9. «Психологічний розвиток особистості молодшого підліткового віку» (факультативний курс для учнів 5-х класів)


Назва9. «Психологічний розвиток особистості молодшого підліткового віку» (факультативний курс для учнів 5-х класів)
Сторінка1/14
Дата06.03.2016
Розмір1.39 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Психологія > Документи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
9. «Психологічний розвиток особистості молодшого підліткового віку» (факультативний курс для учнів 5-х класів)
Заворотнюк АнтонінаВолодимирівна

практичний психолог Баштанської гімназії

Баштанської районної ради

Миколаївської області

Пояснювальна записка
Перехід від дитинства до дорослості має як основний зміст, так і специфічну відмінність усіх сторін розвитку в цей період – фізичну, моральну, розумову, соціальну. При цьому відбувається становлення якісно нових утворень, з’являються елементи дорослості в результаті перебудови організму дитини, посилюється самосвідомість у стосунках з дорослими і товаришами, з’являються нові інтереси, активізується пізнавальна діяльність тощо.

У наш час особливості підліткового віку є серйозною соціально-педагогічною проблемою. Зокрема, значні розбіжності між вимогами, які ставляться суспільством до підлітків і їх обов’язками та правами. У цей же період проходить фізіологічна перебудова організму підлітків, що супроводжується емоційною нестабільністю. Її прояви: недостатня впевненість у собі, тривожність, низька самооцінка, несформованість рефлексії щодо наслідків своїх вчинків. Наростання таких станів посилюється насамперед порушеннями соціальних зв’язків підлітків. Особливо впливає на посилення емоційного дискомфорту недостатнє відчуття особистої належності до суспільства, усвідомлення свого місця в ньому.

Окрім того, особливістю підліткового віку є виключно швидкий темп змін, які відбуваються в цей період у фізичному і психічному стані, у характері реакцій на зовнішні подразники тощо. Є розбіжності в індивідуальних темпах розвитку підлітків, різниця яких може становити 3–4 роки, тобто при проявах акселерації.

Підлітковий вік пов’язаний з психологічними зрушеннями, які відбуваються в у процесі статевого дозрівання: статева належність набуває соціального значення, змінюється самосприйняття, відбувається усвідомлення гендерної ролі та особливостей становлення сім’ї. Отже, з одного боку, спостерігаються негативні прояви, дисгармонія у будові особистості, зміна інтересів, протестуючий характер поведінки стосовно дорослих, а з іншого – прояв таких позитивних показників, як зростання самостійності, більш різноманітними та змістовними стають стосунки з ровесниками та дорослими, значно розширюється сфера діяльності тощо. Важливим при цьому є те, що даний період дозволяє молодій людині вийти на нову соціальну позицію, в якій формується її свідоме ставлення до себе як до члена суспільства.

З метою надання допомоги п’ятикласникам у період їх адаптації і становлення розроблено факультативний курс «Психологічний розвиток особистості молодшого підліткового віку».

Учні п’ятих класів входять у нові для них види відносин, які вимагають від них наявності нових психологічних якостей. Постійне та ініціативне накопичення знань вимагає від дитини здатності адаптуватися і пристосовуватися, аналітично мислити при оперуванні необхідною інформацією. Особливе місце у розвитку займає засвоєння нового матеріалу учнем. Тобто, на перший план виходять питання адаптації особистості до нових умов навчання при переході до середньої ланки. Для п'ятикласника поступово розкривається зміст навчальної діяльності, спрямованої на задоволення пізнавальних потреб.

Зміст програми «Психологічний розвиток особистості молодшого підліткового віку» сприятиме розвитку пізнавальних здібностей, психологічної культури, толерантності, становленню власної гідності, формуванню здатності до рефлексії, самопізнання і самовдосконалення, важливих життєвих навичок.

Мета програми: сприяти розвитку та саморозвитку особистості п'ятикласників, створити умови для розкриття їх творчого потенціалу та набуття важливих життєвих навичок.

Основні завдання програми:

 • розвиток пізнавальних здібностей учнів;

 • розвиток психологічної культури та компетентності;

 • формування навичок рефлексії та самовдосконалення;

 • оволодіння навичками конструктивного спілкування;

 • формування позитивного мислення;

 • оволодіння навичками емоційної саморегуляції;

 • розвиток важливих життєвих навичок.

Програма факультативу має певну структуру: теоретичний блок поєднаний із практичними вправами. Усвідомлення нової інформації відбувається через виконання практичних завдань, участь у різноманітних рольових іграх. Завдяки такій формі роботи учні матимуть змогу не тільки засвоїти теоретичні знання, а також на їх основі моделювати і програвати життєві ситуації, висловлювати свою думку. Програма передбачає проведення колективних та індивідуальних форм роботи, враховує зони найближчого розвитку п’ятикласників, не обмежує самостійність і творчу активність учнів.

На заняттях використовуються психологічні вправи різного спрямування:

 • розвиток позитивного самосприйняття себе;

 • розвиток емпатії;

 • розвиток емоційної виразності;

 • розвиток концентрації уваги;

 • розвиток навичок візуалізації;

 • розвиток сюжетної уяви;

 • формування навичок емоційної саморегуляції;

 • розвиток рефлексії.

У результаті навчання учні мають знати:

 • умови успішної навчальної діяльності;

 • особливості пізнавальних процесів;

 • індивідуально-психологічні особливості особистості молодшого підлітка;

 • способи самопізнання особистісних якостей;

 • значення здібностей, волі, емоцій, почуттів у житті людини.

У результаті навчання учні повинні вміти:

 • аналізувати свої психологічні особливості та володіти практичними навичками самовдосконалення;

 • володіти навичками розвитку пізнавальних здібностей;

 • володіти простими прийомами емоційної саморегуляції;

 • володіти навичками конструктивного спілкування;

 • володіти навичками прогнозування власної діяльності;

 • використовувати набуті знання у повсякденному житті.

Структура програми: 1 година на тиждень (35 годин на рік, 1 година – резерв навчального часу).
ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ
Розділ 1. Психологія самопізнання (14 год.)

Урок 1

Тема: Давайте познайомимось. Я, який я є насправді та яким мене бачать інші.

Мета. Сприяти усвідомленню учнями своєї індивідуальності та самоцінності. Розвивати навички самопрезентації, розвивати самосвідомість, адекватну самооцінку та самоповагу, толерантне ставлення до оточуючих.

Ключові поняття: особистість, індивідуальність, самосприйняття, самооцінка, «Я» образ.

Кількість годин для вивчення: 1 год.

Обладнання. Щоденники розвитку особистості, ручки, роздатковий матеріал до вправ «Чарівна скринька», «Намисто унікальності», ватмани для запису колективних правил роботи на уроках психології.

Очікувані результати. Усвідомлення учнями своєї індивідуальності, позитивне самосприйняття. Сформованість навичок самопрезентації і самооцінки із врахування думки оточуючих.
Уроки 2-3 (2 год.)

Тема. Пізнаємо себе: «Характер і темперамент - приборкання норовливих».

Мета. Ознайомити учнів з поняттями характер і темперамент, допомогти їм визначити сильні і слабкі сторони власного характеру, намітити шляхи до вдосконалення своїх психологічних рис, сприяти усвідомленню учнями важливості виховання характеру для успішного життя.

Ключові поняття: характер, темперамент, психологічні особливості.

Кількість годин для вивчення: 2 год.

Обладнання. Щоденники розвитку особистості.

Очікувані результати. Учні знають, що таке характер та фактори його формування, що таке темперамент; виховує потребу у формуванні позитивних рис й позбавлення негативних рис характеру.
Уроки 4-5 (2 год.)

Тема. Що означає бути впевненим у собі. Як підвищити самооцінку.

Мета. Сприяти формуванню позитивної самооцінки й усвідомленню унікальності кожної людини.

Ключові поняття: самооцінка, мотиваційна сфера, рівень домагань.

Кількість годин для вивчення: 2 год.

Обладнання. Щоденники розвитку особистості, мультфільм «Кульбаба товсті щоки».

Очікувані результати. Учні позитивно сприймають світ і себе у світі, толерантно відносяться до оточуючих.
Урок 6 (1 год.)

Тема. Як подолати свої страхи. Чого треба і чого не треба боятися.

Мета. Навчити дітей самостійно позбуватися нав’язливих страхів.

Ключові поняття: відчуття, ілюзія, переконання, саморегуляція.

Кількість годин для вивчення: 1 год.

Обладнання. Щоденники розвитку особистості, мультфільм «Страх», папір формату А4, фломастери, олівці, мильні бульбашки.

Очікувані результати. Учні вміють регулювати свої почуття та емоції, переборювати свої страхи.
Уроки 7-8 (2 год.)

Тема. Здібності і талант. Як розвивати власні здібності.

Мета. Сприяти психічному й особистісному розвитку учнів; розвивати навички творчого самовираження, креативне мислення; допомогти учням розкрити свій життєтворчий потенціал, навчитися бачити проблему і шукати її різностороннє вирішення.

Ключові поняття: здібності, талант, унікальність, потенціал, самовираження.

Кількість годин для вивчення: 2 год.

Обладнання. Щоденники розвитку особистості, індивідуальні бланки для діагностики, аудіо записи для музичного супроводу.

Очікувані результати. Учні визначають особливості своїх індивідуальних здібностей, знають в чому полягає роль здібностей в процесі навчання людини, способи самопізнання та розвитку власних здібностей; вміють розкрити відмінності між здібностями і талантом.
Уроки 9-10 (2год.)

Тема. Самопрезентація. Концептуальна карта особистості.

Мета. Розвивати в учнів вміння аналізувати свої можливості, досягнення, ставити перед собою цілі, правильно та естетично висловлювати свої думки, уміння самопрезентації, сприяти самовираженню учнів, стимулювати в них бажання розвивати свої ораторські здібності через навчальну діяльність.

Ключові поняття: самопрезентація, концептуальна карта особистості,

Кількість годин для вивчення: 2 год.

Обладнання. Щоденники розвитку особистості, навчальне відео «Мистецтво говорити», ватмани, папір формату А3 та А4, маркери, фломастери.

Очікувані результати. Учні вміють презентувати себе, знають та використовують правила ефективного спілкування.
Уроки 11-12 (2 год.)

Тема. Самовдосконалення особистості. Саморозвиток. Складання програми самовиховання.

Мета. Спонукати учнів до саморозвитку та самовиховання.

Ключові поняття: самовдосконалення, саморозвиток, самовиховання.

Кількість годин для вивчення: 2 год.

Обладнання. Щоденники розвитку особистості, мотиваційний ролик «Секрет»

Очікувані результати. Учні вміють аналізувати особливості своєї особистості та усвідомлювати шляхи до самовдосконалення.
Урок 13 (1 год.)

Тема. Найбільша перемога – це перемога над самим собою. Формула щасливого життя.

Мета. Спонукати учнів до самовиховання та самовдосконалення.

Ключові поняття: самовиховання, оптимізм, щастя, почуття гумору.

Кількість годин для вивчення: 1 год.

Обладнання. Щоденники розвитку особистості, мотиваційні ролики «Хвилина нашого життя», «Найбільша перемога».

Очікувані результати. Учні усвідомлюють актуальність самовдосконалення для успішного, щасливого життя.
Урок 14 (1год.)

Тема. Образ мого майбутнього.

Мета. Спонукати учнів до роздумів про своє майбутнє, сприяти усвідомленню учнями відповідальності за своє життя, формувати вміння проектувати його; розвивати навички ефективної взаємодії, емпатії.

Ключові поняття: саморозвиток, відповідальність, емпатія.

Кількість годин для вивчення: 1 год.

Обладнання. Щоденники розвитку особистості, фломастери, кольорові олівці, аудіо записи для музичного супроводу.

Очікувані результати. Учні замислюються над своїм майбутнім, проявляють інтерес до саморозвитку.
Розділ 2. Психологія навчання. (6 год.)
Урок 15 (1год.)

Тема. Наука про звичайнісінькі дива. Психологія – на допомогу навчанню.

Мета. Ознайомити учнів з наукою психологією, активізувати бажання пізнати цю науку глибше, показати актуальність використання знань з психології у повсякденному житті та навчанні, пробудити в учнів інтерес до власних здібностей та саморозвитку.

Ключові поняття: психічні явища, самопізнання, здібності, потенціал.

Кількість годин для вивчення: 1 год.

Обладнання. Щоденники розвитку особистості, мотиваційне відео «П-СИ-ХО-ЛО-ГІЯ».

Очікувані результати. Учні знають, що вивчає наука психологія; знають способи застосування знань з психології для розвитку своєї особистості.
Урок 16 (1 год.)

Тема. Раціональне використання часу. Як правильно організувати і планувати свою діяльність.

Мета. Ознайомити учнів з різними точками зору на природу часу, сприяти усвідомленню ними цінності часу, ефективності його організації та використання, розвивати вміння ставити цілі та розробляти стратегії їх досягнення.

Ключові поняття: самоконтроль, самодисципліна.

Кількість годин для вивчення: 1 год.

Обладнання. Щоденники розвитку особистості, стимульний матеріал до гри «Як розпорядитися свої часом».

Очікувані результати. Учні усвідомлюють цінність часу, вміють ефективно його організовувати та використовувати.
Урок 17 (1 год.)

Тема. Працездатність. Втома та перевтома.

Мета. Ознайомити учнів з поняттями працездатність, втоми та перевтоми їхніми ознаками, привернути увагу учнів до власного здоров’я, розвивати навички саморегуляції, спонукати до самовдосконалення.

Ключові поняття: працездатність, самопочуття, втома, перевтома, саморегуляція, самовдосконалення.

Кількість годин для вивчення: 1 год.

Обладнання. Щоденник розвитку особистості, релаксаційне відео та музика.

Очікувані результати. Учні знають ознаки втоми та перевтоми, володіють простими прийомами саморегуляції.

Урок 18 (1год.)

Тема. Прийоми активної обробки інформації.

Мета. Ознайомити учнів з різними прийоми обробки інформації, спонукати учнів до самовдосконалення особистої навчальної діяльності, розвивати навички аналізу ситуації.

Ключові поняття: самонавчання, самоорганізація, навички.

Кількість годин для вивчення: 1 год.

Обладнання. Щоденники розвитку особистості, ватмани для групової роботи, інформаційні таблиці «Прийоми обробки інформації».

Очікувані результати. Учні знають і застосовують на практиці різні прийоми обробки інформації.
Уроки 19-20 (2 год.)

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Схожі:

ТВОРЧА САМОРЕАЛІЗАЦІЯ УЧНІВ МОЛОДШОГО ПІДЛІТКОВОГО ВІКУ В ПРОЦЕСІ...

«Корисні навички молодших школярів» факультативний курс для учнів...

37. «Відверта розмова» факультативний курс для учнів 7-8 класів
Разом з тим, рівень поінформованості про шкідливі наслідки вживання алкоголю на організм людини у підлітків є досить низьким
Факультативний курс «Хімія в побуті» Автор: Замулко О.І., методист...
Факультативний курс «Хімія в побуті» призначений для допрофільної підготовки учнів 8 класу. Зміст програми розрахований на 34 години...
Факультативний курс для учнів 9-х класів загальноосвітніх шкіл (35 год., з них 2 год резервні)
Схвалена Вченою радою Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області, протокол №2, від 14 червня 2012р
10. «Формування духовно-моральних цінностей» факультативний курс...
Запалити в душах дітей свічку моральності – одне з головних завдань кожного психолога, особливо це необхідно зробити в підлітковому...
“Ідеали особистості підліткового віку”
Тому проблемою, яка актуальна в наш час є виявлення міри значущості людей, які можуть відіграти роль "орієнтира" для підлітка, мати...
17. «Цікава психологія» факультативний курс з психології для учнів
Чи потрібна сучасним учням практична психологія в школі та в житті? Питання на сьогоднішній день досить актуальне: розуміння самого...
Факультативний курс (35 год, 1 год на тиждень) Програма
Овчаренко І. Розв`язування задач з хімії. Факультативний курс. 10 клас.//Навчальні програми курсів за вибором та факультативів з...
Специфіка побудови нетрадиційних уроків та уроків з інтегрованим змістом у початковій школі
Етап початкового навчання є перехідним від звичного способу життєдіяльності в період дошкільного дитинства до способу, який домінує...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка