Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи


НазваМетодичні рекомендації до виконання контрольної роботи
Сторінка14/25
Дата11.04.2013
Розмір1.16 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
bibl.com.ua > Економіка > Методичні рекомендації
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   25

Дисципліна: “Потенціал і розвиток підприємства”


Варіант № 21

І. Теоретичне питання:

Визначте сутність індикаторних методів оцінювання потенціалу підприємства.

ІІ. Тестові завдання:

1. Системна оцінка машин і обладнання має місце в разі:

а) визначення вартості міні-заводів і міні-фабрик;

б) передаванні декількох одиниць обладнання в оренду;

в) продажу одиниці обладнання;

г) визначення заставної вартості окремих машин і обладнання.

2. За ступенем універсальності обладнання класифікують на:

а) прогресивне та регресивне; б) стандартизоване та нестандартизоване;

в) діюче та недіюче; г) універсальне та спеціальне,

3. В основі вартісної оцінки обладнання за ціною однорідного об'єкту є:

а) можливий доход від експлуатації однорідного об'єкта;

б) повна собівартість виробництва однорідного об'єкта;

в) цінова інформація по комплектуючим вузлам однорідного об'єкта;

г) індекси зміни цін на групи однорідних об'єктів.

4. Якщо теоретично можливо зібрати обладнання власними силами із складових частин, що реалізуються на ринку, то для визначення вартості такого обладнання доцільно застосовувати метод:

а) розрахунку за ціною однорідного об'єкта;

б) поелементного розрахунку;

в) трендовий;

г) розрахунку за укрупненими нормативами.

5. Знос об'єкта, що експлуатується і перебуває у відмінному стані за рахунок своєчасного технічного обслуговування, оцінюється в:

а) 0-20%; б) 21-40%; в)41 - 60; г)61-80%.

6. Яке з наведених тверджень можна вважати перевагою SWОТ-аналізу?

а) об'єктивність вибору та ранжування факторів зовнішнього і внутрішнього середовища;

6) добра адаптація до середовища, що постійно змінюється;

в) потужна підтримка прийняття конкретних управлінських рішень;

г) періодична діагностика ринку та ресурсів підприємства.

7. До складу факторів, що характеризують сильні і слабкі сторони підприємства, не належить:

а) репутація (імідж); в) законодавча і нормативна база;

б) соціальна відповідальність; г) трудові ресурси.

8. Сума різниць між експертними оцінками внутрішніх факторів підприємства, що досліджується, і найвищими оцінками серед конкурентів - це:

а) показник інтенсивності конкуренції;

б) рівень нестабільності внутрішнього середовища підприємства;

в) звичайна конкурентна сила підприємства;

г) абсолютна конкурентна сила підприємства.

9. На якому організаційному етапі аналізу за методом SРАСЕ визначаються конкретні показники для оцінки:

а) на початковому; в) на етапі узгодження стратегії;

б) на етапі розробки критеріїв; г) на завершальному етапі.

10. Стратегія розширення діяльності відповідно до моделі МсKinsey рекомендується за умов:

а) високої привабливості ринку та хиткого стратегічного стану підприємства;

б) високої привабливості ринку та середньої конкуренте спроможності потенціалу підприємства;

в) середньої привабливості ринку та середньої стратегічної позиції підприємства;

г) низької привабливості ринку та високої конкуренте спроможності потенціалу підприємства.

ІІІ Практичне завдання:

Вартість адміністративних будівель підприємства оцінюється в 150 тис.грн. Прогнозується її щорічне зростання на 12 % з урахуванням перспективності місця розташування та потенційного попиту на аналогічні об'єкти. Визначити майбутню вартість адміністративних будівель через 5 років.

Західнодонбаський інститут економіки і управління

Кафедра економіки підприємства

Дисципліна: “Потенціал і розвиток підприємства”


Варіант № 22

І. Теоретичне питання:

Що дозволяє охарактеризувати метод STEP-аналізу?

ІІ. Тестові завдання:

1. До характеристик кадрового потенціалу підприємства відносять:

а) чисельність працівників; б) організаторські здібності;

в) професійно-кваліфікаційний склад кадрів; г) усе перераховане.

2. Показник ступеня відповідності здібностей працівника умовам наймання робочої сили на ринку праці, - це:

а) заробітна плата працівника; в) продуктивність праці;

б) конкурентоспроможність працівника; г) ефективність праці.

3. Якщо група працівників має цілі, які суперечать цілям адміністрації підприємства, то кадровий потенціал може бути зарахований до:

а) нематеріальних активів підприємства; б) пасивів підприємства;

в) інтелектуальної власності; г) гудволу.

4. Основним об'єктом оцінки кадрового потенціалу виступає:

а) індивідуальні професійно-кваліфікаційні характеристики працівника;

б) група працівників певної професії і кваліфікації;

в) загальна сума професійно-особистісних якостей працівників;

г) сукупний працівник.

5. Елементами вартісної оцінки кадрового потенціалу є:

а) витрати на вивільнення зайвого персоналу ;

б) витрати на підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації кадрів;

в) витрати на маркетинг на ринку праці;

г) усе перераховане.

6. Визначення розміру земельного податку передбачає проведення:

а) нормативної грошової оцінки земельної ділянки;

б) оцінки витрат на створення земельних поліпшень;

в) експертної грошової оцінки земельної ділянки;

г) порівняння цін продажів аналогічних земельних ділянок

7. Чистий операційний доход - це:

а) доход, який можна отримати від 100%-го використання об'єкта власності;

б) доход, який можна отримати за умов найбільш ефективного використання об'єкта власності;

в) потік грошових коштів від операційної діяльності;

г) дохід, який можна отримати від використання об'єкт власності за винятком втрат та операційних витрат пов'язаних з його отриманням.

8. Метод залишку для землі передбачає:

а) виділення та капіталізацію доходу від використання земельної ділянки, що є складовою частиною об'єкта нерухомості;

б) розрахунок середньозваженого коефіцієнту капіталізації для визначення загального доходу від використання об'єкта нерухомості;

в) метод скоригованих чистих активів;

г) індексний метод.

9. Що з нижченаведеного не є об'єктом коректування при оцінці нерухомості методом порівняльного аналізу продажів?

а) наявність додаткових приміщень; б) умови фінансування;

в) час продажу об'єкта-аналога; г) функціональне призначення об'єкта оцінки.

10. Вартість будівництва об'єкта нерухомості, визначена в поточних цінах на дату оцінки об'єкта з корисністю яка дорівнює корисності об'єкта оцінки, з використанням сучасних матеріалів, стандартів, сучасних планувальних рішень, - це:

а) вартість заміщення; в) кошторисна вартість;

б) відновлювальна вартість; г) залишкова вартість.

ІІІ Практичне завдання:

Власник планує продавати свій бізнес через 1 рік за попередньою оцінною вартістю в 100 тис. грн. Чи достатнім для придбання бізнесу через 1 рік буде внесок у розмірі 80 тис. грн., якщо річна банківська процента ставка становить 20 %, а нарахування процентів відбувається щоквартально?Західнодонбаський інститут економіки і управління

Кафедра економіки підприємства
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   25

Схожі:

ЗАВДАННЯ І МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ...
МЕНЕДЖМЕНТ В ЕКСПЛУАТАЦІЇ БУДІВЕЛЬ: Завдання і методичні рекомендації до виконання контрольної роботи (для студентів 5 курсу заочної...
Методичні вказівки та рекомендації до самостійного виконання контрольної роботи з курсу
Методичні рекомендації до самостійного виконання контрольних робіт з курсу «Соціологія». Короткий словник соціологічних термінів...
5 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ Написання контрольної...
Мета написання контрольної роботи полягає в закріпленні і поглибленні теоретичних знань, здобутих у процесі вивчення курсу, набутті...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни та виконання контрольної...
Чинники успішного працевлаштування за фахом: Метод рекомендації до вивч дисципліни та викон контр роботи для студ освіт кваліф рів....
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ №2 з ОРГАНІЗАЦІЇ...
Схвалено цикловою методичною комісією фармацевтичного факультету і рекомендовано до друку (протокол №1 від 30 серпня 2012 р.)
Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з дисципліни «БЮДЖЕТНА СИСТЕМА»
Це визначає мету навчальної дисципліни вивчення сутності бюджетних відносин і характеру їх впливу на суспільство. Тільки на цій основі...
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Бухгалтерський облік»
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Бухгалтерський облік» / Уклад. І. М. Рацебарська, Ю. Ю. Моісєєва...
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи для студентів...
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи для студентів напрямку підготовки «комп’ютерні науки» освітньо-кваліфікаційного...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ТА...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ТА ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ “ОБЛІК...
Укладач: Васильєва В. Г., к е н., доцент кафедри обліку і аудиту Академії митної служби України
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка