Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи


НазваМетодичні рекомендації до виконання контрольної роботи
Сторінка7/25
Дата11.04.2013
Розмір1.16 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
bibl.com.ua > Економіка > Методичні рекомендації
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   25

Дисципліна: “Потенціал і розвиток підприємства”

Варіант № 12


І. Теоретичне питання:

Охарактеризуйте системний підхід, як основний у процесі формування потенціалу підприємства

ІІ. Тестові завдання:

1. Об'єкти машин і обладнання, що за способом установки є нерозривно прикріпленими до нерухомості - це:

а) виробничий інвентар; в) силові машини та обладнання;

б) передаточні пристрої; г) постійні пристрої.

2. Ідентичність машин і обладнання визначається:

а) за приблизною схожістю конструктивних характеристик та повною подібністю параметричних та функціональних властивостей;

6) за повною схожістю функціональних характеристик та приблизною подібністю параметричних і конструктивних;

в) при частковій подібності функціональних, конструктивних і параметричних характеристик;

г) при повному досягненні функціональної, конструктивної і параметричної подібності,

3. Фізичний знос машин і обладнання переважно відмірюється методом:

а) укрупненої оцінки технічного стану; б) пов'язаних продажів;

в) прямого аналізу характеристик; г) капіталізації.

4. Для приведення вартості машин і обладнання до дати оцінки застосовуються:

а) зведений індекс цін виробників промислової продукції; б) індекс загальної інфляції;

в) валютні курси; г) усе перераховане.

5. Знос об'єкта, що експлуатується і перебуває у відмінному стані за рахунок своєчасного технічного обслуговування, оцінюється в:

а) 0-20%; в) 41 - 60;

б) 21-40%; г) 61-80%.

6. В процесі формування корпоративної стратегії фірми з допомогою SWОТ-аналізу визначаються:

а) стратегія адаптації до середовища і стратегія адаптації до ресурсів підприємства;

6) стратегія адаптації до середовища і стратегія фор­мування середовища;

в) стратегія активного наступу і стратегія пасивної оборони;

г) ділова, функціональна і операційна стратегії.

7. До складу факторів, що характеризують сильні і слабкі сторони підприємства, не 53. Забезпечення потреби в матеріальних ресурсах виключно за рахунок позикових коштів можна розглядати як:

а) силу підприємства; в) зовнішню можливість;

б) слабкість; г) зовнішню загрозу.

8. Якої групи критеріїв немає у моделі SРАСЕ:

а) маркетингові можливості підприємства;

б) конкурентноздатність підприємства і його становищі на ринку;

в) привабливість сектора (галузі), у якому (якій) функціонує підприємство;

г) стабільність сектора (галузі), у якому (якій) функціонує підприємство.

9. Якщо вектор спрямовується у нижній лівий квадрант, системи координат SРАСЕ, рекомендованою стратегією є:

а) консервативна стратегія; в) конкурентна стратегія;

б) захисна стратегія; г) агресивна стратегія.

10. Стратегія розширення діяльності відповідно до моделі МсKinsey рекомендується за умов:

а) високої привабливості ринку та хиткого стратегічного стану підприємства;

б) високої привабливості ринку та середньої конкуренте спроможності потенціалу підприємства;

в) середньої привабливості ринку та середньої стратегічної позиції підприємства;

г) низької привабливості ринку та високої конкуренте спроможності потенціалу підприємства.

ІІІ Практичне завдання:

Вартість нерухомого майна підприємства складається із вартості земельної ділянки та вартості будівель у співвідношенні 1 : 3. Коефіцієнти капіталізації для землі та будівель дорівнюють 12% та 16% відповідно. Від використання нерухомості очікується щорічний чистий операційний доход в розмірі 120 тис. грн. Оцінити вартість земельної ділянки.

Західнодонбаський інститут економіки і управління

Кафедра економіки підприємства

Дисципліна: “Потенціал і розвиток підприємства”


Варіант № 13

І. Теоретичне питання:

Перерахуйте основні фактори формування і розвитку потенціалу підприємства.

ІІ. Тестові завдання:

1. Кадровий потенціал - це:

а) сукупність взаємодіючих між собою працівників;

б) сукупність постійних працівників, що мають необхідну професійну підготовку та певний досвід практичної діяльності;

в) сукупність постійних, тимчасових і сезонних працівників, які забезпечують досягнення стратегічних цілей діяльності підприємства;

г) сукупність здібностей і можливостей кадрів забезпечувати ефективне функціонування підприємства.

2. Особистісно-кваліфікаційний потенціал працівника визначається:

а) професійними характеристиками;

б) віком та життєвим досвідом;

в) чисельністю персоналу;

г) укомплектованістю підприємства персоналом.

3. Зміна величини кадрового потенціалу відбувається за рахунок:

а) виникнення конфліктних ситуацій в колективі;

б) ротації працівників;

в) підвищення кваліфікації працівників;

г) усі відповіді правильні.

4. Особливістю кадрового потенціалу як об'єкта оцінки є:

а) можливість відчуження для використання і реалізації окремо від конкретних осіб;

б) відсутність правового захисту;

в) неможливість кількісної оцінки;

г) можливість визначення вартості на основі підсумку прямих витрат на наймання працівників.

5. Кадровий потенціал оцінюється за допомогою:

а) кількісних показників; в) вартісних оцінок;

б) якісних характеристик; г) усього перерахованого.

6. Особливістю землі як об'єкта оцінки є:

а) необхідність врахування зносу;

б) суттєва залежність вартості від фактору місцезнаходження;

в) наявність активного ринку купівлі-продажу аналогічних об'єктів;

г) необхідність врахування відповідності вимогам стандартів та нормативно-технічної документації.

7. Застосування методу прямої капіталізації рентної доходу відносно за умов:

а) наявності ідентичних об'єктів оцінки;

б) постійності та незмінності грошового потоку від використання об'єкта;

в) змінності потоку доходів від використання об'єкта;

г) непередбачуваності змін зовнішнього середовища.

8. Метод, відповідно до якого вартість об'єкта визначається шляхом внесення поправок до цін продажу подібних земельних ділянок, - це :

а) метод капіталізації доходу; б) метод зіставлення цін продажу аналогів;

в) метод скоригованих чистих активів; г) індексний метод.

9. Вартість продажу об'єкта в постпрогнозному періоді -це:

а) вартість аналога; в) вартість реверсії;

б) дисконтована вартість; г) майбутня вартість інвестицій.

10. Валовий рентний мультиплікатор розраховується як відношення:

а) ціни продажу об'єкта до потенційного або дійсного валового доходу;

б) потенційного або дійсного валового доходу до ціни продажу об'єкта;

в) потенційного валового доходу до дійсного валового доходу;

г) операційних витрат до ціни продажу об'єкта.

ІІІ Практичне завдання:

Для придбання майнового комплексу підприємства було залучено позику на суму 300000 грн. Іпотечна постійна (коефіцієнт капіталізації на позиковий капітал) складає 17,5 %. Очікується, що об'єкт власності принесе чистий операційний доход 65000 грн. Аналіз порівняних продажів показує, що інвестори очікують 19 % коефіцієнт капіталізації на власні кошти від інвестицій у схожі об'єкти. Оцінити вартість майнового комплексу.

Західнодонбаський інститут економіки і управління

Кафедра економіки підприємства
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   25

Схожі:

ЗАВДАННЯ І МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ...
МЕНЕДЖМЕНТ В ЕКСПЛУАТАЦІЇ БУДІВЕЛЬ: Завдання і методичні рекомендації до виконання контрольної роботи (для студентів 5 курсу заочної...
Методичні вказівки та рекомендації до самостійного виконання контрольної роботи з курсу
Методичні рекомендації до самостійного виконання контрольних робіт з курсу «Соціологія». Короткий словник соціологічних термінів...
5 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ Написання контрольної...
Мета написання контрольної роботи полягає в закріпленні і поглибленні теоретичних знань, здобутих у процесі вивчення курсу, набутті...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни та виконання контрольної...
Чинники успішного працевлаштування за фахом: Метод рекомендації до вивч дисципліни та викон контр роботи для студ освіт кваліф рів....
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ №2 з ОРГАНІЗАЦІЇ...
Схвалено цикловою методичною комісією фармацевтичного факультету і рекомендовано до друку (протокол №1 від 30 серпня 2012 р.)
Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з дисципліни «БЮДЖЕТНА СИСТЕМА»
Це визначає мету навчальної дисципліни вивчення сутності бюджетних відносин і характеру їх впливу на суспільство. Тільки на цій основі...
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Бухгалтерський облік»
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Бухгалтерський облік» / Уклад. І. М. Рацебарська, Ю. Ю. Моісєєва...
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи для студентів...
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи для студентів напрямку підготовки «комп’ютерні науки» освітньо-кваліфікаційного...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ТА...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ТА ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ “ОБЛІК...
Укладач: Васильєва В. Г., к е н., доцент кафедри обліку і аудиту Академії митної служби України
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка