5 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ Написання контрольної роботи студентами є складовою навчального процесу заочної форми на­вчання


Скачати 99.72 Kb.
Назва5 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ Написання контрольної роботи студентами є складовою навчального процесу заочної форми на­вчання
Дата03.04.2013
Розмір99.72 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Література > Документи

V. ТЕМИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ
5.1. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
Написання контрольної роботи студентами є складовою навчального процесу заочної форми на­вчання.

Мета написання контрольної роботи полягає в закріпленні і поглибленні теоретичних знань, здобутих у процесі вивчення курсу, набутті студентами вміння самостійно працювати з навчальною, спеціальною літературою і статистичними матеріалами.

Під час написання роботи студенти повинні вивчити законодавчі акти, літературні джерела, у яких розглядаються питання обраної теми, зробити узагальнення і висновки.

Загальні вимоги до контрольних робіт. У роботі студент зобов'язаний розкрити зміст обраної теми, показати знання літературних джерел і нормативних актів.

Зміст контрольної роботи має відповідати сучасному рівню розвитку економічної науки. У тексті
висвітлюються всі питання, передбачені планом теми. Особливу увагу необхідно звернути на вико-
ристання матеріалу, що характеризує роботу конкретних інноваційних структур. Необхідно показа-
ти
вміння порівнювати
різні підходи до вирішення тих або інших проблем, самостійно робити висновки на підставі дослі-
джуваної літератури, зібраного, опрацьованого й узагальненого матеріалу.


Обсяг контрольних робіт — 20—25 сторінок (у тому числі схеми, діаграми, графіки).

Тему контрольної роботи студенти вибирають самостійно з урахуванням своєї практичної дія­льності і можливостей використання матеріалів підприємства, галузі, сфери, у яких вони працюють, але дотримуючись рекомендованої тематики.

5.2. ТЕМИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ


Контрольна робота № 1

 1. Становлення та розвиток теорії інновацій.

 2. Риси гуманістичного суспільства.Контрольна робота № 2

 1. Сучасні світові тенденції розвитку інновацій.

 2. Й. Шумпетер — фундатор інноваційної теорії.

Контрольна робота № З

 1. Інноваційні теорії та їх застосування в сучасній інноваційній діяльності.

 2. Сутність теорії «довгих хвиль» економічної кон'юнктури М. Кондратьєва.

Контрольна робота № 4

 1. Місце та роль інновацій у системі господарювання.

 2. Специфіка інноваційної діяльності в країнах-лідерах.

Контрольна робота № 5

 1. Інновація як джерело сучасного економічного зростання.

 2. Особливості державної інноваційної політики в Україні.

Контрольна робота № 6

 1. Сутність інноваційного процесу.

 2. Принципи класифікації та кодування інновацій, приклади класифікацій.


Контрольна робота № 7

 1. Критерії вибору пріоритетів в інноваційній сфері.

 2. Специфіка стадій життєвого циклу інноваційного продукту.

Контрольна робота № 8

 1. Сутність організації інноваційної діяльності на під­приємстві.

 2. Основні етапи інноваційного процесу, їх характеристика.


Контрольна робота № 9

 1. Сутність і зміст інноваційного підприємництва.

 2. Моделі інноваційного процесу.


Контрольна робота № 10

1, Сутність та складові елементи інноваційної сфери.

2. Причини нерівномірності інноваційної активності в умовах ринкової економіки.


Контрольна робота №11

 1. Основні цілі стандартизації і сертифікації продукції.

 2. Роль маркетингу в розробленні та реалізації інноваційного продукту.

Контрольна робота № 12

 1. Сутність попиту на інновації та засоби його впровадження.

 2. Формування цін на інноваційну продукцію.

Контрольна робота № 13

 1. Чинники попиту на інновації. Види попиту.

 2. Види цін на інноваційну продукцію й особливості їх формування.

Контрольна робота № 14

 1. Значення експортної конкурентоспроможності інноваційного продукту.

 2. Основні напрями і види аналізу попиту на інноваційну продукцію.

Контрольна робота № 15

1. Чинники, що визначають попит на інноваційну продукцію.

2, Види і методи формування попиту на інноваційну продукцію.

Контрольна робота № 16

 1. Сутність та види інноваційної політики фірми.

 2. Інноваційні стратегії: мета і завдання.

Контрольна робота №17

1. Типи інноваційних стратегій.

2. Вплив зовнішнього і внутрішнього середовища інноваційного підприємства на стратегічне
управління інноваціями»


Контрольна робота № 18

1. Значення альтернатив при виборі інноваційних стратегій.

2, Роль стилю керівництва в стратегічному управлінні інноваціями.

Контрольна робота № 19

 1. Методи обґрунтування інноваційної стратегії.

 2. Сутність стратегічного управління інноваціями.


Контрольна робота № 20

 1. Принципи організації інноваційної стратегії творчого наукового колективу.

 2. Завдання і принципи планування інновацій.

Контрольна робота № 21

 1. Специфіка функцій інноваційного менеджменту.

 2. Значення прогнозування для управління інноваціями.

Контрольна робота № 22

 1. Комунікації в інноваційному менеджменті.

 2. Види планових розрахунків в інноваційній сфері.

Контрольна робота № 23

 1. Методи, використовувані при розробленні науково-технічних прогнозів.

 2. Сутність оперативного управління інноваційною діяльністю.

Контрольна робота № 24

 1. Зміст продуктово-тематичного планування інновацій.

 2. Організаційні структури управління інноваційною діяльністю.

Контрольна робота № 25

 1. Основні поняття, використовувані в інноваційному менеджменті.

 2. Особливості виробничого планування інновацій.

Контрольна робота № 26

 1. Сучасні форми організації впровадження інновацій.

 2. Особливості функціонування малих інноваційних підприємств.

Контрольна робота № 27

 1. Особливості основних і допоміжних робіт під час створення інновації.

 2. Принципи і завдання організації впровадження інновацій.

Контрольна робота № 28

 1. Організаційні форми інноваційного підприємництва в Україні.

 2. Особливості венчурного інноваційного бізнесу.

Контрольна робота № 29

 1. Сфери поширення малих інноваційних підприємств в Україні.

 2. Досвід функціонування науково-технологічних парків у країнах Європи.

Контрольна робота № ЗО

 1. Тенденції інноваційної активності в Україні.

 2. Особливості технологічних парків Японії.

Контрольна робота № 31

 1. Функції фінансування інноваційних процесів в економіці ринкового типу.

 2. Специфіка позабюджетних фондів та інших джерел недержавного фінансування.

Контрольна робота № 32

 1. Джерела коштів для фінансування інновацій.

 2. Позабюджетні форми підтримки інноваційної діяльності в Україні.

Контрольна робота № 33

 1. Сутність і призначення лізингу при фінансуванні інноваційної діяльності.

 2. Мета створення і принципи діяльності Інноваційного фонду України.

Контрольна робота № 34

 1. Засоби оцінювання прибутковості акцій інноваційного проекту.

 2. Технологія формування портфеля інноваційних проектів.


Контрольна робота № 35

 1. Сутність і зміст інноваційного проекту.

 2. Методи оцінювання фінансової стабільності інноваційного підприємства.

Контрольна робота № 36

 1. Зміст державної інноваційної політики.

 2. Державне регулювання міжнародного науково-технічного співробітництва.


Контрольна робота № 37

 1. Сутність правового регулювання інноваційної діяльності.

 2. Специфіка і взаємозв'язок понять: «інтелектуальна власність», «промислова власність», нахід».


Контрольна робота № 38

 1. Закони і нормативно-правові акти України, що регулюють інноваційну діяльність.

 2. Функції патенту в правовому регулюванні інноваційної діяльності.


Контрольна робота № 39

 1. Промислова власність: поняття, сфери поширення.

 2. Система патентування та її особливості в різних країнах світу.

Контрольна робота № 40

 1. Структура й особливості інноваційних витрат.

 2. Принципи оцінювання інноваційного проекту.


Контрольна робота № 41

 1. Показники науково-технічної і соціальної ефективності інноваційного проекту.

 2. Методи врахування ризиків під час оцінювання інноваційних проектів.


Контрольна робота № 42

 1. Основні матеріальні і нематеріальні результати інноваційної діяльності.

 2. Прості й інтегральні показники фінансової оцінки інноваційного підприємства.

Схожі:

Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи
Виконання контрольної роботи студентами заочної форми навчання є складовою частиною навчального процесу, активною формою самостійної...
ЗАВДАННЯ І МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ...
МЕНЕДЖМЕНТ В ЕКСПЛУАТАЦІЇ БУДІВЕЛЬ: Завдання і методичні рекомендації до виконання контрольної роботи (для студентів 5 курсу заочної...
Методичні вказівки та рекомендації до самостійного виконання контрольної роботи з курсу
Методичні рекомендації до самостійного виконання контрольних робіт з курсу «Соціологія». Короткий словник соціологічних термінів...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ...
Розміщення продуктивних сил та регіональна економіка: Метод вказівки до вивч дисципліни та викон контрол роботи для студ напряму...
Завдання для виконання модульної контрольної роботи №2 з дисципліни "Комп'ютерні мережі"
Ваші батьки чи знайомі, яке містить не менше трьох кімнат та відрізняється від приміщень, обраних іншими студентами потоку. Орієнтовна...
Завдання для виконання модульної контрольної роботи №2 з дисципліни "Комп'ютерні мережі"
Ваші батьки чи знайомі, яке містить не менше трьох кімнат та відрізняється від приміщень, обраних іншими студентами потоку. Орієнтовна...
Завдання для виконання модульної контрольної роботи №2 з дисципліни...
Ваші батьки чи знайомі, яке містить не менше трьох кімнат та відрізняється від приміщень, обраних іншими студентами потоку. Орієнтовна...
Методичні вказівки до розрахункової частини
Розрахункова частина до курсової роботи складається з комплексної контрольної роботи
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ №2 з ОРГАНІЗАЦІЇ...
Схвалено цикловою методичною комісією фармацевтичного факультету і рекомендовано до друку (протокол №1 від 30 серпня 2012 р.)
Методичка для виконання контрольної роботи для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня
Бухгалтерський облік” заочної форми навчання у відповідності з навчальним планом по даній дисципліні. ІКонтрольна робота складається...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка