податкових платежів

400

- з внесків у позабюджетні фонди:
Пенсійний фонд України

300

Фонд соціального страхування

200

Фонд зайнятості населення

60

- перед контрагентами:
Банк «А» (кредит під заставу)

800

Банк «Б» (кредит без застави)

600

Постачальник товарів «В»

50

Енергетичне підприємство «Г»

100

Постачальник товарів «Д»

40


Задача 15

Між боржником та кредиторами була укладена мирова угода, яка передбачала безпроцентну розстрочку платежу терміном на 2 роки. 60% боргу буде погашено щоквартально рівними частинами. 30% боргу буде погашатись щомісячно таким чином: 1 місяць – 6% від суми зі збільшенням 1% на місяць. Решта 10% боргу буде погашено в кінці строку виконання мирової угоди. Підприємство має 5 кредиторів, частки заборгованостей яких в загальній сумі боргу складають:

Кредитор А – 25%

Кредитор Б – 10%

Кредитор В – 15%

Кредитор Г – 30%

Кредитор Д – 20%

Загальна сума заборгованості підприємства – 6 млн. грн. Скласти графік погашення заборгованості. Дані занести в наступну таблицю.


Кредитор

1 кв

2 кв

3 кв

4 кв

5 кв

6 кв

7 кв

8 кв

Разом

А
Б
В
Г
Д
Разом

6 000


1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   58

Схожі:

1. ЗЕД та її роль у розвитку національної економіки
Менеджмент організацій” і 050207 “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”
ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ
Опорний конспект лекцій для студентів кооперативних вузів спеціальностей: 0502. 01 “Менеджмент організацій”, 0502. 06 “Менеджмент...
ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ
Опорний конспект лекцій для студентів кооперативних вузів спеціальностей: 0502. 01 “Менеджмент організацій”, 0502. 06 “Менеджмент...
Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського
Мета курсу «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» формування сучасного управлінського мислення, системи знань і практичних...
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ для курсантів/слухачів очної та заочної форм навчання...
Бізнес-планування зовнішньоекономічної діяльності авіаційного підприємства: Комплекс навчально-методичного забезпечення частина 1:...
Напрям підготовки 030509 облік і аудит Галузь знань 0306 менеджмент...
Доцент кафедри міжнародних економічних відносин Одеського державного економічного університету к е н., доцент Ю. М. Сотніков
Божаткін С. М., Жиленко В. П., Марущак С. М
«Вступ до спеціальності», «Економіка підприємства», «Статистика», «Менеджмент», «Операційний менеджмент», «Стратегічний менеджмент»,...
Рецензія На посібник О. В. Комаровського
Менеджмент соціокультурної діяльності”, „Менеджмент організацій”,які вивчають дисципліну
ПЛАН Вступ Основи міжнародно-правового регулювання залізничного транспорту...
Економічні відносини між державами та їх юридичними й фізичними особами без застосування транспорту неможливі. Конвенції та інші...
Заняття ВАЛОВІ НАДХОДЖЕННЯ ГРОШОВИХ КОШТІВ І ВИТРАТИ ПІДПРИЄМСТВА
«Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» факультету бізнесу і фінансів денної та заочної форм навчання
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка