Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи


НазваМетодичні рекомендації до виконання контрольної роботи
Сторінка6/25
Дата11.04.2013
Розмір1.16 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
bibl.com.ua > Економіка > Методичні рекомендації
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25

Дисципліна: “Потенціал і розвиток підприємства”


Варіант № 10

І. Теоретичне питання:

Охарактеризуйте риси розвитку потенціалу підприємства як економічної системи.

ІІ. Тестові завдання:

1. До характеристик кадрового потенціалу підприємства відносять:

а) чисельність працівників; б) організаторські здібності;

в) професійно-кваліфікаційний склад кадрів; г) усе перераховане.

2. Показник ступеня відповідності здібностей працівника умовам наймання робочої сили на ринку праці, - це:

а) заробітна плата працівника; в) продуктивність праці;

б) конкурентоспроможність працівника; г) ефективність праці.

3. Якщо група працівників має цілі, які суперечать цілям адміністрації підприємства, то кадровий потенціал може бути зарахований до:

а) нематеріальних активів підприємства; б) пасивів підприємства;

в) інтелектуальної власності; г) гудволу.

4. Основним об'єктом оцінки кадрового потенціалу виступає:

а) індивідуальні професійно-кваліфікаційні характеристики працівника;

б) група працівників певної професії і кваліфікації;

в) загальна сума професійно-особистісних якостей працівників;

г) сукупний працівник.

5. Елементами вартісної оцінки кадрового потенціалу є:

а) витрати на вивільнення зайвого персоналу ;

б) витрати на підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації кадрів;

в) витрати на маркетинг на ринку праці;

г) усе перераховане.

6. Визначення розміру земельного податку передбачає проведення:

а) нормативної грошової оцінки земельної ділянки;

б) оцінки витрат на створення земельних поліпшень;

в) експертної грошової оцінки земельної ділянки;

г) порівняння цін продажів аналогічних земельних ділянок

7. Чистий операційний доход - це:

а) доход, який можна отримати від 100%-го використання об'єкта власності;

б) доход, який можна отримати за умов найбільш ефективного використання об'єкта власності;

в) потік грошових коштів від операційної діяльності;

г) дохід, який можна отримати від використання об'єкт власності за винятком втрат та операційних витрат пов'язаних з його отриманням.

8. Метод залишку для землі передбачає:

а) виділення та капіталізацію доходу від використання земельної ділянки, що є складовою частиною об'єкта нерухомості;

б) розрахунок середньозваженого коефіцієнту капіталізації для визначення загального доходу від використання об'єкта нерухомості;

в) метод скоригованих чистих активів;

г) індексний метод.

9. Що з нижченаведеного не є об'єктом коректування при оцінці нерухомості методом порівняльного аналізу продажів?

а) наявність додаткових приміщень; б) умови фінансування;

в) час продажу об'єкта-аналога; г) функціональне призначення об'єкта оцінки.

10. Вартість будівництва об'єкта нерухомості, визначена в поточних цінах на дату оцінки об'єкта з корисністю яка дорівнює корисності об'єкта оцінки, з використанням сучасних матеріалів, стандартів, сучасних планувальних рішень, - це:

а) вартість заміщення; в) кошторисна вартість;

б) відновлювальна вартість; г) залишкова вартість.

ІІІ Практичне завдання:

Оцінити вартість земельної ділянки, використання якої за прогнозними даними забезпечує власнику отримання щорічного чистого операційного доходу в розмірі 25 тис. грн. протягом 5 років. Коефіцієнт капіталізації для подібних об'єктів нерухомості - 20 %. Поточна вартість продажу земельної ділянки в післяпрогнозному періоді - 56 тис. грн.


Західнодонбаський інститут економіки і управління

Кафедра економіки підприємства

Дисципліна: “Потенціал і розвиток підприємства”


Варіант № 11
І. Теоретичне питання:

Які існують підходи щодо формулювання потенціалу підприємства?

ІІ. Тестові завдання:

1. Соціометричне дослідження є методом:

а) контролю за формуванням і використанням кадрів;

б) аналізу ефективності використання кадрового потенціалу;

в) планування чисельності кадрів;

г) кадрового аудиту.

2. З метою оцінки професійно – особистісних характеристик кадрового потенціалу виділяють такі групи працівників:

а) керівники, спеціалісти, службовці, робітники;

б) постійні за основним місцем роботи, сумісники, тимчасові працівники;

в) внутрішньо фірмова еліта, генератори ідей, особи, які мають зв'язки в інстанціях, конфліктуючі особи, кадровий баласт;

г) спеціалісти вищої ї середньої кваліфікації, спеціалісти-практики, висококваліфіковані, малокваліфіковані і некваліфіковані робітники.

3. Найбільш поширеним методом оцінки впливу кадрового потенціалу на вартість підприємства є:

а) індексний метод; в) інтегральний метод;

б) кореляційний метод; г) метод експертних оцінок.

4. До особливостей машин і обладнання як об'єктів оцінки належить:

а) стаціонарне закріплення за об'єктом нерухомості;

б) можливість застосування узагальнюючих вартісних показників площі, обсягу, довжини;

в) необхідність врахування ступеня ремонтопридатності;

г) стандартизованість об'єктів.

5. З метою проведення директивної переоцінки основних фондів застосовується оцінка:

а) «розсипом»; б) «потоком»; в) «групова»; г) «системна».

6. Знос може бути двох видів:

а) внутрішній і зовнішній; в) усуваний і неусуваний;

б) матеріальний і нематеріальний; г) фактичний і розрахунковий.

7. Формою якого зносу є застарівання конструкції (дизайну):

а) фізичного; б) функціонального; в) зовнішнього; г) економічного.

8. Загроза появи нових конкурентів на певному ринковому сегменті:

а) знижує потенціал прибутковості сегменту;

б) обумовлює підвищення рівня витрат на стимулювання збуту;

в) обумовлює підвищення рівня капіталовкладень, необхідних для утримання досягнутого рівня конкурентоспроможності;

г) усе перераховане вірно.

9. Пряме порівняння окремих індикаторів конкурентоспроможності з метою визначення переваг і недоліків порівнюваних підприємств - це зміст методу:

а) рангів; б) різниць; в) балів; г) моделювання.

10.SWОТ-аналіз потенціалу підприємства націлений:

а) на максимальне задоволення потреб споживачів;

б) на забезпечення максимальної ефективності використання потенціалу;

в) на визначення привабливості ринку взагалі та виявлення позиції підприємства на ньому;

г) на виявлення сил і слабкостей, загроз і можливостей з метою розвитку сил у відповідності з обмеженими можливостями.

ІІІ Практичне завдання:

Визначити вартість земельної ділянки, на якій інвестор планує розмістити АЗС на три колонки. Питомі капіталовкладення в розрахунку на 1 колонку визначені в розмірі 48780 грн. Аналіз експлуатації діючих АЗС в аналогічних за місцем розташування умовах дозволив встановити, що протягом години на одній колонці в середньому заправляються 4 автомобілі; одне заправлення в середньому дорівнює 20 літрам; чистий доход з одного літра бензину складає близько 0,026 грн., число днів роботи АЗС - 300 днів у рік при цілодобовому режимі. Планована прибутковість від об'єкта нерухомості - 12%; термін економічного життя визначений у 6 років. Відшкодування інвестицій здійснюється за прямолінійним методом.
Західнодонбаський інститут економіки і управління

Кафедра економіки підприємства
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25

Схожі:

ЗАВДАННЯ І МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ...
МЕНЕДЖМЕНТ В ЕКСПЛУАТАЦІЇ БУДІВЕЛЬ: Завдання і методичні рекомендації до виконання контрольної роботи (для студентів 5 курсу заочної...
Методичні вказівки та рекомендації до самостійного виконання контрольної роботи з курсу
Методичні рекомендації до самостійного виконання контрольних робіт з курсу «Соціологія». Короткий словник соціологічних термінів...
5 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ Написання контрольної...
Мета написання контрольної роботи полягає в закріпленні і поглибленні теоретичних знань, здобутих у процесі вивчення курсу, набутті...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни та виконання контрольної...
Чинники успішного працевлаштування за фахом: Метод рекомендації до вивч дисципліни та викон контр роботи для студ освіт кваліф рів....
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ №2 з ОРГАНІЗАЦІЇ...
Схвалено цикловою методичною комісією фармацевтичного факультету і рекомендовано до друку (протокол №1 від 30 серпня 2012 р.)
Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з дисципліни «БЮДЖЕТНА СИСТЕМА»
Це визначає мету навчальної дисципліни вивчення сутності бюджетних відносин і характеру їх впливу на суспільство. Тільки на цій основі...
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Бухгалтерський облік»
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Бухгалтерський облік» / Уклад. І. М. Рацебарська, Ю. Ю. Моісєєва...
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи для студентів...
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи для студентів напрямку підготовки «комп’ютерні науки» освітньо-кваліфікаційного...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ТА...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ТА ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ “ОБЛІК...
Укладач: Васильєва В. Г., к е н., доцент кафедри обліку і аудиту Академії митної служби України
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка