Професійне спрямування «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» Варіативної компоненти «Менеджмент міжнародних авіаційних перевезень» Кіровоград 2012 р


НазваПрофесійне спрямування «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» Варіативної компоненти «Менеджмент міжнародних авіаційних перевезень» Кіровоград 2012 р
Сторінка7/58
Дата18.03.2013
Розмір7.4 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   58
Тема 9. Розділ «Маркетинг-план ЗЕД АП»: стратегія розвитку, стратегія ціноутворення, збутова, рекламна та комунікаційна політика

1 Особливості використання принципів маркетингу на ринку цивільної авіації.

2 Тенденції попиту і політика маркетингу: розвиваючий, підтримуючий, що протидіє маркетинг. Латеральний маркетинг. Бенчмаркінг. Парадигма маркетингу в сфері послуг.

3 Розробка товарної політики АП.

4 Розробка цінової та тарифної політики АП.

5 Розрахунок, визначення та планування знижок на послуги АП. Політика ціноутворення.

6 Позиціювання конкурентних переваг АП на міжнародному ринку.

7 Вибір та планування методів стимулювання збуту: організація вантажних перевезень. Додатковий сервіс.

8 Аспекти організації обслуговування пасажирів АП. Додатковий сервіс.

9 Рекламна політика АП на міжнародному ринку авіа послуг та робіт: реклама, особистий продаж, паблик рілейшнз, стимулювання збуту. Особливості проведення рекламної кампанії в фірмі. Вибір рекламної теми, образу, девізу.

10 Створення власного іміджу АП, його елементи.

Тема 10. Розділ «Організаційний план діяльності туристичного підприємства»: структура, посадові обов’язки, фонд заробітної плати, продуктивність праці
1 Організаційна структура АП, служби та підрозділи.

2 Вимоги до персоналу. Підбір персоналу, кваліфікація. Структура інтерв'ю.

3 Розробка організаційного плану АП.

4 Визначення структурних підрозділів АП та відповідних посад.

5 Планування потреби в персоналі.

6 Планування оплати праці повітряного персоналу. Планування середньої оплати праці.

7 Планування фонду оплати праці наземних працівників.

8 Організація переговорних процесів і укладення контрактів з турагентами.

9 Роль персоналу у продажу послуг авіакомпанії.

10. Організація діяльності представництв авіакомпанії за кордоном.
Тема 11. Розділ « Виробничо-технологічний план діяльності АП»
1. Види авіаційних робіт у сільському господарстві України. Формування пропозиції авіа робіт, матеріально-технічне забезпечення.

2. Види авіаційних робіт з аерофотозйомки на території України. Формування пропозиції авіа послуг, матеріально-технічне забезпечення.

3. Супутні та характерні авіа товари. Просування авіапродукції (суварніри, символіка.

4. Рейс. Правила створення та формування міжнародного рейсу з перевезення пасажирів авіакомпаніями України.

5. Рейс. Правила створення та формування чартерного рейсу з перевезення пасажирів авіакомпаніями України.

6. Рейс. Правила створення та формування міжнародного рейсу з перевезення вантажу авіакомпаніями України.

7. Види договорів у галузі цивільної авіації України щодо здійснення та забезпечення діяльності.

8. Планування транспортної роботи авіапідприємства.

9. Планування мережі повітряних ліній.

10. Планування виробничої програми та потужності АП.

Тема 12. Розділ: «Інвестиційний план, визначення ефективності капіталовкладень у діяльність АП»

1. Джерела фінансування проектів. Організація проектного фінансування.

2. Переваги і недоліки проектного фінансування, план інвестицій і повернення кредиту, лізингу. Основні принципи управління вартістю проекту. Оцінка вартості проекту. Методи контролю вартості проекту.

3. Основні принципи оцінки ефективності інвестиційних проектів. Показники ефективності проекту.

4. Організація банківського інвестиційного кредитування в Україні.

5. Специфіка оформлення заявки на інвестиційне кредитування.

6. Методи оцінки інвестиційної кредитоспроможності підприємства.

7. Види застави при банківському інвестиційному кредитуванні.

8. Специфіка моніторингу в процесі банківського інвестиційного кредитування.

9. Основні принципи управління вартістю проекту. Оцінка вартості проекту. Бюджетування проекту. Методи управління вартістю проекту. Контроль вартості проекту. Звітність за витратами.

10. НБУ у моніторингу банківського інвестиційного кредиту.
Тема 13. Розділ: «Фінансовий план діяльності АП»
1 Фінансовий план діяльності авіаційного підприємства: доходи і надходження, витрати і відрахування, кредитні взаємовідносини, відносини з бюджетом. Ефект фінансового важеля.

2 Мета і завдання фінансового плану в бізнес-плані.

3 Бюджети продажів, бюджет виробництва, бюджет комерційних витрат, бюджет виробничих запасів, бюджет прямих витрат на матеріали, бюджет прямих витрат на оплату праці, бюджет загальновиробничих накладних витрат, бюджет управлінських витрат.

4 Фінансове планування і прогнозування фінансової звітності. Цільові показники. Прогнозування грошових потоків.

5 Інвестиційні витрати і вхідні грошові потоки. Звіт про рух грошових коштів, його структура: поточні операції, фінансові та інвестиційні операції. Зв'язок між балансом, звітом про рух грошових коштів та звітом про прибутки і збитки.

6 Фінансові розділи бізнес-плану: прогноз фінансових результатів, потреба в додаткових інвестиціях, модель дисконтованих грошових потоків.

7 Фінансова політика на підприємствах соціально-культурного сервісу і туризму. Благодійне фінансування соціально-культурної сфери.

8 Аналіз ефективності інвестицій. Термін повного повернення вкладених коштів і отримання доходу від них.

9 Складання графіка беззбитковості за матеріалами бізнес-плану.

10 Показники платоспроможності: коефіцієнт абсолютної ліквідності, проміжний коефіцієнт покриття, загальний коефіцієнт покриття. Показники ділової активності: загальний коефіцієнт оборотності, швидкість обороту, оборотність власних оборотних коштів. Застосування маржинального підходу в оцінці діяльності авіаційного підприємства.

Тема 14. Розділ: «Ризики та страхування діяльності АП»
1 Господарський ризик: сутність, місце і роль в плануванні. Види втрат і ризику: матеріальні, трудові, фінансові, часу. Зовнішні та внутрішні ризики.

2 Показники ризику та методи його оцінки. Методи зниження ризику: страхування, поручительство, розподіл ризику, резервування коштів. Аналіз та планування ризику. Методи аналізу.

3 Ризик і невизначеність: основні поняття. Види проектних ризиків. Сутність аналізу проектних ризиків.

4 Якісний аналіз ризиків. Кількісний аналіз ризиків. Методи зниження ризиків.

5 Організація робіт з управління ризиками.

6 Аналіз чутливості проекту. Дерево рішень. Методи теорії ігор. Методи мінімізації проектних ризиків.

7 Суть методу сценаріїв. Суть та етапи реалізації методу Монте-Карло. Принципи побудови дерева рішень.

8 Перелічіть і охарактеризуйте методи мінімізації проектних ризиків.

9 Методи Попередження ризиків, методи страхування діяльності АП.

10 Страхування проекту АП.

Тема 15. Презентація та експертиза бізнес-плану
1 Правила презентації бізнес-плану зовнішнім користувачам.

2 Засоби презентації бізнес-плану.

3 Інформація, яка викладається та подається у презентації.

4 Розробка презентаційного ілюстративного матеріалу.

5 Презентація бізнес-плану з використанням програм (MS Power Point та інш.).

6 Етапи експертизи бізнес-плану.

6 Експертні вимоги до бізнес-плану.

7 Методика проведення експертизи бізнес-плану.

8 Критерії оцінки бізнес-плану.

9 Експерти проектної документації у галузі авіації.

10 Контроль за реалізацією бізнес-плану.


РОЗДІЛ 2. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ ЯКОСТІ НАВЧАННЯ

2.1 Перелік контрольних питань з курсу

Змістовий модуль 1. Технологічні підходи до організації бізнес-планування зовнішньоекономічної діяльності на авіаційному підприємстві
Тема 1. Сутність планування у ринковій економіці. Методологічні основи планової зовнішньоекономічної діяльності авіаційного підприємства


 1. Із яких аспектів можна розглядати сутність системи планування на АП підприємстві?

 2. Якими є основні вимоги щодо формування системи планування на АП (як мета системи)?

 3. На яких засадах формується й ефективно функціонує система планування АП?

 4. Наскільки деталізованим має бути стратегічний план і чому?

 5. Які чинники впливають на завдання поточного періоду? У чому проявляються особливості їхнього впливу?

 6. Яке місце займає поточний план у комплексі планів підприємства?

 7. Що є змістом поточного планування, які основні розділи поточного плану?

 8. Які основні організаційні форми побудови планових органів підприємства; якою є раціональна сфера використання кожної форми?

 9. У чому полягає концепція контролінгу та яке місце в ній надається плануванню?

 10. Які основні методи обчислення планових показників?


Тема 2. Теоретичні основи та роль бізнес-планування у зовнішньоекономічній діяльності авіаційного підприємства


 1. Що таке бізнес-план?

 2. У чому ви бачите призначення бізнес-плану?

 3. Яке місце займає бізнес-план у системі планування діяльності фірми?

 4. Яку цінність має бізнес-план для менеджерів фірми?

 5. З якою метою розробляють бізнес-план?

 6. З яких джерел збирають інформацію для розробки бізнес-плану

 7. Чому бізнес-план залежить від сфери, до якої належить дані бізнес?

 8. Які питання і чому треба обов'язково розглядати в будь-якої бізнес-плані?

 9. Охарактеризуйте загальні вимоги до стилю написання бізнес-плану.

 10. Які ви знаєте види бізнес-планів.Тема 3. Етапи бізнес-планування. Ситуаційні особливості бізнес-планування: реорганізація, санація, реструктуризація


 1. Які стадії проходить процес розробки бізнес-плану?

 2. Охарактеризуйте підготовчу стадію бізнес-планування?

 3. Які дії передбачає реалізація початкової стадії розробки бізнес-плану?

 4. Які стадії виокремлюють у процесі розробки бізнес-плану д започаткування нового бізнесу?

 5. Як можна стисло охарактеризувати підготовчу та основну дії розробки бізнес-плану?

 6. Конкретизуйте особливості оформлення бізнес-плану реструктуризації АП?

 7. Охарактеризуйте особливості розробки бізнес-плану санації бізнес-плану?

 8. Конкретизуйте особливості розробки інноваційного проекту?

 9. Визначте вимоги до бізнес-плану диверсифікації?

 10. Визначте, у чому різниця «внутрішнього» та «зовнішнього» бізнес-плану?


Тема 4. Сучасні моделі бізнес-планування. Оформлення кредитної заявки


 1. Охарактеризуйте сучасні моделі бізнес-планування

 2. Опишіть методику

 3. Конкретизуйте сутність методики

 4. Визначте у чому відмінність методик

 5. Поясність, які вимоги кредиторів до змісту бізнес-планів?

 6. Визначте основні міжнародні методики бізнес-планування?

 7. Конкретизуйте державні методики бізнес-планування?

 8. Поясніть особливості оформлення кредитної заявки для фізичної особи?

 9. Визначте вимоги до отримання кредиту юридичною особою?

 10. Поясність, які вимоги до отримання кредиту АП?


Тема 5. Зміст, структура та основні елементи бізнес-плану авіаційного підприємства. Резюме


 1. Які стадії виокремлюють у процесі розробки бізнес-плану до започаткування нового бізнесу?

 2. Які питання і чому треба обов'язково розглядати в будь-якої бізнес-плані?

 3. В якій послідовності рекомендується складати бізнес-план?

 4. Охарактеризуйте загальні вимоги до стилю написання бізнес-плану.

 5. Яких правил необхідно дотримуватися в процесі оформлення бізнес-плану?

 6. Яка основна інформація наводиться на титульному аркуші?

 7. Які функції у бізнес-плані виконує сторінка змісту?

 8. Як би ви охарактеризували призначення резюме в бізнес-план

 9. Яку інформацію має містити резюме?

 10. Що рекомендується включати в додатки до бізнес-плану?


Тема 6. Розділ «Галузь цивільної авіації, авіаційне підприємство, авіаційні послуги та роботи»

 1. Які основні цілі опрацювання розділу «Галузь, фірма та її продукція»?

 2. З яких підрозділів складається розділ «Галузь, фірма та її продукція»?

 3. Яку інформацію потрібно навести в підрозділі «Аналіз стану справ у галузі»?

 4. На які питання слід звернути увагу, характеризуючи фірму?

 5. Як у бізнес-плані рекомендується давати опис продукту (послуги) фірми? Що важливо зазначити?

 6. Чому в бізнес-плані необхідно розглянути питання про перспективи зростання фірми?

 7. Яким чином відображується стан конкуренції у галузі?

 8. Які особливості визначення конкурентоспроможності підприємства?

 9. Що характеризує ринок збуту у бізнес-плані?

 10. Яким чином характеризується ринок збуту у авіаційній галузі?


Тема 7. Розділ Аналіз та оцінка внутрішнього стану авіаційного підприємства: фінансово-економічні показники, SWOT-аналіз


 1. Які фактори характеризують внутрішній стан АП?

 2. Для яких АП розробляється у бізнес-плані розділ «Аналіз та оцінка внутрішнього стану туристичного підприємства: фінансово-економічні показники, SWOT-аналіз»?

 3. За який період проводиться фінансово-економічний аналіз діяльності АП?

 4. З якою метою у бізнес-плані аналізується маркетингова діяльність АП?

 5. Чи надається у розділі «Аналіз та оцінка внутрішнього стану авіаційного підприємства: фінансово-економічні показники, SWOT-аналіз» прогноз попиту на авіа послуги та роботи у майбутньому?

 6. Яка мета проведення SWOT-аналізу?

 7. Які показники відображуються у SWOT-аналізі?

 8. Які саме параметри характеризує аналіз внутрішнього стану АП ?

 9. Які саме показники характеризують фінансово-економічний стан АП?

 10. Які елементи у бізнес-плані доповнюють отримані розрахунки?


Змістовий модуль 2. Деталізація розділів й розробка бізнес-плану ЗЕД АП, правила експертизи й презентації проектної документації

Тема 8. Розділ «Маркетингове дослідження ринку авіаційних послуг та робіт»: сегментування, споживачі, конкуренти. Прогнозування попиту


 1. Які основні етапи охоплює процедура дослідження авіаційного ринку?

 2. Як здійснюється процес сегментації авіаційного ринку та вибору цільового ринку?

 3. З яких етапів складається процедура вибору місцезнаходження авіапідприємства? Які критерії застосовуються?

 4. Які зовнішні фактори вивчаються в процесі дослідження авіаційного ринку?

 5. В якій послідовності здійснюється аналіз та оцінка конкурентної ситуації на авіаційному ринку?

 6. Які конкретно інструменти можна застосовувати в процесі оцінки конкурентної позиції авіапідприємства на ринку?

 7. Суть, мета і завдання маркетингових досліджень на авіаційному ринку.

 8. Структура маркетингових досліджень та їх відображення у бізнес-плані.

 9. Види маркетингових досліджень, їх представлення у бізнес-плані.

Організаційні форми проведення маркетингових досліджень у галузі авіації.
Тема 9. Розділ «Маркетинг-план ЗЕД АП»: стратегія розвитку, стратегія ціноутворення, збутова, рекламна та комунікаційна політика


 1. Для чого необхідно складати маркетинг-плану?

 2. В якій послідовності здійснюється розробка маркетинг-плану?

 3. Як впливає стадія життєвого циклу продукту фірми на вивчення орієнтирів маркетингової діяльності фірми?

 4. Які типи маркетингових підходів можуть бути використані, розробки стратегії маркетингу? У чому полягає їхня суть?

 5. Які ви знаєте типи каналів збуту? Які чинники впливають вибір каналів збуту продукції фірми?

 6. В якій послідовності здійснюється розробка політики ціноутворення фірми? Коротко охарактеризуйте сутність кожного.

 7. Які фактори враховуються для визначення ціни продукції фірми

 8. Які питання щодо ціноутворення на продукцію фірми потрібно розглянути в бізнес-плані?

 9. Яку інформацію про організацію рекламної кампанії необхідно навести в маркетинг-плані?

 10. Як складається бюджет рекламної діяльності фірми і про що і свідчить?


Тема 10. Розділ «Організаційний план діяльності авіаційного підприємства»: структура, посадові обов’язки, фонд заробітної плати, продуктивність праці

 1. Які основні завдання розв'язуються в процесі складання організаційного плану?

 2. Охарактеризуйте логіку розробки та структуру організаційного плану.

 3. Які юридичні форми організації бізнесу передбачено законо­давством України?

 4. Які фактори впливають на вибір форми організації бізнесу?

 5. Яку інформацію містить підрозділ «Організаційна форма бізнесу»?

 6. Як визначаються потреби бізнесу в персоналі?

 7. Які елементи враховуються для визначення вартості утримання персоналу фірми?

 8. Яку саме інформацію та щодо яких осіб доцільно повідомляти в організаційному плані?

 9. Як визначаються потреби фірми в зовнішніх консультантах?

 10. Для чого в організаційному плані наводиться схема управління фірмою?


Тема 11. Розділ « Виробничо-технологічний план діяльності АП»


 1. Які цілі переслідує розробка плану виробничого процесу АП?

 2. У якій послідовності здійснюється розробка виробничого плану діяльності АП?

 3. Які фактори визначають обсяги виробничого плану та глибину викладу матеріалу в цьому розділі?

 4. Яким чином враховується попит у даному розділі бізнес-плану?

 5. Яку інформацію потрібно включати в опис основних повітряних ліній та маршрутів?

 6. Що конкретно має бути зазначене в підрозділі «Представництва авіакомпанії»?

 7. Яка інформація наводиться в підрозділі «Складові елементи авіамаршруту»?

 8. Як у виробничому плані визначаються потреби бізнесу у виробничих та невиробничих приміщеннях?

 9. Яка додаткова інформація може бути наведена у виробничому плані?

 10. На які зовнішні фактори треба звернути увагу в процесі розробки даного розділу?


Тема 12. Розділ: «Інвестиційний план, визначення ефективності капіталовкладень у АП»

 1. Охарактеризуйте структуру інвестиційного плану.

 2. Опишіть елементи календарного плану повернення кредиту.

 3. Поясніть різницю між кредитними коштами та інвестиціями.

 4. Перелічите основні показники оцінки ефективності проекту.

 5. Поясніть, що таке процес дисконтування грошових коштів.

 6. Надайте пояснення для чого визначається внутрішня норма доходності.

 7. Поясніть, що означає поняття «термін окупності проекту».

 8. Поясніть, яким чином розраховується точка беззбитковості проекту.

 9. Поясність за якими показниками визначається позитивний економічний ефект від реалізації проекту.

 10. Поясніть, що означає поняття «соціальний ефект від проекту.


Тема 13. Розділ: «Фінансовий план ЗЕД АП»


 1. Якими є головні цілі розробки фінансового плану?

 2. У зв'язку з чим показники фінансового плану є особливо важливими для: самого підприємця, потенційного кредитора або інвестора?

 3. З яких підрозділів складається розділ «Фінансовий план»?

 4. розрахунки передують складанню плану доходів та витрат?

 5. В якій послідовності складають план доходів та витрат?

 6. Для чого та як розраховують точку беззбитковості?

 7. Для чого складають план грошових надходжень та виплат?

 8. Охарактеризуйте форму та ключові елементи плану руху готівки

 9. З якими цілями розраховуються фінансові коефіцієнти?

 10. Які фінансові коефіцієнти треба наводити в бізнес-плані?


Тема 14. Розділ: « Ризики та страхування ЗЕД АП»


 1. Дайте визначення поняттю «ризик».

 2. Охарактеризуйте структуру ризиків, що відображуються у бізнес-плані.

 3. Охарактеризуйте підприємницький ризик.

 4. Охарактеризуйте фінансовий ризик.

 5. Опишіть види ризиків при реалізації проекту.

 6. Що таке залежність прибутковості від ступеню ризику?

 7. Види мінімізації ризику.

 8. Методи страхування проекту та діяльності.

 9. Що означає Хеджування?

 10. Види страхової діяльності щодо проектування.


Тема 15. Презентація та експертиза бізнес-плану


 1. Як відрізняються ділові інтереси різних типів потенційних інвесторів у процесі фінансування бізнесу?

 2. Які чинники приваблюють кредиторів та інвесторів до фінансування бізнесу?

 3. Які цілі має презентація бізнес-плану?

 4. У чому полягають завдання презентації бізнес-плану?

 5. На які питання і чому слід звернути особливу увагу в процесі презентації бізнес-плану?

 6. Яка підготовча робота передує презентації бізнес-плану?

 7. За допомогою яких засобів можна підвищити ефективність презентації бізнес-плану?

 8. В якій формі доцільно проводити презентацію бізнес-плану?

 9. Основні структурні елементи сценарію презентації.

 10. Які сучасні технічні засоби можуть підсилити наочність презентації бізнес-плану?


2.2 Комплект тестових завдань з курсу
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   58

Схожі:

1. ЗЕД та її роль у розвитку національної економіки
Менеджмент організацій” і 050207 “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”
ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ
Опорний конспект лекцій для студентів кооперативних вузів спеціальностей: 0502. 01 “Менеджмент організацій”, 0502. 06 “Менеджмент...
ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ
Опорний конспект лекцій для студентів кооперативних вузів спеціальностей: 0502. 01 “Менеджмент організацій”, 0502. 06 “Менеджмент...
Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського
Мета курсу «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» формування сучасного управлінського мислення, системи знань і практичних...
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ для курсантів/слухачів очної та заочної форм навчання...
Бізнес-планування зовнішньоекономічної діяльності авіаційного підприємства: Комплекс навчально-методичного забезпечення частина 1:...
Напрям підготовки 030509 облік і аудит Галузь знань 0306 менеджмент...
Доцент кафедри міжнародних економічних відносин Одеського державного економічного університету к е н., доцент Ю. М. Сотніков
Божаткін С. М., Жиленко В. П., Марущак С. М
«Вступ до спеціальності», «Економіка підприємства», «Статистика», «Менеджмент», «Операційний менеджмент», «Стратегічний менеджмент»,...
Рецензія На посібник О. В. Комаровського
Менеджмент соціокультурної діяльності”, „Менеджмент організацій”,які вивчають дисципліну
ПЛАН Вступ Основи міжнародно-правового регулювання залізничного транспорту...
Економічні відносини між державами та їх юридичними й фізичними особами без застосування транспорту неможливі. Конвенції та інші...
Заняття ВАЛОВІ НАДХОДЖЕННЯ ГРОШОВИХ КОШТІВ І ВИТРАТИ ПІДПРИЄМСТВА
«Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» факультету бізнесу і фінансів денної та заочної форм навчання
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка