Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з дисципліни «БЮДЖЕТНА СИСТЕМА»


Скачати 78.88 Kb.
НазваМетодичні рекомендації до виконання контрольної роботи з дисципліни «БЮДЖЕТНА СИСТЕМА»
Дата07.04.2013
Розмір78.88 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
bibl.com.ua > Економіка > Методичні рекомендації
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая

Методичні рекомендації

до виконання контрольної роботи

з дисципліни «БЮДЖЕТНА СИСТЕМА»

студентами спеціальностей «Фінанси» та «Облік і аудит»

Київ, 2011

Вступ

Бюджетна система є провідною ланкою державних фінансів. Держава використовує бюджет як інструмент реалізації своєї соціально-економічної політики, адже він відображає складну систему перерозподільних відносин у суспільстві, охоплює практично кожну юридичну та фізичну особу. Це визначає мету навчальної дисципліни - вивчення сутності бюджетних відносин і характеру їх впливу на суспільство. Тільки на цій основі можливо забезпечити ефективне управління бюджетом і фінансовою діяльністю держави в цілому.

Завдання вивчення дисципліни «Бюджетна система» полягають у:

- засвоєнні теоретичних основ формування і використання бюджету держави;

- розумінні засад бюджетного устрою і принципів побудови бюджетної системи;

- формуванні теоретичних і практичних знань щодо методів і джерел формування доходів бюджету та напрямів і форм фінансування видатків;

- оволодінні методикою визначення обсягів бюджетних видатків, які забезпечують реалізацію функцій держави;

- формуванні знань з питань державного кредиту та управління державним боргом.
Навчальна програма дисципліни «Бюджетна система»

Тема 1. Сутність, призначення та роль бюджету держави


Бюджет держави як економічна категорія.

Бюджет як основний фінансовий план держави. Склад і структура дохідної і видаткової частин бюджету, фактори, що впливають на них. Бюджетний дефіцит: визначення, причини виникнення, джерела покриття, наслідки.

Бюджет як централізований фонд грошових коштів держави, його характерні ознаки та місце у системі державних фінансів. Бюджетні потоки та управління ними. Роль і місце бюджету у фінансовому механізмі.
Тема 2. Бюджетний устрій та побудова бюджетної системи України

Поняття бюджетного устрою і бюджетної системи, їх співвідношення.

Основи бюджетного устрою: виокремлення видів бюджетів; встановлення принципів побудови бюджетної системи; організація розмежування доходів і видатків між ланками бюджетної системи; встановлення характеру і форми взаємовідносин між бюджетами.

Види бюджетів. Центральний бюджет держави, його призначення. Місцеві бюджети, їх види.

Принципи побудови бюджетної системи. Характер і форми взаємовідносин між бюджетами.

Бюджетний кодекс України. Принципи побудови бюджетної системи України, їх оцінка. Склад бюджетної системи України.

Тема 3. Система доходів бюджету


Методи формування доходів бюджету. Доходи держави від підприємницької діяльності. Доходи від державних майна, угідь, послуг. Податковий метод мобілізації доходів бюджету. Державні позики. Емісійний дохід держави. Співвідношення між методами формування доходів бюджету.

Склад і структура доходів бюджету України, їх класифікація. Правове регулювання формування доходів.

Тема 4. Система видатків бюджету


Функції держави, їх вплив на склад і структуру видатків бюджету. Бюджетне фінансування видатків. Система бюджетного фінансування: відомча та програмно-цільова. Форми бюджетного фінансування: кошторисне фінансування, державні інвестиції, бюджетні кредити, державні трансферти. Методи бюджетного фінансування.

Тема 5. Видатки бюджету на економічну діяльність держави та науку


Кошторисне фінансування як основна форма бюджетного фінансування. Основи кошторисного планування та фінансування, види кошторисів, їх структура.

Склад видатків бюджету на економічну діяльність, їх роль і місце у розвитку економіки. Напрями і форми бюджетного фінансування економіки. Бюджетні інвестиції, їх види. Бюджетні кредити, порядок їх видачі і погашення.

Галузева структура видатків бюджету України на економічну діяльність.

Видатки бюджету на науку. Організація наукових досліджень і джерела їх фінансування.

Тема 6. Видатки бюджету на соціальний захист населення і соціальну сферу

Соціальні видатки бюджету як відображення соціальної політики держави. Типи соціальної політики та їх вплив на обсяги бюджетного фінансування соціальних видатків. Склад соціальних видатків: видатки на соціальний захист, соціальне забезпечення і соціальну сферу.

Склад видатків бюджету на соціальний захист населення.

Форми і методи фінансового забезпечення установ соціальної сфери. Бюджетне фінансування закладів соціальної сфери.

Видатки бюджету на освіту, їх склад і структура. Засади бюджетного фінансування закладів культури. Видатки бюджету на молодіжну політику.

Тема 7. Видатки бюджету на національну оборону та управління

Фінансові та політичні аспекти видатків держави на оборону. Склад видатків на оборону, порядок їх планування і фінансування.

Видатки бюджету на державне управління, їх склад та засади фінансування. Утримання органів законодавчої і виконавчої влади. Видатки на судові органи і прокуратуру. Видатки на правоохоронні органи. Видатки на утримання фінансових, фіскальних і митних органів.

Тема 8. Державний кредит і видатки бюджету на обслуговування державного боргу

Державний кредит як специфічна форма фінансових відносин. Державна політика позикових фінансів, її передумови. Форми державного кредиту, їх призначення. Суб’єкти державного кредиту, їх класифікація. Бюджетний дефіцит як основний чинник державного кредиту. Роль і місце державного кредиту в покритті дефіциту бюджету. Державні позики як основна форма державного кредиту. Класифікація видів державних позик. Державний борг, його структура. Внутрішній та зовнішній, поточний та капітальний державний борг. Обслуговування державного боргу.

Завдання для виконання контрольної роботи

(номер варіанту відповідає останній цифрі в заліковій книжці)

Варіант №1

1. Сутність бюджету як економічної категорії.

2. Види бюджетів, їх призначення і характеристика.

3. Система видатків бюджету.

Варіант №2

1. Правове регламентування бюджетних відносин.

2. Принципи побудови бюджетної системи.

3. Класифікація видатків бюджету.

Варіант №3

1. Структура бюджету як основного фінансового плану.

2. Засади і принципи розмежування видатків між бюджетами.

3. Видатки бюджету на економічну діяльність держави: склад, призначення і роль.

Варіант №4

1. Бюджетний дефіцит: визначення, причини виникнення і наслідки.

2. Форми і характер взаємовідносин між бюджетами.

3. Сутність, призначення і форми державного кредиту.

Варіант №5

1. Види бюджетного дефіциту.

2. Бюджетне субсидіювання та його види.

3. Державні позики, їх класифікація.

Варіант №6

1. Джерела фінансування бюджетного дефіциту.

2. Склад і структура бюджетної системи України.

3. Види державних цінних паперів.

Варіант №7

1. Передумови використання державних позик.

2. Система доходів бюджету.

3. Державний борг та його структура.

Варіант №8

1. Роль і місце бюджету у фінансово-кредитному механізмі.

2. Методи та джерела формування доходів бюджету.

3. Джерела погашення державного боргу.

Варіант №9

1. Бюджетний устрій і бюджетна система.

2. Характеристика неподаткових доходів бюджету.

3. Видатки бюджету на обслуговування державного боргу.

Варіант №10

1. Основи бюджетного устрою.

2. Податкові доходи бюджету.

3. Завдання і способи управління державним боргом.

Запитання для підсумкового контролю

 1. Сутність бюджету як економічної категорії.

 2. Види бюджетів, їх призначення і характеристика.

 3. Система видатків бюджету.

 4. Правове регламентування бюджетних відносин.

 5. Принципи побудови бюджетної системи.

 6. Класифікація видатків бюджету.

 7. Структура бюджету як основного фінансового плану.

 8. Засади і принципи розмежування видатків між бюджетами.

 9. Видатки бюджету на економічну діяльність держави: склад, призначення і роль.

 10. Бюджетний дефіцит: визначення, причини виникнення і наслідки.

 11. Форми і характер взаємовідносин між бюджетами.

 12. Сутність, призначення і форми державного кредиту.

 13. Види бюджетного дефіциту.

 14. Бюджетне субсидіювання та його види.

 15. Державні позики, їх класифікація.

 16. Джерела фінансування бюджетного дефіциту.

 17. Склад і структура бюджетної системи України.

 18. Види державних цінних паперів.

 19. Передумови використання державних позик.

 20. Система доходів бюджету.

 21. Державний борг та його структура.

 22. Роль і місце бюджету у фінансово-кредитному механізмі.

 23. Методи та джерела формування доходів бюджету.

 24. Джерела погашення державного боргу.

 25. Бюджетний устрій і бюджетна система.

 26. Характеристика неподаткових доходів бюджету.

 27. Видатки бюджету на обслуговування державного боргу.

 28. Основи бюджетного устрою.

 29. Податкові доходи бюджету.

 30. Завдання і способи управління державним боргом.


Література

1. Бюджетний кодекс України.

2. Закон України «Про державний бюджет України на …. рік»

3. Опарін В.М. Фінанси (загальна теорія): Навч. посібник. – КНЕУ, 2002.

4. Куценко Т. Ф. Бюджетно-податкова політика: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. - К.: КНЕУ, 2002.

Схожі:

Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи
Виконання контрольної роботи студентами заочної форми навчання є складовою частиною навчального процесу, активною формою самостійної...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни та виконання контрольної...
Чинники успішного працевлаштування за фахом: Метод рекомендації до вивч дисципліни та викон контр роботи для студ освіт кваліф рів....
ЗАВДАННЯ І МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ...
МЕНЕДЖМЕНТ В ЕКСПЛУАТАЦІЇ БУДІВЕЛЬ: Завдання і методичні рекомендації до виконання контрольної роботи (для студентів 5 курсу заочної...
Методичні вказівки та рекомендації до самостійного виконання контрольної роботи з курсу
Методичні рекомендації до самостійного виконання контрольних робіт з курсу «Соціологія». Короткий словник соціологічних термінів...
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Бухгалтерський облік»
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Бухгалтерський облік» / Уклад. І. М. Рацебарська, Ю. Ю. Моісєєва...
5 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ Написання контрольної...
Мета написання контрольної роботи полягає в закріпленні і поглибленні теоретичних знань, здобутих у процесі вивчення курсу, набутті...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ “ОБЛІК...
Укладач: Васильєва В. Г., к е н., доцент кафедри обліку і аудиту Академії митної служби України
Методичні рекомендації щодо виконання лабораторних робіт з дисципліни...
Методичні рекомендації щодо виконання лабораторних робіт з дисципліни «Біометрія» / Укладач: к б н., доцент Іванченко О.Є. ЁC Дніпропетровськ:...
Завдання для виконання модульної контрольної роботи №2 з дисципліни "Комп'ютерні мережі"
Ваші батьки чи знайомі, яке містить не менше трьох кімнат та відрізняється від приміщень, обраних іншими студентами потоку. Орієнтовна...
Завдання для виконання модульної контрольної роботи №2 з дисципліни "Комп'ютерні мережі"
Ваші батьки чи знайомі, яке містить не менше трьох кімнат та відрізняється від приміщень, обраних іншими студентами потоку. Орієнтовна...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка