Методичні рекомендації до виконання курсової роботи для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» зі спеціальності «Інформаційні управляючі системи і технології»


НазваМетодичні рекомендації до виконання курсової роботи для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» зі спеціальності «Інформаційні управляючі системи і технології»
Сторінка1/5
Дата18.03.2013
Розмір0.51 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
bibl.com.ua > Інформатика > Методичні рекомендації
  1   2   3   4   5


МIНIСТЕРСТВО ОСВIТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Методичні рекомендації

до виконання курсової роботи

для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр»

зі спеціальності «Інформаційні управляючі системи і технології»
Укладачі: Мінухін С.В.

Золотарьова І.О.

Знахур С.В.

Дорохов О.В.

Відповідальний за випуск Пономаренко В. С.

Харків, ХНЕУ, 2011

Затверджено на засіданні кафедри інформаційних систем.
Протокол №10 від 24.03.2011 р.

Методичні рекомендації до виконання курсової роботи для студентів напрямку підготовки «комп’ютерні науки» освітньо-кваліфікаційного рівня магістр / Укл. С.В. Мінухін, І.О. Золотарьова, С.В. Знахур, О.В. Дорохов. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2011. – 48 с. (Укр. мов.)

Методичні рекомендації містять основні вимоги щодо тематики, організації, змісту та оформлення курсової роботи. Розроблені з урахуванням галузевого стандарту вищої освіти України з напряму підготовки «Комп'ютерні науки» і досвіду науково-дослідної роботи викладачів кафедри інформаційних систем по підготовці магістрів зі спеціальності «Інформаційні управляючі системи і технології»

Призначені для магістрів спеціальності 8.05010101 «Інформаційні управляючі системи та технології».

ВСТУПКурсова робота є одним з одним з видів самостійної роботи студента, яка направлена на засвоєння навичок з наукової діяльності студента – магістра та є етапом отримання вищої освіти кваліфікаційного рівня магістра.

В методичних рекомендаціях щодо написання та оформлення курсової роботи магістра викладені вимоги до проведення наукового дослідження в курсовій роботі, вимоги до тематики, змісту та обсягу та оформлення та захисту курсової роботи.

Структура, зміст тематика наукових досліджень, які наведені у методичних рекомендаціях, призначені для виконання курсових робіт студентами спеціальності 8.05010101 «Інформаційні управляючі системи і технології».

Спеціалізована підготовка магістрів з інформаційних технологій є важливим завданням у рамках підвищення рівня компетентності магістрів, які мають займатися дослідженнями, розробкою та експлуатацією інформаційних систем, що забезпечують проведення та інформаційну підтримку наукових досліджень. Зокрема, при виконанні робіт, пов'язаних з розробленням інформаційних систем управління складними об'єктами і системами, ІТ-фахівці мають справу з широким колом питань, які не можна розглядати без створення дослідних інформаційних комплексів.

Ці комплекси повинні забезпечувати проведення робіт за наступними напрямками: побудова математичних моделей об'єктів, що входять до складу інформаційно-управляючих систем, і зовнішнього середовища, в якому вони функціонують; рішення задач аналізу систем; вирішення комплексу задач синтезу законів (алгоритмів), методів, моделей функціонування інформаційно-управляючих систем; здійснення комп'ютерного моделювання інформаційних систем, підсистем, та процесів; проведення імітаційного моделювання та необхідних обчислювальних експериментів; проведення аналізу достовірності розроблених моделей та отриманих результатів.


 1. Завдання курсового проектування


Робота над курсовою роботою сприяє поглибленню й закріпленню знань, отриманих студентами при вивченні навчальних дисциплін «Основи наукових досліджень», «Програмна інженерія», «Організація баз даних та знань», «Моделювання систем», «Об'єктно-орієнтоване програмування», «Сучасні засоби програмування», «Інформаційні технології в економіці».

Курсова робота – це вид кваліфікаційної роботи, що призначена для формування знань, умінь та навичок з самостійного проведення наукового дослідження під керівництвом наукового керівника.

Курсова робота передбачає:

проведення аналізу та узагальнення теоретичних положень дослідження щодо процесів, явищ, об’єктів управління, які досліджуються;

розроблення чи модифікація методу, алгоритму для обґрунтування запропонованого підходу, на підґрунті якого проводиться дослідження;

проведення експерименту та аналіз отриманих результатів на предмет їх вірогідності та достовірності.

Мета написання курсової роботи – узагальнити та систематизувати знання та практичні навички студентів з проведення наукового дослідження, обґрунтування його актуальності, вибору певного підходу до розв’язання проблеми, проведення дослідження та оформлення отриманих результатів з урахуванням знань та навичок, придбаних ними з математичної та природничо-наукової підготовки та професійної та практичної підготовки.

У процесі роботи над курсовою роботою студенти закріплюють вміння та навички роботи з науковою, нормативною та довідковою літературою, вчаться аналізувати існуючі підходи, методики, методи розв’язання основних задач у вибраній науковій проблемі, оформляти отримані результати у вигляді закінченої роботи за заданою структурою та змістом, які відповідають вимогам до написання курсової роботи.

Основними завданнями написання курсової роботи є:

  ознайомитися з вимогами щодо організації і проведення наукового дослідження, підготовки та оформлення курсової роботи як вида наукового дослідження;

  опрацювати методи роботи з основними джерелами інформації та науковою літературою;

  обґрунтовувати актуальність, наукове і практичне значення теми, обраної для дослідження;

  придбати знання та уміння щодо використання методології проведення наукових досліджень та оформлення теоретичних та експериментальних результатів у вигляді курсової роботи, яка є першим етапом при підготовці магістерської роботи;

  придбати уміння щодо самостійного аналізу методів проведення наукових досліджень з використанням: сучасних інформаційних систем та технологій, спеціалізованих програмних пакетів, середовищ розроблення додатків, програмних засобів розподіленої та паралельної обробки даних, мобільних технологій;

  придбати знання та уміння щодо обґрунтування та пояснення на потрібному рівні основних результатів, які доводять актуальність та своєчасність проведених досліджень;

  придбати досвід щодо оприлюднення отриманих результатів у наукових виданнях та їх апробацію на конференціях;

ознайомитися з вимогами до підготовки та процедури захисту курсової роботи.


  1   2   3   4   5

Схожі:

Захист бакалаврських дипломних робіт
Освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за напрямом підготовки 050101 – «Комп'ютерні науки» (спеціалізація «Інформаційні управляючі...
Дипломної роботи має передбачати проведення аналітичної роботи, наукових...
Для студентів денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”, “спеціаліст” та “магістр”спеціальності...
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Методичні рекомендації до виконання дипломного проекту для студентів спеціальностей "Інформаційні управляючі системи і технології",...
КУРСОВА РОБОТА З ПРЕДМЕТА
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з предмета "Спеціальні системи документування" (для студентів третього курсу...
Програма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного...
Задачею фахового вступного випробування на ступінь магістра є відбір осіб з числа бажаючих отримати згаданий вище ступінь, які мають...
КУРСОВА РОБОТА
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з предмета "Діловодство" (для студентів третього курсу спеціальності 02010501...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни та виконання контрольної...
Чинники успішного працевлаштування за фахом: Метод рекомендації до вивч дисципліни та викон контр роботи для студ освіт кваліф рів....
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Бухгалтерський облік»
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Бухгалтерський облік» / Уклад. І. М. Рацебарська, Ю. Ю. Моісєєва...
Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів спеціальності...
Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів спеціальності 0501. 02 “Комп’ютерні системи та мережі”
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ДИСЦИПЛІНИ «БІРЖОВЕ ПРАВО» Для освітньо-кваліфікаційного...
Навчально-методичні матеріали з дисципліни «Біржове право» кафедри цивільних та кримінально-правових дисциплін для студентів Українського...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка