Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи


НазваМетодичні рекомендації до виконання контрольної роботи
Сторінка5/25
Дата11.04.2013
Розмір1.16 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
bibl.com.ua > Економіка > Методичні рекомендації
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25

Дисципліна: “Потенціал і розвиток підприємства”


Варіант № 8

І. Теоретичне питання:

Суб’єктні складові потенціалу підприємства.

ІІ. Тестові завдання:

1. Точність вартісних оцінок кадрового потенціалу залежить від якості моніторингу:

а) соціальної інфраструктури в місці розташування підприємства;

б) споживчого ринку;

в) стану зовнішнього середовища;

г) ринку засобів виробництва.

2. За допомогою кваліфікаційного тестування визначається:

а) рівень організаторських здібностей працівника; б) профіль особистості;

в) наявність позитивних і негативних лідерів у колективі; г) кадровий баласт підприємства.

3. Вагомість впливу окремих груп працівників на вартість підприємства враховується за допомогою:

а) абсолютних коригувань; в) гудволу;

б) поправочних коефіцієнтів; г) грошових поправок.

4. Техніко-технологічний потенціал підприємства - це:

а) сукупність обладнання, устаткування, технічних пристроїв і технологічних рішень, що складають єдину виробничу систему;

б) техніко-технологічна база підприємства;

в) виробничі можливості підприємства при найбільш ефективному використанні засобів виробництва, технічних пристроїв і технологій;

г) фінансові можливості підприємства щодо забезпечення виробничого процесу необхідним обладнанням.

5. В процесі визначення вартості обладнання, яке є об'єктом лізингу, застосовується оцінка:

а) «розсипом»; в) «групова»;

б) «потоком»; г) «системна».

6. В оцінній діяльності виділяють втрати вартості, пов'язані з:

а) фізичним застаріванням, функціональним застаріванням, прискореним зносом;

б) фізичним застаріванням, функціональним застаріванням, зовнішнім зносом;

в) застаріванням навколишнього середовища, неусувним застаріванням, фізичним застаріванням, зносом довгострокових активів;

г) фізичним та технологічним застаріванням.

7. На які види основних фондів не нараховується амортизація:

а) передаточні пристрої; в) земельні ділянки;

б) споруди; г) жодної вірної відповіді.

8. Ситуація, при якій успіх у конкурентній боротьбі залежить від якості, ефективності управління, організації виробництва, відповідає потенціалу:

а) першого рівня конкурентоспроможності; б) другого рівня конкурентоспроможності;

в) третього рівня конкурентоспроможності; г) четвертого рівня конкурентоспроможності.

9. Конкурентна перевага, отримана за рахунок виробництва продукції з унікальними споживчими властивостями, орієнтована на:

а) дешеві канали збуту; в) стандартизацію товарів;

б) низькі витрати; г) диференціацію товарів.

10. У якій послідовності виконуються етапи стратегічного аналізу:

а) аналіз ідеї, аналіз можливостей, аналіз виконання, аналіз модернізації, аналіз досвіду;

б) аналіз досвіду, аналіз можливостей, аналіз ідеї, аналіз модернізації, аналіз виконання;

в) аналіз факторів впливу, аналіз можливостей, аналіз виконання, аналіз досвіду, аналіз результатів;

г) аналіз можливостей, аналіз досвіду, аналіз ідеї, аналіз

модернізації, аналіз виконання.

ІІІ Практичне завдання:

Розрахувати суму щорічного внеску на банківський рахунок під 11 % річних для придбання нової технологічної лінії вартістю 45000 грн. через 3 роки?


Західнодонбаський інститут економіки і управління

Кафедра економіки підприємства

Дисципліна: “Потенціал і розвиток підприємства”


Варіант № 9

І. Теоретичне питання:

Охарактеризуйте потенціал підприємства як економічну систему.

ІІ. Тестові завдання:

1. Системна оцінка машин і обладнання має місце в разі:

а) визначення вартості міні-заводів і міні-фабрик;

б) передаванні декількох одиниць обладнання в оренду;

в) продажу одиниці обладнання;

г) визначення заставної вартості окремих машин і обладнання.

2. За ступенем універсальності обладнання класифікують на:

а) прогресивне та регресивне; б) стандартизоване та нестандартизоване;

в) діюче та недіюче; г) універсальне та спеціальне,

3. В основі вартісної оцінки обладнання за ціною однорідного об'єкту є:

а) можливий доход від експлуатації однорідного об'єкта;

б) повна собівартість виробництва однорідного об'єкта;

в) цінова інформація по комплектуючим вузлам однорідного об'єкта;

г) індекси зміни цін на групи однорідних об'єктів.

4. Якщо теоретично можливо зібрати обладнання власними силами із складових частин, що реалізуються на ринку, то для визначення вартості такого обладнання доцільно застосовувати метод:

а) розрахунку за ціною однорідного об'єкта; б) поелементного розрахунку;

в) трендовий; г) розрахунку за укрупненими нормативами.

5. Знос об'єкта, що експлуатується і перебуває у відмінному стані за рахунок своєчасного технічного обслуговування, оцінюється в:

а) 0-20%; б) 21-40%; в)41 - 60; г)61-80%.

6. Яке з наведених тверджень можна вважати перевагою SWОТ-аналізу?

а) об'єктивність вибору та ранжування факторів зовнішнього і внутрішнього середовища;

6) добра адаптація до середовища, що постійно змінюється;

в) потужна підтримка прийняття конкретних управлінських рішень;

г) періодична діагностика ринку та ресурсів підприємства.

7. До складу факторів, що характеризують сильні і слабкі сторони підприємства, не належить:

а) репутація (імідж); в) законодавча і нормативна база;

б) соціальна відповідальність; г) трудові ресурси.

8. Сума різниць між експертними оцінками внутрішніх факторів підприємства, що досліджується, і найвищими оцінками серед конкурентів - це:

а) показник інтенсивності конкуренції;

б) рівень нестабільності внутрішнього середовища підприємства;

в) звичайна конкурентна сила підприємства;

г) абсолютна конкурентна сила підприємства.

9. На якому організаційному етапі аналізу за методом SРАСЕ визначаються конкретні показники для оцінки:

а) на початковому; в) на етапі узгодження стратегії;

б) на етапі розробки критеріїв; г) на завершальному етапі.

10. Стратегія розширення діяльності відповідно до моделі МсKinsey рекомендується за умов:

а) високої привабливості ринку та хиткого стратегічного стану підприємства;

б) високої привабливості ринку та середньої конкуренте спроможності потенціалу підприємства;

в) середньої привабливості ринку та середньої стратегічної позиції підприємства;

г) низької привабливості ринку та високої конкуренте спроможності потенціалу підприємства.

ІІІ Практичне завдання:

Визначити ставку дисконту для підприємства, діяльність якого фінансується за рахунок власного та позикового капіталу, якщо частка позикового капіталу - 50 %, номінальна безризикова ставка доходу - 6 %, коефіцієнт -1,8, середньоринкова ставка доходу - 12 %, процента ставка за користування банківською позикою - 8 %, ставка податку на прибуток - 25 %.

Західнодонбаський інститут економіки і управління

Кафедра економіки підприємства
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25

Схожі:

ЗАВДАННЯ І МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ...
МЕНЕДЖМЕНТ В ЕКСПЛУАТАЦІЇ БУДІВЕЛЬ: Завдання і методичні рекомендації до виконання контрольної роботи (для студентів 5 курсу заочної...
Методичні вказівки та рекомендації до самостійного виконання контрольної роботи з курсу
Методичні рекомендації до самостійного виконання контрольних робіт з курсу «Соціологія». Короткий словник соціологічних термінів...
5 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ Написання контрольної...
Мета написання контрольної роботи полягає в закріпленні і поглибленні теоретичних знань, здобутих у процесі вивчення курсу, набутті...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни та виконання контрольної...
Чинники успішного працевлаштування за фахом: Метод рекомендації до вивч дисципліни та викон контр роботи для студ освіт кваліф рів....
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ №2 з ОРГАНІЗАЦІЇ...
Схвалено цикловою методичною комісією фармацевтичного факультету і рекомендовано до друку (протокол №1 від 30 серпня 2012 р.)
Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з дисципліни «БЮДЖЕТНА СИСТЕМА»
Це визначає мету навчальної дисципліни вивчення сутності бюджетних відносин і характеру їх впливу на суспільство. Тільки на цій основі...
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Бухгалтерський облік»
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Бухгалтерський облік» / Уклад. І. М. Рацебарська, Ю. Ю. Моісєєва...
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи для студентів...
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи для студентів напрямку підготовки «комп’ютерні науки» освітньо-кваліфікаційного...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ТА...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ТА ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ “ОБЛІК...
Укладач: Васильєва В. Г., к е н., доцент кафедри обліку і аудиту Академії митної служби України
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка