МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ №2 з ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЕКОНОМІКИ ФАРМАЦІЇ для студентів IV курсу фармацевтичного факультету заочної форми навчання


Скачати 445.23 Kb.
НазваМЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ №2 з ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЕКОНОМІКИ ФАРМАЦІЇ для студентів IV курсу фармацевтичного факультету заочної форми навчання
Сторінка1/3
Дата22.04.2013
Розмір445.23 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
bibl.com.ua > Бухгалтерія > Методичні рекомендації
  1   2   3
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ Національний МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЕКОНОМІКИ ФАРМАЦІЇ І

ТЕХНОЛОГІЇ ЛІКІВ

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ №2

з ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЕКОНОМІКИ ФАРМАЦІЇ


для студентів IV курсу фармацевтичного факультету заочної форми навчання

Івано–Франківськ

2012 р.


Методичні рекомендації підготували:

Завідувач кафедри ОЕФ і ТЛ, д.фарм.н., доц. Д.В. Семенів

к.фарм.н., доц. І.О. Федяк

асистент О.С. Самборський

асистент Ю.В. Байгуш


Рецензент:

завідувач відділу фармацевтичного контролю при управлінні охорони здоров’я Івано-Франківської облдержадміністрації М.Ю. Клим

Схвалено цикловою методичною комісією фармацевтичного факультету і рекомендовано до друку (протокол № 1 від 30 серпня 2012 р.).

Тема № 1. Теоретичні основи бухгалтерського обліку та фінансової звітності України.
1.1. Дайте характеристику господарському обліку, розкрийте його сутність і значення.

1.2. Охарактеризуйте види обліку, облікові вимірники, що застосовуються в аптеках.

1.3. Опишіть завдання бухгалтерського обліку та вимоги до нього.

1.4. Види підприємств відповідно до форм власності, на яких здійснюється бухгалтерський облік.

1.5. Предмет і метод бухгалтерського обліку. Стадії бухгалтерського обліку в аптечних закладах.

1.6. Господарські засоби, їх склад та джерела утворення.

1.7. Охарактеризуйте бухгалтерський баланс, його зміст і будову.

1.8. Структура та основи побудови Балансу. Актив, пасив, статті Балансу.

1.9. Опишіть зміни в балансі, зумовлені господарськими операціями.

1.10. Рахунки бухгалтерського обліку, їх призначення і будова.

1.11. Подвійний запис, його суть і значення.

1.12. Синтетичні і аналітичні рахунки. Субрахунки. Кореспонденція рахунків.

1.13. Характеристика активного і пасивного рахунків та порядок запису в них господарських операцій.

1.14. Основи і принципи класифікації рахунків бухгалтерського обліку.

1.15. План рахунків бухгалтерського обліку. Взаємозв’язок між балансом і рахунками.

1.16. Форми бухгалтерського обліку. Характеристика комп’ютерної та спрощеної форми бухгалтерського обліку.

1.17. Первинні документи і документація. Класифікація бухгалтерських документів.

1.18. Зміст, структура і вимоги, які ставляться до документів.

1.19. Документообіг і його організація. Інвентаризація.

1.20. Порядок виправлення помилок у первинних документах та облікових регістрах.

Тема № 2. Облік основних засобів, виробничих запасів, зносу і амортизації.
2.1. Основні засоби аптеки, їх класифікація. Оцінка і завдання обліку.

2.2. Аналітичний і синтетичний облік основних засобів.

2.3. Документальне оформлення обліку основних засобів.

2.4. Надходження основних засобів. Первісна вартість ОЗ і балансова вартість ОФ: особливості формування.

2.5. Надходження ОЗ (ОФ) як внеску до статутного капіталу.

2.6. Безкоштовне одержання ОЗ (ОФ), його облік.

2.7. Бухгалтерська амортизація основних засобів в обліковій політиці підприємства.

2.8. Методи амортизації та порядок її нарахування.

2.9. Облік поліпшення (ремонту) основних засобів.

2.10. Облік продажу та ліквідації основних засобів.

2.11. Інвентаризація основних засобів.

2.12. Облік придбання аптекою лікарської рослинної сировини.

2.13. Організація обліку виробничих запасів, їх класифікація та оцінка.

2.14. Документування обліку матеріальних цінностей.

2.15. Інвентаризація матеріальних цінностей і відображення її результатів в обліку.

2.16. Характеристика, класифікація та оцінка малоцінних і швидкозношуваних предметів.

2.17. Кореспонденція рахунків і зміст господарських операцій по обліку малоцінних і швидкозношуваних предметів та матеріальних цінностей.

2.18. Нематеріальні активи, їх облік.

2.19. Міжнародна практика обліку закупівлі виробничих запасів.

2.20. Міжнародна практика бухгалтерського обліку МШП.


Тема № 3. Облік товарних операцій в аптеках. Інвентаризація товарно-матеріальних цінностей аптеки.
3.1. Порядок приймання (прийому) товару в аптеці.

3.2. Відповідальність постачальника за товарні нестачі.

3.3. Порядок подання претензій та позиву по нестачах.

3.4. Облік документів на одержаний товар.

3.5. Ціноутворення на лікарські препарати.

3.6. Організація вхідного контролю готових лікарських засобів у аптеках.

3.7. Облік внутрішньоаптечних операцій, які збільшують товарний залишок.

3.8. Відображення надходження товару в бухгалтерських рахунках.

3.9. Опишіть загальні положення інвентаризації товарно-матеріальних цінностей аптеки.

3.10. Функції та склад інвентаризаційної комісії.

3.11. Порядок визначення результатів інвентаризації.

3.12. Порядок відображення результатів інвентаризації в бухгалтерському обліку.

3.13. Дайте визначення поняттю «товарна націнка».

3.14. Дозвільні документи на право роздрібної реалізації лікарських засобів.

3.15. Дайте визначення і охарактеризуйте зміст товарного патенту.

3.16. Порядок придбання товарного патенту на здійснення торговельної діяльності. Пільговий торговий патент.

3.17. Відповідальність за порушення законодавства про патентування підприємницької діяльності.

3.18. Структура реалізації товару в аптеках.

3.19. Відображення реалізації товару в рахунках бухгалтерського обліку.

3.20. Відповідальність за порушення законодавства про патентування підприємницької діяльності.
Тема № 4. Облік грошових коштів та розрахункових операцій в аптеках.
4.1. Загальні положення обліку грошових коштів в аптеках.

4.2. Дайте визначення таким термінам:

-готівка (готівкові кошти);

-готівкова виручка (виручка);

-готівкові розрахунки;

-журнал реєстрації прибуткових і видаткових касових документів;

-каса, касова книга;

-касовий ордер, касові документи;

-касові операції.

4.3. Дайте визначення таким термінам:

-книга обліку розрахункових операцій;

-корпоративна картка;

-ліміт залишку готівки в касі;

-операційний час;

-оприбуткування готівки;

-переказ готівки.

4.4. Дайте визначення таким термінам:

-реєстратор розрахункових документів;

-розрахункова книжка;

-розрахунковий документ;

-види і форми розрахунків.

4.5. Порядок оформлення касових операцій.

4.6. Порядок ведення касової книги та обов’язки касира.

4.7. Порядок визначення строків здавання готівкової виручки (готівки).

4.8. Порядок розрахунку ліміту каси.

4.9. Контроль за дотриманням порядку ведення операцій з готівкою.

4.10. Вимоги до організації готівкових розрахунків.

4.11. Облік надходження грошей від реалізації.

4.12. Правила роботи з реєстраторами розрахункових операцій.

4.13. Порядок відкриття, переоформлення і закриття рахунків в установах банків.

4.14. Облік операцій на рахунках в банку.

4.15. Облік касових операцій у системі рахунків.

4.16. Порядок здавання грошей в банк.

4.17. Відображення операцій з обліку руху коштів у бухгалтерських рахунках.

4.18. Облік цінних паперів та грошових документів.

4.19. Порядок ведення касових операцій у національній валюті України.

4.20. Облік операцій в іноземній валюті.
Тема № 5. Облік праці і заробітної плати.
5.1. Загальні положення про оплату праці.

5.2. Завдання і значення обліку праці і заробітної плати.

5.3. Види заробітної плати аптечних працівників, форми і системи оплати праці.

5.4. Нормативні джерела про нарахування заробітної плати.

5.5. Документальне оформлення заробітної праці і облік розрахунків з працівниками.

5.6. Синтетичний і аналітичний облік розрахунків по оплаті праці.

5.7. Облік особового складу та відпрацьованого часу. Трудовий договір.

5.8. Фонд оплати праці: фонд основної заробітної праці та фонд додаткової заробітної праці, інші заохочувані та компенсаційні виплати.

5.9. Види доплат аптечним працівникам за роботу в святкові дні, понаднормово, нічні чергування. Суміщення професій.

5.10. Заробітна плата. Структура заробітної плати. Мінімальна заробітна плата. Середня заробітна плата.

5.11. Джерела коштів на оплату праці. Тарифна система оплати праці. Законодавство про оплату праці.

5.12. Безготівкова видача зарплати: зарплатний проект, його переваги та недоліки.

5.13. Організація обліку відпусток. Види відпусток та порядок нарахування відпусток.

5.14. Тимчасова непрацездатність та нарахування за листком непрацездатності.

5.15. Індексація грошових коштів громадян.

5.16. Види утримань із заробітної плати. Податкова соціальна пільга. Нарахування на заробітну плату.

5.17. Облік нарахування заробітної плати та розрахунків із працівниками.

5.18. Критерії встановлення розмірів посадових окладів фармацевтичних працівників, норма робочого часу.

5.19. Виплата заробітної плати та відображення в бухгалтерських рахунках.

5.20. Контроль за оплатою праці.


Тема № 6. Облік розрахунків в аптеках.

(Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами;

розрахунки з підзвітними особами).
6.1. Характеристика рахунків для обліку дебіторів і кредиторів.

6.2. Облік рахунків по претензіях. Облік розрахунків з бюджетом.

6.3. Рахунки з органами соціального страхування і соціального забезпечення.

6.4. Облік кредитних операцій.

6.5. Зміст дебіторської заборгованості та її групування в обліку.

6.6. Оцінка дебіторської заборгованості. Облік довгострокової дебіторської заборгованості.

6.7. Облік поточної дебіторської заборгованості за товари, роботи і послуги.

6.8. Облік сумнівної та безнадійної дебіторської заборгованості.

6.9.Форми безготівкових розрахунків в Україні.

6.10. Зміст, визнання та оцінка зобов’язань.

6.11. Групування та визнання поточних зобов’язань.

6.12. Облік короткострокових позик банку.

6.13. Умови та форми кредитування банком фармацевтичних (аптечних) підприємств.

6.14. Види кредитів.

6.15. Облік довгострокових кредитів банків.

6.16. Облік кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги.

6.17. Відрядження в межах України: документальне оформлення та облік.

6.18. Звіт про відрядження. Строк відрядження. Забезпечення коштами. Підтвердження витрат.

6.19. Норми відшкодування витрат на відрядження в межах України та за кордон.

6.20. Додаткові обмеження при відрядженні осіб, які відряджаються підприємствами, що повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів.


Тема № 7. Формування та облік власного капіталу.

Система оподаткування в Україні.
7.1. Джерела утворення господарських засобів підприємства і завдання їх обліку.

7.2. Визначення, оцінка та функції власного капіталу.

7.3. Різновиди власного капіталу (структура власного капіталу).

7.4. Формування та облік Статутного капіталу.

7.5. Формування додаткового капіталу.

7.6. Нерозподілені прибутки (непокриті збитки).

7.7. Облік фінансових результатів і вилучених коштів.

7.8. Податкова система.

7.9. Види податків, зборів (обов’язкових платежів).

7.10. Податки на прибуток.

7.11. Зміст і необхідність визначення облікового та податкового податку на прибуток.

7.12. Особливості податків на прибуток.

7.13. Податок на додану вартість.

7.14. Платники податку, база оподаткування, ставки податку.

7.15. Облік операцій з податку на додану вартість.

7.16. Спрощена система оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємства.

7.18. Порядок перерахування, обліку та витрачання страхових коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України.

7.19. Порядок перерахування, обліку та витрачання страхових коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тим часовою втратою працездатності та витратами, зумовлені народженням та похованням.

7.20. Порядок перерахування, обліку і витрачання страхових коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття.
Тема № 8. Облік доходів, витрат і фінансових результатів аптек.
8.1. Загальні принципи та варіанти обліку доходів, витрат і фінансових результатів.

8.2. Зміст, класифікація та визначення доходів.

8.3. Фінансові результати (прибутки, збитки), їх визначення.

8.4. Призначення рахунків класу 7 «Доходи і результати діяльності».

8.5. Облік доходів від реалізації (рах. №70).

8.6. Групування доходів за видами діяльності та рахунки для їх обліку.

8.7. Облік інших операційних доходів (рах.71).

8.8. Облік надзвичайних доходів і страхових платежів (рах.75).

8.9. Облік витрат.

8.10. Зміст і визнання витрат.

8.11. Моделі бухгалтерського обліку витрат.

8.12. Облік витрат за елементами.

8.13. Облік витрат за видами діяльності.

8.14. Облік фінансових результатів діяльності. Облік використання прибутку.

8.15. Аналіз фінансового стану аптечних закладів.

8.16. Порядок організації складання, подання і затвердження звітності.

8.17. Види звітності і вимоги, що ставляться до неї.

8.18. Звітність, її суть і значення в управлінні фармацевтичним підприємством.

8.19. Національні стандарти бухгалтерського обліку, їх коротка характеристика.

8.20. Фінансові звіти─складова частина фінансової звітності.
Тема № 9: Нормативно-правові документи, що регламентують діяльність фармацевтичних підприємств
9.1. Охарактеризувати завдання та функції Державної служби України з лікарських засобів та призначення. Який нормативно-правовий акт регламентує основні положення про Держлікслужбу?

9.2. Навести основні положення про Держлікслужбу згідно нормативно-правового акту. Вказати даний документ.

9.3. Вказати діяльність Державної служби України з контролю за наркотиками відповідно до покладених на неї завдань згідно нормативно-правового документи. Вказати номер та назву даного документу.

9.4. Навести загальні положення про ліцензійні умови згідно нормативно-правового акту. Вказати назву, номер та дату даного документу.

9.5. Вкажіть порядок здійснення державної реєстрації ЛЗ, з посиланнями на нормативно-правовий документ. Вказати його назву, номер, дату.

9.6. Перелічити повноваження посадових осіб органів державного контролю згідно нормативно-правового документу, з вказанням його назви, номеру та дати.

9.7. Охарактеризувати оптову торгівлю лікарськими засобами та навести основні вимоги, які ставляться до суб’єкта господарювання, що провадить діяльність з оптової торгівлі лікарськими засобами згідно чинного нормативно-правового документу. Навести назву, номер та дату даного документу.

9.8. Охарактеризувати роздрібну торгівлю лікарськими засобами та навести основні вимоги, які ставляться до суб’єкта господарювання, що провадить діяльність з роздрібної торгівлі лікарськими засобами згідно чинного нормативно-правового документу. Навести назву, номер та дату даного документу.

9.9. Навести приклади структурних підрозділів аптек. Дати визначення згідно чинного нормативно правового акту. З вказанням його назви, номеру та дати. Відмітити основні відмінності між даними структурними підрозділами.

9.10. Який нормативно-правовий акт регулює санітарно-протиепідемічний режим аптечних закладів? Вказати його назву, номер та дату. Навести основні вимоги до приміщення та устаткування аптечних закладів.

9.11. Описати загальні санітарно-гігієнічні вимоги до прибирання приміщень, догляду за устаткуванням аптечних закладів. Який нормативно-правовий акт регулює визначає дані вимоги?

9.12. Вказати основні вимоги до приміщень, устаткування аптечних закладів та санітарно-гігієнічні вимоги при виробництві (виготовленні) ліків в умовах аптеки. Який нормативно-правовий акт регламентує дані вимоги?

9.13. Перелічити основні вимоги до особистої гігієни персоналу аптечних закладів, що здійснюють виробництво (виготовлення) лікарських засобів.

9.14. Описати правила миття аптечного посуду та обробки пробок. Вказати назву, номер та дату документу, що визначає дані вимоги.

9.15. Яких санітарних норм необхідно дотримуватись при виготовленні ліків в асептичних умовах лікарських форм? В якому нормативно-правовому документі вказано дані вимоги?

9.16. Який нормативно-правовий акт регламентує вимоги до виписування та оформлення рецептів на лікарські засоби і вироби медичного призначення. Перелічіть ці вимоги. Категорії медичних працівників, які мають право виписувати рецепти. Які особливості оформлення рецептурного бланку приватних лікарів.

9.17. Вкажіть призначення рецептурного бланку Ф-1. Які ЛЗ виписуються на даному бланку. Які правила оформлення рецепту, при виписуванні різних ЛЗ? Який нормативно-правовий акт описує правила оформлення рецептурного бланку Ф-1.

9.18. Який нормативно-правовий акт описує правила оформлення рецептурного бланку Ф-3. Вкажіть призначення рецептурного бланку Ф-3. Які ЛЗ виписуються на даному бланку. Які правила оформлення даних рецептів?

9.19. Опишіть правила виписування рецепту на трамадол, та наведіть норми відпуску наркотичних, психотропних речовин та прекурсорів, а також перелік лікарських засобів та гранично допустиму для відпуску кількість даних засобів на один рецепт.

9.20. Основні правила оформлення вимог-замовлень, терміни зберігання їх в аптечних установах та правила знищення. В якому нормативно-правовому акті це вказано? Вказати його назву, номер та дату.

9.21. Порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків та вимог-замовлень. Який нормативно-правовий документ регламентує порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків та вимог-замовлень.

9.22. Загальні правила виготовлення ліків. Терміни зберігання екстемпоральних ЛЗ.

9.23. Який нормативно-правовий документ визначає Перелік груп населення та Перелік категорій захворювань, у разі амбулаторного лікування яких ЛЗ відпускаються безоплатно або на пільгових умовах? Перелічити дані групи.

9.24. Навести особливості оформлення рецептів на безоплатне або пільгове отримання ЛЗ, що підлягають предметно-кількісному обліку

9.25. Описати основні правила маркування (оформлення) ЛЗ, які виготовленні в аптеках. Який нормативно-правовий документ описує дані правила?

9.26. Описати діяльність Державної служби України з контролю за наркотиками відповідно до покладених на неї завдань згідно нормативно-правового документу. Вказати номер та назву даного документу.

9.27. Вкажіть правила виписування та відпуску ЛЗ, що підлягають предметно-кількісному обліку, для категорії хворих, що отримують ЛЗ безоплатно або на пільгових умовах.

9.28. Правила придбання, приймання, зберігання, відпуску і обліку в державних та комунальних аптечних закладах (базах, складах), підприємствах наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів списку N 1 таблиці IV Переліку, а також спеціальних рецептурних бланків форми N 3 для їх виписування

9.29. Правила виписування рецептів на наркотичні засоби, психотропні речовини та на прекурсори списку N 1 таблиці IV Переліку

9.30. Дати визначення термінів:

 • перелік наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів -

 • наркотичні лікарські засоби

 • психотропні речовини -

 • препарат -

 • прекурсори -

 • аналоги наркотичних засобів і психотропних речовин –

  1. Вказати загальний порядок здійснення діяльності, пов’язаний з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а також речовин, включених до таблиці І Переліку.

  2. Особливості ліцензування суб’єктів господарювання, які здійснюватимуть діяльність, пов’язану з обігом наркотичних лікарських засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

  3. Прекурсори. Загальне поняття про речовини, їх класифікація.

  4. Описати умови зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів списку № 1 в аптечних закладах. Які категорії медичних працівників мають право виписувати рецепти на ці речовини для амбулаторних хворих?

  5. Написати особливості оформлення рецептурного бланку Ф-3 і вказати його призначення. Скільки ЛЗ можна виписувати на ньому?

  6. Які наркотичні і прирівняні до них речовини, психотропні засоби (транквілізатори), прекурсори, і в якому випадку можуть бути виписані на рецептурному бланку Ф-1? Назвати нормативно-правовий документ, який це регламентує.

  7. Який граничний запас Ф-1 і Ф-3 дозволений для поточних потреб лікувально-профілактичного закладу? Яка відмінність у зберіганні Ф-1 і Ф-3? Як ведеться облік Ф-3 в ЛПЗ?

9.38. Вкажіть яким чином здійснюється контроль за обігом наркотичних (психотропних) ЛЗ? В якому нормативно-правовому документі це відображено. Вказати повну назву, номер та дату документу.

9.39. Навести загальні положення правил виробництва (виготовлення) лікарських засобів в умовах аптеки згідно чинного нормативно-правового акту

9.40. Описати загальні вимоги до виробництва (виготовлення) лікарських засобів в умовах аптеки

9.41. Описати правила миття аптечного посуду та перевірки його чистоти згідно чинного нормативно-правового документу

9.42. Описати порядок обробки гумових пробок згідно чинного нормативно-правового документ. Які марки гумової суміші використовуються при виготовленні пробок? Охарактеризувати порядок обробки поліетиленових та пластмасових пробок

9.43. Навести правила визначення ступеня чистоти та повноти змивання мийних засобів для аптечного посуду та пробок

9.44. Вимоги до впорядкування і експлуатації приміщень для зберігання різних груп лікарських засобів і виробів медичного призначення згідно чинного нормативно-правового документу. Вказати його назву дату та номер.

9.45. Вказати загальні вимоги до організації, зберігання лікарських засобів та виробів медичного призначення згідно чинного нормативно- правового документу. Вказати його назву дату та номер.

9.46. Згідно чинного нормативно-правового документу описати правила зберігання гумових виробів медичного призначення.

9.47. Описати правила зберігання пластмасових виробів, перев’язочних виробів і допоміжного матеріалу.

9.48. Вказати основні правила зберігання медичних п’явок Та лікарської рослинної сировини Який нормативно-правовий документ регламентує дані правила?

9.49. Описати організацію зберігання лікарських засобів в залежності від фізико-хімічних властивостей.

9.50. Вказати вимоги до тари для лікарських засобів та виробів медичного призначення згідно чинного нормативно-правового документу. Вказати його назву, номер та дату.

9.51. Вказати основні положення Інструкції про порядок зберігання та поводження в аптечних установах з лікарськими засобами та виробами медичного призначення, які мають вогненебезпечні та вибухонебезпечні властивості. Який нормативно правовий документ подає описує дану Інструкцію?

9.52. Описати вимоги до приміщень зберігання вогненебезпечних та вибухонебезпечних засобів згідно чинного нормативно-правового документу з вказанням його назви, номеру та дати.

9.53. Вказати особливі вимоги, які пред’являються до зберігання вогненебезпечних речовин.

9.54. Вказати особливі вимоги, які пред’являються до зберігання вибухонебезпечних речовин.
  1   2   3

Схожі:

ЗАВДАННЯ І МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ...
МЕНЕДЖМЕНТ В ЕКСПЛУАТАЦІЇ БУДІВЕЛЬ: Завдання і методичні рекомендації до виконання контрольної роботи (для студентів 5 курсу заочної...
Методичні вказівки та рекомендації до самостійного виконання контрольної роботи з курсу
Методичні рекомендації до самостійного виконання контрольних робіт з курсу «Соціологія». Короткий словник соціологічних термінів...
Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи
Виконання контрольної роботи студентами заочної форми навчання є складовою частиною навчального процесу, активною формою самостійної...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИВЧЕННЯ ТЕМИ: “Державний контроль суб’єктів...
Тема заняття. “ Державний контроль суб’єктів підприємницької діяльності в галузі фармації” – 4 год
Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів заочної форми навчання
Створення та обробка даних на ПЕОМ: методичні рекомендації до самостійної роботи студентів заочної форми навчання / Укл. В. П. Ярцев...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ для студентів денної...
Політологія. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання усіх спеціальностей [Текст]...
Л. В. Стецьків АНАЛІТИЧНА ХІМІЯ. КІЛЬКІСНИЙ АНАЛІЗ (для студентів...
В. В. Павлюк, д-р хім наук, професор кафедри неорганічної хімії Львівського Національного університету імені Івана Франка
5 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ Написання контрольної...
Мета написання контрольної роботи полягає в закріпленні і поглибленні теоретичних знань, здобутих у процесі вивчення курсу, набутті...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до організації самостійної роботи студентів денної форми навчання
Економічний аналіз. Методичні рекомендації до організації самостійної роботи студентів денної форми навчання, освітньо-кваліфікаційний...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни „Інвестиційний менеджмент”...
Методичні рекомендації до вивчення дисципліни „Інвестиційний менеджмент” для студентів V курсу напрямку „Фінанси”. / Укладач: А....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка