МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ТА ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ Індивідуальна самостійна робота


Скачати 173.82 Kb.
НазваМЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ТА ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ Індивідуальна самостійна робота
Дата23.04.2013
Розмір173.82 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
bibl.com.ua > Право > Методичні рекомендації
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ТА ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ
Індивідуальна самостійна робота є невід’ємною складовою вивчення дисципліни, вона сприяє поглибленому вивченню теоретичного матеріалу, закріпленню й узагальненню отриманих знань. Індивідуальна самостійна робота здійснюється на основі методичних розробок кафедри адміністративного права та адміністративної діяльності ЛДУВС імені Е.О. Дідоренка. Бали за виконання індивідуальних завдань виставляються у журнали обліку відвідування занять студентами і їх успішності окремою графою. Результати цієї роботи враховуються під час підсумкового контролю за 100-бальною шкалою оцінювання знань. Індивідуальна самостійна робота складається з завдань для самостійної роботи та індивідуальних навчально-дослідних завдань, які запропоновані до кожної теми.

Завдання для самостійної роботи виконуються студентами згідно з рекомендаціями наведеними у цьому посібнику, у рамках виконання завдань для самостійної роботи передбачено виконання наступних видів робіт: складання схем, розробка презентацій, підготовка прикладів правового регулювання, проведення порівняльного аналізу, складання діаграм показників, підборка пакету нормативно-правових актів (інформаційно-довідкової правової бази), заповнення таблиць порівняльного аналізу, опрацювання нормативно-правових актів, складання макетів справ, заповнення документів.

Індивідуальне навчально-дослідницьке завдання є видом самостійної роботи студентів, яке виконується під керівництвом викладача в межах навчальної програми з адміністративно-правового регулювання міграційних процесів. Його виконання передбачає наявність певних знань, умінь та навичок, одержаних під час проведення аудиторних занять.

Індивідуальні навчально-дослідницькі завдання виконуються в формі підготовки наукових статей, виступів (доповідей) на наукових конференціях, рецензування наукових статей, написання рефератів, доповідей, складання бібліографії за темою занять, розробки пропозицій щодо внесення змін до законодавства, складання задач та тестів, написання есе тощо.

Індивідуальна самостійна робота студентів оцінюється наступним чином: за надруковану наукову статтю студент може отримати до 20 балів, виступ (доповідь) на науковій конференції – до 15 балів, рецензія на наукову статтю може бути оцінена до 15 балів, есе – до 10 балів, реферат або доповідь – до 5 балів, складання задач або тестів оцінюється максимально до 15 балів, складання діаграм, схем таблиць – до 10 балів, порівняльний аналіз положень законодавства, заповнення таблиць порівняльного аналізу може бути оцінено – до 5 балів, складання бібліографії за темою заняття – до 10 балів, складання документів до 3 балів, складання макету справи до 5 балів, розробка презентацій, інформаційно-довідкової бази – до 15 балів, розробка пропозицій до законодавчих і підзаконних актів – до 15 балів.

Підготовка наукової статті передбачає осмислення та письмове викладання теоретичного матеріалу з проблем адміністративно-правового регулювання міграційних процесів, з урахуванням наукових положень та положень діючого законодавства з теми, яка обговорена з науковим керівником. Оформлюється наукова стаття з урахуванням вимог, які представлені у інформаційних повідомленнях щодо проведення конференцій, або вимог редакції періодичних видань чи по узгодженню з науковим керівником.

Есе є видом творчої наукової діяльності студентів, яке передбачає вільний (як правило, у художньому стилі) письмовий розгляд сучасних проблемних питань у сфері правового регулювання міграційних процесів, з використанням юридичної термінології. Особливістю виконання есе є наявність власної точки зору з зазначеної проблематики. Обсяг есе не повинен перевищувати двох сторінок формату А-4, при комп’ютерному варіанті виконання завдання студенти повинні дотримуватися таких вимог щодо оформлення: поля верхнє, нижнє – 20 мм, ліве – 30 мм, праве - 15 мм; шрифт - Times New Roman, кегль – 14, міжрядковий інтервал – 1,5.

Рецензування наукових статей – це критичний відгук на запропоновану наукову роботу з викладом її мети, позитивних та негативних сторін. У рецензії також необхідно надати оцінку структурі наукової статті, визначити актуальність теми, відповідність назви роботи її змісту. Рецензування здійснюється у письмовому вигляді з дотриманням таких самих вимог щодо оформлення та обсягу, які ставляться до есе.

Реферат або доповідь повинні бути виконані на комп’ютері та роздруковані. Аркуші повинні бути пронумеровані. На титульному аркуші повинно бути зазначене найменування навчального закладу, назва та вид роботи, прізвище та ініціали виконавця. Наприкінці роботи повинен бути поданий перелік використаної літератури у такій послідовності: нормативно-правові акти за їх юридичною силою; навчально-методична, наукова, спеціальна література у алфавітному порядку. При написанні реферату повинно бути використано не менше 10 літературних джерел. Обсяг роботи складає від 10 до 15 аркушів формату А-4. Кожний доповідач має викласти зміст своєї роботи усно за 5-7 хвилин та бути готовим відповідати на запитання, які будуть поставлені студентами та викладачем.

Студенти, які підготували найбільш глибокі та змістовні роботи, можуть згодом доробити їх до рівня наукової доповіді для виступу на конференції.

Складання бібліографії за темою заняття – це індивідуальна робота з підготовки та збирання (пошуку) інформації про нормативно-правові акти й літературні джерела, що стосуються курсу „Адміністративно-правове регулювання міграційних процесів”, які є у бібліотеці університету, відбір їх за певними ознаками, систематизація та складання переліку. При складанні бібліографії слід обов’язково вказати автора роботи, назву роботи, вид роботи, місце та рік видання, кількість сторінок. Якщо робота була опублікована у періодичному виданні – то після зазначення прізвища автора та назви роботи, необхідно вказати назву періодичного видання, рік видання, номер видання, сторінки на яких розміщена робота.

Розробка пропозицій до законодавчих і підзаконних актів – це вид самостійної роботи студентів, який передбачає аналіз та критичне опрацювання діючого законодавства України у сфері регулювання міграційних процесів, з метою виявлення недоліків законодавчіх і підзаконних актів та підготовка висновків і конкретних пропозицій про доцільність внесення до них змін.

Складання тестових завдань з окремої теми передбачає підготовку питань з запронуванням варіантів відповіді. Кожне тестове завдання повинно мати чотири варіанти відповіді, лише один з яких повинний бути вірним. Питання та відповідь треба формулювати таким чином, щоб не виникало питань про вірність відповіді. Остання повинна бути вичерпною та виключати будь-які інші варіанти.

Складання задач передбачає моделювання проблемної ситуації, пов’язаної з порушенням норм діючого міграційного законодавства. При складанні ситуативних задач не слід перевантажувати текст умовами, що мають юридичне значення. До задачі повинно додаватися рішення з наведенням порушеної норми права. Для отримання максимальної оцінки (15 балів) необхідно скласти не менше п’яти задач, або сорока тестових завдань з окремої теми.

Складання діаграм та порівняльних таблиць передбачає попередній аналіз статистичного матеріалу або положень нормативних актів та подальше графічне викладення його результатів у відповідності до завдання у вигляді діаграм або таблиць. Графічні завдання повинні бути виконані охайно на окремих аркушах, із зазначенням завдання, вказівкою на джерела, з яких отримані статистичні показники, поясненнями щодо змісту показників та окремих висновків.

Розробка презентацій передбачає схематичне викладення студентом на окремих слайдах матеріалів теми (блоку тем), узгодженої з викладачем, у вигляді стислої характеристики основних юридичних понять. Презентація повинна складатися не менш як з тридцяти слайдів. Виконується таке завдання за допомогою редактора Microsoft Power Point.

Складання інформаційно-довідкової правової бази передбачає попереднє вивчення студентами нормативно-правових актів, які регулюють певні відносини у сфері міграції, з їх подальшою систематизацію Це завдання повинно бути виконано за допомогою редактора Microsoft Office Access.

Складання документів та макетів справ має за мету вироблення у студентів практичних навичок з оформлення документів у сфері регулювання міграційних процесів. Під час складання документів та об’єднання їх у справи слід дотримуватися вимог законодавства щодо форми окремих видів документів, наявності необхідних реквізитів документів, ділової мови юридичних паперів.

Загальна кількість балів, які студент може отримати за виконання індивідуальної або самостійної роботи за підсумками змістового модулю навчальної програми не може перевищувати 30 балів.
ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ:


 1. Складіть схему правовідносини у сфері міграції, які характеризують структуру предмета галузі міграційного права

 2. Складіть схему, яка визначає складові механізму адміністративно-правового регулювання міграційних процесів.

 3. Проведіть порівняльний аналіз особливостей зовнішньої та внутрішньої міграції. Оформіть відповідь у вигляді таблиці.

 4. Охарактеризуйте схематично (у вигляді діаграми показників) міграційну ситуацію у будь-якій країні Євросоюзу.

 5. Складіть схему динаміки міграційного руху населення України у 2005-2008 роках. Визначте міграційне сальдо.

 6. Складіть діаграму динаміки нелегальної міграції в загальній масі міграційних процесів в Україні у 2005-2010 роках.

 7. Складіть діаграму динаміки трудової міграції (співвідношення в’їзду й виїзду), а також професійний характер учасників міграційних потоків.

 8. За допомогою статистичних даних визначте, з яких держав до України прибуває найбільша кількість іноземців на навчання. Складіть діаграму показників за 2003-2010 роки.

 9. Знайдіть та випишіть з офіційних джерел квоту імміграції на 2002-2010 роки.

 10. Розробіть презентацію на тему „Предмет та метод міграційного права”.

 11. Розрахуйте коефіцієнт потужності міграції населення Луганської області на 2010 рік.

 12. Розрахуйте міграційне сальдо України у 2008-2010 роках.

 13. Підберіть інформаційний пакет законодавства України в сфері міграції.

 14. Підготуйте презентацію на тему „Система міграційного законодавства України”.

 15. Підберіть у бібліотеці законодавчі та підзаконні акти, які відносяться до джерел міграційного права, доведіть, чому вони є такими.

 16. Випишіть з офіційних джерел 7 актів Кабінету Міністрів України, які є джерелами міграційного права.

 17. Випишіть з офіційних джерел по 5 нормативно-правових актів, які є джерелами міграційного права, індивідуального та нормативного характеру.

 18. Підберіть пакет основних міжнародних нормативно-правових актів у сфері регулювання міграційних процесів.

 19. Підберіть пакет нормативно-правових актів, які регулюють міграційні відносини у одній з країн Європейського Союзу (за вибором).

 20. Підготуйте схему процедури ратифікації міжнародних актів.

 21. Розробіть електронну інформаційну базу з питань отримання громадянства.

 22. Підготуйте електронну презентацію на тему: „Система та повноваження органів державної влади, які регулюють міграційні процеси”.

 23. Зобразіть схематично систему органів, які представляють інтереси громадян України за кордоном, та визначте їх повноваження.

 24. Розробіть інформаційно-довідкову базу нормативно-правових актів, які регулюють порядок виїзду за кордон громадянина України.

 25. Підготуйте пакет документів для в’їзду громадянина України до іноземної держави.

 26. Складіть макет справи на отримання паспорта громадянина України для виїзду за кордон.

 27. Складіть макет справи про надання дозволу на імміграцію в Україну громадянина Вірменії.

 28. Підберіть інформаційний пакет нормативно-правових актів, які регулюють порядок в’їзду на територію України іноземців та осіб без громадянства.

 29. Підготуйте презентацію, у якій висвітліть порядок отримання дозволу на в’їзд в Україну.

 30. Складіть характеристику форм і методів діяльності МВС України, які використовуються з метою забезпечення режиму перебування в Україні іноземців та осіб без громадянства.

 31. Оформіть матеріали адміністративної справи про продовження строку перебування на території України громадянина Сербії та членів його сім’ї.

 32. Підготуйте макет справи на здобуття статусу „біженця”.

 33. Підберіть інформаційний пакет нормативно-правових актів, які регулюють статус біженця в Україні.

 34. Підберіть інформаційний пакет міжнародних нормативно-правових актів, ратифікованих Верховною Радою України, якими врегульовано статус біженця у міжнародному праві.

 35. Створіть електронну інформаційно-довідкову базу з питань отримання статусу біженця.

 36. Підготуйте презентацію з питань отримання статусу біженця.

 37. Складіть схему взаємодії органів виконавчої влади України з УВКБ ООН.

 38. Підберіть інформаційний пакет міжнародних нормативно-правових актів, ратифікованих Верховною Радою України, якими врегульовано статус біженця у міжнародному праві.

 39. Порівняйте законодавче регулювання статусу біженця в національному законодавстві та законодавстві іншої країни (за вибором).

 40. Підготуйте презентацію на тему „Структура, завдання та функції УВКБ ООН”.

 41. Складіть характеристику форм і методів діяльності Державної прикордонної служби України, які використовуються з метою протидії нелегальній міграції.

 42. Підберіть інформаційний пакет міжнародних нормативно-правових актів, ратифікованих Верховною Радою України, якими врегульовано питання протидії нелегальній міграції.

 43. Підготуйте електронну презентацію на тему „Завдання та повноваження ОВС щодо протидії нелегальній міграції”.

 44. Підготуйте реферат за темою „Напрями діяльності ОВС щодо боротьби з нелегальною міграцією в Україні”

 45. Складіть схему, яка б відображала систему підрозділів і служб ОВС, які беруть участь у протидії нелегальній міграції в Україні.

 46. Здійсніть порівняльний аналіз положень національного адміністративно-деліктного законодавства та адміністративно-деліктного законодавства іншої країни (за вибором), які визначають види адміністративних стягнень та встановлюють порядок притягнення до адміністративної відповідальності осіб, що порушують міграційні правила, за результатами якого підготуйте доповідь.

 47. Складіть матеріал про адміністративне правопорушення іноземцем або особою без громадянства строків перебування на території України.

 48. Підготуйте характеристику діяльності Генеральної прокуратури України, Служби безпеки України та МВС України як суб’єктів забезпечення адміністративного видворення іноземців і осіб без громадянства за межі України.

 49. Складіть матеріал про видворення іноземця або особи без громадянства (за скоєння адміністративного правопорушення чи після відбуття кримінального покарання – за вибором).

 50. Здійсніть добірку нормативно-правових актів (у тому числі - міжнародних), положення яких встановлюють засади та визначають порядок застосування адміністративного видворення іноземців і осіб без громадянства за межі України.


ІНДИВІДУАЛЬНІ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЦЬКІ ЗАВДАННЯ: 1. Надайте пропозиції щодо систематизації міграційного законодавства, обґрунтуйте свою позицію.

 2. Визначте недоліки національного законодавства, та розробіть пропозиції щодо удосконалення.

 3. Підготуйте рецензію на наукову статтю: Андриченко Л.В. Законодательство в сфере миграции: проблемы и перспективы // Журнал российского права. – 2006. - № 1. – С. 6-18.

 4. Підготуйте есе у якому визначте Ваш погляд на те якою повинна бути сучасна міграційна політика України?

 5. Підготуйте доповідь на тему „Характеристика видів міграції”.

 6. Підготуйте реферат за темою „Міграція і національна безпека”.

 7. Прорецензуйте наукову статтю: Тиндик Н.П. Основні види, поняття, категорії та сутнісні характеристики міграційних процесів // Науковий вісник Львівського юридичного інституту: Серія юридична. – 2005. – Вип. 2. – С. 9-19.

 8. Підготуйте презентацію на тему „Міграційні процеси в Україні: реалії та перспективи”.

 9. Підготуйте есе на тему: „Особливості предмету галузі міграційного права України”

 10. Складіть бібліографію за темою заняття (за вибором) з урахуванням нових надходжень до бібліотеки університету. Підготуйте реферат за темою „Міграційна політика України: слабкі та сильні сторони”.

 11. Підготуйте реферат за темою „Конституція та законодавство України про міграційні процеси”.

 12. Підготуйте реферат за темою „Міграційне законодавство ЄС”.

 13. Підготуйте доповідь для виступу на семінарському занятті „Значення міграційного права України для подальшого розвитку українського суспільства”.

 14. Підготуйте доповідь у якій висвітліть питання правового регулювання міграційних процесів у одній з країн ЄС (за вибором).

 15. Порівняйте законодавство з регулювання міграційних процесів в Україні й закордонної країни (за вибором).

 16. Розробіть тестові завдання щодо видів джерел національного міграційного права.

 17. Підготуйте реферат за темою „Значення джерел міжнародного міграційного права”.

 18. Підготуйте доповідь на тему «Компетенція Конституційного Суду України щодо вирішення правових спорів у сфері регулювання міграції».

 19. На основі аналізу положень законів України „Про громадянство”, „Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України” підготуйте тестові завдання.

 20. Підготуйте рецензію на наукову статтю: Москаль Г.Г. Окремі питання механізму протидії незаконної міграції в Україні // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС імені 10-річчя незалежності України. - Луганськ: РВВ ЛАВС. - 2005. - Вип. 2. – С. 159-163.

 21. Підготуйте рецензію на наукову статтю: Шашкова І. Участь Міжнародної організації праці в системі міжнародно-правового захисту прав трудящих-мігрантів та членів їх сімей // Юридична Україна. – 2005. - № 8.– С. 74-79.

 22. Підготуйте реферат за темою „Порядок звернень громадян України, які перебувають за кордоном, про допомогу до дипломатичних представництв України”.

 23. Підготуйте доповідь на тему „Сутність права на виїзд за межі України та правовий механізм його гарантування”.

 24. Підготуйте есе, в якому викажіть своє ставлення до проблеми реалізації прав громадян на виїзд за межі України на сучасному етапі.

 25. Підготуйте тестові завдання на тему: „Особливості реалізації громадянами права на виїзд за межі України”.

 26. Складіть бібліографію за темою заняття з урахуванням нових надходжень до бібліотеки університету.

 27. На підставі аналізу положень законів України „Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства”, „Про порядок допуску та умови перебування підрозділів збройних сил інших держав на території України”, „Про імміграцію”, „Про біженців” складіть тестові завдання.

 28. Підготуйте реферат для виступу на занятті на тему: „Підстави прибуття та законного перебування на території України іноземців та осіб без громадянства”.

 29. Порівняйте положення законодавства України у сфері імміграції із законодавством іншої країни (за вибором).

 30. Підготуйе рецензію на наукову статтю: Чувардинський О.Г. Проблеми співробітництва України з європейськими країнами у сфері міграції населення // Економіка та держава. – 2006. - № 7. – С. 14-16.

 31. Підготуйте доповідь на тему «Характеристика діяльності Державної прикордонної служби України як суб’єкта забезпечення режиму перебування в Україні іноземців та осіб без громадянства».

 32. Підготуйте схему-таблицю (у довільній формі) порівняльного аналізу положень законодавства України та Російської Федерації, які регулюють питання забезпечення режиму перебування в країні іноземців та осіб без громадянства.

 33. На підставі аналізу положень КУпАП, законів України „Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства”, „Про порядок допуску та умови перебування підрозділів збройних сил інших держав на території України”, „Про імміграцію”, „Про біженців” складіть ситуативні задачі, пов’язані з порушеннями іноземцями та особами без громадянства режиму перебування на території України або незаконного застосування адміністративного примусу компетентними органами державної влади.

 34. Підготуйте реферат для виступу на занятті за темою: „Особливості правового статусу суб’єктів забезпечення режиму перебування в Україні іноземців та осіб без громадянства”.

 35. На підставі аналізу положень законів України „Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства”, „Про порядок допуску та умови перебування підрозділів збройних сил інших держав на території України”, „Про імміграцію”, „Про біженців” складіть тестові завдання.

 36. Підготуйте огляд новітньої літератури на тему: „Проблеми змушеної міграції” та підготуйте анотації до неї.

 37. Підготуйте доповідь на тему: „Встановлення статусу біженця: аналіз та застосування норм міграційного законодавства України”.

 38. Підготуйте реферат за темою „Адміністративно-правовий статус Державного комітету України у справах націо­нальностей та міграції”.

 39. Підготуйте реферат за темою „Діяльність УВКБ ООН у світі та в Україні”.

 40. На підставі аналізу положень міграційного законодавства України складіть тестові завдання з питань видів і ознак нелегальної міграції, статусу нелегальних мігрантів і суб’єктів протидії нелегальній міграції, окремих складових механізму протидії нелегальній міграції.

 41. Підготуйте доповідь на тему : «Діяльність Служби безпеки України як суб’єкта забезпечення режиму протидії нелегальній міграції».

 42. Підготуйте реферат за темою «Стан боротьби з нелегальною міграцією в Україні».

 43. Підготуйте реферат на тему: «Повноваження Президента України як суб’єкта протидії нелегальній міграції».

 44. На підставі аналізу положень міграційного законодавства України розробіть тестові завдання на тему: „Правові засади, порядок і правила застосування адміністративного видворення іноземців і осіб без громадянства за межі України”.

 45. Надайте Ваші пропозиції щодо удосконалення законодавства, яке регулює порядок адміністративного видворення іноземців та осіб без громадянства за межі України, обгрунтуйте свою позицію.

 46. Підготуйте реферат за темою „Підстави і порядок видворення іноземців за межі території України”

 47. Підготуйте наукову доповідь за темою: „Адміністративне видворення іноземців і осіб без громадянства за межі України як вид адміністративного стягнення”.

 48. Підготуйте доповідь з проблем реалізації МВС України повноважень, пов’язаних з адміністративним видворенням іноземців і осіб без громадянства за межі України.

 49. Здійсніть порівняльний аналіз положень національного законодавства та законодавства іншої країни (за вибором), які регулюють діяльність правоохоронних органів, пов’язану з адміністративним видворенням іноземців і осіб без громадянства за межі країни.

 50. На підставі аналізу положень міграційного законодавства України та відомчих актів МВС України складіть ситуативні задачі адміністративного видворення іноземців і осіб без громадянства за фактами грубого порушення ними правопорядку.

 51. Підготуйте рецензію на наукову статтю: Колпаков В.К. Адміністративна відповідальність іноземців: проблеми законодавчого врегулювання // Юридична Україна. – 2003. - № 12. – С. 5-18.

 52. Підготуйте тестові завдання на тему: „Особливості притягнення до адміністративної відповідальності порушників міграційних правил”.

 53. Підготуйте реферат за темою „Особливості адміністративної відповідальності біженців”

 54. Підготуйте реферат за темою „Особливості юридичної відповідальності за порушення міграційних правил у іноземних країнах (на прикладі однієї країни – за вибором)”.

 55. На підставі аналізу положень міграційного законодавства України та відомчих актів МВС України складіть ситуативні задачі щодо здійснення ОВС адміністративно-юрисдикційної діяльності, пов’язаної з притягненням до адміністративної відповідальності порушників міграційних правил.

 56. Підготуйте доповідь на тему: «Характеристика юрисдикційної діяльності ОВС України щодо забезпечення міграційного режиму».

 57. На підставі аналізу положень законодавства підготуйте доповідь-характеристику юрисдикційних повноважень служби дільничних інспекторів міліції МВС України у сфері міграційних відносин.

 58. Підготуйте тестові завдання на тему: „Адміністративно-юрисдикційна діяльність ОВС щодо притягнення до адміністративної відповідальності нелегальних мігрантів”.

 59. Підготуйте есе, в якому викажіть своє ставлення до проблеми забезпечення реалізації та захисту природних прав нелегальних мігрантів на сучасному етапі.

 60. Здійсніть порівняльний аналіз положень національного законодавства та законодавства іншої країни (за вибором), які регулюють діяльність ОВС щодо протидії нелегальній міграції, за результатами якого підготуйте доповідь.

 61. Підготуйте доповідь на тему: «Характеристика діяльності МВС України як суб’єкта забезпечення режиму протидії нелегальній міграції».

 62. Підготуйте доповідь на тему: «Повноваження Департаменту громадської безпеки МВС України як суб’єкта протидії нелегальній міграції».

 63. Підготуйте рецензію на наукову статтю: Безвербный В.А. Миграционные процессы как фактор внутренней безопасности и территориальной целосности государства // Миграционное право. – 2008. - № 2. – С. 15-16.

 64. На підставі аналізу положень міграційного законодавства України та відомчих актів МВС України складіть ситуативні задачі з питань заходів протидії нелегальній міграції, які здійснюють ОВС, у тому числі притягнення правопорушників до адміністративної відповідальності.

 65. Підготуйте Порівняйте законодавче регулювання заходів протидії нелегальній міграції в національному законодавстві та законодавстві іншої країни (за вибором), а за результатами аналізу підготуйте доповідь.

 66. Підготуйте есе, в якому викажіть своє ставлення до проблеми реалізації прав і обов’язків іноземних громадян у сфері міграції на сучасному етапі.

Схожі:

Завдання для самостійної та індивідуальної роботи всіх форм навчання
...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ «АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО»
Він здійснюється у наступних формах: навчальні заняття, виконання індивідуальних завдань, самостійна робота, практична підготовка,...
4. Методичні рекомендації до виконання вибіркових (альтернативних) завдань СРС
...
Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи
Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи навчальної дисципліни „Податкова система” обговорено та схвалено на засіданні...
Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи студентів...
Самостійна робота студентів (СРС) – це спланована, пізнавальна, організаційно і методично направлена діяльність, дидактична форма...
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
Методичні вказівки та навчальні завдання з виконання індивідуальної та самостійної роботи з дисципліни "Облік в банках" для студентів...
Методична робота
Підготовлені і випробувані персоніфіковані завдання для самостійної і індивідуальної роботи з дисципліни «Вступ до спеціальності»,...
Методичні рекомендації для підготовки до семінарських занять, самостійної...
Кафедра управління, адміністративного права і процесу та адміністративної діяльності
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ економічних спеціальностей
Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів економічних спеціальностей денної форми навчання з дисципліни «Місцеві фінанси»....
ЗАВДАННЯ І МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ...
МЕНЕДЖМЕНТ В ЕКСПЛУАТАЦІЇ БУДІВЕЛЬ: Завдання і методичні рекомендації до виконання контрольної роботи (для студентів 5 курсу заочної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка