МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ “ОБЛІК ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ” ДЛЯ КУРСАНТІВ (СТУДЕНТІВ)


Скачати 469.93 Kb.
НазваМЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ “ОБЛІК ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ” ДЛЯ КУРСАНТІВ (СТУДЕНТІВ)
Сторінка1/4
Дата08.04.2013
Розмір469.93 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
bibl.com.ua > Економіка > Методичні рекомендації
  1   2   3   4


Державна митна служба України

Академія митної служби України

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

З ДИСЦИПЛІНИ “ОБЛІК ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ”

ДЛЯ КУРСАНТІВ (СТУДЕНТІВ)

ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ

Облік і аудит”

галузі знань “0501” “Економіка і підприємництво”

Дніпропетровськ

2011


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО

КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

З ДИСЦИПЛІНИ “ОБЛІК ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ”

ДЛЯ КУРСАНТІВ (СТУДЕНТІВ)

ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ

Облік і аудит”

галузі знань “0501” “Економіка і підприємництво”


Укладач: Васильєва В.Г., к.е.н., доцент кафедри обліку і аудиту Академії митної служби України

ЗМІСТ

 1. ВСТУП

 2. СТРУКТУРА, ОБСЯГ І ЗМІСТ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

 3. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

 4. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ “ОБЛІК ЗЕД”

 5. ЗАДАЧІ ТА МЕТОДИКА ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНОГО РОЗДІЛУ

 6. РЕЦЕНЗУВАННЯ ТА ЗАХИСТ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

 7. ЛІТЕРАТУРА

 8. ДОДАТКИЗразок оформлення таблиць 40


ВСТУП

Міжнародне економічне співробітництво є одним із головних чинників впливу на рівень розвитку економіки кожної окремої країни і світового прогресу в цілому. Складовим елементом такого співробітництва є зовнішньоекономічна діяльність (ЗЕД) суб’єктів господарювання різних країн.

Суб’єктами ЗЕД в Україні можуть бути як фізичні, так і юридичні особи, їх об’єднання, спільні підприємства, філії та представництва іноземних суб’єктів господарської діяльності, інші суб’єкти господарської діяльності, передбачені Законом України, які мають постійне місцезнаходження на території України. Для них важливим є знання особливостей комерційних операцій та правил укладання контрактів, сучасних підходів до операцій з обліку ЗЕД, які базуються на економічному обґрунтуванні кожної операції, оцінці ефекту й ефективності їх здійснення.

У процесі вивчення теоретичних положень та вирішення практичних завдань з дисципліни “Облік ЗЕД” здобуваються знання у сфері зовнішньоекономічної діяльності.

1. Мета, завдання і предмет дисципліни “Облік зовнішньоекономічної діяльності” і її місце в навчальному процесі

1.1. Мета викладання дисципліни: формування системи теоретичних знань з обліку зовнішньоекономічних фінансово-господарських операцій.

1.2. Завдання вивчення дисципліни: вивчення методів і технології обліку найпоширеніших фінансових та господарських операцій, що застосовуються у зовнішньоекономічних відносинах суб’єктів господарювання України з іноземними контрагентами; набуття вмінь документального забезпечення та відображення зовнішньоекономічних операцій у системі рахунків бухгалтерського обліку.
В результаті вивчення дисципліни курсант (студент) повинен:

знати: основи організації та правового регулювання діяльності підприємств у сфері зовнішньоекономічних відносин, їх обліку та документального оформлення відповідно до чинного законодавства та вимог національних стандартів;

вміти: застосовувати теоретичні знання з організації облікової роботи зовнішньоекономічної діяльності; складати та опрацьовувати документи з обліку зовнішньоекономічних фінансово-господарських операцій, узагальнювати дані в облікових регістрах та бухгалтерській і фінансовій звітності.

1.3. Предмет дисципліни – фінансово-господарські операції в зовнішньоекономічних відносинах.


2. СТРУКТУРА, ОБСЯГ І ЗМІСТ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Контрольна робота складається із двох основних розділів:

 1. теоретичний (контрольні питання);

 2. практичний (задачі).

Контрольна робота повинна бути літературно та технічно грамотно виконана. Загальний обсяг контрольної роботи 15-20 сторінок машинописного (комп’ютерного) тексту на аркуші формату А4 (без урахування додатків).

Контрольна робота має містити:

- титульну сторінку;

- зміст;

- теоретичний розділ;

- практичний розділ;

- список використаної літератури;

- додатки.

Титульна сторінка повинна містити: назву вузу, кафедри, дисципліни, прізвище, ім’я та по-батькові курсанта (студента) й наукового керівника, відмітку про допуск роботи до захисту за підписом керівника роботи. Зразок оформлення титульної сторінки наведено в додатку А.

Зміст контрольної роботи включає назви всіх її складових (вступу, розділів). У змісті вказується порядковий номер сторінки, на якій наведено заголовок. При цьому зазначається лише перша сторінка, з якої починається розділ (а не перша і остання, наприклад: 18, а не 18-24). Слово “сторінка” при цьому не пишеться і крапка після її номера не ставиться.

Наприклад:

ЗМІСТ

Вступ

3

1. Теоретичний розділ

5

1.1. питання №

5

1.2. питання №

10

2. Практичний розділ

18

2.1. Задача №

18

2.2. Задача №

20

Список використаної літератури

22

Додатки

25


Виконуючи контрольну роботу, курсант (студент) повинен показати глибокі теоретичні знання з досліджуваного питання, вміння самостійно працювати зі спеціальною літературою з обраної теми, застосовувати сучасні методи досліджень, використовувати досягнення науки й техніки, грамотно, чітко, логічно викладати свої думки, узагальнювати і формулювати висновки і пропозиції.

Під час виконання курсантом (студентом) контрольної роботи передбачається вирішення таких завдань:

 • показ теоретичних знань з дисципліни;

 • висвітлення з літературних джерел різних поглядів авторів та оцінка стосовно практичної цінності;

 • викладення результатів своїх досліджень чітко, грамотно і в логічній послідовності;

 • висновки, подання та обґрунтування пропозицій.

Форма контролю: захист контрольної роботи.

Під час написання контрольної роботи слід користуватися нормативними і законодавчими актами, а також матеріалами (статтями), надрукованими останнім часом в економічних і фінансових виданнях, а саме: у журналах “Баланс”, “Бізнес”, “Все про бухгалтерський облік”, “Вісник податкової служби України”, “Бухгалтерський облік та аудит”, “Оподаткування та бухгалтерський облік”, “Вісник бухгалтера та аудитора України”, “Бухгалтерія, право, податки, консультації”, “Галицькі контракти” та ін.

Під час опрацювання літературних джерел рекомендується конспектувати найбільш цікаві місця, спірні та дискусійні положення, виписувати деякі цифрові дані, зарисовувати форми таблиць, записувати методики розрахунків, формули і т. п. Обов’язково треба записати опрацьоване джерело із зазначенням прізвища та ініціалів автора (авторів), назви книги (статті), місця видання, видавництва, року видання, сторінок тощо. У списку використаної літератури не повинно бути безадресних джерел (наприклад, тільки назва журналу або газети без прізвища автора і назви статті).

Теоретичний розділ повинен мати обов’язково логічний вступ і логічне завершення. Наприкінці першого розділу слід зробити висновки зі стислим викладенням наведених у розділі наукових і практичних результатів.

Список використаних джерел формується за принципом розміщення літератури в алфавітному порядку. Винятком є законодавчі документи, які розміщуються на початку і записуються в наступному порядку: Конституція України, кодекси, закони України, укази Президента України; постанови ВРУ, постанови КМУ, накази ДМСУ.

Правила оформлення списку використаних джерел в контрольній роботі наведені в додатку Б.

У додатках наводяться допоміжні матеріали з питань дослідження (таблиці, схеми, графіки, діаграми, первинні облікові документи, облікові регістри, форми звітності, розрахунки тощо). Усі наведені в додатках форми документів і облікових регістрів, таблиць, відомостей тощо заповнюються цифровими даними. На всі додатки мають бути посилання у тексті контрольної роботи, а самі додатки розміщуються у послідовності посилань на них і нумеруються.
  1   2   3   4

Схожі:

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни та виконання контрольної...
Чинники успішного працевлаштування за фахом: Метод рекомендації до вивч дисципліни та викон контр роботи для студ освіт кваліф рів....
Професійне спрямування «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»...
Н. О. Бізнес-планування зовнішньоекономічної діяльності авіаційного підприємства: Комплекс навчально-методичного забезпечення частина...
ЗАВДАННЯ І МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ...
МЕНЕДЖМЕНТ В ЕКСПЛУАТАЦІЇ БУДІВЕЛЬ: Завдання і методичні рекомендації до виконання контрольної роботи (для студентів 5 курсу заочної...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни „Фінанси” для студентів...
Методичні рекомендації до вивчення дисципліни „Фінанси” для студентів ІІІ курсу напрямків „Економіка підприємства”, «Облік та аудит»,...
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Бухгалтерський облік»
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Бухгалтерський облік» / Уклад. І. М. Рацебарська, Ю. Ю. Моісєєва...
Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи
Виконання контрольної роботи студентами заочної форми навчання є складовою частиною навчального процесу, активною формою самостійної...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ економічних спеціальностей
Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів економічних спеціальностей денної форми навчання з дисципліни «Місцеві фінанси»....
Методичні вказівки та рекомендації до самостійного виконання контрольної роботи з курсу
Методичні рекомендації до самостійного виконання контрольних робіт з курсу «Соціологія». Короткий словник соціологічних термінів...
Методичні рекомендації та завдання для практичних занять і самостійної...
Методичні рекомендації та завдання для практичних занять і самостійної роботи студентів напряму підготовки 030509 «облік і аудит»...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни „Інвестиційний менеджмент”...
Методичні рекомендації до вивчення дисципліни „Інвестиційний менеджмент” для студентів V курсу напрямку „Фінанси”. / Укладач: А....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка