Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Бухгалтерський облік»


НазваМетодичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Бухгалтерський облік»
Сторінка1/7
Дата06.04.2013
Розмір1.47 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
bibl.com.ua > Економіка > Методичні рекомендації
  1   2   3   4   5   6   7


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРАСНОАРМІЙСЬКИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ

ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


Методичні рекомендації
до виконання курсової роботи з дисципліни

«Бухгалтерський облік»


Розглянуто на засіданні кафедри економіки і менеджменту,

протокол №6 від «30» червня 2009 р.


Затверджено на засіданні навчально-видавничої ради ДонНТУ,

протокол №_ від «__»________2009 р.Красноармійськ 2009

Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Бухгалтерський облік» / Уклад. І.М. Рацебарська, Ю.Ю. Моісєєва – Красноармійськ: КІІ ДонНТУ. – 2009. – 38с.

Викладено основні вимоги до структури, змісту та обсягу курсової роботи з дисципліни «Бухгалтерський облік». Розкрито порядок вибору теми та основні етапи виконання курсової роботи, надані рекомендації щодо організації її виконання, оформлення та захисту. Наведені критерії оцінювання курсових робіт за національною шкалою та шкалою ECTS.Рецензент:

О.О. Школяренко, к.е.н., доцент кафедри економіки і менеджменту

Укладачі:

І.М. Рацебарська, старший викладач
Ю.Ю. Моісєєва, асистентВідповідальний за випуск


С.М. Лисенко, к.е.н., доцент,

завідувач кафедри ЕіМ КІІ ДонНТУ


© І.М. Рацебарська, 2009

© Ю.Ю.Моісєєва, 2009

© Кафедра економіки і менеджменту КІІ ДонНТУ, 2009


ЗМІСТ
  ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ…………………………………………..


  ВИБІР ТЕМИ Й ОФОРМЛЕННЯ ЗАВДАННЯ НА ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ…………………………………………………


  СТРУКТУРА, ЗМІСТ ТА ОБСЯГ КУРСОВОЇ РОБОТИ………….


  ПОРЯДОК ЗАХИСТУ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ КУРСОВИХ РОБІТ …..………………………………………………


  СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ …………………...
  6. Список використаної літератури ………………………..
  ДОДАТКИ…………………………………………………………………. 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


Відповідно до галузевого стандарту освітньо професійної програми для бакалаврів економічних напрямів підготовки 6.030601 «Менеджмент організацій» головною метою дисципліни «Бухгалтерський облік» є формування теоретичної та методологічної бази, необхідної для оволодіння практикою бухгалтерського обліку, розвинути навички самостійного, творчого використання теоретичних знань у практичній сфері.

Для успішного досягнення цієї мети навчальним планом підготовки бакалаврів за спеціальністю «Менеджмент організацій» передбачено виконання студентами 2 курсу усіх форм навчання курсової роботи з дисципліни «Бухгалтерський облік».

У процесі виконання курсової роботи закріплюють практичні навички облікової роботи

Курсова робота як складова частина навчального процесу є завершальною стадією вивчення дисципліни та сприяє закріпленню у студентів теоретичних знань та придбання практичних навичок облікової роботи. Курсова робота є не лише формою контролю теоретичних знань та практичних навичок, а і засобом розвитку наукового мислення майбутнього фахівця, вміння працювати зі спеціальною літературою, аналізувати та узагальнювати науковий та практичний досвід, проводити економічні дослідження, чітко і логічно висловлювати свою думку, а також аргументувати власну позицію за допомогою конкретних фактів.

Метою курсової роботи є закріплення та поглиблення знань студентів, отриманих у процесі вивчення теоретичного матеріалу з курсу «Бухгалтерський облік»

Вимоги, які пред'являються до курсової роботи:

- повинна відображати теоретичні знання з обраної теми;

- містити опис первинних документів, які використовуються для оформлення відповідних операцій;

- повинна містити характеристику бухгалтерських рахунків, які застосовуються відповідно до обраної теми;

- повинна бути завершена висновками і пропозиціями щодо вдосконалення обліку.


 1. ВИБІР ТЕМИ Й ОФОРМЛЕННЯ ЗАВДАННЯ НА ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ


Курсову роботу виконують після вивчення теоретичних основ дисципліни «Бухгалтерський облік».

Перелік тем курсових робіт наведений в додатку А цих методичних рекомендацій. Обрана тема курсової роботи узгоджується з керівником, після чого студент за його допомогою конкретизує її мету та задачі дослідження. Аркуш завдання на курсову роботу оформлюється згідно з вимогами методичних вказівок №124 [4, с 48-49].

Студентам факультету дистантного і заочного навчання доцільно вибрати тему, яка відповідала б характеру господарської діяльності підприємства або виконуваним функціональним обов'язкам.

Процес вибору теми курсової роботи, з’ясування можливостей її виконання та затвердження завдання повинен бути закінчений не пізніше, ніж у двотижневий термін з дня початку семестру, в якому виконується курсова робота.

Приступаючи до виконання курсової роботи, студент повинен скласти її план. Доцільно керуватись приблизним планом з кожної теми, рекомендованим даними методичними рекомендаціями, і погодити його з викладачем - науковим керівником курсової роботи.

Важливе значення при виконанні курсової роботи має підбір та опрацювання літератури. Як літературні джерела можуть бути використані підручники, навчальні посібники, монографії, статті з періодичних видань. Обов'язковим є вивчення Законів України, нормативних та інструктивних документів щодо обраної теми.

В методичних рекомендаціях наведений список основної рекомендованої літератури. Підручники з бухгалтерського обліку слід використовувати видання, починаючи з 2000 року. 1. СТРУКТУРА І ЗМІСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Обов'язковими розділами курсової роботи повинні бути :

 1. Реферат

 2. Вступ

2) Теоретична частина

3) Практична частина

4) Висновки

5) Список використаних джерел

6) Додатки

У вступі (2-3с.) необхідно обґрунтувати і розкрити актуальність обраної теми в сучасних умовах, підкреслити особливості і роль бухгалтерського обліку як функції управління і регулювання діяльності підприємства, сформулювати мету і задачі дослідження, визначити її об’єкт та предмет, провести короткий огляд використаних при написанні літературних та інших інформаційних джерел, а також описати основні методи дослідження, які сприяли успішному виконанню роботи.

Розкриваючи актуальність обраної проблеми, необхідно кількома реченнями висловити головне – значимість та доцільність дослідження і розв’язання обраної проблеми дослідження для розвитку бухгалтерського обліку. Після висвітлення актуальності теми визначають мету та задачі дослідження.

Мета дослідження – це очікуваний кінцевий результат. Мета визначає стратегію і тактику дослідження, загальну його спрямованість і логіку. Для досягнення мети формулюється послідовність відносно самостійних наукових задач, кожна з яких стосується конкретного аспекту наукової теми і підпорядкована меті. Зазвичай наукові задачі даються переліком: проаналізувати…, розробити…, узагальнити…, виявити…, обґрунтувати…, довести…, показати…, описати…, встановити…, вияснити…, визначити… тощо [1, с. 13-14]. Мета та задачі також формулюються лаконічно, без зайвих слів. Не слід формулювати мету, починаючи зі слів: «дослідження», «вивчення», «узагальнення», «систематизація», через те що ці слова вказують на засіб досягнення мети, а не на саму мету.

Залежно від встановленої мети обирається об’єкт та предмет дослідження. Об’єкт дослідження – це те, на що спрямовується процес дослідження і що породжує проблему. Об’єкт характеризується відносною автономністю та має чіткі межі. Предмет дослідження знаходиться у межах його об’єкта, і втілює його найбільш значущі властивості, окремі аспекти, сегменти чи взаємозв’язки, які підлягають вивченню. Об’єкт і предмет як категорії наукового процесу співвідносяться як загальне та частинне.

Інформаційне забезпечення курсової роботи складають наукові та навчальні видання з бухгалтерського обліку, фахові періодичні видання та збірники статистичних показників.

Тема курсової роботи призначається керівником відповідно до переліку, що наведений в додатку А. В додатку Б наданий рекомендований зміст курсових робіт.

В теоретичній частині підкреслюється роль і значення бухгалтерського обліку певних об'єктів на ділянці економічної роботи, яка досліджується. Дається коротка характеристика бухгалтерських рахунків з обраної теми. Розглядаються питання первинного обліку і документообігу, узагальнення групування даних первинного - обліку в регістрах синтетичного і аналітичного обліку. Розкриваються питання використання даних поточного обліку для управління підприємством, а також нормативна база.

Практична частина виконується за наведеними даними в додатку В відповідно до варіанта, який призначається керівником. Для виконання курсової роботи пропонується 20 варіантів.

Практична частина виконується в такій послідовності:

1. На підставі вихідних даних про залишки на рахунках скласти баланс підприємства на перше число місяця.

2. Скласти журнал господарських операцій за наведеними даними ( визначити бухгалтерські проведення і записати їх в графах 5,6 а де необхідно, визначити суми операцій (розрахунки сум необхідно проводити відповідно до норм діючого законодавства). Всі розрахунки таких сум необхідно оформити окремо та обґрунтувати іх правильність.

3. Всі операції з журналу реєстрації рознести по синтетичних рахунках. З цією метою :

а) відкрити рахунки синтетичного обліку на підставі балансу і таблиць;

б) записати господарські операції на рахунках синтетичного обліку;

в) підрахувати обороти по дебету і кредиту всіх синтетичних рахунків;

г) визначити сальдо по синтетичних рахунках на кінець місяця.

4. На підставі синтетичних рахунків скласти шахову та оборотну відомість синтетичного обліку за поточний місяць.

5. Заповнити Бухгалтерський баланс на кінець звітного періоду за даними оборотної відомості синтетичного обліку.

6. Заповнити фактичними даними первинні документи, які зазначені в завданні до конкретної теми.

Баланс, первинні документи та інші форми, нормативи нарахувань на соціальні заходи від суми фонду оплати праці слід визначати згідно з нормами діючого законодавства.

У висновках (2-3 с.) необхідно підбити підсумок дослідження, узагальнити отримані результати, а також сформулювати основні висновки із проведеного дослідження. Висновки мають бути короткими і розкривати зміст сутність роботи, підкреслювати, що поставлені мета та задачі досягнуті і мають практичну значимість, містити обґрунтування достовірності результатів та оцінку можливості їхньої реалізації. Висновки не повинні містити нової інформації, яка в роботі не розглядалась.
  1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Методичні рекомендації до виконання курсової роботи для студентів...
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи для студентів напрямку підготовки «комп’ютерні науки» освітньо-кваліфікаційного...
Методичні рекомендації щодо написання курсової роботи з фінансового...

Робоча програма курсу та методичні вказівки до виконання курсової...
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний транспортний університет Кафедра «фінанси, облік і аудит»
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Одеський національний...
Методичні вказівки та завдання щодо виконання лабораторних робіт з дисципліни “Бухгалтерський облік” для студентів напряму: 030509...
Факультет обліку та аудиту БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК Методичні вказівки...
Бухгалтерський облік. Методичні вказівки до виконання практичних занять для студентів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво»...
Національний університет “Львівська політехніка” Навчально-науковий...
Методичні вказівки до виконання індивідуальних завдань для студентів 03050901 “Бухгалтерський облік” з дисципліни “Гроші та кредит”...
Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи студентів...
Самостійна робота студентів (СРС) – це спланована, пізнавальна, організаційно і методично направлена діяльність, дидактична форма...
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання курсової роботи “Визначення впливу вражаючих факторів НС ”
Мармазинський О. А., Савіна О. Ю., Штейн П. В. Методичні вказівки до виконання курсової роботи: “Визначення впливу вражаючих факторів...
Методичні рекомендації для самостійного вивчення тем з дисципліни...
«Економіка підприємства», 03050901 «Бухгалтерський облік», 03050801 «Фінанси і кредит»
КУРСОВА РОБОТА
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з предмета "Діловодство" (для студентів третього курсу спеціальності 02010501...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка