Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи


НазваМетодичні рекомендації до виконання контрольної роботи
Сторінка1/25
Дата11.04.2013
Розмір1.16 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
bibl.com.ua > Економіка > Методичні рекомендації
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25
Західнодонбаський інститут економіки і управління

Кафедра економіки підприємства

Затверджено

на засіданні кафедри

Протокол №1 від 28.08.09


Домашня контрольна робота

з дисципліни “Потенціал і розвиток підприємства”

для студентів IV курсу заочної форми навчання

Павлоград

2009

Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи

Виконання контрольної роботи студентами заочної форми навчання є складовою частиною навчального процесу, активною формою самостійної роботи студентів.

Мета контрольної роботи полягає в закріпленні та поглибленні теоретичних знань, набутих студентом в процесі вивчення курсу, вироблення уміння самостійно працювати з навчальною, спеціальною літературою і статистичними матеріалами, робити узагальнення і висновки.

Контрольна робота складається з трьох частин: теоретичного питання, блоку тестових завдань та практичного блоку - рішення задач.

Кожен студент виконує свій варіант роботи, номер якого відповідає порядковому номеру в списках студентів. Контрольна робота виконується в окремому зошиті від руки чорнилами (пастою) чорного або синього кольору. Робота має бути написана чітким розбірливим почерком, грамотно й охайно. Виправлення, закреслювання, скорочення слів не дозволяються. Кожна сторінка нумерується в правому верхньому куті аркуша.

Список використаних літературних джерел та інших матеріалів необхідно систематизувати та подати після тексту контрольної роботи.

Перед списком літератури в кінці тексту студент ставить свій підпис і дату виконання роботи.

Контрольна робота виконується відповідно до вимог цих методичних вказівок інакше вона не буде допущена до захисту, незалежно від її змісту.

Закінчена робота подається студентом на кафедру «Економіки підприємства» у термін, визначений відповідним графіком.

Контрольну роботу рецензує викладач кафедри економіки підприємства. Якщо рецензія схвальна, то робота допускається до захисту. Якщо робота написана з порушенням вимог, її повертають для доопрацювання.

Робота зараховується тільки за підсумками співбесіди її автора з викладачем.

Студент допускається до іспиту тільки після захисту контрольної роботи.

Західнодонбаський інститут економіки і управління

Кафедра економіки підприємства

Дисципліна: “Потенціал і розвиток підприємства”


Варіант № 1

І. Теоретичне питання:

Визначте потенціал підприємства як економічну категорію

ІІ. Тестові завдання:

1. Кадровий потенціал - це:

а) сукупність взаємодіючих між собою працівників;

б) сукупність постійних працівників, що мають необхідну професійну підготовку та певний досвід практичної діяльності;

в) сукупність постійних, тимчасових і сезонних працівників, які забезпечують досягнення стратегічних цілей діяльності підприємства;

г) сукупність здібностей і можливостей кадрів забезпечувати ефективне функціонування підприємства.

2. Особистісно-кваліфікаційний потенціал працівника визначається:

а) професійними характеристиками; б) віком та життєвим досвідом;

в) чисельністю персоналу; г) укомплектованістю підприємства персоналом.

3. Зміна величини кадрового потенціалу відбувається за рахунок:

а) виникнення конфліктних ситуацій в колективі; б) ротації працівників;

в) підвищення кваліфікації працівників; г) усі відповіді правильні.

4. Особливістю кадрового потенціалу як об'єкта оцінки є:

а) можливість відчуження для використання і реалізації окремо від конкретних осіб;

б) відсутність правового захисту;

в) неможливість кількісної оцінки;

г) можливість визначення вартості на основі підсумку прямих витрат на наймання працівників.

5. Кадровий потенціал оцінюється за допомогою:

а) кількісних показників; в) вартісних оцінок;

б) якісних характеристик; г) усього перерахованого.

6. Особливістю землі як об'єкта оцінки є:

а) необхідність врахування зносу;

б) суттєва залежність вартості від фактору місцезнаходження;

в) наявність активного ринку купівлі-продажу аналогічних об'єктів;

г) необхідність врахування відповідності вимогам стандартів та нормативно-технічної документації.

7. Застосування методу прямої капіталізації рентної доходу відносно за умов:

а) наявності ідентичних об'єктів оцінки;

б) постійності та незмінності грошового потоку від використання об'єкта;

в) змінності потоку доходів від використання об'єкта;

г) непередбачуваності змін зовнішнього середовища.

8. Метод, відповідно до якого вартість об'єкта визначається шляхом внесення поправок до цін продажу подібних земельних ділянок, - це :

а) метод капіталізації доходу; б) метод зіставлення цін продажу аналогів;

в) метод скоригованих чистих активів; г) індексний метод.

9. Вартість продажу об'єкта в постпрогнозному періоді -це:

а) вартість аналога; в) вартість реверсії;

б) дисконтована вартість; г) майбутня вартість інвестицій.

10. Валовий рентний мультиплікатор розраховується як відношення:

а) ціни продажу об'єкта до потенційного або дійсного валового доходу;

б) потенційного або дійсного валового доходу до ціни продажу об'єкта;

в) потенційного валового доходу до дійсного валового доходу;

г) операційних витрат до ціни продажу об'єкта.

ІІІ Практичне завдання:

Вартість адміністративних будівель підприємства оцінюється в 150 тис.грн. Прогнозується її щорічне зростання на 12 % з урахуванням перспективності місця розташування та потенційного попиту на аналогічні об'єкти. Визначити майбутню вартість адміністративних будівель через 5 років.

Західнодонбаський інститут економіки і управління

Кафедра економіки підприємства
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25

Схожі:

ЗАВДАННЯ І МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ...
МЕНЕДЖМЕНТ В ЕКСПЛУАТАЦІЇ БУДІВЕЛЬ: Завдання і методичні рекомендації до виконання контрольної роботи (для студентів 5 курсу заочної...
Методичні вказівки та рекомендації до самостійного виконання контрольної роботи з курсу
Методичні рекомендації до самостійного виконання контрольних робіт з курсу «Соціологія». Короткий словник соціологічних термінів...
5 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ Написання контрольної...
Мета написання контрольної роботи полягає в закріпленні і поглибленні теоретичних знань, здобутих у процесі вивчення курсу, набутті...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни та виконання контрольної...
Чинники успішного працевлаштування за фахом: Метод рекомендації до вивч дисципліни та викон контр роботи для студ освіт кваліф рів....
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ №2 з ОРГАНІЗАЦІЇ...
Схвалено цикловою методичною комісією фармацевтичного факультету і рекомендовано до друку (протокол №1 від 30 серпня 2012 р.)
Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з дисципліни «БЮДЖЕТНА СИСТЕМА»
Це визначає мету навчальної дисципліни вивчення сутності бюджетних відносин і характеру їх впливу на суспільство. Тільки на цій основі...
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Бухгалтерський облік»
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Бухгалтерський облік» / Уклад. І. М. Рацебарська, Ю. Ю. Моісєєва...
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи для студентів...
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи для студентів напрямку підготовки «комп’ютерні науки» освітньо-кваліфікаційного...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ТА...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ТА ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ “ОБЛІК...
Укладач: Васильєва В. Г., к е н., доцент кафедри обліку і аудиту Академії митної служби України
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка